• Gnagare är viktiga värdar för djurspridda sjukdomar, så kallade zoonoser. (forskning.se)
 • Veterinären Ywon Roshat varnar för att många parasiter är så kallade zoonoser, det vill säga att de trivs hos både människor och husdjur. (sydkusten.es)
 • Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies). (lansstyrelsen.se)
 • Det finns också sjukdomar som smittar mellan djur och människor, så kallade zoonoser. (norberg.se)
 • Det finns otaliga studier från biologer och medicinare som sedan länge har varnat för så kallade zoonoser (djurbaserade sjukdomar). (miljo-utveckling.se)
 • Jonas Waldenström studerar djurburna infektioner, så kallade zoonoser. (lnu.se)
 • Så kallade zoonoser. (fstvs.se)
 • Zoonoser är sjukdomar som sprids naturligt mellan människa och djur antingen via direktsmitta, via vektorer, förorenat vatten eller livsmedel. (wikipedia.org)
 • Vattensköldpaddor kan även sprida zoonoser (sjukdomar som sprids från djur till människa), bland annat salmonella. (naturvardsverket.se)
 • Att förebygga sjukdomar som sprids från djur till människor (zoonoser) utgör en väsentlig del i övervakningen av animaliska livsmedel. (lieto.fi)
 • Vid misstanke om vissa zoonoser hos djur (salmonella t. ex) ska man kontakta veterinär så att eventuell provtagning, smittspårning och rapportering kan utföras. (kattungar-stockholm.se)
 • Rapporten visar att Campylobakter och Salmonella är de zoonoser som orsakar överlägset flest livsmedelsburna sjukdomsfall. (mynewsdesk.com)
 • Zoonoser är sjukdomar som smittar mellan människor och djur. (doktorn.com)
 • Sverige är fritt från en del zoonoser, såsom nötkreaturstuberkulos, brucellos och klassisk rabies. (sva.se)
 • Hos djuren i vårt land förekommer inte för närvarande sådana allvarliga zoonoser som bovin tuberkulos, brucellos eller rabies. (ruokavirasto.fi)
 • Vid många zoonoser är djuren inte sjuka, utan endast bärare av smittan. (kattungar-stockholm.se)
 • Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. (strangnas.se)
 • Smittsamma sjukdomar, vilkas alstrare kan överföras från djur till människor och tvärtom kallas zoonoser. (ruokavirasto.fi)
 • Det register över smittsamma sjukdomar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd THL är ett centralt redskap även för uppföljningen av zoonoser. (ruokavirasto.fi)
 • Några av Socialstyrelsens arbetsområden zoonoser (sjukdomar som kan spridas mellan djur och människa) samt beredskapsplanering inför utbrott av smittsamma sjukdomar. (svensktvatten.se)
 • Många fästingburna sjukdomar är zoonoser, det vill säga kan smitta mellan djur och människor. (svt.se)
 • Den här sortens sjukdomar kallas zoonoser och finns hos både vilda och tama djur. (apoteket.se)
 • Fynd av vissa zoonoser eller zoonotiska smittämnen hos djur eller människor är anmälningspliktiga. (sva.se)
 • En del av dem orsakar ganska lindrig sjukdom, men vissa zoonoser är livsfarliga för människan och kan orsaka stora ekonomiska förluster för samhället. (ruokavirasto.fi)
 • Minskad hygien skapar större möjlighet för spridning av smitta från zoonoser, och tätheten av människor gör att vissa smittor får lättare att infektera många personer på grund av ökade kontaktmöjligheter. (wikipedia.org)
 • Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser. (ljungby.se)
 • Vid epizootier och zoonoser Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket. (unt.se)
 • Det är också viktigt att veta att endast godkända hovslagare får åka till stall där det finns smittor av allvarligare typ, som zoonoser och epizootier, säger Heidi Andersson. (tidningenridsport.se)
 • Zoonoser är alltså en vanlig orsak till sjukdom och årligen blir miljarder människor i världen sjuka av zoonoser i form av t.ex. (wikipedia.org)
