• Beskrivning Deltagande i ett projekt (Identifiering av nya transkriptionsfaktorer i vedbildning) som handlar om funktionen av sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. (mynetworkglobal.com)
  • Cirka tio procent av våra gener utgörs av transkriptionsfaktorer. (ki.se)
  • Gener behöver upprepade gånger slås på av transkriptionsfaktorer, innan de kan uttryckas. (jackabacon.com)
  • Exempel på sådana undergrup-per är fusioner med, eller mutationer av, gener som kodar för transkriptionsfaktorer, nukleofosminge-nen ( NPM1 ) och gener som reglerar DNA-metylering, aktivering av signalvägar respek-tive kromatinstruktur, se figur i Bilaga IV. (cancercentrum.se)
  • för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Molecular analysis of transcription factors in uropathogenic E. coli adhesin operons (Molekylär analys av transkriptionsfaktorer i adhesinoperon hos uropatogena E. coli ). (mynewsdesk.com)
  • Mutationer kan både förstöra och skapa bindningsställen för transkriptionsfaktorer så de nya informatiska metoderna ska täcka båda alternativen. (varbi.com)
  • För detta differentieringsprogram behövs en unik kombination av transkriptionsfaktorer, som kan ge upphov till övervikt och onormala stressreaktioner om de drabbas av mutationer. (ki.se)
  • Exempel på system vi studerar är transkriptionsfaktorer och tRNA:mRNA på ribosomen. (ki.se)
  • Stokastiska modeller har i beräkningssystembiologin visat sig vara mer användbara än traditionellt använda differentialekvationer när man vill beskriva cellulära system med väldigt låga antal av nyckelproteiner så som transkriptionsfaktorer. (gustafssonsstiftelser.se)
  • Proteinerna PapB och FocB tillhör en sådan styrande grupp (s.k. transkriptionsfaktorer) och påverkar bildningen av P- och F1C- fimbrier, som binder till olika ställen i urinvägarna. (mynewsdesk.com)