• Här används ett flertal av de tekniker som används vid dialektisk beteende terapi. (camillarudeberg.se)
 • Eller så kan terapi vara ett länge utforskande för att bearbeta tidigare händelser i livet, hantera nuvarande livssituation eller för fördjupad personlig utveckling. (annasararosengren.se)
 • Studien undersöker hur effektivt ett drama-baserad terapi kallat "Insult to injury", kombinerat med kognitiva beteende tekniker, är för att förebygga aggressivt beteende. (eniveckan.se)
 • Tillsammans med drama-terapin användes kognitiva beteende terapi för hantering av ilska. (eniveckan.se)
 • Då beteendeterapi och kognitiva terapin formades i samma akademiska kretsar skapades därför begreppet kognitiv beteende terapi som är en syntes av beteendeterapetiska teorier och metoder och kognitiva teorier och metoder. (humanova.com)
 • I motiverande samtal används skalor främst för att bedöma personens tro på sin egen förmåga och beredskap att förändra ett beteende. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tjänsten kan variera mellan utforskande samtal i lärarteamet, till visioner och utvecklingssamtal med skolcheferna, till att Pamela föreläser för elever och lärare till konflikthantering både innanför och utanför klassrummet. (pamelavonsabljar.com)
 • Frågeställningar & utforskande samtal - vi använder frågeställningar för att du på ett djupare plan kan skapa tillgång till hela dig. (fajv.se)
 • Du kommer känna igen moment som yogan, inquries (utforskande samtal) samt olika meditationer. (fajv.se)
 • Jag erbjuder samtal av utforskande och framåtsyftande karaktär. (svenskasajter.com)
 • Båda åren överlevde djärva individer längre än skyggare individer, medan effekten av utforskande beteenden varierade mellan öarna. (su.se)
 • Flera beteenden som normalt används för att beskriva en individs personlighetstyp påverkades av tuppens aktuella status på så vis att tuppar som blev dominanta ökade sin grad av aktivitet, utforskande och vaksamhet, medan tuppar som bytte till en underlägsen position minskade graden av dessa beteenden. (forskning.se)
 • Kattens beteende och etologi inklusive oönskade beteenden som påverkar djuret eller övrig katthållning negativt. (zoogiganten.se)
 • Det är den inre viljan att veta, och därmed inte i sig ett beteende. (wikipedia.org)
 • Fynden stärker bilden av att signalämnena serotonin och dopamin spelar viktiga roller för variationen i beteende mellan individer och att läkemedel som hamnar i naturen kan få konsekvenser för djurlivet. (friatider.se)
 • Individer inom samma djurart uppvisar ofta olika personligheter, i form av konsekventa skillnader i beteende. (friatider.se)
 • Vi såg däremot att den naturliga variationen mellan individer i uttrycket av gener i dessa signaleringssystem var kopplat till fiskarnas beteende. (friatider.se)
 • På Ösel överlevde individer med låg grad av utforskande beteende längst, medan individer med en hög grad av utforskande beteende överlevde längst på Dagö. (su.se)
 • Men kunskapen om hur variationen av personlighetstyper uppstår är ändå relativt begränsad, likaså orsaken till varför individer är stabila i sitt beteende. (forskning.se)
 • Metoden är utforskande och bygger på samarbetet mellan två individer - eller mellan ledaren och teamet. (motivation.se)
 • Nyfikenhet är en psykisk egenskap som ger impuls till utforskande beteende och inlärning. (wikipedia.org)
 • Nyfikenhet hänger samman med lusten till nya intryck, och ger när den är okontrollerad ett utforskande beteende. (wikipedia.org)
 • En teori om relationerna kallas tvåfaktorteorin, som innebär att både rädsla och nyfikenhet orsakar utforskande beteende. (wikipedia.org)
 • Den kännetecknas av nyfikenhet, utforskande och stor portion flexibilitet. (flowpartner.se)
 • Var nyfiken och utforskande mot din partner(s) upplevelser och tankar. (doktorn.com)
 • Man jobbar med tankar, känslor och beteende för att aktivera hjärnans inbyggda omhändertagandesystem. (dinterapistockholm.se)
 • Nyfiken är stark Talgoxen är en mycket nyfiken och utforskande småfågel. (fof.se)
 • Det har nyligen varit populärt i vissa vetenskapliga cirklar att förklara adolescent beteende som ett resultat av en obalans i hjärnans utveckling. (innerself.com)
 • Hon har hjälpt mig få perspektiv och hitta nya tankebanor i mina invanda hjulspår och också fått mig att se mönster i mitt beteende och i vissa fall ändra dessa. (motivida.se)
 • Tidigare forskning har bland annat visat att mentalisering är en skyddsfaktor mot aggressivt beteende hos personer som har våldsamma drag och att arbete med mentalisering i skolor minskar våld. (psykodynamiskt.nu)
