• Lindriga sjukdomsformer behandlas med desmopressin och tranexamsyra, vid svårare former används koncentrat av von Willebrand-faktor och faktor VIII. (lakartidningen.se)
 • Länge trodde man att sjukdomen berodde på brist på faktor VIII (FVIII), men på 1950-talet insåg man att orsaken hade att göra med en faktor som var skild från hemofilifaktorn, von Willebrand-faktorn (vWF), och att denna nyupptäckta faktor, förutom att ha trombocytaktiv förmåga, även är bärare av FVIII [5]. (lakartidningen.se)
 • De innehåller även faktor VIII som är ett annat protein som gör att blodet ska kunna koagulera. (tlv.se)
 • Veyvondi är det enda von Willebrandfaktorkoncentrat som inte innehåller faktor VIII. (tlv.se)
 • Vid vissa behandlingar med Veyvondi kan rekombinant faktor VIII behöva läggas till. (tlv.se)
 • Det kan i vissa fall vara en fördel att kunna dosera von Willebrandfaktor och faktor VIII oberoende av varandra då det kan ge en bättre dosering av de två olika koagulationsfaktorerna. (tlv.se)
 • Prevalensen av von Willebrands sjukdom är cirka 1 procent. (lakartidningen.se)
 • De flesta patienter har lindriga symtom, men vid von Willebrands sjukdom typ 3 kan allvarliga blödningar uppstå. (lakartidningen.se)
 • von Willebrands sjukdom är den vanligaste av de ärftliga blödningssjukdomarna. (lakartidningen.se)
 • Sedan dess har förståelsen för von Willebrands sjukdom ökat även om det ofta är svårt att ställa diagnosen, något som kräver både positiv blödningsanamnes och laboratoriefynd. (lakartidningen.se)
 • Gastrointestinal blödning är sällsynt och ofta relaterad till angiodysplasier hos patienter med von Willebrands sjukdom. (lakartidningen.se)
 • Blödningar från leder och tarm samt cerebrala blödningar är vanligare vid von Willebrands sjukdom typ 3, där vWF saknas i plasma och trombocyt- och FVIII-nivåerna samtidigt är låga [7]. (lakartidningen.se)
 • Målet med projektet är att ta fram en modern test för att diagnostisera von Willebrands (vW) sjukdom. (vinnova.se)
 • Veyvondi (vonikog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av blödningar samt för förebyggande och behandling av operationsblödningar hos vuxna med von Willebrands sjukdom där det inte är effektivt eller lämpligt att behandla med substansen desmopressin. (tlv.se)
 • von Willebrands sjukdom är en sällsynt form av blödarsjuka som orsakas av brist på koagulationsämnet von Willebrandfaktor. (tlv.se)
 • Patienter med von Willebrands sjukdom behöver livslång behandling som består i att den saknade von Willebrandfaktorn tillförs blodet. (tlv.se)
 • Vi har använt denna metod för att på ett riktat sätt, på mikropartiklar, fästa en receptor för von Willebrands faktor, samt kunnat visa att dessa receptorkopplade partiklar kan användas i en test för att mäta vWF aktivitet. (vinnova.se)
 • Brist på några av dessa ämnen kan ge blödarsjukdomar, till exempel hemofili A, hemofili B och von Willebrands sjukdom. (netdoktor.se)
 • Brist av von Willebrands faktor ses vid hereditär brist. (karolinska.se)
 • Symtomen orsakas av brist på eller defekt von Willebrand faktor (vWF). (socialstyrelsen.se)
 • von Willebrands sjukdom innebär brist på eller defekt von Willebrandfaktor. (fbis.se)
 • Hemofili A beror på brist/avsaknad av faktor 8, medan hemofili B beror på brist/avsaknad av faktor 9. (biomedicinskanalytiker.org)
 • har lätt att få blåmärken, näsblod eller om man som kvinna har rikliga menstruationer kan det vara ett tecken på att man har brist på en faktor, som kallas von Willebrands faktor, i blodet som behövs för att stoppa blödningen. (ferring.se)
 • 1-2% av Sveriges befolkning beräknas ha någon form av brist på von Willebrands faktor och därmed en förlängd blödningstid. (ferring.se)
 • Vad är en faktor X-brist? (cslbehring.se)
