• viremi är ett tillstånd där virus finns i blodet. (debok.net)
 • Febern pågår ungefär en vecka och sammanfaller med viremi med höga halter av virus i blodet. (wikipedia.org)
 • Av de fåglar som undersökts utvecklar nordamerikanska kråkfåglar högst viremi (koncentration virus i blodet) 3-4 dagar efter att de blivit infekterade, vilket leder till en dödlighet på 75-100 % dag 5. (wikipedia.org)
 • Om nyfödda kattungar smittas får nästan alla virus konstant i blodet (persisterande viremi), medan av vuxna katter utvecklar mindre än 20 procent persisterande viremi även efter långvarig kontakt med virus. (sva.se)
 • Vaccinet används för att förebygga viremi (förekomst av viruset i blodet) hos får och för att begränsa viremi hos nötkreatur. (imeds.se)
 • Huvudeffektmåttet var djurens halt av blåtungevirus i blodet (viremi). (imeds.se)
 • Vaccinet används för att förebygga viremi (virus i blodet) och minska sjukdomstecknen. (imeds.se)
 • Till skillnad från människor visar djur sällan några symtom vid infektion av CCHFV, även om det är visat att flera arter utvecklar viremi och antikroppssvar. (essays.se)
 • Trastar experimentellt infekterade med West Nile-virus visade flyttbeteende innan, under och efter perioden av infektiös viremi , vilket kan tolkas som att en spridning via flyttfåglar är möjlig så länge fågelns sjukdomstillstånd inte påverkar flyttbeteendet. (wikipedia.org)
 • Studierna har visat att vaccinet är säkert för både får och nötkreatur och att det förhindrar viremi hos får från en månads ålder vid infektion med blåtungevirus av serotyp 8 medan det hos nötkreatur minskar viremi från sex veckors ålder. (imeds.se)
 • Studierna visade att vaccinet är säkert för får och nötkreatur, att det minskar sjukdomstecknen och förebygger viremi hos djur från en månads ålder som smittats med blåtungevirus av serotyp 1, 4 och 8. (imeds.se)
 • Detta kan skapa en situation som kallas sekundär viremi, där viruset har koloniserat andra delar av kroppen och det är utfodring nya kopior av sig själv tillbaka till blodomloppet. (debok.net)
 • Behandlingen av viremi är administration av antivirala läkemedel för att döda viruset. (debok.net)
 • Om den är hög, betyder det att patienten inte kontrollera viruset, eller som sekundär viremi pågår. (debok.net)
 • Viremi kan fastställas genom att räkna antalet lymfocyter då mindre än 1000 lymfocyter per kubikmilliliter blod är associerat med viremi. (wikipedia.org)
 • genom minskning av antalet hästar med viremi. (vetxed.com)
 • Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot kattleukos för att förhindra beständig viremi och därav betingade kliniska symptom. (vetxed.com)
 • Monitorering av EBV viremi hos immunsupprimerade patienter. (skane.se)
 • Min forskning fokuserar på epidemiologi, mikrobiologi och behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae, samt även SARS-CoV-2 viremi. (ki.se)
 • Relaterad diagnostik: prov för påvisning och kvantifiering av CMV- viremi samt för påvisning av viruri (CMV PCR) skickas till Klinisk virologi, Laboratoriemedicin, NUS. (nllplus.se)
 • Ur synvinkel av ägaren av kroppen, är naturligtvis viremi inte goda nyheter alls. (debok.net)