• Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. (riksdagen.se)
 • Via en övervakningsenhet i en stor ballong skulle information databehandlas och matchas med insamlade data från en massövervakning av landets e-post, webbtrafik och telekommunikationer. (fria.nu)
 • Prisökningarna det senaste året motverkades främst av sjunkande priser inom post och telekommunikationer som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. (asub.ax)
 • H Transport och magasinering motsvarar n stan helt huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation i TOL 2002 , med undantag av tresifferniv n 633 Resebyr verksamhet och andra st dtj nster till turismen, som verg r till huvudgrupp N. Tv sifferniv n 64 Post- och telekommunikationer i TOL 2002 ndras i TOL 2008 till tv sifferniv n53 Post och kurirverksamhet. (stat.fi)
 • För oss socialdemokrater är det en självklarhet att hela Sverige skall ha tillgång till goda telekommunikationer. (riksdagen.se)
 • I Sverige får vi finna oss i att alla våra telekommunikationer registreras, övervakas och analyseras. (blogspot.com)
 • upplever Sverige stora problem med telekommunikationer just nu. (cornubot.se)
 • Kommun, landsting och myndigheter ansvarar för att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. (mjolby.se)
 • Det kan få konsekvenser för strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och utgör risker för personer ute på vägarna eller i naturen. (jokkmokk.se)
 • Telekommunikationer i Stockholm omfattar idag många sätt att kommunicera. (wikipedia.org)
 • Sådana samhällsfunktioner omfattar grundbehov av sjukvård, livsmedel och hushållsvatten samt viktiga telekommunikationer och viktiga anläggningar för båt och flyg (hamnar/flygplats). (regeringen.ax)
 • Dessa omfattar grundbehov av sjukvård, livsmedel och hushållsvatten samt viktiga telekommunikationer och viktiga anläggningar för båt och flyg som hamnar och flygplatser. (regeringen.ax)
 • Priset för effektiva radar- och telekommunikationer? (mobiltelefoni.tv)
 • 2 § Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. (riksdagen.se)
 • Med bara ett fungerande system för radar och telekommunikationer stängde Luftfartsverket ner flygplatserna. (svt.se)
 • I storstäderna finns redan fungerande vägar, tåg och lokaltrafik samt fungerande telekommunikationer. (vk.se)
 • Det rör sig exempelvis om jordbruk, fiske, textilindustri för arbetskläder eller apoteksprodukter, transportsektorn för nämnda produkter och tjänster samt infrastruktur för el, vatten och telekommunikationer. (sydkusten.es)
 • Driftenheten ansvarar för de driftcentraler för IT och telekommunikationer som hanterar incidenter, problem och förändringar och som driftleder och övervakar exempelvis sensorkedjan, Försvarets telenät (FTN) samt Försvarsmaktens satellitkommunikationer (Satkom). (forsvarsmakten.se)
 • vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut på grund av exempelvis extremt väder eller it-attacker. (msb.se)
 • Banken brukar därutöver friskriva sig från ansvar vid till exempel uteblivna betalningar på grund av störningar i bankens datasystem eller allmänna telekommunikationer. (konsumenternas.se)
 • Detta gör att Berec kommer att få en mycket viktig roll för att stärka den gemensamma marknaden för telekommunikationer och verka för en konsekvent reglering i hela Europa. (europa.eu)
 • De flesta nya jobben i söder kom till inom handel, offentliga tjänster, transport och telekommunikationer. (svensktnaringsliv.se)
 • Utöver fel som är en följd av ovädren inträffar även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. (pts.se)
 • De kan ge allvarliga funktionella, politiska, ekonomiska eller sociala följder som utslagen elförsörjning, otillförlitliga IT-system eller telekommunikationer. (sakerhetspolisen.se)
 • Ett viktigt huvudsyfte som framkommer i olika trovärdiga källorl är kopplat till främjande av radar- och telekommunikationer, precis som jag tidigare belyst på denna blogg och i den italienska dokumentären. (mobiltelefoni.tv)
 • Den nya europeiska regleringsmyndigheten för telekommunikationer kommer, med hjälp av ett kontor med experter, framför allt att bidra till att säkerställa sund konkurrens på den gemensamma marknaden för telekommunikationer. (europa.eu)