• Det kallas cellförändringar när många celler i ett område i kroppen fungerar annorlunda på grund av DNA-skador. (1177.se)
 • Immunfluorescens: provet inkuberas med celler som infekterats med virus. (internetmedicin.se)
 • Förmågan att göra sin arvsmassa flytande förklarar hur virus lyckas med manövern att skjuta in DNA i offrets celler. (lth.se)
 • Hälften av dessa frystes ned utan åtgärd medan den andra hälften infekterades med Epstein-Barr-virus (EBV), odlades i 18-55 dagar varefter levande celler frystes ned. (mynewsdesk.com)
 • De gör detta i miljontals exemplar och planterar i miljontals celler, för att sedan hoppas att några av de gener omvandlar sitt DNA. (mynewsdesk.com)
 • Vi har tillverkat verktyg för studier av HKL, såsom virus för uttryck av HKL inuti celler och virus för renframställning av HKL. (lu.se)
 • Det består bland annat av olika vita blodkroppar, celler som är specialiserade på att känna igen främmande ämnen som virus och bakterier och oskadliggöra dem. (cancerfonden.se)
 • Forskarna har använt en ny Nobelpristippad teknik, CRISPR/Cas9, för att att konstruera en sorts målsökande molekylär robot, som kan ta sig in i celler och bland flera miljarder dna-byggstenar i arvsmassan lokalisera och klippa sönder sjukdomsanlaget (se även faktaruta). (unt.se)
 • Jämför med virus, bakterier eller andra mikroorganismer som är väldigt mycket mer olika våra celler i uppbyggnad och funktion. (ludmilla.se)
 • Exempel är vaccin som ska behandla dendriter (nerv- och hjärnceller), DNA, T-celler (immunförsvaret). (newsvoice.se)
 • Vaccinindustrins ledande företag (i rapportens utpekas GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck och Sanofi) har i sin forskning lyckats imitera hur virus överför genetiskt material till celler. (newsvoice.se)
 • Virala vektorer kallas de slags virus som är specialiserade på att effektivt leverera genetiskt material till olika celler. (vetenskaphalsa.se)
 • Man tror nu att 9 av 10 celler i kroppen är bakterier och att mikroberna utgör 99 % av allt DNA i en människokropp. (runnersworld.se)
 • Nyligen har forskargruppen funnit att dessa två typer av virus använder olika kemokinreceptorer när de infekterar celler. (lakemedelsvarlden.se)
 • Mitokondrie-dna, här i stor förstoring, kastas ut likt ett nät och skickar en signal till andra celler i immunförsvaret att någonting är fel. (liu.se)
 • Tillsammans innehåller alla celler i din kropp 10 miljarder mil av tätt spolad DNA-det är en returresa till Pluto! (interestrip.com)
 • Virus är parasiter i celler. (wikipedia.org)
 • Ett specifikt virus kan bara infektera en viss typ av celler. (wikipedia.org)
 • Virus genom r betydligt mindre n genomet i eukaryota celler eller bakterier. (solunetti.fi)
 • Delar av DNA kallas för gener. (1177.se)
 • Den mest enkla viruspartikel består av några gener kodade som DNA eller RNA (våra gener finns kodade som DNA) omslutet av en proteinkapsel. (hkr.se)
 • DNA-sekvensering - som avslöjar exakt vilka gener en bakterie har i hela sin arvsmassa - kan ge just det. (chalmers.se)
 • Som nätverkets expert inom dataanalys, bioinformatik och artificiell intelligens arbetar han med nyckelfrågor inom storskalig DNA-sekvensering av bakterier - hur man ska hantera och tolka de enorma datamängder som skapas, och som någonstans innehåller koderna för eventuella gener och mutationer för antibiotikaresistens. (chalmers.se)
 • I sekvensen finns gener för en viss typ av proteiner som kan dela på och klyva DNA. (vetenskaphalsa.se)
