• I det här kapiteltest kan du testa att du kan taluppfattning och aritmetik i Matematik 1. (matematikvideo.se)
 • Det här häftet ingår i serien Träna matematik som tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. (funkamera.se)
 • I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. (skolverket.se)
 • Kursen bygger vidare på matematik 1b och innehåller bl.a. fortsatta studier inom taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och strategier för matematisk problemlösning. (folkuniversitetet.se)
 • Vi övar för att skapa oss en god taluppfattning, för att det ska bli enklare att lära oss räkna och nå kunskapskraven i matematik. (lararforbundet.se)
 • taluppfattning, geometri, statistik, procent och algebra, fokuserar vi mycket på att eleverna ska behärska det matematiska språket såväl muntligt som skriftligt. (pitea.se)
 • Här får vi i tipspromenadform träna på bl.a. taluppfattning, geometri och problemlösning - välj själv temat! (4h.se)
 • Taluppfattning och tals användning. (docplayer.se)
 • Centralt innehåll: Taluppfattning och tals användning Algebra Rätta. (pearltrees.com)
 • Programmen bidrar till förståelse för taluppfattning och tals användning genom att lyfta matematiska frågor och resonemang som inspirerar till att lösa matematiska problem. (urplay.se)
 • I Tomoyo kan eleverna på ett lustfyllt sätt träna och repetera matematiska moment inom taluppfattning och tals användning samt Algebra. (studentlitteratur.se)
 • Främst rör sig Cecilias forskningsintressen inom området taluppfattning och algebra. (gu.se)
 • I BOX - Träna Taluppfattning 1-10 får eleven bekanta sig med grundläggande matematiska begrepp och talområdet 1-10. (funkamera.se)
 • Matematikmaterialet t ex ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. (montessoriforbundet.se)
 • Vårt mål är att beskriva de centrala kompetenser i taluppfattning, som elever i årskurs 1 behöver undervisning om för att bli framgångsrika i sitt matematiklärande. (su.se)
 • Jag har sett att de elever som inte har en klar taluppfattning får svårigheter i sin matematikinlärning. (docplayer.se)
 • I uppföljning med analys synliggörs att elever i senare år brister i taluppfattning. (varberg.se)
 • Uppgifterna riktar sig till elever i skolår 2-3 respektive 5, som får lära sig om problemlösning, tallinjer, sekvenser, volym, tid, räknesätten, taluppfattning… De övar upp elevernas förmåga att läsa, tyda och lösa matematiska uppgifter - samtidigt som ni kan njuta av att vara ute i naturen! (4h.se)
 • Den nya diagnosen ska visa om eleverna har utvecklat sin taluppfattning under de 2,5 år som gått mellan diagnosernas genomförande. (docplayer.se)
 • Taluppfattning är viktigt för effektiv kommunikation. (phonakpro.com)
 • Stort bekymmer var att hans taluppfattning försämrades med nedsatt möjlighet till verbal kommunikation. (kundo.se)
 • överlag och 60 % bättre taluppfattning i buller, tack vare sofistikerade automatiska övergångar. (phonak.com)
 • ClearVoice™ från AB, teknik för förbättring av taluppfattning, är den enda ljudbearbetningsstrategin som har godkänts av FDA för bevisad ökad talförståelse och överlägsen hörselprestanda i buller. (advancedbionics.com)
 • Så fort bullret ökar och avståndet mellan den som lyssnar och den som talar blir större, krävs ytterligare teknik för att bibehålla taluppfattning och förståelse trots avstånd och buller. (phonakpro.com)
 • Trådlös mikrofon med Roger-teknik som förbättrad taluppfattning i buller. (phonakpro.com)
 • Inledning Detta arbete behandlar taluppfattning från Den del av taluppfattningen som jag tar med är förståelsen av sambandet mellan siffersymbol antal, uppdelning av tal, eleven ska ha befäst talraden, samt positionssystemet upp till 1000-talen. (docplayer.se)
 • Författare till Repstegen Taluppfattning positionssystemet är Kerstin Bjerborn, montessorilågstadielärare och specialpedagog. (gleerups.se)
 • Konklusion Två hörapparater visar på ett bättre resultat vid taluppfattning och rumsuppfattning samt ger en större tillfredsställelse än en hörapparat. (gu.se)
 • Taluppfattning, addition med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 samt addition och subtraktion med hela tiotal inom talområdet 0-100. (sanomautbildning.se)
 • Taluppfattning, addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-100, klockan hel och halv timme samt multiplikation tabellerna 1, 2, 5 och 10. (sanomautbildning.se)
 • 3. Problemformuleringar Vilka kunskaper behöver eleverna ha för att ha en god taluppfattning? (docplayer.se)
 • Varför behöver eleverna ha en bra taluppfattning? (docplayer.se)
 • Gemensamt för alla författarna är att en god taluppfattning innebär att eleverna kan översätta siffersymboler till rätt antal och dessutom veta namnet på talet. (docplayer.se)
 • Vår ambition är att tidigt fånga upp eleverna för att kunna arbeta vidare med deras utveckling inom taluppfattning. (lessebo.se)
 • Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-10. (sanomautbildning.se)
 • Taluppfattning, addition och subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental. (sanomautbildning.se)
 • Du får bättre taluppfattning i bullriga miljöer¹, det blir lättare att lyssna² och du kommer att fascineras av hur väl dina hörapparater fungerar i vardagslivet. (phonak.com)
 • Detta avancerade dynamiska beteende har lett till betydande förbättringar vad gäller taluppfattning i bullriga miljöer, särskilt vid högre bullernivåer. (phonakpro.com)
 • Zcooly har tidigare släppt spelappar som det matematiska äventyret Zcooly Affären och Zcooly Gruvan där barnen lär sig alltifrån taluppfattning till multiplikation. (mynewsdesk.com)
 • Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers taluppfattning och vilka svårigheter de stöter på. (uppsatser.se)
 • Är en app som används för att träna både taluppfattning och tallinjer. (klippan.se)
 • Dessutom riskerar barn, som börjar skolan med svagt utvecklad taluppfattning att förbli lågpresterande under hela skolgången. (su.se)
 • Det är därför som vi i FoNS föredrar att tala om talkänsla istället för taluppfattning. (su.se)
 • Det jag tycker är allra bäst med denna app är att den tränar grundläggande taluppfattning på ett roligt och innovativt sätt. (pappasappar.se)
 • 2 Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Vårterminen 2006 ABSTRAKT Agneta Karlsson Taluppfattning Utvecklingen i en elevgrupp, från årskurs 1 till 3 Number apprehension Developments in a pupil group, from class 1 up to 3 Antal sidor:23 Detta examensarbete visar hur utvecklingen av taluppfattningen utvecklats i en elevgrupp från årskurs 1 till 3. (docplayer.se)
 • Kan det vara bandbredd på t ex radio och telefon som påverkar att taluppfattning försämras? (vgregion.se)
 • Viskad taluppfattning på ett avstånd av minst 6 meter i båda öronen. (wikipedia.org)
 • Den senaste världspremiären var hörapparater som ger användare med hörapparater en bättre taluppfattning i cocktail-party-miljöer jämfört med personer med normal hörsel. (wikipedia.org)