 • Medfödd faktor X-brist är en autosomalt recessiv ärftlig blödningssjukdom orsakad av genetiska defekter på kromosom 13, vilket leder till en brist på faktor X. Lindrigt drabbade individer kanske inte har några symtom alls, men i allvarliga fall kan patienterna uppleva blödningar som näsblod eller blödning i lederna eller musklerna. (cslbehring.se)
 • Faktor X-brist kan även förvärvas som resultat av leversjukdom, vitamin K-brist eller p.g.a. antikoagulantia som warfarin. (cslbehring.se)
 • von Willebrands sjukdom är en sällsynt form av blödarsjuka som orsakas av brist på koagulationsämnet von Willebrandfaktor. (tlv.se)
 • Von Willebrands Disease är en ärftlig blödningsstörning som kännetecknas av en brist på von Willebrand-faktor, ett specifikt protein som behövs för att hjälpa blodpropp. (australian-labradoodle.se)
 • Hemofili B är en annan typ av hemofili, och den är brist på faktor IX. (nordorthopaedics.com)
 • Den tredje typen av sjukdom heter hemofili C och betyder brist på faktor XI. (nordorthopaedics.com)
 • För de två vanligaste formerna, hemofili A och hemofili B, saknas ett protein som kallas faktor 8 respektive faktor 9. (fof.se)
 • På den tiden kallades von Willebrands sjukdom för pseudohemofili och tycktes i likhet med hemofili A bero på för lite av faktor 8 i blodet. (fof.se)
 • Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du har hemofili eller von Willebrands sjukdom. (medikament.se)
 • I podden lyfts frågor som är viktiga för dem som har blödarsjuka - hemofili A, hemofili B eller von Willebrands sjukdom. (cslbehring.se)
 • Stimate används för att behandla blödningar hos personer med hemofili A eller von Willebrands sjukdom typ I. (medikament.se)
 • Personer med von Willebrands sjukdom har en ärftlig defekt i den gen som är ansvarig för produktionen av von Willebrands faktor. (netdoktor.se)
 • Vissa personer saknar helt von Willebrands faktor. (netdoktor.se)
 • Den svåra formen av von Willebrands sjukdom förekommer hos cirka 50 personer i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Margareta och Birger Blombäck kunde också identifiera det protein som saknas hos personer med den åländska blödarsjukan (von Willebrands sjukdom), en upptäckt som ledde till att patienter kunde få en bättre och tidigare behandling i jämförelse med resten av världen. (ki.se)
 • Margareta och Birger Blombäck identifierade också det protein som saknas hos personer med den åländska blödarsjukan (von Willebrands sjukdom). (ki.se)
 • Svår form av von Willebrands sjukdom förekommer endast hos ett 50-tal personer i Sverige. (fbis.se)
 • Humate-P är en kombination läkemedel som används för att behandla eller förebygga blödningar hos personer med von Willebrands sjukdom. (medikament.se)
 • Trombin (även faktor II eller faktor IIa ) är ett protein som utgör en viktig del av blodkoaguleringen . (wikipedia.org)
 • Vid medelsvår form har man 1-5 procent av respektive faktor och vid lindrig form 5-30 procent. (socialstyrelsen.se)
 • I tidskriften Lancet har forskare kartlagt vilka riskfaktorer som är kopplade till stroke samt hur pass tungt vägande respektive faktor är. (lakartidningen.se)
 • Vävnadsfaktorn tillsammans med faktor VII bildar då ett komplex i blodet som sätter igång den hemostatiska processen i kroppen. (wikipedia.org)
 • Blodproverna kan också visa hur mycket von Willebrands faktor som finns i blodet och hur bra den fungerar. (netdoktor.se)
 • Faktor 10 bryter ner vissa ämnen i blodet som kan mätas med hjälp av spektrofotometern. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Antihemofili och von Willebrands faktorer är naturligt förekommande proteiner i blodet som hjälper blodet att koagulera. (medikament.se)
 • Patienter med von Willebrands sjukdom behöver livslång behandling som består i att den saknade von Willebrandfaktorn tillförs blodet. (tlv.se)
 • Vid von Willebrands sjukdom löper män och kvinnor lika risk att få sjukdomen. (fbis.se)
