• Blankett på vilken läkare kan anmäla yrkessjukdomar, misstankar om yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar. (tyosuojelu.fi)
 • Dessutom undersöks ungefär 100 misstankar om yrkessjukdomar. (mela.fi)
 • Tikku är TVKs finskspråkiga statistikappen, vartifrån du hittar statisk om olycksfall och yrkessjukdomar. (tvk.fi)
 • Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar, eftersom de orsakas av exponering för faktorer i arbetet och således kan förebyggas. (tyosuojelu.fi)
 • Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar eftersom orsakerna till dem finns i arbetet och det är möjligt att hindra exponering för de faktorer som orsakar sjukdomarna. (mela.fi)
 • Yrkessjukdomar är arbetsrelaterade sjukdomar, men alla arbetsrelaterade sjukdomar är inte yrkessjukdomar som ska ersättas. (tvk.fi)
 • Yrkessjukdomar kan förebyggas genom att man identifierar och avlägsnar arbetsrelaterade faktorer som orsakar sjukdomarna. (tyosuojelu.fi)
 • I förordningen om yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som betraktas som yrkessjukdomar och de faktorer som orsakar dem. (tyosuojelu.fi)
 • I förteckningen över yrkessjukdomar finns en förteckning över sjukdomar samt över faktorer som orsakar dem, dvs. (tvk.fi)
 • Genom att höra till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du hjälp med att identifiera riskerna för yrkessjukdomar i ditt eget arbete. (mela.fi)
 • 52 procent av alla dödsfall på grund av yrkessjukdomar inom EU beror på cancer, enligt EU-OSHA:s statistik. (arbeidslivinorden.org)
 • De ger användbar komplettering av officiella siffror gällande yrkessjukdomar och en grund för evidensbaserade förebyggande åtgärder. (europa.eu)
 • Arbetshälsoinstitutet publicerar varje år statistik över ersatta yrkessjukdomar och sjukdomar som misstänks vara yrkessjukdomar. (tyosuojelu.fi)
 • Informationskällorna för Tikku är Olycksförsäkringscentralens register över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt statistik över arbetstiden i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. (tvk.fi)
 • Risken för yrkessjukdomar är störst i dessa arbeten. (mela.fi)
 • Identifieringen av yrkessjukdomar effektiviserar arbetarskyddet på arbetsplatsen och medvetenheten om nackdelarna med arbetet ökar. (tyosuojelu.fi)
 • Dessutom inriktas kostnaderna för yrkessjukdomar på rätt sätt, och de som insjuknar får utöver ändamålsenlig vård också ersättning för den skada som yrkessjukdomen orsakat. (tyosuojelu.fi)
 • Måndagssjuka är benämningen på yrkessjukdomar som ger sig till känna först efter några dagars bortavaro från arbetet. (blogspot.com)
 • I dem ingår förutom yrkessjukdomar dessutom sjukdomar vars främsta bakomliggande orsak inte är en arbetsrelaterad faktor. (tyosuojelu.fi)
 • Arbetsgivaren ska teckna försäkring för arbetsolyckor och yrkessjukdomar för sina arbetstagare. (tyosuojelu.fi)
 • Ersättningen för ersättningsgilla yrkessjukdomar betalas ur den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. (tyosuojelu.fi)
 • Merparten av dödliga yrkessjukdomar är cancer orsakad av asbest. (tvk.fi)
 • Vi erbjuder finansiering för både privata och offentliga bokföringsskyldig organisationer som betalar den lagstadgade försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. (tsr.fi)
 • mnen f r till ggsunders kningen r bl.a. arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, verg ng fr n utbildning till arbetsliv, arbetstidens l ngd och arbetstidsmodeller, handikappades syssels ttning, livsl ngt l rande, samordning av arbete och familj samt verg ng fr n arbete till pension. (tilastokeskus.fi)
 • Tikku är en statistikapp på finska som upprätthålls av Olycksfallsförsäkringscentralen och med vilken användaren kan söka arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som anställda fått ersättning för. (tvk.fi)
 • Informationskällorna för Tikku är Olycksförsäkringscentralens register över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt statistik över arbetstiden i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. (tvk.fi)
 • Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. (lahitapiola.fi)
 • Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar, eftersom de orsakas av exponering för faktorer i arbetet och således kan förebyggas. (tyosuojelu.fi)
 • I dem ingår förutom yrkessjukdomar dessutom sjukdomar vars främsta bakomliggande orsak inte är en arbetsrelaterad faktor. (tyosuojelu.fi)
 • Arbetshälsoinstitutet publicerar varje år statistik över ersatta yrkessjukdomar och sjukdomar som misstänks vara yrkessjukdomar. (tyosuojelu.fi)