 • Där finns även upprepande sekvenser som inte kodar för proteiner och mellan dessa finns korta, unika gener som härstammar från virus som bakterien stött på. (vetenskaphalsa.se)
 • Det är relativt lätt att klippa och klistra i DNA, säger Johan Jakobsson men förklarar att det inte är lika enkelt att göra specifika ändringar i gener - till exempel byta ut enskilda baser i sekvensen, som att byta ett A mot ett G. (vetenskaphalsa.se)
 • Antalet gener i virus varierar. (solunetti.fi)
 • Den sker i samarbete med tyska forskare som gör de färdiga DNA-byggstenarna. (ki.se)
 • Svensk forskare försöker ändra DNA på mänskliga embryon. (feber.se)
 • Nu är dock en svensk forskare på väg att genomföra ett nytt DNA-experiment som lär bli omdiskuterat. (feber.se)
 • Det är biologen Fredrik Lanner, forskare vid Karolinska institutet, som har börjat ändra DNA på mänskliga och helt friska embyron för att se hur generna påverkar utvecklingen av dem. (feber.se)
 • Forskare har nu lyckats tillverka "DNA-bevis" utan att ha tillgång till vare sig blod eller annat material från den aktuella personen. (blogspot.com)
 • Föreläsningar · 38 min · Tekniken som tillåter forskare att redigera dna av levande organismer. (urplay.se)
 • Forskare vid LiU har hittat ett tidigare okänt varningssystem i kroppens immunförsvar, där mitokondrier i de vita blodkropparna utsöndrar ett nät av DNA-fibrer som signalerar fara. (liu.se)
 • Upptäckten öppnar upp möjligheten för fortsatta studier där vi vill försöka minska utsläppet av mtDNA, för att på så sätt minska inflammationen som det utsläppta DNA:t ger upphov till, förklarar Björn Ingelsson, forskare och biträdande universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, som tillsammans med professor emeritus Anders Rosén och medarbetare står bakom forskningsstudien. (liu.se)
 • Eftersom vetenskapen om DNA-testning har utvecklats har rättsmedicinska forskare fått möjlighet att testa mindre och mindre prover av genetiskt material - som en ratt som en förövare kan ha berört - för att identifiera skurkar. (interestrip.com)
 • Rättsmedicinsk DNA är emellertid inte idiotsäker: forskare kan göra misstag att testa och tolka DNA-prover, och själva proven kan bli förorenade eller försämras över tiden. (interestrip.com)
 • Kallas den fas under PCR då primern binder till DNA:t. (nrm.se)
 • I varje cell finns en kärna som innehåller arvsmassan, som också kallas DNA. (1177.se)
 • Generna är en del av arvsmassan, som också kallas DNA. (1177.se)
 • Han berättar att inkapslat i viruset finns antikroppens unika DNA-kod och att virustypen kallas bakteriofager, en sorts virus som i normalfallet angriper bakterier. (forskning.se)
 • Det finurliga med att fagerna visat sig kunna både förvara och kopiera någon annans DNA, och har en i övrigt enkel konstruktion, är utgångspunkten för tekniken som kommit att kallas fagdisplay och som belönades med Nobelpriset i kemi 2018. (forskning.se)
 • Vad kallas de sönderklippta DNA-bitarna som har bildats av restriktionsenzymer? (brainscape.com)
 • 95 % av dna hos människan kallas för skräp-dna. (blogspot.com)
 • Under 2008 skickades DNA från flera anmärkningsvärda människor till rymden på en minnesenhet som kallas Immortality Drive, som lagras på International Space Station. (interestrip.com)
 • Sjukdomar orsakade av virus kallas virussjukdomar eller mer vetenskapligt viroser . (wikipedia.org)
 • Virus som infekterar bakterier kallas bakteriofager . (wikipedia.org)
 • Studiet av virus kallas virologi och är en gren av biologin . (wikipedia.org)
 • Del av DNA-molekylens struktur, vilken är formad som en dubbel-helix, med två tvinnade strängar sammanlänkade av basparen. (nrm.se)