 • Eftersom några uppfödare börjat testa sina drentsche patrijshonden för von Willebrands disease typ I (den mildare formen) och man har fått positiva svar, dvs att hundarna är bärare av sjukdomen så har vi frågat Veterinär Bart van der Pol, styrelseledamot (avels och uppfödarkommittén) i Onze Drent (holländska drentsche patrijshondklubben) om vad det innebär att ens hund är bärare och hur holländska klubben ser på sjukdomen. (drentschepatrijshond.se)
 • Enligt Dr Slappendel måste det finnas en annan faktor (eller gen) som spelar en stor roll huruvida sjukdomen bryter ut eller ej. (drentschepatrijshond.se)
 • Proteinet är namngivet efter läkaren Erik Adolf von Willebrand som upptäckte von Willebrands sjukdom, en av de vanligaste blödarsjukdomarna. (wikipedia.org)
 • Von Willebrands sjukdom är den vanligaste medfödda blödarsjukdomen. (netdoktor.se)
 • von Willebrands sjukdom är den vanligaste av de ärftliga blödningssjukdomarna. (lakartidningen.se)
 • Protrombin-relaterad trombofili är den näst mest vanligaste ärftlig formen av trombofili, den första är faktor V Leiden trombofili. (wikipedia.org)
 • Detta inlägg publicerades på 3 juni, 2015 av Magdalena Wiklund i Hematologi och märktes faktor , PTA 100 , von willebrand . (biomedicinskanalytiker.org)
 • Medfödd fibrinogenbrist (Congenital Fibrinogen Deficiency, CFD) är en ovanlig ärftlig blödningssjukdom som uppstår när din kropp inte kan producera tillräckligt med fibrinogen (även kallad faktor I) för att hjälpa kroppen att tillverka blodproppar för att stoppa blödningar. (cslbehring.se)
 • För information om lindrig von Willebrands sjukdom hänvisas till informationsmaterial från Förbundet Blödarsjuka i Sverige (se under rubriken Informationsmaterial). (socialstyrelsen.se)
 • De flesta patienter har lindriga symtom, men vid von Willebrands sjukdom typ 3 kan allvarliga blödningar uppstå. (lakartidningen.se)
 • Blödningar från leder och tarm samt cerebrala blödningar är vanligare vid von Willebrands sjukdom typ 3, där vWF saknas i plasma och trombocyt- och FVIII-nivåerna samtidigt är låga [7]. (lakartidningen.se)
 • Hos män däremot, som bara har en x-kromosom, kommer faktor 8 att saknas helt eller delvis beroende på hur allvarlig mutationen är. (fof.se)
 • Gastrointestinal blödning är sällsynt och ofta relaterad till angiodysplasier hos patienter med von Willebrands sjukdom. (lakartidningen.se)
 • Aktiverer faktor V som bidrar til at mer trombin dannes. (wikipedia.org)
 • Sammen med aktiv faktor XII aktiverer trombin faktor XI . (wikipedia.org)
 • Protrombin aktiveras till trombin vid närvaro av kalcium , faktor V och lipider, aktiverad faktor X . Utan något av dessa ämnen sker aktiveringen långsamt. (wikipedia.org)
 • Fast det var just en svår form av von Willebrands sjukdom som höll på att leda till döden för en ung kvinna i Malmö i mitten av 1950-talet. (fof.se)
 • Blödarsjuka beror på att von Willebrands faktor är defekt. (wikipedia.org)
 • En defekt von Willebrands faktor medför att trombocyterna inte kan fästa sig på korrekt sätt på det skadade kärlets vägg. (wikipedia.org)
 • Protrombin (faktor II) är en glykoprotein som syntetiseras i levern under närvaro av vitamin K och har en halveringstid på 60 timmar. (wikipedia.org)
 • Typ 2A utgör 10-15 % av fallen med von Willebrands sjukdom och den ärvs via en autosomalt dominant gen. (netdoktor.se)
 • Typ 2B utgör cirka 5 % av alla med von Willebrands sjukdom och den ärvs också autosomalt dominant. (netdoktor.se)
 • När man analyserar von Willebrands faktor tar man små latexpartiklar som täckts med antikroppar som binder till von Willebrands faktor. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Profylax och behandling av blödningsepisod eller kirurgisk blödning vid von Willebrands sjukdom, när behandling med desmopressin (DDAVP) inte ger önskad effekt eller är kontraindicerad. (octapharma.se)