 • NLP är konsten att skapa och vara i resursfyllda tillstånd och att utveckla sin kommunikativa och beteende förmåga i olika situationer. (flowpartner.se)
 • beteendet förklaras med en egenskap som definieras av just detta beteende. (wikipedia.org)
 • Iaktta sambandet perception-tanke-känsla-beteende i dagens alla situationer. (elisabethlabbaci.se)
 • Är hans beteende kompensation, ett sätt att fly undan sin egen sorg? (debutant.nu)
 • Programmet består av 8 veckors egen träning i mindfulness med 1 lärarledd dag av utforskande, psykooedukation, teori och gruppmeditation varannan vecka sammanlagt 4 dagar. (humanova.com)
 • Det innebär att man som ledare behöver skapa förutsättningar för såväl effektivitet som utforskande bland sina medarbetare. (passionforprojects.org)
 • MiL Foundation ser därför som sin uppgift att återigen skapa ett rum för utforskande dialog och förändring. (milinstitute.se)
 • I mitt fall blev detta ett förvirrat ekonomiskt beteende där jag hittade på att "pengar inte var viktiga" för mig. (hejpengar.com)
 • Boken lämpar sig såväl för den enskilde chefen som för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp och ger ypperligt underlag för viktiga frågor kring tillit och förtroendeskapande beteende som med fördel diskuteras i grupp. (milinstitute.se)
 • En annan teori kallas Halliday-Lesterteorin, som innebär att rädslan kan vara låg- eller höggradig och att utforskande beteende sker vid låggradig rädsla och att höggradig rädsla orsakar undvikande eller flykt. (wikipedia.org)
 • Människans psyke har en inbyggd vilja att se ansikten, för att kunna läsa av varandra och basera sitt eget beteende på vad hen ser. (galleribacklund.se)
 • I den aktuella studien, publiceras i tidskriften Journal of Experimental Biology, undersökte forskarna om serotonin och dopamin har betydelse för beteende kopplat till personlighet hos fisken storspigg. (friatider.se)
 • Behandlingen pågick under 18 dagar och under den tiden utvärderade forskarna vid olika tidpunkter fiskarnas beteende. (friatider.se)
 • Forskarna testade hur djärvt och utforskande fiskarna betedde sig när de flyttades till en ny miljö som skilde sig från hemakvariet. (friatider.se)
 • I studien analyserade forskarna även inspelningarna för att se på vilken inverkan olika föräldrastilar kan ha på barnens beteende. (aftonbladet.se)
 • När forskarna återupprepade personlighetstestet var det tydligt att den sociala rollen en tupp hade påverkade dess beteende. (forskning.se)
 • Funktionsnivån vid EIPS kan variera hos den enskilda patienten och vid påfrestningar i nära relationer kan sjukdomsbilden försämras med förhöjd risk för suicidalt beteende, ilskeutbrott och kraftig ångest. (viss.nu)
 • Kärnan i hennes metod är att kliva utanför konflikter och undersöka roten till ett beteende, i ett klimat av acceptans och icke-dömande. (pamelavonsabljar.com)
 • Hon ger möjlighet till att kliva utanför konflikter och undersöka orsaken till ett beteende, i ett klimat av icke - dömande och utforskande. (pamelavonsabljar.com)
 • Det ända argumentet är "Det är så här" bidrar inte till ett uppmuntrande och utforskande klimat. (arvegard.com)
 • Tidigare forskning har visat att det tycks finnas samband mellan variationen i individers beteende och olika signalämnen i hjärnan, som serotonin och dopamin. (friatider.se)
 • Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras. (friatider.se)
 • Att böka i jorden är alltså ett beteende som är naturligt för en gris. (krav.se)
 • När suggan fixeras före grisningen kan hon inte bygga bo, vilket är ett viktigt naturligt beteende för henne. (djurschysst.se)
 • Bobyggnadsbeteende är ett exempel på ett naturligt beteende, som suggan är starkt motiverad för. (djurschysst.se)
 • huruvida impulsen leder till ett utforskande beteende eller inte beror på relationen mellan nyfikenheten och rädslan. (wikipedia.org)
 • Detta skapar en obalans i den ungdomliga hjärnan som leder till ännu mer impulsivt och riskabelt beteende än vad som ses hos barn - eller så går teorin. (innerself.com)
 • Kanske försöker du få dem att känna skuld över innehållet på deras tallrik men psykologisk forskning visar att detta sällan leder till förändrat beteende. (xn--ettrfrdjuren-vcb4v.se)
 • Berättarperspektivet inbjuder till en utforskande berättelse som tar sina egna vägar, som leder till det okända, men ändå känns det lite för tryggt. (debutant.nu)
 • Personer med skör mentaliseringsförmåga kan, i lägen av interpersonell stress, därför bli aggressiva eller oförutsägbara i sitt beteende, då mentaliseringsförmågan helt slagits ut. (psykodynamiskt.nu)
 • Utmaningen är att förutsättningarna dina medarbetare behöver för att vara utforskande är helt olika mot de för att vara effektiv, vilket också innebär helt olika ledarskapsstrategier för dig som ledare. (passionforprojects.org)
