• Till exempel, om en hane får avkomma med 9 honor (10 individer) så förloras mer genetisk variation än om det är 5 hanar som vardera får avkomma med varsin hona (10 individer). (wikipedia.org)
 • Stark positiv selektion på en mutation gör att den sprids snabbt i populationen och leder till minskad genetisk variation i den del av genomet mutationen finns. (wikipedia.org)
 • I områden med låg rekombinationshastighet kan också DNA-fragment som påverkats av olika selektiva svep överlappa vilket ger stora kromosomala segment utan genetisk variation. (wikipedia.org)
 • Då vi inte kunde bekräfta en koppling mellan dessa varianter och typ 2 diabetes tillsammans med fetma, drar vi slutsatsen att vanlig genetisk variation på kromosom 18 inte bidrar avsevärt till den noterade kopplingen. (lu.se)
 • Eftersom IRS1 genen kodar för ett protein som överför signaler från insulinreceptorn in i cellen och därför är en bra kandidatgen för typ 2 diabetes, ville vi i studie III undersöka om någon annan genetisk variation kan bidra till ökad risk av typ 2 diabetes. (lu.se)
 • Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and microsatellite-primered PCR (MP-PCR) analyses were employed to investigate the genetic variation among 38 and 51 isolates of C. gloeosporioides, respectively. (lu.se)
 • Higher genetic variation (H = 0.312 and 0.335) in the northern Population of C. gloeosporioides than ill the Southern population (H = 0.261 and 0.186), according to the RAPD and MP-PCR markets, respectively, was indicative of a difference between the northern and southern Populations. (lu.se)
 • Vid neutral selektion i en population finns det en viss grad av variation som beror på rekombination mellan generna och en enskild haplotyp dominerar inte i populationen. (wikipedia.org)
 • Viss variation i DNA sekvensen är normal och vanligt förekommande i arvsmassan. (lu.se)
 • Ett problem kan vara att veta om låg variation i en population beror på ett selektivt svep eller om det beror på att populationen genomgått en flaskhalseffekt. (wikipedia.org)
 • The Division of Clinical Genetics at Lund University invites you to an open seminar on Evolutionary Cancer Biology. (lu.se)
 • Till exempel, om en hane får avkomma med 9 honor (10 individer) så förloras mer genetisk variation än om det är 5 hanar som vardera får avkomma med varsin hona (10 individer). (wikipedia.org)
 • Stark positiv selektion på en mutation gör att den sprids snabbt i populationen och leder till minskad genetisk variation i den del av genomet mutationen finns. (wikipedia.org)
 • I områden med låg rekombinationshastighet kan också DNA-fragment som påverkats av olika selektiva svep överlappa vilket ger stora kromosomala segment utan genetisk variation. (wikipedia.org)
 • Genom att studera hur genetisk variation fördelar sig inom och mellan individer och populationer av en art kan man lära sig hur arten har spritt sig och anpassat sig till nya miljöförhållanden. (liu.se)
 • Nyligen upptäckte ett forskarteam, lett av Högskolan i Skövde, en tidigare okänd genetisk variation som orsakar så kallad artrogrypos AMC - missbildningar hos nyfödda. (his.se)
 • Genetisk variation hos bin (Apis mellifera L. (lantbruksforskning.se)
 • Till skillnad från andra domesticerade arter verkar människans hantering av honungsbin ha lett till förhöjda nivåer av genetisk variation då bin från olika delar av världen har blandats. (alltombiodling.se)
 • I mönstren för genetisk variation hos bina finns signaler som tyder på stora cykliska svängningar i populationsstorlek. (alltombiodling.se)
 • Denna upptäckt, och de nya teorier som den gav upphov till, har gett vetenskapen en mer korrekt bild av genetisk variation och naturligt urval. (su.se)
 • Men fram till 1960-talet hade vetenskapen en helt annan bild av genetisk variation: biologerna föreställde sig att de flesta individer inom en population var ganska lika, genetiskt sett. (su.se)
 • Den första analysen gällde bananflugor, men mönstret upprepades för varje art som forskarna tittade på: alla uppvisade en stor och oväntad genetisk variation, som tycktes stå i strid med det naturliga urvalets principer. (su.se)
