• Basal biokemi och cellbiologi: Biokemiska och cellbiologiska begrepp, cellens uppbyggnad, pH och buffertar, makromolekyler och proteinkemi, struktur och funktionssamband, enzymkinetik och enzymers centrala plats i cellfunktionen samt flödet av genetisk information (replikation, transkription och translation - översiktligt). (ki.se)
 • Kursen kommer att behandla DNA-replikation, reparation och re-arrangering, samt genexpression med fokus på transkription av gen till mRNA i både prokaryota och eukaryota system. (ki.se)
 • Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. (lth.se)
 • Använder enzym och andra proteiner som kodas av gener via transkription och translation . (wikipedia.org)
 • I denna uppgift ska eleven följa en DNA-sekvens genom både transkription och splitsning i cellkärnan, samt translation i ribosomen till en sammansatt polypeptidkedja. (uu.se)
 • Jag studerar även om genetisk variation i mPGES1 genen kan öka risken för utveckling av reumatism och behandlingsresultat. (ki.se)
 • Inom en art finns det en genetisk variation. (genteknik.nu)
 • Om vi vill veta var mutationer förkommer tittar vi naturligtvis efter genetisk variation - företrädesvis i delar av genomet där vi väntar oss att de ska vara neutrala (alltså utanför kodande gener eller i de reglerande sekvenser som påverkar hur generna uttrycks). (onunicornsandgenes.blog)
 • överkorsningar verkar inte påverka hur genetisk variation uppstår. (onunicornsandgenes.blog)
 • Man förklarar också hur evolutionsteoretikerna står utan förklaring på problemet med ansamling av skadliga mutationer, eller genetisk entropi som det kallas. (wordpress.com)
 • Mutationer i transkription faktorn Hepatocyte Nuclear Factor 1 ( HNF1 ) orsakar diabetes, MODY typ 3 (MODY3). (lu.se)
 • ingen kan idag säkert säga om mutationsöverskottet är så stort att vi verkligen är på väg mot en genetisk katastrof, eller hur stark den selektion är som balanserar våra oundvikliga mutationer. (wordpress.com)
 • En transkriptions faktor är ett protein som kan aktivera eller inaktivera den process (transkription) som från DNA sekvens leder till ett färdigt protein. (lu.se)
 • Transkription (eller RNA-syntes) är den process, vid vilken information i. (samodelcin.ru)
 • Koden läses av genom att översätta delar av DNA:t till nukleinsyran RNA i en process som kallas transkription . (wikipedia.org)
 • Det kallas transkription, alltså kopiering men med en ton av överföring till en annan form eller ett annat medium, när rna produceras från dna. (onunicornsandgenes.blog)
 • Jag vill också studera regleringen av mPGES1 transkription och mRNA stabilitet i celler från ruematiska leder. (ki.se)
 • att kunna förklara hur man kan applicera rekombinant DNA teknologi för genetisk modifiering av celler och framställning av transgena djur. (ki.se)
 • Under kursen diskuteras olika tekniker för produktion av rekombinant DNA, metoder för genetisk modifiering av celler och framställning av transgena djur. (ki.se)
 • Den skall ge kunskap om biologiska begrepp samt insikt och träning i modellering om biologiska system från genetisk till global nivå. (lth.se)
 • Beskriv en betydelsefull genetisk förändring som ofta ses vid cancer samt förklara hur denna förändring bidrar till utveckling av cancer. (brainscape.com)
 • Genetisk information hos människa lagras som deoxiribonukleinsyra (DNA), som används som mall för att syntetisera proteiner. (samodelcin.ru)
 • Avsnitt 17 · 2 min 25 sek · Genetisk förändring av växter och djur, teknik och problematik. (urplay.se)
 • Om genen uttrycks sker transkription, dvs. (epigenetik.se)
 • Å andra sidan är det mycket mer troligt att DNA-brott och genfusioner hittas i cellkärnans mitt, vilket kan bero på de höga nivåerna av transkription som sker i mitten av cellkärnan, säger Nicola Crosetto. (ki.se)
 • Du får också veta vad transkription, RNA, aminosyror och kvävebaser betyder i den här processen. (urplay.se)
 • Den gyllene regeln för transkription är att man skall skriva ner informationen exakt så som den visas (inklusive stavfel) men eftersom hebreiskan är ett fonetiskt språk allmänt skriven utan vokaler, är namn ofta en tolkningsfråga. (myheritage.se)
 • Här presenterar vi en mångsidig metod för tomatrotomvandling följt av inokulering med Ralstonia solanacearum för att utföra enkel genetisk analys för studier av bakteriell vissnande sjukdom. (jove.com)
 • I detta scenario har vi utvecklat en metod för att utföra genetisk analys av Ralstonia infektion av tomat, en naturlig mängd Ralstonia . (jove.com)
 • genteknik, genetisk ingenjörskonst , teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer. (ne.se)
 • Energimetabolism, speciellt med avseende på kolhydraters metabolism, kommer att behandlas, liksom hur genetisk information överförs och används. (umu.se)
 • Störningar av präglingen kan medföra genetisk sjukdom. (epigenetik.se)
 • Experiment med genetisk driven mjukvara, evolutionära processer, nya system och scripting. (healthcarestudies.se)
 • En innovativ syn på arkitekturen som härrör från områden som genetisk kontra generativ, naturlig mot digital och inverkan av nya biologier. (healthcarestudies.se)