• Då rekommenderades regionerna att använda Kymriah för behandling av barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi. (lakemedelsvarlden.se)
 • NT-rådet rekommenderar idag regionerna att använda CAR T-cellsbehandlingen Kymriah hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi som inte svarat på annan behandling eller som fått återfall i cancersjukdomen. (sitevision.se)
 • Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har kvalificerat sig för att ge avancerad CAR-T-behandling till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. (neuro.se)
 • Behandling med CAR-T-celler har blivit godkänt i Sverige för vissa typer av lymfom och akut lymfatisk leukemi. (barnlakarforeningen.se)
 • Pediatriska och unga vuxna patienter upp till 25 års ålder med akut lymfatisk B-cellsleukemi (ALL) som är refraktär, recidiverande efter transplantation eller vid andra eller senare recidiv. (barnlakarforeningen.se)
 • CAR-T-celler har under 2017 blivit godkänt som behandling för lymfom och akut lymfatisk leukemi. (internetmedicin.se)
 • I Sverige insjuknar årligen omkring 50-75 barn i akut B-cellsleukemi. (sitevision.se)
 • Det vi är särskilt uppmärksamma på nu i början är bland annat en akut immunologisk reaktion som kan ge feber och andningspåverkan efter CAR T-cellsbehandlingen, säger Karin Mellgren. (sitevision.se)
 • Notera att akut promyelocytleukemi (APL) med t(15;17)(q22;q21) [ PML / RARA ] behandlas enligt ett separat protokoll. (sfmg.se)
 • Det är associerat till adult T-cellsleukemi och i enstaka fall även till mycosis fungoides. (internetmedicin.se)
 • HTLV-1 kan orsaka olika typer av sjukdomstillstånd inkluderande relativt aggressiva blodmaligniteter (adult T-cellsleukemi eller lymfom, ATL), kronisk degenerativ neurologisk sjukdom (HTLV-associerad myelopati, även kallad tropisk spastisk parapares, HAM/TSP) och autoimmuna manifestationer såsom uveit, polymyosit, artrit och Sjögrens syndrom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • HTLV (förkortning för Human T-lymphotropic virus) är ett retrovirus som hos människan angriper T-celler och kan orsaka leukemi och lymfom hos vuxna individer. (wikipedia.org)
 • Infektioner med dessa virus omfattar bl a human B-cellsleukemi eller T-cellsleukemi/lymfom hos vuxna, samt bovin leukemi. (lookformedical.com)
 • De två CAR-T-läkemedlen Yescarta och Kymriah (tisagenlekleucel) fick, vilket Läkemedelsvärlden rapporterade , EU-godkännande i fjol. (lakemedelsvarlden.se)
 • CAR-T-cellerna förökar sig snabbt in vivo och dödar tumörcellerna med cytotoxiska molekyler. (internetmedicin.se)
 • HTLV-viruset infekterar främst T-hjälpar-lymfocyter-celler men kan även infektera andra celltyper och kan då ge andra symptom. (wikipedia.org)
 • I syndromet ingår även cirkulerande maligna T lymfocyter ( Sézary celler ) och lymfadenopati. (internetmedicin.se)
 • Behandlingen görs genom att vita blodkroppar (T-celler) tas ut från patienten och modifieras genetiskt så att de kan känna igen och döda en viss typ av cancerceller. (lakemedelsvarlden.se)
 • CAR T är en helt ny behandlingsprincip där patientens celler tas ut ur kroppen, genmodifieras på ett laboratorium och sedan återförs till patienten. (sitevision.se)
 • En defekt i den cytotoxiska aktiviteten hos T-celler och makrofager eller histiocyter är emellertid central. (cancercentrum.se)
 • CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar immunsystemet för att förstöra cancerceller. (internetmedicin.se)
 • Patientens egna T-celler används oftast och tas via blodprov (40-50 ml) eller via leukaferes. (internetmedicin.se)
 • Uppodling av CAR T-celler sker därefter under 3-4 veckor i ett risklaboratorium. (internetmedicin.se)
 • Den nya metoden CAR T-terapi använder patientens egna vita blodkroppar. (sitevision.se)
 • Införandet av CAR-T-terapi i Sverige samordnas av en nationell expertgrupp . (lakemedelsvarlden.se)
