• För att minska spridningen av Covid-19 håller institutionen på att ändra undervisning och examination till digitala former. (su.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Undervisning på distans från augusti till början av november 2020 vid Sociologiska institutionen' till en vän. (su.se)
 • Skicka 'Undervisning på distans från augusti till början av november 2020 vid Sociologiska institutionen' till en vän. (su.se)
 • Givet antalet sociologistudenter på grundnivå har institutionen därför beslutat att all undervisning på grundnivå inklusive tentamina, omtentamina i perioden augusti till början av november ska ske på distans via Zoom. (su.se)
 • Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under vårterminen respektive sommarterminen 2021 mestadels online. (su.se)
 • Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att starta vårterminen 2021 med webbaserad undervisning. (su.se)
 • Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under resten av höstterminen 2020. (su.se)
 • Vid filosofiska institutionen ges undervisning i två ämnen: praktisk filosofi och teoretisk filosofi. (su.se)
 • All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen i perioden augusti 2020 till början av november 2020 sker på distans via Zoom. (su.se)
 • Jönköping University kommer att planera för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020. (ju.se)
 • Nya regler om undervisning och examination fr o m 24 november 2020. (su.se)
 • Under höstterminen 2020 kommer viss undervisning erbjudas på Campus, men fysisk närvaro på Campus är inte obligatorisk. (su.se)
 • Här nedan hittar du information om undervisning (för avdelningarna Matematik , Matematisk statistik respektive Beräkningsmatematik ) och examination under hösten. (su.se)
 • Det gäller både undervisning och examination. (su.se)
 • Den första universitetsgemensamma konferensen om undervisning och examination äger rum den 15 september 2016. (kau.se)
 • Konferensen vänder sig till all personal på Karlstads universitet som är intresserad och engagerad i att utveckla undervisning och examination i högre utbildning. (kau.se)
 • Konferensens syfte är att utveckla kvalitet i undervisning och examination i högre utbildning och erbjuda en mötesplats för kommunikation och erfarenhetsutbyte. (kau.se)
 • Abstract som utgår från utveckling av undervisning och examination inom ramen för konferensens två teman är tillsammans med en keynote speaker centrala delar för konferensens utformning. (kau.se)
 • ESGs riktlinjer är en central grund i universitetet meriteringsmodell för skicklighet i undervisning och examination. (kau.se)
 • Under lunchtimmen demonstrerade Språkstudion sina digitala resurser för undervisning och examination. (su.se)
 • Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. (su.se)
 • Information om undervisning och examination under våren 2021 finns i schemat för respektive kurs. (su.se)
 • Undervisning och examination kommer att ske huvudsakligen online. (su.se)
 • Förhoppningen är att undervisning och examination ska kunna ske på campus under andra halvan av terminen. (su.se)
 • Till hösten kommer elever i Karlstad att erbjudas undervisning i det kinesiska språket manadarin, och det kommer ske på just distans. (sverigesradio.se)
 • Det är stort tryck på enskild undervisning och återanmälda elever har företräde. (allastudier.se)
 • 2 PIVOT POINT UNDERVISNING INNEHÅLL Allmän information Sida 3 Coloring+Cut Collection Sida 5 Cutting+Style Collection Sida 7 Men Cutting Collection Sida 8 Longhair Collection Sida 11 Curl+Cut Collection Sida 12 Elev- & Lärling kurser Sida 14 I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på utbildning och vidare utveckling av frisörer, lärlingar och frisör elever. (docplayer.se)
 • För att illustrera det kontraproduktiva i en sådan kunskapssyn, tillåter jag mig minnas en pedagogträff där en SO-bok för undervisning av nyanlända elever presenterades. (expressen.se)
 • Den nyckelfråga som undersöktes var följande: Hur är systemen för stödåtgärder organiserade för att möta behoven hos elever som anses ha en funktionsnedsättning enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Förenta nationerna, 2006) så att dessa elever får undervisning i en inkluderande miljö inom den obligatoriska skolan? (spsm.se)
 • Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. (lararforbundet.se)