 • Både Lewontin och Ohta har efter dessa tidiga och banbrytande publikationer fortsatt att studera genetisk variation och under flera decennier lämnat betydande bidrag till den fortsatta kunskapsutvecklingen på området. (su.se)
 • Inom systematisk biologi har kunskapen om genetisk variation lett till nya möjligheter att förstå släktskapsförhållanden, både inom och mellan arter. (su.se)
 • Tack vare kunskapen om genetisk variation har det blivit möjligt att bestämma det nära släktskapet mellan individer med hjälp av DNA-analys. (su.se)
 • Vidare har kunskapen om genetisk variation naturligtvis också haft en stor betydelse inom medicin. (su.se)
 • Våra senaste studier visar att Burmorna utanför USA har lägre genetisk variation än de amerikanska burmorna. (lovestorys-burmese.se)
 • Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till att förstå hur genetisk variation påverkar bildningen av blodceller och tjänsten kommer att innebära högupplöst och storskalig provkaraktärisering med hjälp av flödescytometri samt cell- och molekylärbiologiska metoder. (varbi.com)
 • Det finns naturligtvis genetisk variation mellan indiver. (onunicornsandgenes.blog)
 • Detta är en konsekvens av intensiv växtförädling då vi människor har iscensatt en urvalsprocess där genetisk variation gått förlorad till förmån för exempelvis större skördar, bättre smak och näringsinnehåll - egenskaper som vi velat framhäva hos grödan. (genteknik.se)
 • En andra studie av 2831 patienter med psoriasis sökt kopplingar mellan sjukdomen och annan genetisk variant som kallas ett 'antal kopior variation. (kleska.com)
 • Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. (lth.se)
 • Då vi inte kunde bekräfta en koppling mellan dessa varianter och typ 2 diabetes tillsammans med fetma, drar vi slutsatsen att vanlig genetisk variation på kromosom 18 inte bidrar avsevärt till den noterade kopplingen. (lu.se)
 • Eftersom IRS1 genen kodar för ett protein som överför signaler från insulinreceptorn in i cellen och därför är en bra kandidatgen för typ 2 diabetes, ville vi i studie III undersöka om någon annan genetisk variation kan bidra till ökad risk av typ 2 diabetes. (lu.se)
 • Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and microsatellite-primered PCR (MP-PCR) analyses were employed to investigate the genetic variation among 38 and 51 isolates of C. gloeosporioides, respectively. (lu.se)
 • Higher genetic variation (H = 0.312 and 0.335) in the northern Population of C. gloeosporioides than ill the Southern population (H = 0.261 and 0.186), according to the RAPD and MP-PCR markets, respectively, was indicative of a difference between the northern and southern Populations. (lu.se)
 • 2021. Divergent pattern between phenotypic and genetic variation in Scots pine. (gu.se)
 • Projektet kallas Mapping performance, genetic variation and health in Coldblooded trotter och är ett svensk-norskt samarbete. (travronden.se)
 • Upptäckten, som nu publiceras i Nature Genetics , kan få betydelse för framtida forskning och behandling av t.ex. (vetenskaphalsa.se)
 • Studien, som letts av forskare vid Lunds universitet, publiceras nu i Nature Genetics. (lu.se)
 • Nature Genetics, publiceras online 4 Maj, 2018. (lu.se)
 • Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics och målet är ett test som kan användas kliniskt. (ki.se)
 • Ytterligare 7 av våra artiklar har publicerats / ska publiceras i tidskrifter som Genetics, Theoretical Population Biology, Annals of Applied Probability samt Journal of Applied Probability. (chalmers.se)
 • Referens: "A worldwide survey of genome sequence variation provides insight into the evolutionary history of the honeybee Apis mellifera", Nature Genetics's, DOI: 10.1038/NG.3077. (alltombiodling.se)
 • The Division of Clinical Genetics at Lund University invites you to an open seminar on Evolutionary Cancer Biology. (lu.se)
 • SLU Vetenskaplig artikel: Evolutionary genetics of canine respiratory coronavirus and recent introduction into Swedish dogs. (doktorn.com)
