• Då rekommenderades regionerna att använda Kymriah för behandling av barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi. (lakemedelsvarlden.se)
 • TLBL utgör 85-90 % av alla lymfoblastlymfom med högst incidens bland unga vuxna, särskilt män. (cancercentrum.se)
 • Pediatriska och unga vuxna patienter upp till 25 års ålder med akut lymfatisk B-cellsleukemi (ALL) som är refraktär, recidiverande efter transplantation eller vid andra eller senare recidiv. (barnlakarforeningen.se)
 • NT-rådet rekommenderar idag regionerna att använda CAR T-cellsbehandlingen Kymriah hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi som inte svarat på annan behandling eller som fått återfall i cancersjukdomen. (sitevision.se)
 • Behandling av unga vuxna (18-25 år) ska diskuteras i Svenska Vuxen ALL- gruppen SVALL innan behandlingsbeslut tas. (sitevision.se)
 • Yescarta för två former av lymfom hos vuxna och Kymriah för en allvarlig form av leukemi hos barn samt för en form av lymfom hos vuxna. (lakemedelsvarlden.se)
 • Gruppen inkluderar flera lymfom som beskrivits i tidigare klassifikationer, t.ex. (cancercentrum.se)
 • i Kielklassifikationen: T-zons lymfom, lymfoepitelioitt lymfom, T-immunoblastiskt lymfom och pleomorft T-cellslymfom. (cancercentrum.se)
 • Infektioner med dessa virus omfattar bl a human B-cellsleukemi eller T-cellsleukemi/lymfom hos vuxna, samt bovin leukemi. (lookformedical.com)
 • Behandling med CAR-T-celler har blivit godkänt i Sverige för vissa typer av lymfom och akut lymfatisk leukemi. (barnlakarforeningen.se)
 • CAR-T-celler har under 2017 blivit godkänt som behandling för lymfom och akut lymfatisk leukemi. (internetmedicin.se)
 • HTLV (förkortning för Human T-lymphotropic virus) är ett retrovirus som hos människan angriper T-celler och kan orsaka leukemi och lymfom hos vuxna individer. (wikipedia.org)
 • HTLV-viruset var det första upptäckta humana retroviruset och isolerades för första gången hos en patient med smittsam T-cell-Lymfom. (wikipedia.org)
 • I Sverige insjuknar årligen omkring 50-75 barn i akut B-cellsleukemi. (sitevision.se)
 • Det vi är särskilt uppmärksamma på nu i början är bland annat en akut immunologisk reaktion som kan ge feber och andningspåverkan efter CAR T-cellsbehandlingen, säger Karin Mellgren. (sitevision.se)
 • Notera att akut promyelocytleukemi (APL) med t(15;17)(q22;q21) [ PML / RARA ] behandlas enligt ett separat protokoll. (sfmg.se)
 • CAR-T-cellerna förökar sig snabbt in vivo och dödar tumörcellerna med cytotoxiska molekyler. (internetmedicin.se)
 • Behandlingen görs genom att vita blodkroppar (T-celler) tas ut från patienten och modifieras genetiskt så att de kan känna igen och döda en viss typ av cancerceller. (lakemedelsvarlden.se)
 • Den nya metoden CAR T-terapi använder patientens egna vita blodkroppar. (sitevision.se)
 • Införandet av CAR-T-terapi i Sverige samordnas av en nationell expertgrupp . (lakemedelsvarlden.se)
 • I nuläget finns i Sverige en kommersiellt tillgänglig process för tillverkning av CAR-T celler som är godkänd som läkemedel, och som heter Kymriah. (barnlakarforeningen.se)
 • Man har enats om nationella riktlinjer för CAR-T-behandlingen hos barn i Sverige som nu har publicerats av Svenska Barnleukemigruppen (SBLG) . (barnlakarforeningen.se)
 • NT-rådet har rådgjort med den Nationella arbetsgruppen för CAR T-behandling som finns i Sverige inför denna rekommendation. (sitevision.se)
 • De två CAR-T-läkemedlen Yescarta och Kymriah (tisagenlekleucel) fick, vilket Läkemedelsvärlden rapporterade , EU-godkännande i fjol. (lakemedelsvarlden.se)
 • T-ALL omfattar ca 15 % av alla ALL-fall bland barn och är vanligast bland äldre barn, särskilt pojkar. (cancercentrum.se)
 • Den genetiska riskgrupperingen skiljer sig mellan AML-protokollet för barn och ungdom (NOPHO-DBH AML 2012) och det nationella vårdprogrammet (2014) för AML hos vuxna ≥18 år (eller hos tonåringar i åldern 16-18 år som vårdas vid vuxenklinik). (sfmg.se)
 • Innan de uppodlade, genetiskt modifierade, CAR-T-cellerna ges tillbaka får patienten cytostatika under ett par dagar (oftast cyklofosfamid och fludarabin ). (internetmedicin.se)
 • T-cellerna modifieras genetiskt på laboratoriet med hjälp av en vektor för att uttrycka CAR. (internetmedicin.se)
 • Detta genom att rekommendera att Yescarta (axicabtagene ciloleucel) kan användas för behandling av vuxna patienter med två former av lymfkörtelcancer - diffust storcelligt B-cellslymfom och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom. (lakemedelsvarlden.se)
 • CAR-T-terapi är en ny form av immunterapi som anses ha stor potential att hjälpa patienter med svårbehandlad cancer. (lakemedelsvarlden.se)
 • CAR T är en helt ny behandlingsprincip där patientens celler tas ut ur kroppen, genmodifieras på ett laboratorium och sedan återförs till patienten. (sitevision.se)
 • Patientens egna T-celler används oftast och tas via blodprov (40-50 ml) eller via leukaferes. (internetmedicin.se)
 • CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar immunsystemet för att förstöra cancerceller. (internetmedicin.se)
 • Uppodling av CAR T-celler sker därefter under 3-4 veckor i ett risklaboratorium. (internetmedicin.se)
 • HTLV-viruset infekterar främst T-hjälpar-lymfocyter-celler men kan även infektera andra celltyper och kan då ge andra symptom. (wikipedia.org)
 • CAR T-cells-behandling använder sig av en chimär antigenreceptor (CAR) som man sätter in i en T-cell. (internetmedicin.se)
 • Effekt av behandlingen tycks kunna kvarstå trots att CAR-T-cellerna inte längre kan påvisas. (internetmedicin.se)
 • NT-rådet säger i en rekommendation till regionerna nu ja till användning av CAR-T-terapin Yescarta. (lakemedelsvarlden.se)
 • I maj kom rådet med sin första positiva rekommendation av en CAR-T-terapi. (lakemedelsvarlden.se)
 • Varje art kallas PTLV-1 till -3, primat T-lymfotropt virus. (wikipedia.org)