• Vi i Utgivarna, som samlar Sveriges samtliga etablerade medier - Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV4-Gruppen, Sveriges tidskrifter och TU - har tidigare kritiserat de svenska politikerna och EU för att inte vara tillräckligt tydliga i sin kritik mot utvecklingen i Ungern, Polen och Kroatien. (svt.se)
 • Utgivarna, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska journalistförbundet är samstämmiga i kritiken mot Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) och förslaget om nya regler för mediestöd. (utgivarna.se)
 • Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet (SJF) argumenterar i sina remissvar på motsvarande sätt. (utgivarna.se)
 • Utgivarna - som samlar Sveriges etablerade medier: Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV 4-Gruppen, TU och Sveriges Tidskrifter - uppmanar i dag såväl EU som den svenska regeringen att kraftfullt agera i frågan. (utgivarna.se)
 • Våra svenska politiker får inte vara tysta när grundläggande demokratiska principer sätts ur spel på det sätt som nu sker i Turkiet. (svt.se)
 • Forskningsprojektet där delstudien ingår kommer att publiceras i form av en doktorsavhandling och eventuellt artiklar i svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter. (darkside.se)
 • Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. (ning.com)
 • Det är målet för cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer - däribland svenska Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond - som i dag lanserar en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång ska implementeras. (forte.se)
 • Kungliga bibliotekets söktjänst innehållande böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige. (esh.se)
 • Vi fortsätter samtalet om EU från förra podden och liknande diskussioner kring varför vi så ofta pratar om principer snarare än sakfrågor, vad motståndet mot harmonisering av skatter på EU-nivå grundar sig i, och inte minst svenska modellens "passform" inom unionen. (akademssr.se)
 • Glädjande nog finner jag några formuleringar om behovet av att följa upp och mäta det nationella arbetet för ett öppet forskningssystem, att utforma tydliga incitament som främjar öppen vetenskap, samt behovet att göra vetenskapliga böcker och svenska tidskrifter möjliga att publicera, som är hämtade från de utredningar som medarbetare vid Bibliotekshögskolan arbetat med tillsammans med KB under de senaste åren. (roundabout.se)
 • Där "forskningsartiklar" och "vetenskapliga tidskrifter" nämns nedan innefattar detta enbart artiklar i tidskrifter som tillämpar sedvanlig peer review . (wikipedia.org)
 • Använd uppslagsverk läroböcker fackböcker artiklar från dagstidningar och tidskrifter officiella hemsidor Källanvändning - referat och citat Referat betyder återberätta och återge. (docplayer.se)
 • Man skriver en eller flera artiklar där man presenterar påhittade rön eller vetenskapligt ogrundade påståenden eller ett mishmash av meningslösa satser som "låter rätt", och försöker få dem publicerade i vetenskapliga tidskrifter. (hbl.fi)
 • Denis Kleykos avhandling Vector Symbolic Architectures and their applications: Computing with random vectors in a hyperdimensional space, bygger på åtta vetenskapliga artiklar, publicerade i högt rankade tidskrifter och konferenser. (norrbotten.com)
 • IR (individuell reprografiersättning) är en ersättning som kan sökas av bildskapare vars verk blivit publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige. (sjf.se)
 • IR är en ersättning som kan sökas av bildskapare vars verk blivit publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige. (sjf.se)
 • Har du fått bilder publicerade i tidningar, tidskrifter och böcker? (sjf.se)
 • För bilder i tidningar/tidskrifter med publiceringsår 2018 är sista dag för att registrera dina verk den 31 mars 2019. (sjf.se)
 • I år kan du söka ersättning för bilder i tidningar/tidskrifter med publiceringsår 2018 och böcker publicerade under åren 2014 - 2018. (sjf.se)
 • Det sker främst genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter samt genom att forskningen presenteras på konferenser. (forskautandjurforsok.se)
 • Nya publikationer från Sociologiska institutionen 2020-09-14 Här hittar du våra senaste peer-review-granskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter och böcker. (su.se)
 • Markera vad som är publicerat med OA ( För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts . (rj.se)
