• Har randomiserade uppföljningsstudier gjorts? (annikadahlqvist.com)
 • En rättelse angående Uppsala universitets uppföljningsstudier har gjorts. (saco.se)
 • De uppföljningsstudier som gjorts i samarbete med Socialstyrelsen är exempel härpå. (livio.se)
 • Det har även gjorts godkända utökade uppföljningsstudier på vissa säkerhetsparametrar, bland annat med hjälp av blodanalyser. (expressen.se)
 • Det finns ett fåtal studier som kan koppla Aspartam till cancer, men när det gjort uppföljningsstudier på dessa har man inte fått samma resultat och därmed inte kunnat fastställa påståendet. (magazin24.se)
 • Fler uppföljningsstudier kommer att krävas för att fastställa meningsfulla resultat, säger professor Simon Fishel, som leder avdelningen Care Fertility vid universitetet i Cambridge. (respektlivet.nu)
 • EXPRESS-studien, som denna studie utgör en del av, är ur ett internationellt perspektiv en av de största och noggrannaste uppföljningsstudier av barn som fötts extremt tidigt, säger professor Fredrik Serenius, huvudansvarig för studien. (uu.se)
 • Både i Sverige och internationellt har stora uppföljningsstudier gjort på barn födda efter provrörsbefruktning (både IVF och ICSI). (livio.se)
 • I uppföljningsstudier kan eventuella behandlingar inriktade på immunsystem eller betaceller sättas in exempelvis hos barn med avvikelser i sockeromsättningen. (diabetes.fi)
 • För många av de vacciner som godkänns idag och för vacciner som godkänts under de senaste 10-20 åren har myndigheterna också ställt krav på uppföljningsstudier av effekt och säkerhet efter godkännandet. (lakemedelsverket.se)
 • Ett villkorat godkännande innehåller särskilda krav som ska uppfyllas, till exempel specificerade uppföljningsstudier efter att vaccinerna har börjat användas. (tt.se)
 • Enligt reviderad europeisk lagstiftning för farmakovigilans som införts 2012 kan uppföljningsstudier vara ett absolut lagstött krav för godkännande och fortsatt marknadsföringstillstånd. (vardpassagen.se)
 • Detta program består av sex kliniska studier och dessutom två öppna långsiktiga uppföljningsstudier (LTE-studier), varav den ena fortfarande pågår. (mynewsdesk.com)
 • Ytterligare uppföljningsstudier krävs för att undersöka huruvida de observerade fördelarna i tidig skolaålder fortsätter till ungdom och vuxen ålder. (medical-diag.com)
 • I syfte att bekräfta de goda resultaten har vi påbörjat uppföljningsstudier i ett samarbete med Sahlgrenska Akademin och Oxford University. (gu.se)
 • 23 mars öppnar vi en utlysning av medel för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. (vr.se)
 • Uppföljningsstudier har bedömts ha potential att bli en motor för hela den kliniska forskningen, och möjligheten att genomföra sådana studier är en viktig del i det ordnade införande som Nationella läkemedelsstrategin identifierat som ett av de mest prioriterade områdena. (lif.se)
 • Uppföljningsstudier, upp till 13,5 år efter pallidotomin, tyder på en kvarstående effekt på dyskinesi och skakningar, men att övriga positiva effekter avklingar. (sbu.se)
 • Lasern används både till kosmetiska och medicinska sammanhang och uppföljningsstudier 12 månader efter behandlingstillfällena visar på bibehållen effekt. (e-halsa.se)
 • Många uppföljningsstudier var av låg kvalité och inte vetenskapligt upplagda, involverade för korta tidsperioder eller för små provstorlekar och saknade kontrollsträckor. (trafikverket.se)
 • Men innan det är möjligt att ge några exakta rekommendationer på området krävs uppföljningsstudier. (foodpharmacy.se)
 • Av resultaten från Arbetshälsoinstitutets uppföljningsstudier har man också dragit slutsatser om metoder för att bevara arbetsengagemanget under undantagsförhållanden. (kt.fi)
 • Inte heller utfördes några tester under verkliga förhållanden, inga uppföljningsstudier gjordes, den kroniska toxiciteten negligerades och bristen på insyn var institutionaliserad. (iuf.org)
 • Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare, fortbildning i specialpedagogik samt fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). (esv.se)