• Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna. (tierp.se)
 • Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. (tierp.se)
 • Annars kommer äldre, värdefulla träd, blommor, buskar och blåbärsris skuggas ut av träden som står alltför tätt, säger Erik Håff, skogsförvaltare i Järfälla. (stockholmdirekt.se)
 • Det kommer att fungera som en perfekt accessoar för dina buskar och vintergröna träd. (diyexplore.com)
 • Röj gärna undan sly, buskar och yngre träd regelbundet, helst under sensommaren. (docplayer.se)
 • Spara blommande träd och buskar för att gynna insekter som lever på pollen eller nektar. (docplayer.se)
 • Det fick bli buskar som uppträder som små träd på detta foto. (blogspot.com)
 • En ordentlig beskärning ökar både skönhet och livslängd på majoriteten av buskar och träd, dock riskerar du att skada eller förstöra helheten av din trädgårdsanläggning genom en felaktig beskärning. (greenwelle.se)
 • Med vår expertis har vi valt att samla tips, tricks och generella regler när det kommer till beskärning av buskar och träd för att hjälpa hobby-trädgårdsmästare med detta stigmatiserade moment. (greenwelle.se)
 • Åtgärdas inte detta riskerar du både ohyra och sjukdomar för dina buskar och träd. (greenwelle.se)
 • Motliggande knoppar resulterar nästan alltid i en rund form för både träd och buskar. (greenwelle.se)
 • träd, örter eller buskar. (lu.se)
 • Svedjebruk går till så att man hugger ned buskar och träd. (mimersbrunn.se)
 • När befolkningen ökar i områden med svedjebruk kan detta leda till problem jorden måste utnyttjas allt intensivare fröodling då träd och buskar hinner inte växa upp förrän svedjebrukarna återvänder för att bränna och odla. (mimersbrunn.se)
 • Brist på betesdjur och igenväxning med buskar och träd hotar artrikedomen i hagarna. (wwf.se)
 • Här finner vi ett litet rådjur i en grön skog full av träd och buskar. (gifmania.se)
 • Därefter kom spännande träd och buskar in i mitt trädgårdsliv. (blogspot.com)
 • Har du fortfarande obesvarade frågor om skog och träd? (skogeniskolan.se)
 • Älskar Träd & Skog och uppskattar du naturens sanna skönhet och charm? (bimago.se)
 • Både denna fototapet och andra tapeter i kollektionen Träd & Skog inspirerar till alla de underverk som skapats av naturen. (bimago.se)
 • Motivet som exempelvis "Träd & Skog" visar den äkta skönheten i dena panoramabild. (bimago.se)
 • Träd & Skog på fototapeter kommer att passa inredning i vilket utrymme som helst, i ditt hem eller kontor. (bimago.se)
 • Ta en titt i hela kollektionen av fototapeter "Träd & Skog" , där du kan hitta den mest charmiga av världar. (bimago.se)
 • Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars. (skogsstyrelsen.se)
 • Förutom det, så har jag bland annat kikat på uttorkning av vindfällda träd och sprickor i stormskadad skog. (lnu.se)
 • Utan träd ingen skog. (lu.se)
 • Det var dock först långt senare, för omkring 1500 år sedan, som boken blev ett vanligt träd i sydligaste Sverige. (lu.se)
 • Nyplantering av träd är viktigt ur ett klimatanpassningsperspektiv eftersom träd minskar de negativa effekterna av klimatförändringen. (smhi.se)
 • Trädbälten visar sig vara mycket kostnadseffektiva och kombinationer av höga skärmar med en rad av träd minskar de negativa effekterna av vind på bullerskärmars insättningsdämpning. (chalmers.se)
 • För att öka läkeprocessen på skadade träd bör alla snitt under beskärningen vara exakta och jämna. (greenwelle.se)
 • Stormfällda och skadade träd är attraktiva för granbarkborren att föröka sig i. (skogsstyrelsen.se)
 • 2 Gamla träd är både naturarv och kulturarv För en femhundraårig ek är vi människor något som snabbt fladdrar förbi. (docplayer.se)
