• Tvärsnittsstudier och studier utan jämförelsegrupper är vanligt förekommande, och de är inte lämpade för att svara på frågan om effekter. (naturvetarna.se)
  • Ja, det har gjorts internationella studier i Syd- och Centraleuropa och i Nordamerika med delvis samma metoder men många är tvärsnittsstudier. (sll.se)
  • Den handlar om så kallad cherry picking (att välja studier efter vad som passar ens tes, snarare än att göra det förutsättningslöst för att undersöka vad som är sant), frånvaro av faktagranskning, alarmistiska/skrämmande vokabulär, problemen med tvärsnittsstudier och självrapporterad användning. (vadardepression.se)
  • Olika studiedesign (tvärsnittsstudier, prospektiva studier etcetera) eller olikheter i andra delar av studierna, exempelvis hur man samlat in data kring läskintaget eller hur stor läskkonsumtionen är i studien totalt, kan bidra till att resultaten är olika (7). (nutritionsfakta.se)
  • Avhandlingen baseras på två epidemiologiska tvärsnittsstudier i Jönköping och består av fyra delarbeten. (ju.se)
  • Den övergripande analysen av de 86 tvärsnittsstudier som ingick i metaanalysen visade på tydligt förbättrade nivåer gällande BMI, totalkolesterol, LDL-kolesterol och glukosnivåer (blodsocker) hos vegetarianer och veganer jämfört med blandkostare. (kurera.se)
  • Tvärsnittsstudier visade att det fanns ett samband mellan låg selenkoncentration i spannmål, låg selenstatus hos medborgarna, och antalet fall av Keshans sjukdom, en hjärtsjukdom som ofta leder till döden. (selenbrist.se)
  • Traditionellt sett har man undersökt spelande och problemspelande genom tvärsnittsstudier och retrospektiva forskningsupplägg. (carlbring.se)
  • Givetvis bör man alltid tolka resultat från tvärsnittsstudier med försiktighet. (lyckobloggen.se)
  • Forskargruppen bedriver klinisk forskning och genomför tvärsnittsstudier och, interventionsstudier såväl som instrumentutveckling, och har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder. (gu.se)