En akademisk avhandling är en skriftlig och vetenskaplig publikation som presenterar originalforskning inom ett visst ämnesområde. Avhandlingen skrivs vanligtvis som en del av en högre akademisk examen, till exempel en filosofie doktorsexamen (PhD).

En traditionell medicinsk avhandling kan ta olika former beroende på land och forskningsinstitution. I allmänhet innehåller den en teoretisk del som granskar och sammanfattar det aktuella forskningsområdet, samt en empirisk del där författaren presenterar sina egna originalforskningsresultat. Avhandlingen ska vara ett bidrag till kunskapen inom sitt ämnesområde och granskas och godkännas av experter inom området innan den kan läsas upp och försvaras offentligt.

I vissa fall kan en medicinsk avhandling även vara en systematisk litteraturöversikt (SLÖ) eller en metaanalys som granskar och sammanfattar forskningsresultaten inom ett specifikt ämnesområde. I sådana fallen ska författaren följa särskilda riktlinjer för att garantera att översikten är opartisk, transparent och reproducerbar.

En akademisk avhandling är ett skriftligt arbete som presenterar originalforskning inom ett visst ämnesområde. Avhandlingen ska vara ett självständigt och omfattande arbete, som är resultatet av grundläggande forskning och/eller konstruktiv kritik av befintlig kunskap.

Det finns olika typer av akademiska avhandlingar, men de vanligaste i Sverige är licentiat- och doktorsavhandlingar. En licentiatavhandling är ett forskningsarbete som omfattar normalt sett en tredjedel av det arbete som krävs för en doktorsavhandling. En doktorsavhandling är däremot ett mer omfattande och grundläggande arbete, som ofta innefattar flera forskningsartiklar och en sammanfattande del (introduktion, metod, slutsatser och sammanfattning).

För att skriva en akademisk avhandling måste man ha godkänd examen på avancerad nivå inom det aktuella ämnesområdet. Avhandlingen ska vara skriven på ett klart och precist språk, och följa vissa etablerade principer och riktlinjer för formellt uppbyggnad, referenshantering och citering. Dessa principer kan variera mellan olika ämnesområden och universitet, så det är viktigt att orientera sig om de specifika kraven som gäller inom det egna området.

Exempel på allmänna principer för akademiska avhandlingar kan vara:

* Klart formulerade forskningsfrågor och/eller hypoteser
* Systematiskt sammanställd litteraturöversikt över det aktuella ämnesområdet
* Eget empiriskt material som samlats in enligt etablerade metoder
* Nedsättning av data med hjälp av statistiska metoder
* Sammanfattning och tolkning av resultaten i relation till forskningsfrågorna/hypoteserna
* Kritisk granskning av eget arbete och andra forskares arbeten inom området
* God referenshantering enligt etablerade system (t.ex. APA, MLA eller Chicago)
* Klart och tydligt skrivet språk som är fri från subjektiva omdömen och värderingar

Genom att följa dessa principer kan forskaren skapa en trovärdig och tillförlitlig avhandling som bidrar till kunskapen inom sitt ämnesområde.

Ett digitalt bibliotek är en samling av elektroniska resurser, inklusive e-böcker, digitale artiklar, databaser, multimedia, webbplatser och andra former av digital information. Det ger användarna möjlighet att söka, hämta, citera och dela information på distans via internet. Digitala bibliotek kan vara en del av ett traditionellt bibliotek eller helt skilt stående. De erbjuder ofta avancerade sökfunktioner, personliga rekommendationer och möjligheter till interaktivitet och samarbete.

Omvårdnadsforskning definieras som den vetenskapliga disciplinen som forskar om alla aspekter av omvårdnaden, inklusive men inte begränsat till planering, utförande, ledning och bedömning av omvårdnad. Detta innefattar också studier av de metoder, teorier och koncept som används inom omvårdnaden, samt undersökningar av de sociala, kulturella, historiska och ekonomiska aspekterna av omvårdnaden. Målet med omvårdnadsforskning är att förbättra kvaliteten på omvårdnaden, stärka evidensbaserad praktik och utveckla teorier och koncept inom omvårdnaden.

En doktorandutbildning, även känd som forskarutbildning, är en akademisk utbildning på forskarnivå. Det är en individuell studieplan som innebär att en person med en masterexamen eller motsvarande behörighet bedriver forskning under en längre period under handledning av en promotor/main supervisor och ofta även en co-supervisor.

Syftet med en doktorandutbildning är att utveckla den vetenskapliga kompetensen så att doktoranden kan:

1. Planera, genomföra och rapportera forskningsprojekt på ett självständigt sätt.
2. Kritiskt granska och analysera litteratur inom det aktuella forskningsområdet.
3. Författa vetenskapliga publikationer och deltaga i nationella och internationella konferenser.
4. Utveckla sin förmåga att undervisa och handleda andra studenter på högre nivå.
5. Utveckla sin förmåga att kommunicera forskningsresultat till både specialist- och icke-specialistpublik.

En doktorandutbildning avslutas vanligtvis med en avhandling som försvaras offentligt inför en examinationsnämnd. Genomförandetiden för en doktorandutbildning varierar mellan olika länder och institutioner, men i Sverige är det vanligt med en utbildningsperiod på fyra år.