 • 3 Träd är fulla av liv Gamla träd som står i öppna solbelysta lägen hyser ett rikt växt- och djurliv. (docplayer.se)
 • De gamla träd du ser i dagens kulturlandskap utgör högst någon procent av de som fanns på Linnés tid. (docplayer.se)
 • Gamla träd som har stått skuggigt behöver friställas i etapper för att inte ta skada. (docplayer.se)
 • I det svenska skogs- och odlingslandskapet är det numera mycket ont om gamla och/eller döda träd, stubbar och nedfallna grenar. (docplayer.se)
 • Gamla, ihåliga träd är stabilare än de ser ut, oftast mer stabila än yngre träd. (docplayer.se)
 • Alla gamla och grova träd med håligheter är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. (metsonpolku.fi)
 • Kostnaden för att plantera ett träd i en ny miljö beräknas vara 50 procent lägre än för att plantera i en befintlig miljö. (smhi.se)
 • Man kan inte bara plantera träd och hoppas på det bästa, de behöver vård och kärlek. (inmygarden.se)
 • Omkullblåsta träd som ligger kvar i skogen kallas ibland för död ved. (tierp.se)
 • I skogen på Söderhöjden fälls det träd för att fler arter ska kunna växa där. (stockholmdirekt.se)
 • Det fälls träd för fulla muggar i skogen på Söderhöjden i Jakobsberg. (stockholmdirekt.se)
 • De som bor och rör sig på Söderhöjden har antagligen inte undgått att det fälls träd i skogen som löper längs Vasavägen/Snapphanevägen, mot järnvägen och E18. (stockholmdirekt.se)
 • I den del av skogen som vetter mot E18 fälls det träd för att det ska byggas bostäder där, men även på grund av naturvård. (stockholmdirekt.se)
 • Snart svänger vi in i skogen på en trampad stig som slingrar sig uppåt mellan allt glesare och tunnare träd. (miljo-utveckling.se)
 • Nu kan Sveriges skogsägare ta med sig surfplattan ut i skogen och via geopositionering registrera varenda fallet träd, svampställe, vindfälle eller vad man nu vill. (voister.se)
 • I tätortsnära skogar, hagmarker och parkmiljöer behöver en del döda träd och delar av träd finnas kvar. (docplayer.se)
 • Nästan alla träd i våra skogar lever i samspel (symbios) med svampar. (lu.se)
 • Vi säkerställer alltid att de skogar och plantager som vi avverkar träd från återplanteras. (storaenso.com)
 • Här visar Skogsstyrelsens ekolog Gunnar Isacsson hur du upptäcker angrepp av granbarkborre och vilka träd som är viktigast att avverka. (skogsstyrelsen.se)
 • Många skogsbestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. (skogsstyrelsen.se)
 • Han tar sig upp så fort han kan, och sedan på skidor ner i full fart över stenar och mellan träd, något som han visar prov på några dagar senare, vid fotograferingen. (miljo-utveckling.se)
 • I hjärtat av Skåne hittar du oss, Embla Träd. (tripadvisor.se)
 • 7 Fakta om skyddsvärda träd Skyddsvärda träd hittar du oftast i parker, alléer och hagmarker samt på gårdar och kyrkogårdar och som hamlade träd. (docplayer.se)
 • Vad är skillnaden mellan träd och buske? (skogeniskolan.se)
 • Sambucus racemosa ´Sutherland Gold´, gul flikbladig druvfläder, är egentligen en buske som jag stammar upp till ett mindre flerstammigt träd. (blogspot.com)
 • För att "öppna" ett träd eller en buske behöver du beskära den centrala delen, skär även ned den yttersta delen av knopparna som pekar utåt. (greenwelle.se)
 • Man skulle kunna likna dem vid äpplen på ett träd eller bär på en buske. (lu.se)
 • När det gäller volymen grova träd i Götaland och Södra Norrland är trenden positiv enligt Riksskogstaxeringen. (skogsindustrierna.se)
 • För att nå miljömålet bör mängden på sikt öka till i genomsnitt ca 6-8 grova döda träd per ha. (miljomal.se)
 • 6 Var rädd om miljön städa inte Det är inte bara levande träd som är viktiga för den biologiska mångfalden. (docplayer.se)