 • Vi kan också få zoonoser när vi äter mat som härstammar från sjuka djur. (apoteket.se)
 • I Sverige har flera zoonoser bekämpats genom omfattande insatser från samhället, branschorganisationer och enskilda aktörer. (sva.se)
 • I Sverige förebyggs och bekämpas flera zoonoser genom ett samarbete mellan branschorganisation och myndigheter. (kattungar-stockholm.se)
 • Salmonellautredningar och hjälp till med ansökningar om ersättning från jordbruksverket vid zoonoser. (lrfkonsult.se)
 • Fråga 2019/20:1397 Undermåliga djurmarknader av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Runt 6070 procent av alla zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, tros komma från vilda djur. (riksdagen.se)
 • Köttbesiktningen och annan myndighetstillsyn, egenkontrollprogrammen och olika kartläggningar utgör dessutom centrala redskap för uppföljningen av zoonoser i livsmedel. (ruokavirasto.fi)
 • EFSA publicerar resultaten av de EU-omfattande utredningarna om förekomsten av zoonoser och sammanställer årligen i samarbete med ECDC en sammandragsrapport om zoonoser som gäller EU. (ruokavirasto.fi)
 • Många av de mest betydande smittsamma sjukdomarna hos människor är zoonoser. (ruokavirasto.fi)
 • Några av sjukdomarna är zoonoser och kan alltså smitta även människor. (lansstyrelsen.se)
 • Zoonoser är sjukdomar eller infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. (sva.se)
 • 60 procent av alla mänskliga infektioner bedöms ha sitt ursprung hos djur och alltså vara zoonoser. (veterinarmagazinet.se)
 • SVA upprätthåller en effektiv beredskap mot utbrott och spridning av allvarliga djursjukdomar, med särskilt beaktande av zoonoser. (esv.se)
 • Inom veterinär folkhälsa tillämpas kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser, vektorburna sjukdomar och samspelet mellan människa och djur. (svf.se)
 • De flesta zoonoser kan man ganska enkelt skydda sig mot. (apoteket.se)
 • Zoonoser som är viktiga för oss är däremot till exempel salmonellos, kampylobakterios, listerios och yersinios jämte trikinos. (evira.fi)
 • Sofia Boqvist arbetar med zoonoser och folkhälsofrågor på både Smittskyddsinstitutet, SMI, och på SVA. (apoteket.se)
 • SVA har god kunskap om sjukdomssituationen inklusive zoonoser, nationellt och internationellt. (esv.se)
 • Bakgrunden till webbplatsen är förstås satsningen på det kunskapscentrum om zoonoser som ju startats i Kalmar Län och som leds av professorn i infektionssjukdomar Björn Olsen. (sverigesradio.se)
 • I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland åren 2000 - 2010. (evira.fi)
 • På dessa sidor har vi samlat finländska uppföljningsresultat och annan information om förekomsten av zoonoser i Finland. (ruokavirasto.fi)
 • Zoonoser kan smitta direkt eller indirekt mellan djur och människa. (ruokavirasto.fi)
 • Är smittan överförbar mellan människor och djur heter det zoonoser. (unt.se)
 • SVA medverkar vid upprättandet av kontroll- och bekämpningsprogram avseende allvarliga djursjukdomar och zoonoser. (esv.se)
 • EU-länderna har gemensam kommit överens om uppföljningsåtgärder, vilkas syfte är att producera jämförbar information om förekomsten av zoonoser och deras alstrare i hela EU. (ruokavirasto.fi)
 • Syftet med uppföljningen av zoonoser och deras alstrare är att hjälpa myndigheterna att planera och vidta åtgärder som främjar folkhälsan, livsmedelssäkerheten samt produktionsdjurens hälsa och att bedöma åtgärdernas effektivitet. (ruokavirasto.fi)
 • Hennes arbete gäller sjukdomar och zoonoser som förmedlas via mat och vatten med särskild betoning på uppföljning och statistikföring av fall av legionella inom turismen. (sell.fi)