 • Vår forskning visar dock att virus med liknande struktur kan infektera mycket olika värdorganismer, till exempel människor och kolibakterier. (aka.fi)
 • I vår forskning studerar vi allt ifrån DNA molekylens struktur och funktion till vad som begränsar arters geografiska utbredning. (lnu.se)
 • Enligt en färsk studie kan virus klassificeras på ett nytt sätt utifrån deras strukturella egenskaper. (aka.fi)
 • Då bildas inget nytt DNA. (ludmilla.se)
 • Virus som transporterar nytt DNA in i en cell. (genteknik.se)
 • Influensa A kan ge världstäckande pandemier vid byte av virus ytkaraktär, hämagglutininet H, sk antigent skifte eller om en subtyp som inte funnits i cirkulation på många år dyker upp på nytt (Fig 7). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Nya mutationer kan förändra DNA sekvensen utan att det har någon betydelse. (fof.se)
 • Konsekvensen är att de dna-kopior som cellen sedan lämnar till sina avkommor är behäftade med fel - så kallade mutationer. (illvet.se)
 • Mutationer sker när DNA-kopieringen misslyckas. (mimersbrunn.se)
 • Forskarna har studerat de unika ärr som mutationer lämnar på dna, signaturer. (vardfokus.se)
 • Mikroskopiska svampar är mer utvecklade än bakterier och virus. (getinge.com)
 • Det vore helt orimligt att vacciner skulle vara orsaken, dem innehåller trotsallt dna från diverse bakterier och virus som kroppen lär sig bekämpa. (existenz.se)
 • Avsnitt 6 · 29 min · Vi lär oss vaccinets historia och skillnaden på bakterier och virus. (urplay.se)
 • Mest sannolikt tycks vara att SARS-virus smittat människa från fladdermöss via maskpalmmård (ett kattliknande djur) som intermediärvärd och muterat under smittgången. (internetmedicin.se)
 • Utmana ditt barn,din förälder eller din vän i spännande tävlingar och kom och utforska små djur, encelliga organismer och virus i Umeå universitets elektronmikroskop. (umu.se)
 • Studieorganismer och modellsystem innefattar såväl virus som växter och djur, varav somliga lever på land och andra i havet. (lnu.se)
 • Vi har använt material som spänner mellan DNA och hela djur. (lu.se)
 • Snart kan ny DNA-teknik visa om bakterier i dricksvatten kommer från djur eller människor. (netdoktor.se)
 • Men med ny DNA-teknik som tas fram vid Chalmers tekniska högskola ska smittan kunna spåras till människor eller idisslande djur som kor och får. (netdoktor.se)
 • Trots att CRISPR/Cas9 inte förekommer naturligt hos växter, djur och svampar kan detta system användas för att på ett exakt sätt klippa och klistra även i deras dna-spiraler. (unt.se)
 • På samma sätt användes försöksdjur för att odla upp virus för att tillverka vacciner för djur. (forskautandjurforsok.se)
 • Cancer smittar inte, men vissa cancerformer kan orsakas av smittsamma virus, till exempel livmoderhalscancer . (cancerfonden.se)
 • Vitsen med ett DNA-register är att man kan skapa virus speciellt riktade mot vissa folkgrupper. (blogspot.com)
 • Vacciner innehåller, utöver de små mängder proteiner, dna osv som behövs för att få immunförsvaret att bygga immunitet, även diverse icke biologiskt nedbrytbara partiklar, tungmetaller osv, dom för vissa/många till slut skapar kronisk inflammation, allergier osv. (existenz.se)
 • Här utförs även forskning och utvecklingsarbete, som att ta fram nya diagnostiska metoder för vissa virus och kvalitetssäkra och finkalibrera de metoder som används. (lifesciencesweden.se)
 • Hos vissa virus omges kapsiden av yttre h lje (mantel) best ende av ett lipidmembran med ins nkta proteiner. (solunetti.fi)
