• Forskningsprojektet där delstudien ingår kommer att publiceras i form av en doktorsavhandling och eventuellt artiklar i svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter. (darkside.se)
 • Den vetenskapliga produktionen i de naturvetenskapliga ämnena dokumenteras vanligen i form av originalarbeten, det vill säga artiklar som är tryckta eller accepterade för publikation i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter med referee-system. (roundabout.se)
 • Granskare åt flera internationella vetenskapliga tidskrifter. (ki.se)
 • I kursen läser den studerande svensk och engelskspråkig kurslitteratur, inklusive ämnesdidaktiska forskningsartiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter. (liu.se)
 • Vi i Utgivarna, som samlar Sveriges samtliga etablerade medier - Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV4-Gruppen, Sveriges tidskrifter och TU - har tidigare kritiserat de svenska politikerna och EU för att inte vara tillräckligt tydliga i sin kritik mot utvecklingen i Ungern, Polen och Kroatien. (svt.se)
 • Utgivarna, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska journalistförbundet är samstämmiga i kritiken mot Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) och förslaget om nya regler för mediestöd. (utgivarna.se)
 • Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet (SJF) argumenterar i sina remissvar på motsvarande sätt. (utgivarna.se)
 • Utgivarna - som samlar Sveriges etablerade medier: Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV 4-Gruppen, TU och Sveriges Tidskrifter - uppmanar i dag såväl EU som den svenska regeringen att kraftfullt agera i frågan. (utgivarna.se)
 • Våra svenska politiker får inte vara tysta när grundläggande demokratiska principer sätts ur spel på det sätt som nu sker i Turkiet. (svt.se)
 • Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. (ning.com)
 • Det är målet för cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer - däribland svenska Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond - som i dag lanserar en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång ska implementeras. (forte.se)
 • Kungliga bibliotekets söktjänst innehållande böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige. (esh.se)
 • Avhandlingsprojektet följer Vetenskapsrådets etiska principer och har genomgått etisk prövning. (darkside.se)
 • kan etiska principer ge vägledning? (ki.se)
 • Tendenserna återfinns både på höger- och vänsterkanten och kan kanske bäst beskrivas som en mutation av postmoderna och socialkonstruktivistiska jämställdhetsambitioner och en desillusionerad public choice-ideologi som förnekar mänsklig altruism och etiska principer. (tidskriftenrespons.se)
 • Men i checklistan som länkas från samma sida så anges att ansökan skall innehålla: "Publikationslista som tydligt anger publikationer som publicerats i tidskrifter, etc. med referee-förfarande. (roundabout.se)
 • Nya publikationer från Sociologiska institutionen 2020-09-14 Här hittar du våra senaste peer-review-granskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter och böcker. (su.se)
 • Tibor Harkany har med enastående kraft och fokuserad forskning tagit fram viktiga resultat som på ett djupgående sätt förklarat de principer styr struktur och funktion i nervceller, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning och ordförande i priskommittén. (ki.se)
 • Kunna söka och använda kunskap rörande riskhanteringsprocessen i vetenskapliga tidskrifter och handböcker. (lth.se)
 • Ett antal principer accepteras av forskare som standarder för att bestämma huruvida en kropp av kunskap, metod. (hollowearthresearch.com)
 • Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har 50 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. (ekobanken.se)
 • Förbundet verkar för det de kallar "de 4 M:en": Mat, Motion, Miljö och Mental Hälsa och arbetar bland annat med att främja utvecklingen av hälsokostbutiker, undervisar i skolor, driver kampanjer och tidskrifter som Hälsofrämjaren. (wikipedia.org)
 • Än så länge gäller kravet på öppen tillgång enbart vetenskapliga publiceringar i tidskrifter och konferensrapporter. (vr.se)
 • Per Olof Grände för hans unika insats att med ett förutsättningslöst nytänkande presentera en ny behandling av post traumatiskt hjärnödem baserad enbart på basala teoretiska fysiologiska principer och basal grundforskning. (sls.se)
 • Studierna var små och de var publicerade i obskyra tidskrifter eller inte alls, och studierna saknade kontrollgrupp. (vof.se)
 • Avhandlingen baseras på hela åtta vetenskapliga arbeten, publicerade i för fältet högt ansedda tidskrifter och konferenser. (norrbotten.com)
 • Hon har också samarbetat med internationellt kända företag, som till exempel Swarovski och Sephora och hennes arbeten har presenterats i tidskrifter som Elle, Vogue och New York Times. (lexus.se)
 • Dels ville jag skapa bättre teoretiska principer för att förstå beräkningar i högdimensionella rymder, och dels ville jag tillämpa dessa beräkningsprinciper på verkliga problem. (norrbotten.com)
 • Lagar , formler , principer och liknande är relevanta om de är kända utanför specialistkretsar och ofta hänvisas till (t.ex. (wikipedia.org)
 • Vetenskapliga principer som är nya eller motsatta fysiska lagar, för tidsresor, maskhål. (hollowearthresearch.com)
 • Markera vad som är publicerat med OA ( För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts . (rj.se)
 • Directory of Open Access Journals innehåller vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. (esh.se)
 • Skribenterna själva drar i tidskriften Aero Magazine (2.10.2018) långt gående slutsatser om genusforskningens akademiska standarder och påstår att man inom genusvetenskap och besläktade discipliner kan publicera vad som helst bara det är i enlighet med vad de ser som disciplinens ideologiska principer. (hbl.fi)
 • Det är mot denna bakgrund inte under- 1 ligt att Ungern regelbundet figurerar i såväl dagspress som vetenskapliga tidskrifter. (svensktidskrift.se)
 • 6. Principer för värdering av forskningsresultat. (gu.se)
 • I början av 20-talet, Pulp tidskrifter bidragit till att utveckla en ny generation av främst amerikanska SF författare, influerade av Hugo Gernsback, grundaren av fantastiska historier magazine. (hollowearthresearch.com)
 • Förutom Formas ingår även exempelvis det europeiska forskningsrådet (ERC), UK Research and Innovation (UKRI) och Norges forskningsråd i den grupp av totalt elva forskningsråd som beslutat att tillsammans implementera en plan med tio principer och rekommendationer rörande öppen tillgång. (formas.se)
 • Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. (ornskoldsvik.se)
 • Mästare som Anton Tjechov, Raymond Carver och nobelpristagaren Ernest Hemingway skrev sina romaner och noveller efter dessa principer. (morpheusblogg.se)
 • Organisationen arbetar för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i hela världen. (wikipedia.org)
 • Radio- och tv-stationer, nyhetsbyråer, dagstidningar, tidskrifter och bokförlag har stängts eller släckts ned. (utgivarna.se)
 • Det hänvisas här vidare till framför allt RECODE, men även OECD:s principer, Panton Principles och rekommendationen från EU-kommissionen kan uppmärksammas. (vr.se)