Arabinofuranosylcytosine triphosphate (Ara-C triphosphate) er en aktiv form av arabinofuranosylcytosin (Ara-C), som er ein antimetabolitt medicin brukt i behandlinga av kreft. Ara-C er ein nukleosidanalog med strukturne likheter med naturlige nukleosider, men det blir metabolisert til aktive formen Ara-C triphosphate innen kroppens celler.

Ara-C triphosphate virkar ved å bli integrert i DNA-strenga under celldelinga og forstyrre normal nukleotidreaksjon, deretter fører det til apoptose (programmert celledød) av kreftcellene. Dette gjør at Ara-C triphosphate er ein effektiv verktøy i behandlinga av mange typer av kreft, inkludert leukemi og lymfom.

Cytarabin, även känt som cytosinarabinosid, är ett cancerbekämpande läkemedel som används för att behandla olika typer av leukemi och lymfom. Det fungerar genom att hämta cellers förmåga att dela sig och växa, vilket kan hjälpa att stoppa spridningen av cancerceller.

Cytarabin är ett typiskt exempel på en antimetabolit, som är en sorts kemoterapi. Det efterliknar en naturlig kroppsämnena, i detta fall cytidin, och blir inkorporerat i DNA under celldelningen. När Cytarabin har integrerats i DNA-molekylen förhindrar det fortsatt replikation av DNA och därmed celldelning.

Det är viktigt att notera att Cytarabin kan ha allvarliga biverkningar och skall endast användas under medicinskt övervakning.

Adenosintriphosphat (ATP) är ett molekylärt komplex som utgör en energirik förening i levande celler. Det består av en nukleotid, adenosin, som är kovalent bundet till tre fosfatgrupper. ATP fungerar som den huvudsakliga energibäraren inom celler och används för att driva en mängd olika cellulära processer, såsom muskelkontraktioner, nerverna transmissionsprocesser och syntesen av proteiner och andra biologiska molekyler. När ATP hydrolyseras (bryts ned) frigörs energi som kan användas för att utföra arbete inom cellen.

Guanosintrifosfat (GTP) är ett cellulärt energibärande molekylliknande ATP, men med guanosin istället för adenosin som bas. Det spelar en viktig roll inom signalsubstanser och proteiner som är involverade i celldelning och reglering av genuttryck. GTP hydrolyseras ofta till GDP (guanosindifosfat) för att frisätta energi till cellens processer.