• terminologilära (eller bara terminologi), en vetenskaplig gren som handlar om terminologiska principer och metoder, hur samlingar av termer bildas, struktureras, utvecklas, används och beskrivs. (fodina.se)
 • Språklagarna är dock ramlagar, vilket betyder att de är allmänt hållna och beskriver principer och mål snarare än specifika riktlinjer. (semantix.se)
 • Många fandom-specifika varianter förekommer och ofta används speciell fandom-terminologi. (wikipedia.org)
 • Förhållningssätt Kunskap och attityd Studenten ska: känna till grundläggande etiska principer (S1). (ki.se)
 • känna till grundläggande etiska principer (S1). (ki.se)
 • Utbildning genom elearning kan också användas för att implementera ett företags etiska principer, vilket Kemira är ett bra exempel på. (aacglobal.com)
 • Grundläggande fysikaliska principer, värmelära, strömningslära mm. (stf.se)
 • Grundl ggande fysikaliska principer, v rmel ra, str mningsl ra mm. (teknologiskinstitut.se)
 • Syftet med kursen är att bekanta studenten med principer för epidemiologisk dataanalys, utformning av olika typer av studier och kritisk tolkning av studieresultat, att ge en djupare förståelse för val av studiedesign och riskmått samt källor till och konsekvenser av fel i epidemiologiska studier. (ki.se)
 • Red ut begreppen" är vår grundkurs i terminologilärans metoder och principer. (tnc.se)
 • När sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut fanns var Ulla initiativtagare till projektet Spriterm som bl.a. gav ut skriften Metoder och principer i terminologiarbetet . (it-halsa.se)
 • För dig som vill kunna använda terminologiska redskap i ditt arbete eller helt enkelt vill veta mer om terminologi, erbjuder vi kurser i terminlogilärans metoder och principer. (medmod.se)
 • Målet med den här kursen är att ge deltagaren kunskap om terminologi och principer för nätverk. (gobo.se)
 • Person som deltagit i en kurs och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat anses ha dokumenterat kunskap om tillämpliga regler avseende principer för reparbete(höjdarbete), fallskyddsutrustningens funtion, materialvård, terminologi, ergonomi, knopar, säkrings- och klätterteknik. (verticalpro.se)
 • Premier League är tjockfullt av riktigt kompetenta managers som utifrån sina regler och principer gör ett bra arbete. (fotbollskanalen.se)
 • Det arabiska skriftspråkets grammatiska regler och principer har noga studerats och beskrivits och är fortsatt föremål för omfattande studier. (lu.se)
 • Nästa vecka håller jag en kurs i kommersiell skadeståndsrätt, med fokus på allmänna principer om ren förmögenhetsskada. (wordpress.com)
 • terminologilära (eller bara terminologi), en vetenskaplig gren som handlar om terminologiska principer och metoder, hur samlingar av termer bildas, struktureras, utvecklas, används och beskrivs. (fodina.se)
 • Maktdelning på olika sätt hade emellertid förekommit sedan antiken , men vad Montesquieu gjorde var att ge fenomenet en vetenskaplig teori med tillhörande terminologi samt förklara varför maktdelning är det bästa styrelseskicket. (wikipedia.org)
 • Den första delen av kursen täcker grunderna inom maskininlärning med relevant teori, terminologi och principer. (kau.se)
 • Exempel där våra forskningsresultat haft stor betydelse är i utvecklingen av de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och 27002, EU:s system för elektronisk identifiering och Sveriges terminologi för informationssäkerhet och digital forensik. (su.se)
 • Ulla Gerdin, legitimerad sjuksköterska, har under många år varit en frontfigur i arbetet med korrekt terminologi och vårdat språk i Sveriges hälso- och sjukvård. (it-halsa.se)
 • Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med fackspråk och terminologi i jobbet, och till dig som är nyfiken på den terminologiska metoden. (tnc.se)
 • Kursen vänder sig till informatörer, ingenjörer, översättare och andra som arbetar med terminologi. (tnc.se)
 • Program för styrning skapar en enhetlig arbetsprocess för hur styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig terminologi i hela styrsystemet. (lund.se)
 • Växelströmsterminologi samt principer för enfas/trefas. (skolverket.se)
 • Studenten tränas i att självständigt värdera epidemiologiska studieresultat samt att använda epidemiologisk terminologi i ett större sammanhang. (ki.se)
 • Någon gång i framtiden består troligtvis översättarens arbetsuppgifter till största del av att granska översättningen samt kontrollera att rätt terminologi används. (mynewsdesk.com)
 • Vi identifierar Kopiering och Samarbete genom att observera hur viktiga dessa två principer har varit för livets uppkomst på jorden. (kopimistsamfundet.se)
 • farmakologiska grundbegrepp såväl som principer för farmakologisk behandling (S3). (ki.se)
 • Första halvan av Zen och konsten att sköta en motorcykel handlar om skillnaden mellan "romantisk" och "klassisk" skönhet, skillnaden mellan hip och square , för att använda 70-talets terminologi. (wordpress.com)
 • De olika språken skiljer ju sig åt grammatiskt och därför är det inte så enkelt att bara ta den engelska terminologin och lägga den på till exempel det svenska språket, utan terminologin behöver stötas och blötas i relation till existerande terminologi för grammatik. (gu.se)
 • Under E-delegationens period utgick man till exempel från sex principer . (webbriktlinjer.se)
 • När man väl har en terminologi kan den användas för att kontrollera att dokument eller översättningar följer de krav (dvs. (fodina.se)
 • Konferensen inleds med en terminologiworkshop där det ska diskuteras allmänna principer för översättning av termer från engelska till de nordiska språken. (gu.se)
 • Du får lära dig hur man arbetar med terminologi på ett effektivt sätt inom en organisation och vinsterna med detta. (tnc.se)
 • Hanteringen av teknisk terminologi är ett viktigt moment i det textkritiska restaureringsarbetet. (lu.se)
 • Inte minst när något ska översättas är det en stor fördel, även ekonomiskt, att ha en standardiserad terminologi, så att samma term översätts likadant hela tiden. (fodina.se)
 • Eller en studie i sk rningspunkten mellan vardagslivet och Darwins naturhistoriska principer? (adlibris.com)