 • I vissa fall kan plantering, etablering och/eller underhållsskötsel vara en bidragande orsak till att träd inte mår bra i dagens stadsmiljöer. (smhi.se)
 • Törnrosas Trädgård: Dagens tema: små träd hos mig. (blogspot.com)
 • Skogforsk förädlar träd för det svenska skogsbruket. (skogforsk.se)
 • Användning av ytor under träd så som köryta eller en uppställningsplats orsakar fysiska skador på träd och jordkompaktering. (smhi.se)
 • Skadebeloppet i fråga om plantbestånd och äldre trädbestånd bedöms utifrån storleken av de skador som hjortdjur har orsakat enskilda träd. (mmm.fi)
 • Tätheten på laserskanningen gjorde att enskilda träd kunde karteras. (skogforsk.se)
 • Grupper av träd som lämnas på hyggen, så kallade hänsynsytor, blir viktiga reservat för många arter som annars skulle försvunnit i den nya miljö som bildas när gammelskogen försvinner. (svenskjakt.se)
 • När jag sedan fick tag på en tysk bonsaibok började mina första mer allvarliga försök med att odla träd i krukor. (carllarsson.se)
 • Grenar och toppar som har avlägsnats från träd vid avverkning. (mhy.fi)
 • De så kallade ektomykorrhizasvamparna bildar framför allt symbios med träd, och är den grupp som har studerats i denna avhandling. (lu.se)
 • Dessa grupperingar sammanställdes i form av artträd eller så kallade fylogenetiska träd. (chalmers.se)
 • Bild: Fullvuxna, "mogna" träd är värda mycket mycket mer än små träd för en skogsägare. (blogspot.com)
 • Ju mer träd desto vackrare och hälsosammare miljö för kropp, själ och hjärta. (inmygarden.se)
 • 8 Binära träd En speciell kategori av träd Varje förgrening går till högst två noder Lite enklare då det är en specialisering Vi sätter fokus på binära träd. (docplayer.se)
 • Att döma av mängden barnböcker med träd i fokus är jag inte ensam om att ha haft ett. (skd.se)
 • Besiktning av ca 50 träd utmed delar av Masungnsvägen i Åryd i Växjö kommun (se markering i bifogat dokument). (opic.com)
 • I april ska vi avverka träd i området Igelsta strand. (sodertalje.se)
 • I mellersta delarna av landet vittnar Skogsstyrelsens skadesamordnare om sekundära angreppen på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. (skogsstyrelsen.se)
 • Att lämna en del träd vid avverkning ökar möjligheterna för vissa känsliga arter att överleva jämfört med traditionell kalhuggning. (svenskjakt.se)
 • I städer är det många träd som far illa på grund av dåliga växtförhållanden. (smhi.se)
 • Du måste välja ditt träd noggrant och även skapa en tradition för din familj. (diyexplore.com)
 • Grundyta är ett mått på tvärsnittsarean av ett träd avsågat i brösthöjd, och när man pratar om grundyta för ett bestånd mäter man det i kvadratmeter per hektar. (skogssallskapet.se)
 • Helst görs den i juli september, men vissa träd kan även beskäras under senvintern. (docplayer.se)
 • Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatta träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. (skogsstyrelsen.se)
 • Där utöver ska en stickprovsundersökning utföras på 6 träd (3 träd på var sida om vägen) som bedöms ha särskilt dålig kondtion. (opic.com)
 • Kvalitetsfaktorerna kan fastställas från stående träd eller avverkat virke i lager. (mhy.fi)
 • Blixten (elektriciteten) söker minsta motståndets väg och fukten (sav och vatten) inuti träd är en mycket bättre ledare än omgivande luft. (smhi.se)
 • För att skilja träden från buskarna brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några meters höjd. (skogeniskolan.se)
 • Svårigheten är att ta fram industriellt gångbara metoder för att bryta ner lignocellulosa, det svårnedbrytbara ämne som landväxter och träd huvudsakligen består av. (chalmers.se)