 • Den maximala storleken är i de allra flesta fall uppnådd senast vid 9 månaders ålder, dock med relativt stor variation. (lakartidningen.se)
 • Genetiska analyser visar att barnets virus - den hittills äldsta kartlagda stammen av smittkoppor - är en föregångare till alla kända stammar, och att merparten av smittans genetiska variation har uppstått under de senaste seklerna. (fof.se)
 • Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Genetics 1966 och väckte stor uppmärksamhet. (su.se)
 • Analysis of lipid pathway genes indicates association of sequence variation near SREBF1/TOM1L2/ATPAF2 with dementia risk. (gu.se)
 • Denna variation har vanligen hänförts till okända sk modifier genes. (science-medic.com)
 • Temporal stability of European rocky shore assemblages: variation across a latitudinal gradient and the role of habitat-formers. (novia.fi)
 • Källa: Resistance gene cloning from a wild crop relative by sequence capture and association genetics, Nature Biotechnology (2019). (genteknik.se)
 • Forskare vid Lunds universitet och deCODE Genetics på Island har studerat hur vårt antikroppsförsvar påverkas av variation i vår DNA-sekvens. (vetenskaphalsa.se)
 • I en studie publicerad i Nature Genetics presenterar forskare från Uppsala universitet den första globala analysen av genomvariation i honungsbin. (alltombiodling.se)
 • Förstå den teoretiska bakgrunden för mer avancerade gentekniker för analys av uttryck och variation i genomet, kloning och kartläggning av gener. (liu.se)
 • Dess etiologiska ursprung är associerat med närvaron av specifika mutationer i SPINK5-genen, som är väsentlig för framställning av LEKT1-protein (Genetics Home Reference, 2016). (thpanorama.com)
 • Presenterar en medfödd kurs, så att många av dess manifestationer är närvarande från födelsetiden och kan även identifieras i prenatalfasen (Genetics Home Reference, 2016). (thpanorama.com)
 • Dessutom kan det åtföljas av viktiga immunologiska patologier (Genetics Home Reference, 2016). (thpanorama.com)
 • Av de undersökta genvarianterna (APM1 +276G>T, PPARG Pro12Ala, PPARGC1 Gly482Ser, FOXC2 ?512C>T, och ADRB3 Trp64Arg) visade sig en variation i genen för adiponektin (APM1 +276G>T) vara associerad med 1,17 gånger ökad risk för GDM. (dissertations.se)
 • a b] Turelli M., Hoffmann A.A. & McKechnie S.W. (1992) Dynamics of Cytoplasmic Incompatibility and mtDNA Variation in Natural Drosophila simulans Populations. (wikipedia.org)
 • På nuværende tidspunkt er viden omkring det genetiske grundlag for variation i behandlingsrespons for begrænset til en general anvendelse af personlig medicin. (au.dk)
 • Patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på samme medicin, og variation i genetiske profiler er formodentligt en bidragende faktor. (au.dk)
 • Resultaterne fra dette projekt kan forøge vores forståelse af variation i behandlingsrespons, og kan flytte feltet inden for personlig medicin tættere på en general anvendelse. (au.dk)
 • Researchers from Aarhus University's Center for Quantitative Genetics and Genomics mapped the old livestock breeds' relationships with each other and with breeds abroad, the structure of breeds and their genomic inbreeding degrees. (nordgen.org)
 • Forskningen är ett samarbete med Harry Perkins Institute of Medical Research i Perth, Australien, Kariminejad & Najmabadi Pathology and Genetics Center i Teheran, Iran samt Sahlgrenska akademin i Göteborg. (his.se)
 • Diet and the evolution of human amylase gene copy number variation. (ettsotareblod.se)
 • Exploring the genetics of nestling personality traits in a wild passerine bird: testing the phenotypic gambit. (novia.fi)
 • En studie i samarbete mellan Singapura uppfödare och UC Davis Veterinary Genetics Laboratory (VGL) stödde våra resultat. (lovestorys-burmese.se)
 • This project is the Swedish part of the Nordic 4-year project Improving Nordic dairy cow fertility through genetics, the only prioritized research project from Nordic Dairy Cattle R&D, 2015. (lantbruksforskning.se)