 • Man har enats om nationella riktlinjer för CAR-T-behandlingen hos barn i Sverige som nu har publicerats av Svenska Barnleukemigruppen (SBLG) . (barnlakarforeningen.se)
 • Innan de uppodlade, genetiskt modifierade, CAR-T-cellerna ges tillbaka får patienten cytostatika under ett par dagar (oftast cyklofosfamid och fludarabin ). (internetmedicin.se)
 • I en studie fann man att 14 % av de ungdomar som tar antidepressiva medel blev aggressiva och t.o.m. (apoteksverige.life)
 • Varje art kallas PTLV-1 till -3, primat T-lymfotropt virus. (wikipedia.org)
 • Human T cell leukemia/lymfoma virus typ 1 (HTLV-1) är ett onkogent retrovirus, som förorsakar mutationer i det mänskliga genomet (2, 3). (internetmedicin.se)
 • Human T-lynphotropic virus 1: recent knowledge about an ancient infection. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 2. Roucoux D, Murphy E. The epidemiology and disease outcomes of human T-lymphotropic virus type II. (folkhalsomyndigheten.se)
 • T-cellerna modifieras genetiskt på laboratoriet med hjälp av en vektor för att uttrycka CAR. (internetmedicin.se)
 • NT-rådet säger i en rekommendation till regionerna nu ja till användning av CAR-T-terapin Yescarta. (lakemedelsvarlden.se)
 • I maj kom rådet med sin första positiva rekommendation av en CAR-T-terapi. (lakemedelsvarlden.se)
 • T-ALL omfattar ca 15 % av alla ALL-fall bland barn och är vanligast bland äldre barn, särskilt pojkar. (cancercentrum.se)
 • Denna T-cell känner då igen antigen på tumörcellerna och kan då angripa och döda tumörcellen. (internetmedicin.se)
 • Typen perifert T-cellslymfom UNS representerar en grupp av framför allt nodala (mer sällan extranodala) T-cellslymfom som inte ingår i någon av övriga specifika entiteter. (cancercentrum.se)
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier). (lookformedical.com)
 • HTLV-viruset var det första upptäckta humana retroviruset och isolerades för första gången hos en patient med smittsam T-cell-Lymfom. (wikipedia.org)
 • Det kan till exempel vara en typ av cancer i lymfsystemet kallad adult T-cells leukemi eller lymfom (ATL), eller en sjukdom i nervsystemet som ger symtom från muskler, speciellt i nedre delen av kroppen, kallad HTLV associerad myelopati (HAM) eller tropisk spastisk parapares (TSP). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Misstanke om HTLV-infektion är aktuell särskilt vid T-cellsleukemi/lymfom, oklara spastiska förlamningstillstånd och i en del autoimmunitetsutredningar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I början av 2019 rekommenderade rådet regionerna att avvakta med att börja använda CAR-T-läkemedlen i väntan på en utvärdering av dem. (lakemedelsvarlden.se)
 • 2. Fall med inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22) [ CBFB / MYH11 ], om standardrisk enligt MRD-data, ska ha färre konsolideringskurer. (sfmg.se)
 • gäller inte fall med t(8;21)(q22;q22), t(9;11)(p21;q23), t(15;17)(q22;q21) eller inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22). (sfmg.se)
 • Effekt av behandlingen tycks kunna kvarstå trots att CAR-T-cellerna inte längre kan påvisas. (internetmedicin.se)
 • NT-rådet, regionernas organ för ordnat nationellt införande av läkemedel, lägger nu den sista pusselbiten i sina rekommendationer om hur sjukvården bör använda de nya CAR-T-terapierna mot cancer. (lakemedelsvarlden.se)
 • CAR-T-terapi är en ny form av immunterapi som anses ha stor potential att hjälpa patienter med svårbehandlad cancer. (lakemedelsvarlden.se)
 • Så CAR T-cellsbehandling kan bli ett viktigt nytt vapen i behandlingsarsenalen, säger Karin Mellgren som kommer att ha huvudansvaret för behandlingen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (sitevision.se)
 • I samband med att T-cellerna dödar tumörcellerna och expanderar produceras olika cytokiner, t ex interleukin 6, vilket kan ge biverkningar i form av "cytokine releasing syndrom" , CRS. (internetmedicin.se)