• Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i ämnen som är relevanta för utbildningen är ett krav för anställningen. (jamstall.nu)
 • Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2). (varbi.com)
 • Skall kunna uppvisa pedagogisk skicklighet genom dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning. (mynetworkglobal.com)
 • Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet. (varbi.com)
 • Behörighetskrav är pedagogisk skicklighet och doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. (mynetworkglobal.com)
 • Vid bedömningen av de sökande lägger vi vid personlig lämplighet och pedagogisk skicklighet. (mynetworkglobal.com)
 • Psykopedagogisk intervention kompletterar och förstärker effekten av psykologisk och farmakologisk behandling, men har inte dokumenterad effekt som isolerad metod. (wikipedia.org)
 • Sökande med dokumenterad pedagogisk meritering liksom erfarenhet av klinisk eller translationell forskning är prioriterade. (varbi.com)
 • Gemensamt för tjänsterna är att sökanden ska ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, god dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk förmåga samt god samarbetsförmåga. (mynetworkglobal.com)
 • Psykologpartners erbjuder konsulttjänster inom pedagogisk psykologi, klinisk psykologi, organisationspsykologi och digital psykologi. (pedagogikochutveckling.se)
 • Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad psykolog, arbetsterapeut eller logoped med bred erfarenhet av pedagogisk psykologi. (pedagogikochutveckling.se)
 • Psykopedagogisk Intervention (PPI) är en pedagogisk metod inom psykoterapi. (wikipedia.org)
 • I intervention som metod studeras ett verkligt fall och vad som sker under verkliga förhållanden och ger en ingående kunskap kring förloppet. (docplayer.se)
 • Familjeinterventionen är en hälsofrämjande pedagogisk metod med fokus på barnen, har en eklektisk teoretisk bas och är tidsbegränsad och manualbaserad. (sfbi.se)
 • Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. (ki.se)
 • Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala. (so-rummet.se)
 • Kursen har ett studentaktiverande lärande som pedagogisk modell. (ki.se)
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. (varbi.com)
 • Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grundnivå inom arbetsterapeutprogrammet med fokus på beteendevetenskap inom arbetsterapi och arbetsterapeutiska teorier och modeller relaterade till utredning, intervention och utvärdering. (mynetworkglobal.com)
 • Min huvudsakliga verksamhet återfinns inom områdena special-pedagogik, lärande i samband med synnedsättning eller blindhet, samt användandet av en livsvärldsansats inom pedagogisk och specialpedagogisk forskning. (gu.se)
 • Det provas just nu av ett par habiliteringar i Östergötland samt används i en pågående studie gällande intervention av tidshjälpmedel till barn och ungdomar med ADHD. (regionostergotland.se)
 • BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner (Early intensive Behavior Intervention - eibi) för barn med autism. (pedagogikochutveckling.se)
 • Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. (regionvasterbotten.se)
 • I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. (skolporten.se)
 • Pedagogisk kompetens och erfarenhet i ledande ställning är meriterande. (varbi.com)
 • Vården kanske behöver få in pedagogisk kompetens, utbildare som lär oss hur man ska lära ut livsstilsförändringar. (hjart-lung.se)
 • Det kallas på engelska för "early intervention program" och de experiment som genomförts i USA och Storbritannien har visat sig ha viss framgång - men även många brister. (tittapavideon.se)
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande) - uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå - förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art - artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet - i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå - projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser). (mynetworkglobal.com)
 • Störst vikt läggs vid hörselutredning och hörselrehabilitering Centralt är en tillämpad helhetssyn på hörseldiagnostik och -rehabilitering, ett professionellt förhållningssätt och en tydlig pedagogisk framtoning. (ki.se)
 • En insats som denna intervention, ger elever möjlighet att lära sig läsa och också fortsättningsvis bibehålla och utveckla sin läsning för att den ska bli adekvat i förhållande till elevernas ålder och innehållet i den undervisning eleverna ska tillgodogöra sig. (docplayer.se)
 • Behandlar de vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression, intervention och konsekvenser av sjukdomarna utifrån ett biopsykosocialt perspektiv samt utifrån professionsspecifika och interprofessionella synsätt. (ki.se)
 • Det vården erbjuder till anhöriga är möjlighet att delta i en patient och anhörig utbildning som ibland kallas för PPI (Psyko- Pedagogisk Intervention). (balansstockholm.se)
 • Intervention är ett sätt att bedriva undersökningen och används för både datainsamling, testning och utvärdering. (docplayer.se)
 • Min forskningsplan riktar sig mot att bedriva högkvalitativ klinisk forskning ur ett patientperspektiv men även att bedriva klinisk pedagogisk forskning tillsammans med undervisning för de professioner som verkar i mitt forskningsfält, den perioperativa/kirurgiska vården. (ki.se)
 • Materialitet Fenomenologi Kroppspositivism Håkan Larsson & Birgitta Fagrell, Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori, Liber, 1010. (wikipedia.org)
 • Nyere pedagogisk og psykologisk forskning har gitt oss et mer nyansert bilde av hva dysleksi er. (adlibris.com)
 • Denna typ av interventioner brukar sammanfattas som ABA (Applied Behavior Analysis) terapi och är den intervention som är vanligast i den amerikanska kontexten. (uu.se)
 • Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att ändra modifierbara riskfaktorer som kan gynna utvalda patienter i olika grad.I allmänhet, orsakade sildenafil kortvarig faller av blodtrycket och lämnade systoliskt tryck vid höga doser som åtföljs av (reflex) ökningar i hjärtfrekvens. (bakkenhelse.no)
 • Arbete med uttryckande konst, vare sig det sker i en terapeutisk eller pedagogisk kontext, kräver ett professionellt tillvägagångssätt och en medvetenhet om metodens kraftfulla påverkan. (sruk.se)
 • I en pedagogisk intervention deltog fyra lärare i ämnet idrott och hälsa samt 68 högstadieelever på en skola. (booksandmorehelp.com)
 • Arcadas studiepedagogiska policy (Arcada 2016) poängterar betydelsen av aktivt och progressivt lärande, studenten som subjekt och delaktig i lärprocessen, individuella och flexibla studiestigar samt kollektiv och dialogisk syn på självstyrt lärande som central för pedagogisk hållbarhet. (arcada.fi)
 • Intensive and structured reading - an intervention. (docplayer.se)
 • Eva jobbet tidligere som pedagogisk leder i barnehage. (bakkenhelse.no)
 • För mer information om arbetsterapeutisk intervention var god se Arbetsterapeutiska riktlinjer vid rehabilitering av personer med neuropsykiatrisk problematik. (rjl.se)
 • Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen. (mynetworkglobal.com)
 • 6 november 2014 Med dr Eva Bojner Horwitz Kulturhälsoforskare Utbildningsansvarig CSS Kroppslig intelligens - framtida skattningsskala Det pågår inom forskarvärlden en diskussion hur man på bästa sätt kan fånga empatiska upplevelser från kroppen före och efter en kulturell intervention. (slideplayer.se)
 • Till sist en film om Salut-satsningen som är plattformen för denna intervention. (regionvasterbotten.se)