Bacillales er en ordning av grampositive, aerobe eller fakultativt anaerobe stavformede bakterier i klassen Bacilli. Disse bakteriene har ofte endotoxiner og kan danne sporer som er resistent mot varme, tørke og desinfektionsmiddel. Et velkjent eksempel på en bakterie i denne ordningen er Bacillus anthracis, som forårsaker sykdommen Anthrax.

"Fylogenetik" (förekommande stavning inom biologi på engelska: 'phylogenetics') är ett område inom biologin som handlar om att studera evolutionära relationer mellan olika arter eller andra taxonomiska grupper. Genom att jämföra morfologiska, genetiska och/eller fossila data kan forskare konstruera ett fylogenetiskt träd som visar hur olika arter tros ha utvecklats från gemensamma förfäder över tid.

Termen "fylogen" (på engelska: 'phylogeny') refererar till den evolutionära historien och relationerna mellan olika taxa, det vill säga en grupp organismer som är relaterade genom gemensam härstamning. En fylogeni kan representeras av ett diagramatiskt träd där varje gren representerar en klad, det vill säga en monofyletisk grupp med alla dess ättlingar inkluderat och utan inslag av äldre gemensamma förfäder.

I medicinsk kontext kan fylogenetiska analyser användas för att studera evolutionära relationer mellan patogena mikroorganismer, vilket kan vara viktigt för att förstå hur sjukdomar sprids och utvecklas, och hur vacciner och andra behandlingsmetoder kan utformas.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Bacillaceae är en familj av grampositiva, aeroba stavformade bakterier inom ordningen Bacillales. De flesta arterna i denna familj är strikt aeroba och bildar endosporer som gör dem motståndskraftiga mot extremt höga temperaturer och uttorkning. Många av arterna i Bacillaceae är icke-patogena, men några kan orsaka sjukdom hos människor och djur, till exempel Bacillus anthracis som orsakar lungsot (anthrax). Andra viktiga släkten inom familjen är Bacillus, Lysinibacillus, Alicyclobacillus och Oceanobacillus.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Fysiologisk stress är ett svar hos den autonoma nervsystemet och endokrina systemet i kroppen på olika inre eller yttre stimuli, som aktiverar mekanismer för att hantera hot eller krav. Detta svar involverar en komplex kaskad av hormonella och signalsubstanser, inklusive frisättning av adrenalin och noradrenalin från binjuremärgen samt frisättning av cortisol från binjurebarken. Dessa hormoner förbereder kroppen för att hantera stressören genom att öka hjärtfrekvensen, blodtrycket, glukosnivåerna och andningsfrekvensen, samtidigt som de minskar aktiviteten i icke-nödvändiga organ och system. Detta svar är evolutionärt viktigt för överlevnad och anpassning till hot eller utmaningar, men kan ha negativa effekter på kroppen om det uppehålls under lång tid eller blir excesivt.

I en medicinsk kontext kan 'miljö' definieras som de fysiska, kemiska och biologiska faktorer i omgivningen som kan påverka människors hälsa. Detta inkluderar luft, vatten, mark, mat, bostäder, arbetsplatser och andra platser där människor tillbringar tid. Miljön kan också omfatta sociala faktorer som sociala kontakter, ekonomiska förhållanden och kulturella traditioner som kan påverka individens hälsa.

Exempel på miljöfaktorer som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa är luftföroreningar, vattenföroreningar, exponering för kemiska ämnen och läckage av toxiska substanser. Även fysisk omsorg, psykisk stress och social isolering kan vara exempel på miljöfaktorer som kan påverka människors hälsa negativt.

Miljömedicin är ett medicinskt specialområde som undersöker hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa och utvecklar strategier för att förebygga eller behandla skadliga effekter av dessa faktorer.