• Förhöjda transaminaser (ASAT, ALAT). (doktorn.com)
 • De värden som normalt ingår i leverstatus är: Aspartataminotransferas (ASAT) Alaninaminotransferas (ALAT) Alkalisk fosfatas (ALP) Bilirubin Gamma-glutamyltransferas (GT) ASAT och ALAT kallas tillsammans aminotransferaser eller transaminaser. (wikipedia.org)
 • Leverfunktionsprover (transaminaser ASAT och ALAT) och IgG. (privatmedicin.se)
 • I flera studier har man sett att tamoxifen kan ge en ökning av transaminaser (ALAT och ASAT) i blod, som är biomarkörer för leverskada, skadorna i hepatocyter får dessa enzymer att gå in i blodomloppet. (apotekieuropa.com)
 • Uppemot 25% av patienterna med hepatit C förblir asymtomatiska med normala transaminaser vid upprepade tillfällen och oftast lindriga förändringar i levern. (docplayer.se)
 • Det är också känt att rotavirus kan ge upphov till förhöjda transaminaser, kronisk diarré samt hepatit hos möss, vilket sammantaget antyder att rotavirus kan ge systeminfektion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För friskförklaring krävs normala transaminaser och negativa HCV-RNA test med sex månaders intervall (även efter 18 månader om det handlar om en kronisk hepatit C som behandlats och skall friskförklaras). (praktiskmedicin.se)
 • Transaminaser är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. (wikipedia.org)
 • Inom sjukvården finns många test som kan utföras på levern men de absolut vanligaste testerna är transaminaser (ALT och AST) som är specifika lever enzymer. (quicktest.se)
 • I studier av endotelinreceptorantagonister har förekomsten av biverkningar varit ett begränsat problem, och dominerats av stegrade transaminaser. (socialstyrelsen.se)
 • Vid mycket höga transaminaser är hemokromatos osannolik och det kan förekomma falskt förhöjda järn och ferritin värden vid kraftig leverpåverkan av andra orsaker. (internetmedicin.se)
 • Flebotomi-kontroll av ferritin, transaminaser och porfyriner. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Denna översikt avser i första hand utredningen av förhöjda transaminaser (hepatocellulärt skademönster) då utredning av förhöjda leverprover av kolestatisk typ finns under det kirurgiska symptomet Ikterus. (medicinskapm.se)
 • Leverenzymer kan påverkas varför prov på transaminaser alltid ska tas före behandling samt efter 6, 12 och 24 veckor för att kontrollera att leverfunktionen inte försämras. (wordpress.com)
 • Har patienten samtidigt normalt blodvärde (Hb), samt normala "färska" röda blodkroppar (retikulocyter) och normala leverprover som transaminaser och alkaliska fosfataser, behöver ingen ytterligare utredning göras. (privatmedicin.se)