• Transkriptionsfaktorer är verksamma inne i cellens kärna och har som uppgift att aktivera gener, något som i förlängningen leder till att tillverkningen av proteiner påverkas. (doktorn.com)
 • Just dessa transkriptionsfaktorer har effekt på flera olika gener som producerar inflammatoriska proteiner. (doktorn.com)
 • Detta sker genom reglering av aktiviteten hos proteiner som redan finns i cellen, men också genom att särskilda proteiner - transkriptionsfaktorer - binder till specifika platser på DNA för att slå på eller av vissa gener, vilket i sin tur styr cellens produktion av olika proteiner. (mynewsdesk.com)
 • Detta styrs av genreglerande proteiner, så kallade transkriptionsfaktorer. (uppsalanytt.se)
 • För att lyckas använde forskarna olika transkriptionsfaktorer, proteiner som fungerar som en sorts genreglerare, och som styr cellernas identitet. (forskning.se)
 • Transkriptionsfaktorer är en grupp proteiner som behövs för att en gen ska börja kopieras till RNA , alltså för att transkriptionen ska starta. (rilpedia.org)
 • I k rnan finns rikligt med s.k. transkriptionsfaktorer dvs proteiner, som genom att binda till DNA, reglerar den ifr gavarande genens aktivitet. (solunetti.fi)
 • Ja, i vår forskning har vi just skapat flugstammar där proteiner (transkriptionsfaktorer) är ihopkopplade med grönt fluorescerande protein, så att vi kan se när och var dessa proteiner uttrycks i levande celler. (su.se)
 • Vissa proteiner fungerar som transkriptionsfaktorer , som styr vilka gener som skall uttryckas av cellen. (wikipedia.org)
 • Alenius och hans kolleger är först med att gå igenom alla 753 genreglerande gener, så kallade transkriptionsfaktorer, i bananflugan. (liu.se)
 • Gener behöver upprepade gånger slås på av transkriptionsfaktorer, innan de kan uttryckas. (jackabacon.com)
 • Exempel på sådana undergrup-per är fusioner med, eller mutationer av, gener som kodar för transkriptionsfaktorer, nukleofosminge-nen ( NPM1 ) och gener som reglerar DNA-metylering, aktivering av signalvägar respek-tive kromatinstruktur, se figur i Bilaga IV. (cancercentrum.se)
 • En annan ledtråd kan vara att bären innehåller ämnet resveratrol, en antioxidant som har visat sig kunna stimulera transkriptionsfaktorer, som i sin tur kan aktivera cellskyddande gener. (njurfonden.se)
 • Det finns flera olika genetiska avvikelser beskrivna, varav den vanligaste är translokationer till TCR-loci som leder till aktivering av olika transkriptionsfaktorer, t.ex. (cancercentrum.se)
 • Beskrivning Deltagande i ett projekt (Identifiering av nya transkriptionsfaktorer i vedbildning) som handlar om funktionen av sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. (mynetworkglobal.com)
 • Anledningen till att cellerna tycktes ständigt aktiverade kunde spåras till två olika så kallade transkriptionsfaktorer. (doktorn.com)
 • Samma transkriptionsfaktorer fungerar både i människa och mus, vilket visar att deras kombinerade effekt har bevarats under evolutionen, säger Filipe Pereira. (forskning.se)
 • Där fungerar de som stimulerande transkriptionsfaktorer när de binds till sina mottagare. (wikipedia.org)
 • Regulatoriska transkriptionsfaktorer binder oftast till DNA-helixen uppströms från genen de reglerar, men kan även binda nedströms. (rilpedia.org)
 • Oavsett om det råkar skrivas av till rna ibland eller binda till transkriptionsfaktorer så är det mesta ändå att betrakta som irrelevant från det naturliga urvalets synpunk. (onunicornsandgenes.blog)
 • Vissa transkriptionsfaktorer kan på så vis reglera identiteten hos celler i ett embryo av en flercellig organism och därmed identiteten hos hela organ. (rilpedia.org)
 • Proteinerna PapB och FocB tillhör en sådan styrande grupp (s.k. transkriptionsfaktorer) och påverkar bildningen av P- och F1C- fimbrier, som binder till olika ställen i urinvägarna. (mynewsdesk.com)
 • Transkriptionsfaktorer har visat sig vara viktiga vid utvecklingen av olika sjukdomar, t ex utvecklingssjukdomar, immunsjukdomar och cancer. (uppsalanytt.se)
 • Många transkriptionsfaktorer har en påvisad roll i växters hantering av olika typer av stress, och har dessutom visat sig påverka toleransen mot angripande skadegörare av olika slag. (nordiskskog.se)
 • Stokastiska modeller har i beräkningssystembiologin visat sig vara mer användbara än traditionellt använda differentialekvationer när man vill beskriva cellulära system med väldigt låga antal av nyckelproteiner så som transkriptionsfaktorer. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Viktiga regulatoriska transkriptionsfaktorer är Hox-generna och MADS-box generna. (rilpedia.org)
 • Det här är en karikatyr av hur det röda färgämnet anthocyanin tillverkas i en växt: en serie kemiska rekationer som katalyseras av olika enzymer och som regleras av ett gäng transkriptionsfaktorer (delvis oklart vilka de alla är). (onunicornsandgenes.blog)
 • I cytoplasman eller i kärnan Transkriptionsfaktorer - Ligandbindande domän DNA-bindande domän Transaktiverande domän (reglerar transkription) Påverkar genutryck (dvs långsamt svar! (slideplayer.se)
 • Teamets senaste upptäckt avslöjade dubbla roller för icke-kodande genomiska regioner och deras samspel med lokala transkriptionsfaktorer och kofaktorer för att kontrollera genuttryck 1 . (ki.se)
 • Mutationer kan både förstöra och skapa bindningsställen för transkriptionsfaktorer så de nya informatiska metoderna ska täcka båda alternativen. (varbi.com)
 • Exempel på system vi studerar är transkriptionsfaktorer och tRNA:mRNA på ribosomen. (ki.se)
 • Studier av uttryck och reglering av antimikrobiella peptider - focus på transkriptionsfaktorer. (ki.se)