 • Vissa virus inneh ller enzymer, som deltar i infektionsprocessen. (solunetti.fi)
 • Hos vissa virus omges nukleokapsiden av ett dubbelmembran som best r av lipider. (solunetti.fi)
 • Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA, som replikeras av DNA-polymeras. (wikipedia.org)
 • Mitokondrie-DNA är den arvsmassa som finns i mitokondrierna. (genteknik.nu)
 • En gång i tiden var de virus som spred sig mellan värddjur, men när deras arvsmassa placerades i värddjurets könsceller så följde de med i värddjurets, i det här fallet vår, vanliga förökning. (fof.se)
 • Detta gör att definitionen av virusarter och viruskluster är utmanande, men samtidigt lämnar den snabba evolutionen tydliga spår i virus arvsmassa vilket gör det möjligt att studera deras transmissionsdynamik och epidemiologi. (noaksark.org)
 • Viruspartiklar består av nukleinsyra ( arvsmassa i form av antingen RNA eller DNA ), omgivet av ett proteinskal ( ikosaeder ) och ibland ett membran. (wikipedia.org)
 • Studier av hur läkemedel mot virus fungerar var starten för Anna Karlssons forskning. (ki.se)
 • Kännedom om hur virus fungerar öppnar möjligheter att utnyttja dem som verktyg inom syntetisk biologi. (aka.fi)
 • Systemet fungerar som bakteriens immunförsvar och hjälper den känna igen och oskadliggöra främmande DNA. (vetenskaphalsa.se)
 • Virus innehåller antingen DNA eller RNA, dvs. (aka.fi)
 • En viruspartikel består dels av genetiskt material i form av en nukleinsyra, RNA eller DNA, som antingen är dubbelsträngat eller enkelsträngat, och kan vara linjärt eller cirkulärt. (forskning.se)
 • När immunförsvaret antingen är upptaget med annat eller nedsatt, som vid andra sjukdomar eller vid behandling med immunhämmande (immunosuppressiva) mediciner, kan sådana virus orsaka symptom . (wikipedia.org)
 • Virus nukleinsyra best r av antingen DNA eller RNA. (solunetti.fi)
 • Vaccinet som ges kan innehålla en viss slags immunceller (dentritceller), proteiner eller DNA från tumörceller. (cancerfonden.se)
 • 5 Protein komponenter i DNA Nonhiston proteiner er en heterogen gruppe Halvparten av proteinene i kromatin er nonhistoner Stor variasjon av nonhiston proteiner 200 2,000,000 i diploide genomer Stor variasjon i funksjoner» Bærebjelke ryggrad i kromosomer» DNA replikasjoner e.g. (docplayer.me)
 • Skapas det däremot för mycket så påverkar det DNA, lipider och proteiner som i sin tur kan utlösa sjukdomar, förtida åldrande i huden och rynkor. (hudoteket.se)
 • I övrigt så kan man alltid va säker på att denna upptäckt att tilverka eget dna har gått att göra i minst 10 år. (blogspot.com)
 • När bakterien oskadliggjort ett virus, så kan den klistra in DNA-bitarna från viruset i sitt eget DNA och utöka sitt försvar. (vetenskaphalsa.se)
 • Virus är ett märkligt ting, en bit dna-kod utan eget liv. (blogspot.com)
 • Virus kan inneh lla ett eget nukleinsyrapolymeras, som r aktivt vid transkriptionen (RNA virus). (solunetti.fi)
 • Vi erbjuder DNA-test och genetisk analys för att hjälpa användare att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria. (ancestry.com)
 • Avsnitt 5 · 29 min · Hälften av allt dna vi vidrör varje dag är från okända organismer. (urplay.se)
 • Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer . (wikipedia.org)
 • Virus har beskrivits som " organismer i livets utkant", [ 2 ] och som "ett mellanting mellan levande och död materia" eller som obligata intracellulära parasiter eller agenter som interagerar med levande organismer. (wikipedia.org)
 • Virus kan infektera alla levande organismer . (wikipedia.org)
