• Kursen redogör för experimentell design, t-tester och variansanalys, icke-parametriska test och enkätkonstruktion, observationsanalys och intervjumetodik samt korrelations/regressionsanalys. (umu.se)
 • kunna förklara och använda grundläggande metoder inom variansanalys med fixa och slumpmässiga effekter, regressionsanalys och kovariansanalys. (lth.se)
 • Grundprinciperna f r analys av linj ra modeller, inferensteori f r linj ra modeller, en- och flerfaktorsvariansanalys, kovariansanalys, linj r regressionsanalys, ickelinj r regressionsanalys, specifikationsproblem, numeriska problem vid regressions- och variansanalys. (abo.fi)
 • De fyra metoderna (Variansanalys, Regressionsanalys, Moderering & Mediering och Faktoranalys) kommer att behandlas under två pass vardera. (kau.se)
 • vetenskaplig design, -intervjun som datainsamlingsmetod, -analys av intervjusvar, -urvalsmodeller, -utveckling och användning av mätinstrument, -reliabilitet, validitet och trovärdighet, -korrelationer, -parametriska och icke-parametriska bivariata och multivariata statistiska analyser, till exempel multipel regressionsanalys och variansanalys. (liu.se)
 • Variansanalys (eller ANOVA från engelskans analysis of variance) är en samling statistiska metoder för hypotesprövning. (wikipedia.org)
 • Därför bör man när man jämför medelvärden i fler än två grupper använda sig av variansanalys, eller ANOVA (förkortning för Analaysis of Variance). (spssakuten.com)
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA). (ti.com)
 • Vid anv ndning av vissa statistiska metoder, vanligtvis s kallade parametriska analyser, till exempel variansanalys, kr vs att de olika grupper som man j mf r bildar en homogen grupp i fr ga om storleken p spridningen (variansen) inom dem. (psykologiguiden.se)
 • Vidare behandlas hypotesprövning och konfidensintervall, korrelation och regression, variansanalys, Chi-tvåtest och ickeparametriska metoder. (lu.se)
 • Psykologer brukar i sin forskning arbeta med s k parametriska metoder av typ variansanalys. (blogspot.com)
 • Kursen omfattar enkel och multipel regression, variansanalys (anovatabeller bl a), fördelningsfria metoder och försöksplanering. (pokerforum.nu)
 • förklara användningen av projektion i statistik speciellt om metoderna för linjär regression och variansanalys. (uu.se)
 • Kursen behandlar analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel linjär regression och variansanalys, samt försöksplanering. (su.se)
 • De kan exempelvis användas för att genomföra en analys av variansanalys. (wikipedia.org)
 • variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker. (ne.se)
 • Tillståndet är ofta förknippat med kammarseptumdefekt.Variansanalys: En statistisk metod för, Controlip (fenofibrate) 160mg. (apotekvarerpanettet.life)
 • Artikel B utvecklar en metod för att analysera faktorförsök, med begränsad randomisering, baserat på principalkomponenter och variansanalys. (openthesis.org)