• V lkommen med din ans kan som du skickar via l nken nedan senast den 16 maj 2014. (vakanser.se)
 • V lkommen med din ans kan, inklusive CV, senast 2018-07-22. (vakanser.se)
 • Arbetet per v rdlag f rdelas mellan 1 sjuksk terska och 1 undersk terska. (vakanser.se)
 • V rden skall bygga p respekt f r den enskildes sj lvbest mmander tt och integritet och skall s l ngt det r m jligt utformas och genomf ras i samverkan med den enskilde. (notisum.se)
 • Arbeta kliniskt i v rden, handleda sjuksk terskorna i det dagliga arbetet samt vara med och introducera ny personal. (vakanser.se)
 • Den f rsta uppsatsen om datorst d i v rden, 'En dator k ps till en v rdcentral', ett projektarbete i en kurs p Chalmers om Datorer och samh lle 1984, fick fackligt erk nnande genom 5000:- i pris av SKTF (Svenska kommunal tj nstemanna f rbundet)! (bengtdahlin.se)
 • att de fruktansv rda konsekvenserna av arbetet i det kapitalistiska samh llet m v ga tyngre n det som deras religi sa, ekonomiska och frit nkarmoral predikar. (marxists.org)
 • N r man i v rt civiliserade Europa vill terfinna sp r av m nniskans ursprungliga sk nhet, m ste man s ka i de l nder d r ekonomiska f rdomar nnu inte har utrotat hatet till arbetet. (marxists.org)
 • Hos oss har du m jligheten att f lja lungcancerpatienter och deras anh riga fr n utredningens b rjan till v rd i livets slut, att v rda akut sjuka KOL patienter med avancerad noninvas v behandling samt f kunskap om sjukdomar s som s mnapn , lungfibros, cystisk fibros och TBC. (vakanser.se)
 • H r v rdas akut sjuka patienter med medicinska problem. (vakanser.se)
 • 2 V rd inom socialtj nsten ges en missbrukare i samf rst nd med honom eller henne enligt best mmelserna i socialtj nstlagen ( 2001:453 ). (notisum.se)
 • RH 2011:27 Ansvar f r tj nstefel f r en chef inom socialtj nsten som, vid till mpning av lagen om v rd av. (notisum.se)
 • Avdelning har 12 v rdplatser delade i tv v rdlag. (vakanser.se)
 • Medicinska akutv rdsavdelningen (MAVA) har 22 v rdplatser. (vakanser.se)
 • socialtj nstlagen ( 2001:453 ) angivna m len f r samh llets socialtj nst skall vara v gledande f r all v rd som syftar till att hj lpa enskilda m nniskor att komma ifr n missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga l sningsmedel. (notisum.se)
 • Ann-Catrin Gunnar (C), ordf rande i Samh llsplaneringsn mnden sa att det inte gick att v nta l ngre med PCB-saneringen. (safe-nassjo.nu)
 • BD deltog i ett antal Spriprojekt fr n 1970 till r 2000 (Spri , Sjukv rdens planeringsinstitut, lades ner 2000) med resulterande Spri-publikationer som: 'L pande v rdplanering' (3/1977) genomf rt i Lerum. (bengtdahlin.se)
 • Du b r vara flexibel, ansvarsfull och ha god f rm ga att arbeta s v l sj lvst ndigt som tillsammans med andra. (vakanser.se)
 • n gon till f ljd av ett fortg ende missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga l sningsmedel r i behov av v rd f r att komma ifr n sitt missbruk, 2. (notisum.se)
 • 6 Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare r skyldiga att genast anm la till socialn mnden om de f r k nnedom om att n gon kan antas vara i behov av v rd enligt denna lag. (notisum.se)
 • Du har vid denna uppdragsdel inte ansvar f r ett v rdlag men fungerar som senior sjusk terska och backar upp dina kollegor vid behov. (vakanser.se)
 • Deltog i bildandet av FoU-centrum i Bor s i b rjan av 1990-talet och utvecklingen av FoU i V stsverige (LKF). (bengtdahlin.se)