 • I forskningslaboratorier används vanligen etidiumbromid och liknande fluoriscerande ämnen som Acridin Orange till att färga geler innehållande DNA. (gu.se)
 • Pressmeddelandet: http://news.ncsu.edu/releases/wms-beisel-crispr2014/ Publicerad artikel: http://mbio.asm.org/content/5/1/e00928-13 Hemsidan för CRISP: http://www.crispr-cas.org/ Abstract: CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats)-Cas (CRISPR-associated) systems in bacteria and archaea employ CRISPR RNAs to specifically recognize the complementary DNA of foreign invaders, leading to sequence-specific cleavage or degradation of the target DNA. (lakartidningen.se)
 • Han påstår att han har använt gensaxen Crispr för att redigera bebisars dna i embryostadiet. (nyteknik.se)
 • CRISPR/Cas9 är ett system som bakterier naturligt använder för att oskadliggöra invaderande virus. (unt.se)
 • He Jiankui uppger att han har använt Crispr för att inaktivera en specifik gen, CCR5, som underlättar för hiv-virus att komma in i en cell. (nyteknik.se)
 • CRISPR/Cas9 är ett komplex bestående av Cas9 som är ett enzym som klipper itu DNA-spiralen och ett guide-RNA som innehåller information om var i DNA-spiralen klippet ska ske. (genteknik.se)
 • MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) är ett med SARS-CoV besläktat, men ej identiskt, virus som orsakar en symtombild som liknar den vid SARS. (internetmedicin.se)
 • Dessa färger består vanligen av platta molekyler av ungefär samma dimensioner som liknar ett baspar i DNA molekylen. (gu.se)
 • Här nämns stora satsningar på rekombinanta vektorvaccin som beskrivs som liknar DNA-vaccin, men att de använder virus eller bakterier som bärare. (newsvoice.se)
 • Det hade man också provat nu, och då hjälper det inte ens med en exakt DNA-analys. (blogspot.com)
 • Denna klassificeringen har alltmer kommit att baseras på analys av DNA efter det att Watson och Crick 1953 visade att arvsanlaget består av DNA. (noaksark.org)
 • Observerade strukturella likheter mellan virus som är smittsamma för människor och bakterier gör det möjligt att använda modellvirus som inte orsakar sjukdomar när man undersöker funktionsmekanismer och strukturer hos virus. (aka.fi)
 • I dna-analyserna hittade forskarna spår av ett virus, parvovirus B19, som orsakar sjukdomen femte sjukan. (uu.se)
 • I stort sett alla RNA-virus som orsakar förkylningar är mer eller mindre epidemiska. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I labbet hanteras virus som orsakar allvarliga sjukdomar med hög dödlighet och smittsamhet där behandling saknas. (lifesciencesweden.se)
 • Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka. (karolinska.se)
 • CMV-DNA, kvant: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.Observera! (karolinska.se)
 • Parvovirus B19-DNA, kvant: Svar lämnas inom 1 vecka. (karolinska.se)
 • Foto: Oskar Lürén/AR2 Reklambyrå - Vi visar att immunförsvarets vita blodkroppar kan släppa ut mtDNA utanför cellen via en aktiv process som svar på ett smittämne, som bakterier eller virus. (liu.se)
 • Men det största steget från avhandlingen är att hon nu studerar det DNA som finns i mitokondrierna. (ki.se)
 • Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus. (ki.se)
 • DNA från cellkärnan (med undantag för könskromosomerna) som utgör den absoluta huvuddelen av arvsmassan. (nrm.se)
 • Telomerer är genetiskt material med repetitivt innehåll i ändarna av DNA, som tros ha som huvudsaklig funktion att skydda resten av arvsmassan från nedbrytning. (mynewsdesk.com)
