Cantharidin är en starkt irriterande, toxisk substans som utvinns från blåsköldlusarten *Lytta vesicatoria* och andra arter i släktet *Lytta*. Det används inom medicinen för att behandla hudvätskor orsakade av vissa hudtumörer, som till exempel åkerlökar. Cantharidin fungerar genom att irritera och förstöra de celler det kommer i kontakt med, vilket gör att det kan användas för att eliminera överflödig hudvätska.

Det är viktigt att notera att cantharidin är mycket giftigt och inte bör användas utan läkarens övervakning och recept. Oavsiktlig eller otillräckligt försiktig användning kan leda till allvarliga hudskador, smärta, inflammation och i värsta fall död.

'Skalbaggar' är ett samlingsnamn för en stor grupp insekter som tillhör ordningen Coleoptera. Ordet "coleoptera" kommer från grekiskans "koleos" (skal) och "ptera" (vingar), vilket refererar till deras hårda, skyddande framtalsvinge som de kan dra in under en sköldformad bakre del av kroppen när de inte använder sig av sina vingar.

Skalbaggar utgör den största gruppen av alla levande djurarter, med över 350 000 beskrivna arter och troligen många fler som fortfarande är okända för vetenskapen. De finns i nästan alla habitat på jorden, från skogar och gräsmarker till vatten och stadsområden.

Många skalbaggar har en betydande ekonomisk roll som skadedjur eller nyttodjur. Några exempel på skadedjursarter är barkborrar, som kan orsaka stor skada på träd, och livsmedelsdådjur som kornskalbaggar och torkdjur. Andra skalbaggar, såsom mjukbaggar och syrsor, är värdefulla nedbrytare av organisk materia i ekosystemen.

Det bör nämnas att termen "skalbagge" inte används inom medicinen eller biomedicinska sammanhang. Den är istället en benämning som främst används inom entomologi, zoologi och ekologi för att beskriva denna specifika grupp insekter.

'Okadasyra' är ett medicinskt begrepp som refererar till en förhöjd muskeltonus eller stelhet i skelettmusklerna. Det kan vara ett tecken på en neurologisk skada eller sjukdom, såsom stroke, multipl skleros eller parkinsonism. Okadasyra kan också orsakas av vissa läkemedel eller droger.

Det finns två huvudtyper av okadasyra: spastisk och rigid. Spastisk okadasyra är karaktäriserad av en ökad reflexrespons och stelhet i musklerna, medan rigid okadasyra orsakar en jämn och konstant stelhet i musklerna utan reflexöverkänslighet.

Okadasyra kan vara ett funktionshinder eftersom det kan påverka rörelseförmågan, balansen och koordinationen. Behandlingen av okadasyra kan innefatta fysisk terapi, medicinsk behandling och i vissa fall kirurgi.

Fosfoproteinfosfatas (FPPS) är en grupp enzymer som katalyserar degraderingen av fosfater i fosforylerade proteiner genom att avlägsna fosfatgrupper från serin, treonin och tyrosin aminosyror. Denna process kallas defosforylering och är en viktig regulatorisk mekanism för cellsignalering och kontroll av cellcykeln. FPPS spelar därför en central roll i cellulär homeostas och störningar i deras funktion har visats vara involverade i flera sjukdomstillstånd, inklusive cancer och neurodegenerativa tillstånd.

In a medical context, "kopulering" refererar vanligtvis till den sexuella aktiviteten mellan två individer som innebär penetration av en persons genitalier av den andres. Detta kan inträffa under samlag, där en penis penetrerar vaginalt, analt eller oralt. Kopulering är en naturlig och viktig del av mänsklig sexualitet och reproduktion. Emellertid kan det också vara kopplat till risker för sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskad graviditet, om den inte sker på ett säkert sätt.

Kobrahjärtats gif (kobrakardiotoxiner) är ett neurotoxiskt och kardiotoxiskt protein som finns i kobrans gift. Det kan orsaka paralys och andningssvårigheter genom att blockera signalsubstanser i nervsystemet. Det kan också påverka hjärtats funktion negativt och leda till abnormalt hastigt eller långsamt hjärtslag, eller i värsta fall hjärtstillestånd.