 • Skribenterna själva drar i tidskriften Aero Magazine (2.10.2018) långt gående slutsatser om genusforskningens akademiska standarder och påstår att man inom genusvetenskap och besläktade discipliner kan publicera vad som helst bara det är i enlighet med vad de ser som disciplinens ideologiska principer. (hbl.fi)
 • Bry dig inte om att försöka publicera ngt i vetenskapliga tidskrifter. (mynewsdesk.com)
 • Tibor Harkany har med enastående kraft och fokuserad forskning tagit fram viktiga resultat som på ett djupgående sätt förklarat de principer styr struktur och funktion i nervceller, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning och ordförande i priskommittén. (ki.se)
 • Avhandlingsprojektet följer Vetenskapsrådets etiska principer och har genomgått etisk prövning. (darkside.se)
 • Tendenserna återfinns både på höger- och vänsterkanten och kan kanske bäst beskrivas som en mutation av postmoderna och socialkonstruktivistiska jämställdhetsambitioner och en desillusionerad public choice-ideologi som förnekar mänsklig altruism och etiska principer. (tidskriftenrespons.se)
 • Forskningen inom projektet följer tvärvetenskapligt aktionsforskningens principer samt principer om utvecklande arbetsforskning och forskning i pedagogisk design. (hella60.com)
 • Mycket intresserad av vetenskapshistoria, vetenskaplig utveckling, vetenskapens gränser, samt etikens grundvalar och principer ur ett filosofiskt perspektiv. (ki.se)
 • Förbundet verkar för det de kallar "de 4 M:en": Mat, Motion, Miljö och Mental Hälsa och arbetar bland annat med att främja utvecklingen av hälsokostbutiker, undervisar i skolor, driver kampanjer och tidskrifter som Hälsofrämjaren. (wikipedia.org)
 • Än så länge gäller kravet på öppen tillgång enbart vetenskapliga publiceringar i tidskrifter och konferensrapporter. (vr.se)
 • Per Olof Grände för hans unika insats att med ett förutsättningslöst nytänkande presentera en ny behandling av post traumatiskt hjärnödem baserad enbart på basala teoretiska fysiologiska principer och basal grundforskning. (sls.se)
 • Hon har också samarbetat med internationellt kända företag, som till exempel Swarovski och Sephora och hennes arbeten har presenterats i tidskrifter som Elle, Vogue och New York Times. (lexus.se)
 • Avhandlingen baseras på hela åtta vetenskapliga arbeten, publicerade i för fältet högt ansedda tidskrifter och konferenser. (norrbotten.com)
 • Nämnden tar fram och följer principer för tillgänglighet till information både vad gäller konferenser och skriftligt material. (mtm.se)
 • Dels ville jag skapa bättre teoretiska principer för att förstå beräkningar i högdimensionella rymder, och dels ville jag tillämpa dessa beräkningsprinciper på verkliga problem. (norrbotten.com)
 • Studierna var små och de var publicerade i obskyra tidskrifter eller inte alls, och studierna saknade kontrollgrupp. (vof.se)
 • Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har 50 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. (ekobanken.se)
 • 1] Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter. (magasur.com)
 • Om jag vägrar att svika mina principer för pengar, så är det god moral. (magasur.com)
 • Det är mot denna bakgrund inte under- 1 ligt att Ungern regelbundet figurerar i såväl dagspress som vetenskapliga tidskrifter. (svensktidskrift.se)
 • Directory of Open Access Journals innehåller vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. (esh.se)
 • 6. Principer för värdering av forskningsresultat. (gu.se)
 • Förutom Formas ingår även exempelvis det europeiska forskningsrådet (ERC), UK Research and Innovation (UKRI) och Norges forskningsråd i den grupp av totalt elva forskningsråd som beslutat att tillsammans implementera en plan med tio principer och rekommendationer rörande öppen tillgång. (formas.se)
 • Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. (ornskoldsvik.se)
 • Mästare som Anton Tjechov, Raymond Carver och nobelpristagaren Ernest Hemingway skrev sina romaner och noveller efter dessa principer. (morpheusblogg.se)
 • Det hänvisas här vidare till framför allt RECODE, men även OECD:s principer, Panton Principles och rekommendationen från EU-kommissionen kan uppmärksammas. (vr.se)
 • Organisationen arbetar för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i hela världen. (wikipedia.org)
 • Radio- och tv-stationer, nyhetsbyråer, dagstidningar, tidskrifter och bokförlag har stängts eller släckts ned. (utgivarna.se)
 • De bibliometriska data som lagras av Thomson-Reuters i Web of Science har en begränsning när det gäller vilka tidskrifter som indexeras. (ki.se)