 • Vi erbjuder stöd i mer avgränsade frågor, till exempel arbete med grupprocesser, ledarskap och samarbetssvårigheter, konflikter samt hantering av kränkande beteende eller mobbing. (kbtstruktur.se)
 • Med en ökad förståelse för ditt beteende och ditt ledarskap som integrerats efter steg 1, ger fajv 2.0 en naturlig fortsättning och fördjupning. (fajv.se)
 • I min forskning har jag visat på samband mellan olika faktorer som skapar förutsättningar för effektivitet, utforskande och välmående. (passionforprojects.org)
 • De flesta vill väl och får de kunskap om vilka faktorer som är avgörande, kan de ändra beteende. (finansliv.se)
 • Det påverkar förmågan att koncentrera sig, att styra och kontrollera sitt beteende. (psoas.se)
 • Som testare är du dessutom ansvarig för den dokumentation av systemet som tas fram i form av olika testdokument, oavsett om det är i form av testspecifikationer, testloggar från utforskande testning eller testidéer som sedan återanvänds för regressionstester. (konsultbolag1.se)
 • Hela livet är ett utforskande av detta, oavsett om vi vet om det eller inte. (elisabethlabbaci.se)
 • Katrina d'Apic och hennes kollegor fann att det positiva föräldraskapet, där föräldrarna är lyhörda och uppmuntrar till utforskande och självförverkligande, var förknippat med barn som visade färre tecken på rastlöshet, aggressivitet och olydigt beteende. (aftonbladet.se)
 • Det kan exempelvis handla om att förändra ett destruktivt beteende, våga prova nya saker eller att hitta struktur i sin vardag. (specialnest.se)
 • Alla är till för att aktivera ett visst beteende för att vi ska överleva, men utifrån helt olika motiv: Hur reagerar du när du blivit kritiserad? (bodyartmind.se)
 • Fysisk aktivitet är ett mångfacetterat beteende. (viss.nu)
 • Men detta varande något subjektivt blir "Donkey Punch" inte riktigt det djuplodande psykologiska utforskande som de kanske hoppats på utan mer den B-teen-slasher som publiken förväntar sig. (moviezine.se)
 • Det visar sig att bevisen stöder en alternativ tolkning: Riskabelt beteende är en normal del av utvecklingen och återspeglar ett biologiskt driven behov av utforskning - en process som syftar till att förvärva erfarenhet och förbereda tonåringar för de komplexa beslut som de behöver göra som vuxna. (innerself.com)
 • Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår - de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. (spsm.se)
 • Hon beskrev riktlinjer för att identifiera typerna "trygg", "otrygg/undvikande" och "otrygg/ambivalent" anknytning beroende på barnets beteende gentemot sina föräldrar vid ett års ålder i en milt stressande situation, den så kallade strange situation . (wikipedia.org)
 • Modellsvar I anknytningsteorin förutsätts barnets anknytningsmönster vara påverkat av förälderns förmåga att utgöra en trygg bas för barnets utforskande av världen. (studylibsv.com)
 • Och vänd på perspektiven: Uppmärksamma barnet på det som fungerar istället för på det beteende som uppfattas som störande. (spsm.se)
 • Gestaltterapi kan vara verksamt om du behöver stöd med att komma ur ett gammalt beteende som du känner inte fungerar länge. (annasararosengren.se)
 • Ett beteende som i bästa fall kan bidra till utveckling, eller inte. (hepicat.se)
 • Disciplin är ett sätt att skydda barnet, lära det om livet och ge det en känsla för att själv sätta gränser för sitt utforskande av tillvaron. (kurera.se)
 • Snarare visar studien att kliniker bör överväga att uppmuntra detta utforskande beteende som ett första steg för att lära sig orsak och verkan, kognitiva och rumsliga färdigheter. (it-halsa.se)
 • Det är en smått fantastisk film som visar prov på människans oerhörda törst för utveckling och utforskande av det okända sida vid sida på människans förmåga att klanta till det mesta. (blogspot.se)
 • Skapar en upplevelse, som ger en känsla, som formar ett beteende. (hepicat.se)
 • Lär in ett enkelt beteende som ger utdelning som djuret kan få göra om den inte vill göra det som är tänkt. (susscreations.se)
 • Den som varit med om att välja en kattunge eller en hundvalp ur en flock vet att det inte bara är teckningen som skiljer valparna åt utan också humör och beteende. (vargfakta.se)
 • Den föreställningen har förskjutits och förändrats Idag är psykologer experter på människor och mänskligt beteende och kan tillfrågas om alltifrån skvaller till budgetstup och hur man skall hantera svärfar på julen. (mosskin.se)
 • I vår studie hade utforskande beteende olika effekt på flodillrarnas överlevnad på de olika öarna (åren), vilket kan ge stöd åt den teorin. (su.se)