 • Hur värderar och väljer du digitala lärresurser i din undervisning? (lnu.se)
 • Det kommer du att ha användning för när du väljer och använder digitala lärresusrer i din undervisning. (lnu.se)
 • För Gleerups är en viktig ledstjärna vid utvecklingen av digitala läromedel att vi vill bidra till att en mer inkluderande undervisning blir möjlig. (it-pedagogen.se)
 • I de fall då undervisning sker på campus får högst åtta personer samlas. (su.se)
 • Det är få institutioner som har verksamhet på campus i början av hösten så det kommer att vara betydligt färre personer än vanligt som har undervisning i Södra huset. (su.se)
 • På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas. (su.se)
 • För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. (su.se)
 • För våra utbildningar på avancerad nivå fortsätter den kombination mellan campus- och webbaserad undervisning som försiggått sedan terminsstart. (su.se)
 • Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. (su.se)
 • Workshop: Retorik i undervisningen Hur kan retorik fungera som ett stöd och redskap i din undervisning? (su.se)
 • När undervisningen övergick från campusundervisning till digital undervisning på distans valde han att försöka upprätthålla sin kommunikationsorienterade undervisningsmodell. (oru.se)
 • Vi har progression i undervisningen så första gången studenten kommer till vår undervisning i biblioteket skall hen tillägna sig att söka generellt i några vanliga resurser såsom bibliotekskataloger och bibliotekets sökfunktion Primo. (hb.se)
 • I studien har undervisningen i ett antal klassrum med huvudsakligt fokus på rektorers och lärares tal om en åtskild undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser studerats under två läsår.Resultaten visar att det mångkulturella formuleras som en tillgång samtidigt som elevers olikheter i mångkulturalitetens tecken ses som bekymmersamma och något som skolan menar att man bör upparbeta beredskap inför att möta. (su.se)
 • Omställningen från campusundervisning till digital undervisning på distans har inneburit att de naturliga mötena i vardagen mellan lärare och student har försvunnit. (oru.se)
 • Situationen med covid-19 och digital undervisning på distans kräver lite extra av lärarna. (oru.se)
 • Syfte Syfte har varit att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter som förekommer hos en grupp lärare i särskolans verksamhet kring lärande och undervisning i matematik. (mau.se)
 • Preciserade frågeställningar Vilka uppfattningar och erfarenheter förekommer hos en grupp lärare i särskolans verksamhet kring lärande och undervisning i matematik? (mau.se)
 • Uppfattningen att matematik finns i elevernas vardag framträder och att undervisning bör utgå från elevernas erfarenheter, intresse och behov. (mau.se)
 • Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter. (ju.se)
 • Författarna blandar, ganska okonventionellt, empiriska erfarenheter från undervisning med teoretiska analyser av undervisningsproblem utifrån sina personliga synpunkter på dagens skola. (1bibliotek.com)
 • Vi undersöker hur vi kan börja synliggöra bildningserfarenheter genom berättande och diskuterar hur berättandet som verktyg för att synliggöra utbildningserfarenheter kan bidra till både undervisning och forskning samtidigt. (su.se)
 • Det gemensamma intresset var hur man tillsammans kan bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning. (liu.se)
 • Vi undersöker även i vilken omfattning lärarnas undervisning korresponderar med den forskning som behandlar språkinriktad undervisning. (mau.se)
 • Både boende och lokaler var hårt slitna och den viktiga kopplingen mellan undervisning och forskning saknades helt. (su.se)
 • Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. (ju.se)
 • Du får stöd i att utveckla kunskap om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. (ju.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Tovetorp - 50 år av forskning, undervisning och samverkan' till en vän. (su.se)
 • Jag hoppas att ni under min bloggtid kommer att bli nyfikna på både kemi och på undervisning och lärande - forskning menar att om man är nyfiken blir man både lyckligare och lever längre. (umu.se)
 • Undervisning, handledning och forskning. (du.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Nominera till Årets lärare 2018 - ett pris för bra undervisning ' till en vän. (su.se)
