• Europeiska kommissionen vill skärpa säkerheten, marknadsövervakningen och miljökraven för typgodkännande för motorfordon i kategorin L som omfattar t.ex. (lvm.fi)
 • Därför har ett heltäckande system för EG-typgodkännande av två- och trehjuliga fordon inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG ( 3 ) om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon. (europa.eu)
 • Förslaget innebär också förändringar av EU:s förordning EG nr 715/2007 om typgodkännande av nya motorfordon. (gronabilister.se)
 • 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s.1). (europa.eu)
 • För att minimera de kostnader som uppstår på grund av extra administrativa och tekniska krav bör medlemsstaterna få spelrum beträffande de nationella kraven och förfarandena för typgodkännande. (lvm.fi)
 • Den definierar krav och testmetoder för typgodkännande. (wikipedia.org)
 • 1 Dessa mätinstrument omfattas inte av mätinstrumentdirektivet (MID), så nationella krav på typgodkännande och första verifiering gäller fortfarande. (tukes.fi)
 • Nytt typgodkännande för v. (mynewsdesk.com)
 • Redan från och med den 2 juli 2007 får emellertid inte nationella myndigheter av skäl som har att göra med fordons utsläpp eller bränsleförbrukning vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny typ av fordon, eller förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett nytt fordon, när det berörda fordonet överensstämmer med denna förordning (artikel 10.1). (europa.eu)
 • Dessutom måste mopeden få ett nytt typgodkännande. (skelleftea.se)
 • Det är teoretisk möjligt att trimma en klass II mopeden så den blir klass I moped eller lätt motorcykel men i praktiken godkänns aldrig detta vid mopedbesiktningen, varför mopeden aldrig får ett nytt typgodkännande och förblir olaglig. (skelleftea.se)
 • måste ge EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande * till nya fordon som överensstämmer med lagstiftningen (dvs. (europa.eu)
 • Ett bra exempel på detta är typgodkännande av fordon. (swedac.se)
 • Typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet. (transportstyrelsen.se)
 • Ansvarig för produktområdet tar beslut om utfärdande av ett typgodkännande eller om ytterligare utredning måste göras innan typgodkännandet kan beviljas. (kiwa.com)
 • Ett typgodkännande beviljas under en period om högst fem år. (kiwa.com)
 • De nya bestämmelserna gör att dubbdäck kan beviljas typgodkännande på basis av ett överkörningstest som mäter det slitage som vägbeläggningen orsakas. (aka.fi)
 • Ansökan om typgodkännande av fångstredskap från annat land och som är testade i enlighet med avtalet om humana fångstmetoder och som är godkända i Kanada eller Ryssland skickas till Naturvårdsverket. (naturvardsverket.se)
 • Fångstredskap från länder utanför EU och som inte omfattas av avtalet AIHTS prövas av Naturvårdsverket i enlighet med kraven i föreskrifterna om typgodkännande av fångstredskap. (naturvardsverket.se)
 • FORCE Certification erbjuder tjänster för kunder i hela Skandinavien och har i drygt 20 år arbetat med både typgodkännande och provning av vågar i enlighet med gällande regler. (forcetechnology.com)
 • Byggproduktcertifikat utfärdas i enlighet med regelverket för utfärdande av Typgodkännande. (kiwa.com)
 • Övriga medlemsstater i EU erkänner ett internationellt typgodkännande, som har beviljats av en annan medlemsstat. (transportstyrelsen.se)
 • Ett typgodkännande är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven. (transportstyrelsen.se)
 • En undersökning av behoven att ändra kraven för typgodkännande av dubbar och dubbdäck (KM:s publikation 51/2008, på finska) finns att läsa på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi. (lvm.fi)
 • Dessa standarder används sedan för typgodkännande av produkter där sådan reglering finns. (wikipedia.org)
 • Kylskåp, spis och gasolanläggning av äldre modeller, som är godkända i den nuvarande bilen, måste då ha intyg om typgodkännande och en användarinstruktion. (campingsverige.se)
 • Bevis om typgodkännande, i allmänhet räcker det med en kopia av fabrikantbroschyren. (kinda.se)
 • Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från RISE har stor genomslagskraft i Europa och i världen. (sp.se)
 • RISE typgodkännande nr: SC0592-16. (byggtjanst.se)
 • Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen. (sp.se)
 • Typgodkännande för tappvatteninstallation av SITAC. (granngarden.se)
 • Kulör: Vit NCS-0502-Y. Typgodkännande: TG 1240/95 (SITAC 1422). (beijerbygg.se)
 • Systemet med typgodkännande fasas ut i takt med att harmoniserade standarder publiceras och övergångstiderna löper ut eller tillverkaren fått sitt ETA. (sbi.se)
 • Den nya myndigheten Byggnadskravsnämnden införs, som ska ge en form av typgodkännande för hela eller delar av byggnaden (dock ej marken). (arkitekt.se)
 • Efter testet står det i typgodkännande vilka krav som uppfyllts, samt vilka lås och beslag dörren är godkänd med. (svenskaskydd.se)
 • Insatsrören är godkända för skorstensrenovering genom typgodkännande samt har 10 års materialgaranti. (rokkanal.se)