"Arktis" er en geografisk betegnelse for den region som ligger rundt om Nordpolen og inkluderer en del af de nordlige dele av Europa, Asia og Nord-Amerika. I medicinsk sammenhenging kan "Arktis" også referere til den arktiske region som et økologisk system med sin egen unike biodiversitet og miljøfaktorer, inkludert klimaforandringer, luft- og vannkvalitet, som kan have en effekt på menneskelig helse.

"Grönland" är inget medicinskt begrepp. Det är det största ögruppen i världen, beläget norr om Kanada och huvudsakligen täckt av is. Den danska kronan har suveränitet över Grönland, men Grönland har ett hög grad av självstyre sedan 1979. Ögruppens befolkning uppgår till cirka 56 000 invånare (2020), varav majoriteten bor i huvudstaden Nuuk. Grönlands ekonomi domineras av fiske och fångst, men det finns också en växande turismsektor.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Subtalarled är ett medicinskt begrepp som refererar till en förlamning eller brist på rörelseförmåga i den subtalara leden, som är en led mellan fotens calcaneus (språngben) och talus (ankelben). Denna led är viktig för att ställa om foten under gångcykeln och för att dämpa stötar. Subtalarledsförlamning kan orsakas av skada, sjukdom eller neurologisk störning och kan leda till problem med gång och balans.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Duodenogastrisk reflux (DGR) refererer til den tilbagevirkning, der opstår når indhold fra tolvfingertarmen (duodenum) kommer tilbage til mavesækken (stomach). Dette sker normalt ikke, da en muskelventil (sphincter) forhindrer det. Men hvis denne ventil bliver svag eller slapper af, kan der opstå reflux.

Ved duodenogastrisk reflux kan mavesækkens indhold, som indeholder blandt andet en sur og sure miljø samt en vis mængde enzymer, komme tilbage til spiserøret (oesophagus) og forårsage symptomer som smerte, opkast eller surt opstød.

Duodenogastrisk reflux kan være associeret med andre sygdomme, såsom gastroesofageal refluxsygdom (GERD) og Zollinger-Ellison syndrom. Længerevarende eller kroniske tilfælde af DGR kan forårsage skader på spiserøret og øge risikoen for at udvikle æsophagitis, stenose (snævrede led) eller adenokarcinom i spiserøret.

'Climate' er ikke direkte en medicinsk term, men det refererer til den gjennomsnittlige veather- eller væromstendighetsforhold i et område over en lengre periode av tid (typisk over 30 år). I en bredere sammenheng kan klima ha en betydelig effekt på helse og sykdom. For eksempel kan varme temperaturetter føre til opphav til termisk stress, som kan forværre eksisterende helsesertifikater hos einige befolkningsgrupper, særlig eldre mennesker og barn. Andre klimefaktorer som ultraviolet stråling, luftkvalitet og allergener kan også ha en betydelig effekt på helse. I takt med at klimaendringene forverrer, forventes det at noen av disse effektene vil bli værre og at nye helsesrisikoer vil oppstå.

Gadiformes är en ordning av strålfeniga fiskar som innehåller familjer såsom Gadidae (torskfiskar), Macrouridae (djuptvattenmakrillfiskar) och Melanonidae (svartfiskar). Till denna ordning hör även kommersiellt viktiga arter som torsk, kolja och sej. Gadiformes kännetecknas av en långsträckt kroppsform, två ryggfenor, en analfin och en svansfena. De flesta arterna lever i djupt vatten och har en fet färgad lever som är en anpassning till det låga syrehalten på större djup.

Det finns ingen direkt medicinsk definition av "bevarande av naturresurser", eftersom detta är en term som oftast används inom miljö- och naturvårdsrelaterade sammanhang. Termen refererar till aktiviteter och policyer som syftar till att skydda och värna om naturliga resurser, såsom luft, vatten, mark, skogar och biologisk mångfald, för att säkerställa deras hållbar användning och bevara dem för framtida generationer.

Även om det inte finns en direkt medicinsk definition av begreppet, så kan bevarande av naturresurser ha en indirekt positiv effekt på hälsa och välbefinnande genom att skydda mot miljöfaktorer som kan påverka hälsan negativt, såsom luftföroreningar, vattenföroreningar och förlust av grönområden. Dessutom kan bevarandet av biologisk mångfald stödja hälsa och välbefinnande genom att erbjuda möjligheter till rekreation, stressreduktion och kontakt med naturen.

Climate change, according to the medical field, refers to significant changes in temperatures and weather patterns over time, which can have various impacts on human health. These changes may lead to increased heat-related illnesses and deaths, as well as more frequent and severe natural disasters such as storms, floods, and wildfires, all of which can cause injuries and displacement. Additionally, climate change can affect the spread of infectious diseases by altering the habitats and behavior of disease carriers like mosquitoes and ticks. Changes in air quality due to increased pollution and higher pollen counts can also worsen respiratory conditions like asthma. Overall, climate change poses a significant threat to public health and requires urgent action to mitigate its effects.

Ekologi är en gren inom biologin som studerar djurs, växters och mikroorganismernas förhållande till varandra och deras gemensamma miljö. I medicinskt sammanhang kan begreppet "ekosystem" användas för att beskriva de interaktioner som sker mellan olika levande varelser (biota) och deras fysiska omgivning inom en specifik miljö, till exempel i en människokropp.

Ett ekosystem inom en människokropp kan bestå av olika arter som samverkar, såsom bakterier, svampar och celler, tillsammans med deras fysiska miljö, till exempel olika typer av vävnader och kemiska signaler. Exempel på ekosystem inom människokroppen är matsmältningssystemet, andningssystemet och huden. Dessa ekosystem har en viktig roll för att underhålla homeostas, det vill säga att hålla kroppens olika system i balans och funktionsdugliga.

I medicinsk kontext kan studiet av ekosystem inom människokroppen vara viktigt för att förstå hur olika sjukdomar och hälsotillstånd påverkar interaktionerna mellan levande varelser och deras miljö, och hur man kan utveckla terapeutiska strategier för att behandla dessa tillstånd.

Enligt medicinsk terminologi kan "ekologiska system, slutna" (closed ecological systems) definieras som autonoma, helhetsenhetssystem som är stängda för materia och energi från omgivningen. Dessa system är konstruerade för att simulera livsvillkor i rymden eller på andra planeter, där resurserna är begränsade och måste recyclas kontinuerligt för att upprätthålla livsfunktionerna.

I ett slutet ekologiskt system finns det en mängd olika komponenter som interagerar med varandra, inklusive växter, djur, mikroorganismer, luft, vatten och jord. Alla dessa komponenter är inkapslade i ett hermetiskt system, vilket betyder att inget kan komma in eller gå ut utanför systemgränserna.

Ett exempel på ett slutet ekologiskt system är Biosphere 2, en forskningsanläggning i Arizona, USA, som byggdes för att studera möjligheterna att skapa livsstödjande miljöer på andra planeter. Genom att stänga in levande organismer och resurser i ett kontrollerat system kan forskare studera hur de interagerar och påverkar varandra under olika förhållanden, vilket kan ge värdefull information om hur vi kan skapa hållbara livsmiljöer både på jorden och i rymden.