 • Blankett på vilken läkare kan anmäla yrkessjukdomar, misstankar om yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar. (tyosuojelu.fi)
 • Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar eftersom orsakerna till dem finns i arbetet och det är möjligt att hindra exponering för de faktorer som orsakar sjukdomarna. (mela.fi)
 • Yrkessjukdomar är arbetsrelaterade sjukdomar, men alla arbetsrelaterade sjukdomar är inte yrkessjukdomar som ska ersättas. (tvk.fi)
 • I förteckningen över yrkessjukdomar finns en förteckning över sjukdomar samt över faktorer som orsakar dem, dvs. (tvk.fi)
 • Den e-fakturaadress som syns här ska användas i faktureringar som gäller olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar, olycksfall i militärtjänstgöring och i tjänstgöringsrelaterade sjukdomar (som inträffat efter 1991). (valtiokonttori.fi)
 • Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för sina anställda Genom förebyggande lagstadgad företagshälsovård förebygger man och bekämpar risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet samt arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar. (vm.fi)
 • Under den kliniska tjänstgöringen fördjupar läkaren sina kunskaper om sjukdomsgrupper där det förekommer arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar. (tthvyo.fi)
 • Arbetsgivaren ska teckna försäkring för arbetsolyckor och yrkessjukdomar för sina arbetstagare. (tyosuojelu.fi)
 • Rättshjälp kan även erhållas för skadeersättning till arbetsolyckor och yrkessjukdomar. (teollisuusliitto.fi)
 • försäkringstagaren skall meddela om arbetsolyckor eller yrkessjukdomar inom 10 dagar efter olyckshändelsen. (vora.fi)
 • Det viktigaste målet för regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning är att upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan hos de anställda och tjänstemännen samt att förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar. (soteosaajaksi.fi)
 • Bestämmelser om ersättningar som betalas på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar finns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (stm.fi)
 • I lagstiftningen ska det tas in bestämmelser om skydd vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för familjevårdare, närståendevårdare, personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt personer med funktionsnedsättning som deltar i arbetsverksamhet. (eduskunta.fi)
 • Därför måste det i fråga om övriga personkategorier föreskrivas om skydd vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i de speciallagar som gäller dessa. (eduskunta.fi)
 • Skyddet vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar utvidgas samtidigt till att omfatta personer som deltar i arbetsterapi som anordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. (eduskunta.fi)
 • I propositionen föreslås även att det görs ett antal ändringar närmast av teknisk natur i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om olycksfall- och pensionsskydd för idrottsutövare och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, som träder i kraft den 1 januari 2016. (eduskunta.fi)
 • 52 procent av alla dödsfall på grund av yrkessjukdomar inom EU beror på cancer, enligt EU-OSHA:s statistik. (arbeidslivinorden.org)
 • Olycksfallsförsäkringen bör utsträckas att omfatta jämväl skador på grund av yrkessjukdomar. (gu.se)
 • I förordningen om yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som betraktas som yrkessjukdomar och de faktorer som orsakar dem. (tyosuojelu.fi)
 • Det rör sig om en av ishockeyspelarnas vanligaste yrkessjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Yrkessjukdomar finns inom en mängd yrken och den vanligaste för oss författare är nog skrivkrampen. (bokkonsult.se)
 • Genom att höra till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du hjälp med att identifiera riskerna för yrkessjukdomar i ditt eget arbete. (mela.fi)
 • Den nya lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som träder i kraft vid ingången av 2016 tillämpas inte på annat arbete än det som görs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt arbete som företagare. (eduskunta.fi)
 • I fråga om arbete som inte utförs i arbetsavtalsförhållande ska det därmed föreskrivas särskilt om skyddet vid olycksfall och yrkessjukdomar, trots att innehållet i skyddet i praktiken är detsamma som för arbetstagare. (eduskunta.fi)
 • Effektivare skydd mot yrkessjukdomar och olycksfall i arbete. (wikipedia.org)
 • arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen och de pensioner som betalas enligt militärskadelagen, lagen om militärolycksfall, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar (s.k. (etk.fi)
 • Därutöver tillämpas lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar vid handläggning av lagstadgade olycksfallförsäkringar. (alandia.ax)
 • m. undertiteln Redogörelse för försäkringen för olycksfall i arbete, fiskarförsäkringen, ersättning för kroppsskada i samband med militärtjänstgöring samt försäkring mot yrkessjukdomar jämte lagtexter, 3:e uppl. (sorenoman.se)
 • Kort och koncist: Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i arbetet eller på väg till eller från arbetet samt yrkessjukdomar som orsakats i arbetet. (if.fi)
 • I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen, lagen om stöd för närståendevård, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare ändras. (eduskunta.fi)
 • industrial safety work ), men det rörde3 sig mest mo att förebygga olycksfall och vissa yrkessjukdomar. (sprakbruk.fi)
 • d. 22 nov. 1929 med särskilda föreskrifter i anledning av lagen d. 14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar. (svjt.se)
 • Ändringen gäller inte premier för frivilliga försäkringar mot olycksfalls- och yrkessjukdomar eller försäkringar mot olycksfall under fritiden. (slc.fi)
 • Det föreslås att speciallagarna kompletteras med en hänvisningsbestämmelse enligt vilken personer i de nämnda specialgrupperna ska försäkras med en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (eduskunta.fi)
 • Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) träder i kraft den 1 januari 2016. (eduskunta.fi)
 • menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, militärunderstöd och liv- och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst. (kela.fi)
 • Ersättningar som betalas med stöd av försäkringen fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (lahitapiola.fi)
 • Vid behandling av personuppgifter tillämpas dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. (alandia.com)
 • OlyL är en förkortning för Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (vora.fi)
 • Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 157 §, 187 § 1 ja 2 mom. (vakuutusoikeus.fi)
 • I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ingår ingen övergångsbestämmelse om att frivilliga försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring fortgår efter att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har trätt i kraft 1.1.2016. (vakuutusoikeus.fi)
 • Försäkringsdomstolen ansåg att den försäkrades olycksfallsförsäkring för företagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring var en skild försäkring i förhållande till de frivilliga försäkringarna för arbetstiden och för fritiden enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (vakuutusoikeus.fi)
 • Den frivilliga olyckfallsförsäkringen för företagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring som den försäkrade hade haft från 1.1.2012, hade således upphört att gälla 31.12.2015 då lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hade trätt i kraft 1.1.2016. (vakuutusoikeus.fi)
 • Försäkringsanstalten hade inte heller rätt att avsluta försäkringarna enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar från 31.12.2015, eftersom det inte i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller i de tillämpade försäkringsvillkoren har bestämts att det är möjligt att återkalla försäkringar retroaktivt. (vakuutusoikeus.fi)
 • Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortning OlyL) tillämpas på personer som arbetar i förvärvssyfte för annans räkning. (alandia.ax)
 • Invaliditetsklasserna delas in i klasserna 1-20 i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015). (laakevahinko.fi)
 • Ersättningen för ersättningsgilla yrkessjukdomar betalas ur den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. (tyosuojelu.fi)
 • I lantbruket konstateras varje år cirka 150 yrkessjukdomar, vilket är cirka 1,5 fall per tusen jordbrukare. (mela.fi)
 • Varje år inträffar det cirka 120 000 olycksfall eller fall av yrkessjukdomar i Finland. (if.fi)
 • Kronisk bronkit, astma och KOL, men även allergier och eksem är vanliga yrkessjukdomar inom branschen. (arbetsmiljoforum.se)
 • Uppskattningar av den nuvarande och framtida bördan av yrkessjukdomar visar att arbetsrelaterad cancer är och förblir ett problem till följd av att arbetstagare exponeras för carcinogener. (riksdagen.se)