 • Skicka 'Nominera till Årets lärare 2018 - ett pris för bra undervisning ' till en vän. (su.se)
 • Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019. (skr.se)
 • Men de slutsatserna får inte genomslag i lärarnas undervisning, konstaterar Per Blomqvist i sin avhandling Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet som presenterades i juni 2018 vid Stockholms universitet. (su.se)
 • Vidare studeras och analyseras individuella och strukturella villkor för undervisning och lärande i skolan/förskolan. (umu.se)
 • Men den pekar också mot att undervisning om hållbar utveckling inte är särskilt vanligt i den svenska skolan. (liu.se)
 • Det är också de äldre eleverna som rapporterar högst på frågan om de har fått undervisning om hållbar utveckling i skolan. (liu.se)
 • Undervisning och lärande är något som jag tror att alla har en relation till, antingen är man barn eller ungdom och går i skolan, som vuxen har man gått i skolan eller så är man förälder till barn i skolan. (umu.se)
 • Karolina är meriterad till excellent lärare vid Umeå universitet och funderar mycket över lärande och undervisning och varför skola och utbildning är så viktiga aspekter i livet. (umu.se)
 • I denna rapport sammanfattas de nyckelfrågor som undersöktes inom projektet Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning (organisationsprojektet). (spsm.se)
 • Studenter och lärare som har ansökt om access kan därför finnas i lokalerna även när vi har inbokad undervisning eller event. (umu.se)
 • Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning för alla studenter som är antagna vid ett av högskolans grundutbildningsprogram. (hb.se)
 • En uppmaning till dig som är lärare: Nu är det hög tid att boka in undervisning i informationssökning för dina studenter. (hb.se)
 • Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. (su.se)
 • Här behandlas synen på skolans mål och kunskapsområden, på läroplan och undervisning och på hur allt detta kan och bör hållas samman. (skolaochsamhalle.se)
 • Textens centrala tema är elevers språk- och tankeutveckling samt hanteringen av begreppslig kunskap i skolans undervisning. (1bibliotek.com)
 • Under hösten återgår vi till att ha viss undervisning på plats, men många kurser har helt webbaserad undervisning även i höst. (su.se)
 • Samtidigt lyckas ekonomiutbildningarna ge studenterna mest lärarledd undervisning i sin utbildningsgrupp, trots knappa resurser. (civilekonomen.se)
 • På biblioteket är vi fem bibliotekarier som ingår i funktionen utbildning och bedriver undervisning i informationssökning. (hb.se)
 • All undervisning anpassas efter tycke och behov av våra. (allastudier.se)
 • Att skapa en individanpassad undervisning som utgår från varje elevs behov och förutsättningar är kanske en av de största utmaningar som lärare står inför. (gleerups.se)
 • Motiven formuleras i termer av elevernas annorlunda beteende, deras särskilda behov av lugn och ro och behov av en enklare undervisning. (su.se)
 • Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning. (ju.se)
 • Det resonemanget skulle alltså med fördel kunna bilda utgångspunkt inte bara för politiska diskussioner om kunskap, skola och undervisning utan också för de professionellas samtal - inte minst i lärarutbildning och fortbildning. (skolaochsamhalle.se)
 • Beslut om undervisning för de kurser som börjar i läsperiod A VT21 tas senast den 15 december. (su.se)
 • Under fortsättningen av hösten kommer samtliga kurser att ha webbaserad undervisning. (su.se)
 • Beräkningsmatematik, alltså kurser i datalogi och beräkningsteknik, har webbaserad undervisning under hösten om de undervisas på SU. (su.se)
 • Inaktiv kurs - ingen undervisning. (liu.se)
 • Hur skapar man en individanpassad undervisning i matematik? (gleerups.se)
 • Resultatet visar på att det råder företrädesvis gemensam samsyn kring lärande och undervisning i matematik mellan lärarnas. (mau.se)
 • För Kai Wistrand har inte omställningen inneburit jättestora förändringar eftersom han bygger sin undervisning på dialog med studenterna. (oru.se)
 • Läs gärna mer om varför det är så viktigt för studenterna med undervisning i informationssökning. (hb.se)
 • Olegitimerade medarbetare med behörighetsgrundande examen för undervisning i fritidshem bör ansöka om legitimation hos Skolverket i god tid före 1 juli 2019. (skr.se)