 • Du kan läsa mer om DNA-skador i kapitlet Varför cancer uppstår. (1177.se)
 • Men om de förändrade cellerna fortsätter att dela sig, finns risken för nya skador i deras DNA. (1177.se)
 • Detta skapar stora skador i DNA med högre nivåer av allergener och toxiner (gifter). (mynewsdesk.com)
 • Det i kroppen som försöker försvarar DNA är ett batteri med enzymer som kan leta upp och reparera skador i DNA. (mimersbrunn.se)
 • Det är dna som inte har någon uppgift, som inte kodar något. (blogspot.com)
 • Skräp_DNA är ju fortfarande ett dna fast det inte kodar protein. (blogspot.com)
 • Namnet Boca-virus härstammar från två olika virus. (wikipedia.org)
 • Den nya klassificeringen som baserar sig på strukturen hos virus utmanar den traditionella klassificeringen av virus och underlättar observationer av mer omfattande gemensamma drag mellan olika virus", berättar Bamford. (aka.fi)
 • Om du är en levande organism - och förmodligen är du - du har DNA, kort för deoxiribonukleinsyra. (interestrip.com)
 • Den genetiska kodens byggstenar, bestående av två baser (nukleotider) som tillsammans håller ihop DNA-spiralens två strängar. (nrm.se)
 • På detta sätt följer de på varandra utmed DNA:t och utgör därmed den genetiska koden. (nrm.se)
 • Att bli användare och att genomföra DNA-test som en del av dessa tjänster resulterar i att dina personuppgifter och dina genetiska uppgifter överförs till och lagras i USA, och att dina personuppgifter och genetiska uppgifter behandlas i USA, Irland och i ditt uppehållsland och att du särskilt samtycker till den nämnda överföringen, lagringen och behandlingen. (ancestry.com)
 • DNA upptäcktes först av biokemist Friedrich Miescher 1869, men det var inte förrän på 1940-talet som Oswald Avery insåg att DNA innehåller människors genetiska ritning. (interestrip.com)
 • fruktar att DNA-kunskap skulle användas för att skapa "designer babyer", som inte bara redigerar genetiska brister, utan gör det möjligt för föräldrarna att välja allt från sitt barns hår och ögonfärg till deras intelligensnivå. (interestrip.com)
 • Virus kan omvandla sitt DNA från fast till flytande form. (lth.se)
 • TCR-redirected human T cells inhibit hepatitis C virus replication: hepatotoxic potential is linked to antigen specificity and functional avidity. (ki.se)
 • Recombinant vector vaccines are experimental vaccines similar to DNA vaccines, but they use an attenuated virus or bacterium to introduce microbial DNA to cells of the body. (newsvoice.se)
 • The carrier viruses then ferry that microbial DNA to cells. (newsvoice.se)
 • Att mixtra med DNA är fortfarande ett ganska tabubelagt område. (feber.se)
 • När NPR var på besök studerade Fredrik över ett dussin olika embryon som han lyckats DNA-förändra, men forskningen är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium där Fredrik ännu inte kan se några resultat. (feber.se)
 • Nja, DNA är ju fortfarande unikt. (blogspot.com)
 • Oxitec "has inserted protein fragments from the herpes virus, E. coli bacteria, coral, and cabbage into the insects, dubbed as OX513A. (newsvoice.se)
 • Herpes virus kan leda till hjärnskada som gör att vi tänker trögt. (newsvoice.se)
 • Herpes typ 2-virus brukar orsaka infektioner i underlivet (genital herpes) men även typ 1-infektioner i underlivet förekommer och har blivit vanligare. (socialstyrelsen.se)
 • Alla likvorprover och alla pinnprov från hudaffektioner undersöks rutinmässigt för både herpes simplex virus och varicella zoster virus. (skane.se)
 • Huvudprojektet för Anna Karlsson under de senaste åren handlar om de enzymer som deltar i att bilda DNA i mitokondrierna. (ki.se)
