"Acetonitrile" er en organisk forbindelse som består av en carbonylgruppe (C=O) og en cyanogruppe (-CN). Den kjemiske formelen er CH3CN. Acetonitril er en klar, farveløs væske som har en svak, sød lugt. Det er miscibelt med vann og de fleste organiske løsninger.

Acetonitril brukes ofte som et løsningsmiddel i kjemiske reaksjoner på grunn av sin høye polaritet og evne til å opløse både organisk og anorganisk materiell. Det er også en viktig råvare i produksjonen av visse typer plast, gummier og andre kjemiske produkter.

I medisinsk sammenheng kan acetonitril være skadelig hvis det inges, inhaleres eller kommer i kontakt med huden i store mengder. Akute eksposisjon kan føre til symptomer som yrker, hodepine, svimmelhet, oppkvalmning og diaré. Kronisk eksposisjon kan føre til nerve- skade og leverskade.