 • Vi erbjuder under 2019 distanskursen Undervisning i förskolan till förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. (ju.se)
 • Paket för fortbildning med en tryckt bok: Utbildning och undervisning i förskolan (ISBN 978-91-47-12775-7), fyra filmer och många diskussionsfrågor. (liber.se)
 • Du får möjlighet att diskutera innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. (ju.se)
 • Denna studie syftar till att undersöka vilka metoder de lärare som vi har intervjuat använder sig av för att skapa en framgångsrik språkinriktad undervisning i So-ämnena. (mau.se)
 • Workshop: Röstvård som verktyg i undervisning Att undervisa är en röstkrävande uppgift. (su.se)
 • Med fokus på lärarrollen och samspelet mellan lärare och student får du lära dig modeller och verktyg baserat på den klassiska retoriken och hur dessa kan användas i din undervisning. (su.se)
 • Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? (gleerups.se)
 • Den ger verktyg för undervisning i konflikthantering i alla åldrar. (1bibliotek.com)
 • Här berättar universitetslärarna Kai Wistrand, Sofia Ramström, Magnus Hansson, Annika Göran Rodell och Niklas Eriksen om utmaningarna med digital undervisning - och om hur de har löst dem. (oru.se)
 • Digital undervisning? (lr.se)
 • Karin Berg, gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg funderar över begrepp som filterbubblor, och digital samhällskunskap och att vår digitaliserade världsbild borde påverka vår undervisning. (lararforbundet.se)
 • Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö visar på vilka didaktiska och organisatoriska villkor som krävs för att få till stånd en samarbetsdriven undervisning med digital teknologi. (gleerups.se)
 • Har du koll på hur du får använda och dela andras texter och verk vid digital undervisning? (liu.se)
 • Bibliotekets övergripande mål för undervisning i informationssökning på grundnivå är att studenten ska utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning. (hb.se)
 • Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning. (su.se)
 • I denna antologi utforskar lärarna skolämnet ämnet idrott och hälsa genom att ställa exempelvis följande forskningsfrågor: Hur planerar man undervisning som stödjer alla elevers lärande? (idrottsforum.org)
 • Arbetsmiljö Uppsala kommun behöver inte dra tillbaka sina nya lönekriterier om mer undervisning för lärarna, slår Arbetsmiljöverket fast. (lararnastidning.se)
 • Undervisning i informationssökning erbjuds också utbildningar på avancerad nivå samt till forskare, lärare och övrig personal. (hb.se)
 • Orienteringsundervisning får för lite tid i undervisning konstaterar Kerstin Nilsson, något som möjligen kan bero på att ämnesrelaterad fortbildning är en bristvara för lärare i idrott och hälsa. (idrottsforum.org)
 • Med utgångspunkt i teorier om social och kognitiv utveckling bearbetas centrala didaktiska begrepp av relevans för planering och analys av undervisning och lärande. (umu.se)
 • Författarna poängterar särskilt betydelsen av ledarskap, kontinuerlig kompetensutveckling och läroplansdriven undervisning i relation till skolämnen, samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning. (gleerups.se)
 • I CPR betonas vikten av lärares möjligheter till inflytande över diskussionen om hur kunskap kan organiseras och undervisning gestaltas så att mål, principer och undervisning hålls samman. (skolaochsamhalle.se)
 • Därmed reduceras möjligheterna för lärarna att använda sina nya, och gamla, kunskaper i en undervisning som håller samman språk och innehåll i bredare sammanhang. (skolaochsamhalle.se)
 • Begreppen "undervisning" och "undervisningsmetoder" försvann under 1990-talet. (skolaochsamhalle.se)
 • Den 13-14 mars genomfördes Forum för forskningsbaserad NT-undervisning i Norrköping. (liu.se)
 • Ekonomiutbildningen lyckas göra mer undervisning av de pengar som de får, säger en av utredarna bakom rapporten. (civilekonomen.se)
 • Ibland säger jag att de ska göra det, då vi jobbar med Flippad undervisning och ibland säger jag ingenting. (lr.se)
 • I en tidigare artike l i S.O.S. beskrev Berit Hörnqvist mer utförligt CPR:s spännande förslag till hur kunskap kan organiseras i en framtida sammanhållen läroplan och hur undervisning kan organiseras. (skolaochsamhalle.se)