 • Bakterier har enzymer som klipper sönder främmande DNA. (brainscape.com)
 • Virus egna enzymer kan ocks fungera vid intr ngningsfasen eller vid frig ringsfasen (t.ex. (solunetti.fi)
 • Gammalt" DNA, bevarat i organiskt material som t.ex. (nrm.se)
 • använt en dna-profil från en databas och producerat ett dna-prov som stämmer med profilen utan att ha tillgång till blod eller annat material från den aktuella personen. (blogspot.com)
 • Det enzym som kopierar DNA inför celldelningen. (nrm.se)
 • När en cell ska dela sig kopierar den sitt dna så att de två dottercellerna får en kopia var, men kopieringen blir ofta felaktig. (illvet.se)
 • Två typer av DNA-virus, HSV typ-I och typ-II. (doktorn.com)
 • De många typer som finns av enterovirus och rhinovirus gör också, att totala antalet infektioner blir många i alla åldersgrupper, även om man är immun mot en typ av ett visst virus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Virus kan infektera näsan vilka typer av värdceller som helst. (forskning.se)
 • I de möss hon använder är det en gen, som svarar för tillverkningen av ett enzym som man vet står bakom att en av de fyra byggstenarna i DNA bildas, som har inaktiverats. (ki.se)
 • Men forskningen är inte fokuserad på en speciell sjukdom utan det främsta målet är nu att förstå hur mitokondriernas DNA bildas. (ki.se)
 • En placering av DNA-sekvenser intill varandra. (nrm.se)
 • Digital metod för att med en DNA-sekvens söka i databaser och matcha den mot de sekvenser som finns samlade där. (nrm.se)
 • Process för att läsa av DNA-sekvenser och på så sätt omvandla dem till digitala sekvenser. (nrm.se)
 • Virus som har enkelsträngat DNA genomgår vanligen ett stadium då genomet replikeras till dubbelsträngat, inne i värdcellen. (wikipedia.org)
 • Används vanligen för att bevara, extrahera eller rena DNA. (nrm.se)
 • Med hjälp av den infekterade cellens DNA eller RNA kan viruset dela sig och föröka sig. (getinge.com)
 • Men om det är ett virus som bakterien stött på tidigare kan den aktivera försvarsmekanismen och förstöra viruset. (vetenskaphalsa.se)
 • Dna-kodens huvuduppgift är att reproducera viruset, men det behöver hjälp av en värdorganism. (blogspot.com)
 • Används ibland synonymt med DNA-fragment och kan exempelvis se ut så här: ATGTTAGCCTCAGTACT. (nrm.se)
 • Men gränsen mellan att forska för att motverka problem och att i framtiden exempelvis börja mixtra med DNA för att specialdesigna bebisars egenskaper eller utseende är hårfin. (feber.se)
 • Människor har många virus som ligger latenta i kroppen (exempelvis Epstein-Barr-virus ), och hålls i schack av immunförsvaret. (wikipedia.org)
 • Virus-orsakad heptatit är ett globalt hälsoproblem med omkring 500 miljoner infekterade människor. (ki.se)
 • Herpesgruppens virus är DNA-virus och etablerar latens i den infekterade värden. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sekvens av baspar som utgör en del av DNA:t. (nrm.se)
 • Det finns tre miljarder baspar av DNA i det mänskliga genomet, som ser ut som rungar på vridna stegar. (interestrip.com)
 • A synthetic codon-optimized hepatitis C virus nonstructural 5A DNA vaccine primes polyfunctional CD8+ T cell responses in wild-type and NS5A-transgenic mice. (ki.se)
 • DNA är tätt packat i 23 par kromosomer som finns i kärnan på varje cell i kroppen. (1177.se)
 • Om inte DNA-reparationerna då är gjorda, kan bitar av kromosomerna tappas bort vid delningen eller så kan cellen kombineras ihop på fel cell. (mimersbrunn.se)
 • Ett virus är enkelt uppbyggt och klassificeras inte som en hel cell. (getinge.com)
 • Detta gör att man kan urskilja var och hur mycket de skiljer sig från varandra, vilket är ett av de mest grundläggande sätten att analysera DNA. (nrm.se)
 • Vad har tobaksrökning, ett dubbelsträngat dna-virus och leverinflammation att göra med varandra, undrar du kanske? (illvet.se)
 • Leoparder kan inte ändra sina fläckar, men cheetahs har det ännu värre: cheetahs är så genetiskt lika varandra att det finns nästan noll skillnad mellan DNA i många av katterna. (interestrip.com)
 • grundläggande DNA-teknik samt grundläggande immunologi. (lu.se)
 • DNA-testning i brottmål började tillbaka 1985, och användes först för att dömma en kriminell, Florida-våldtagare Tommie Lee Andrews, 1987, följt av en seriemördare i Virginia 1988. (interestrip.com)
 • En reaktiverad infektion innebär också en viss risk för överföring av virus mellan mor och barn, även om risken är liten (1-3 procent). (socialstyrelsen.se)
 • Immuniteten efter genomgången infektion med något av ovan nämnda RNA-virus är god, men troligen inte livslång. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Även RS-virus kan indelas i två subgrupper, A och B. Dessa är emellertid så lika, att infektion med den ena typen ger visst skydd mot den andra. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Calicivirus, som orsaka vinterkräksjuken, är enkelsträngade RNA-virus i storleken 30-35 nanometer. (forskning.se)
 • Vid detta tillfälle delas alla DNA-molekyler och cellens DNA-innehåll dubbleras. (ludmilla.se)
 • En DNA-profil har ju knappast något bevisvärde om den går att tillverka. (blogspot.com)
 • Eller snarare: antikroppens unika gripklo fästad vid ett virus. (forskning.se)
 • SV40 (Simian virus 40) och JC-virus (John Cunningham-virus) Familjen Poxviridae - bl.a. kokoppsvirus och smittkoppor Familjen Rudiviridae Familjen Tectiviridae Ej klassificerade Mimivirus Ej klassificerade familjer av bakteriofager Familjen Inoviridae Familjen Microviridae Ej klassificerade familjer Familjen Geminiviridae Familjen Circoviridae Familjen Nanoviridae Familjen Parvoviridae - bl.a. (wikipedia.org)
 • Men på senare år har forskningen visat att mitokondriernas DNA har mycket större betydelse än man tidigare trodde. (ki.se)
 • Adenovirus är också DNA-virus, men latens och reaktivering har troligen inte samma betydelse för virusspridning som för herpesvirusgruppen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Forskaren He Jiankui uppger att han har använt gensaxen Cripsr-Cas9 för att redigera ett tvillingpars dna i embryostadiet. (nyteknik.se)
 • Hur ser egentligen ett virus ut? (tv4.se)
 • Men vad är egentligen ett virus och var härstammar vår nya pandemi från? (hkr.se)
 • Säsongsvariation förekommer egentligen inte när det gäller herpesgruppens virus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det som är intressant och stort är att man har hittat spår av dna i benmärgen av samma virus från skelett från olika delar av världen och från olika tidsåldrar. (uu.se)
 • Forskarna har studerat dna från 560 cancertumörer. (vardfokus.se)
 • Om infektionen pågår vid tiden för förlossningen görs ofta kejsarsnitt för att minska risken för överföring av virus till barnet. (socialstyrelsen.se)
 • Redigering av dna i friska embryon för att minska risken för hiv är vare sig nödvändigt eller lämpligt, säger Ainsley Newson, docent i bioetik vid University of Sydney, i ett uttalande. (nyteknik.se)
 • Virus Tapsnake på MAC - ska man ladda ner gratis antivirusprogrammet MacKeeper? (dna.fi)