• Barn till överviktiga kvinnor löper ökad risk att drabbas av syrebrist vid förlossningen. (netdoktor.se)
 • I Sverige drabbas årligen 300-500 barn av förlossningsasfyxi , vilket är en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning till bland annat hjärnan hos nyfödda. (sbu.se)
 • Men det visar sig att när en tumör drabbas av syrebrist, hypoxi, blir den vid många cancerformer aggressiv. (vetenskaphalsa.se)
 • Dock är det ganska många barn som föds under liknande omständigheter vilka inte alls förefaller drabbas av några senare komplikationer av det, vilket i princip säger att syrebrist kan vara en orsakande faktor men att känsligheten förefaller vara variabel och samexistera med andra än okända faktorer. (adhd-npf.com)
 • Tumörceller drabbas ofta av syrebrist eftersom de växer snabbade än blodkärl hinner bildas. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • Riklig nederbörd följt av helgvärme gör att vårsådda grödor riskerar att drabbas av syrebrist - rådgivaren: "Läget har förvärrats. (atl.nu)
 • Vid ett plötsligt hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpande förmåga, vilket gör att blodcirkulationen omedelbart upphör och kroppens organ drabbas av syrebrist. (hjart-lungfonden.se)
 • Hjärnan drabbas av hjärnskador redan efter några minuter, eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist. (hjart-lungfonden.se)
 • Om man andas vätska drabbas man av livshotande syrebrist. (svt.se)
 • Det går ut på att patienten som efter att ha fått behandling och anses befinna sig i gott skick plötsligt dör eftersom vårdpersonalen eller även anhöriga inte har märkt att patienten lider av syrebrist. (opulens.se)
 • När en cell får syrebrist stabiliseras HIF-proteinet för att bemöta bristen genom att bland annat spara energi - men i de studerade cancerstamcellerna tycks denna funktion vara aktiv trots att cellerna inte lider av syrebrist. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • Östersjön lider av syrebrist. (helsinki.fi)
 • Man tänker sig att syrebrist, hypoxi, kan spela en viktig roll för cancerns stamceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Östersjön är svårt drabbat av syrebrist, eller som det också kallas, hypoxi. (comunicadoprensa.info)
 • Har man under 90 - 95 % har man hypoxi (låg, eller för låg syremättnad = syrebrist). (spirittravel.se)
 • Stigande vattentemperaturer och övergödning gör att hypoxi - syrebrist - som är kopplad till klimatförändringar blir allt vanligare. (savethebalticsea.org)
 • Kartan visar områden med syrebrist (grått) och helt syrefria bottnar (svart) hösten 2019. (mynewsdesk.com)
 • Stapeldiagrammet visar hur arean med syrebrist (rött) och helt syrefria bottnar (svart) ändrats från 1960 till 2019. (mynewsdesk.com)
 • Preliminära resultat från 2019 års mätningar och analyser visar att ungefär 32 procent av Östersjöns botten var helt syrefri eller led av syrebrist. (mynewsdesk.com)
 • När dessa organismer dör bryter bakterier ner dem, bakterierna konsumerar syret i vattnet och kan orsaka suboxi det vill säga syrebrist. (wikipedia.org)
 • Exempel på sådana föroreningar i avloppsvatten är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vatten som de släpps ut i. (naturvardsverket.se)
 • Vid inandning av höga doser kan gasen orsaka syrebrist som kan leda till medvetslöshet och hjärnskador. (gp.se)
 • En fiskodlare upptäcker på morgonen att i princip alla av hans fiskar har dött av syrebrist. (apollomusicproject.com)
 • Det har rapporterats om fiskar som dör av syrebrist i sjön. (wikipedia.org)
 • Kronisk syrebrist (hypoxemi) uppkommer i avancerade stadier av flera lungsjukdomar. (internetmedicin.se)
 • När lungsjukdom kompliceras av kronisk syrebrist försämras överlevnaden avsevärt och cirka 2/3 av dessa patienter dör inom 3 år. (internetmedicin.se)
 • Långtidsbehandling med oxygen i hemmet (LTOT) fördubblar överlevnaden för patienter med KOL och svår kronisk syrebrist (PaO 2 (internetmedicin.se)
 • Förlängd överlevnad är visad vid KOL i stabilt skede med grav kronisk syrebrist (PaO2 (internetmedicin.se)
 • Kronisk syrebrist innebär kvarstående hypoxemi vid flera blodgaser under minst tre veckor. (internetmedicin.se)
 • Genom analys av biologiska data från standardiserade provfisken och hydrologiska observationer visar nu en forskargrupp ledd av SLU:s institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) att syrebrist och sämre tillgång på föda kan förklara varför torsken är i så dålig kondition. (mynewsdesk.com)
 • Med hjälp av fiskarnas hörselstenar bekräftas teorin om att syrebrist får torsken att må allt sämre. (extrakt.se)
 • den 17 december Fråga 2010/11:194 Syrebrist i Östersjön av Christer Engelhardt S till miljöminister Andreas Carlgren C Det råder i dag syrebrist i Östersjön, den största syrebristen på 50 år enligt en kartläggning. (riksdagen.se)
 • Syrebrist påverkar djurlivet i havet negativt, bristen på syre blir en stress för djuren och det leder till sämre fortplantningsförmåga och tillväxt. (mynewsdesk.com)
 • Det är en studie av personer som drabbats av hjärtstopp, vilket även leder till syrebrist i hjärnan, som lett fram till de nya rönen. (testfakta.se)
 • Nedbrytning sker naturligt, men under inverkan av övergödning blir den så stor att den ofta leder till syrebrist vid bottenskiktet. (wikipedia.org)
 • Bland annat har man kartlagt hur proteinet, och särskilt den del som kallas HIF2-alfa, kontrolleras av syrebrist och vad som då händer. (vetenskaphalsa.se)
 • Varje år dör eller skadas omkring en miljon barn i världen på grund av syrebrist vid födseln. (tv4.se)
 • På grund av syrebrist skyndas nu räddningsarbetet på. (metro.se)
 • En ny studie visar att torskens dåliga kondition har två huvudsakliga orsaker: sämre tillgång på skarpsill och en allt mer utbredd syrebrist. (mynewsdesk.com)
 • Studier av hörselstenar från fisk som fångats mellan 1990 och 2017 visar en koppling mellan torskens kondition och syrebrist. (extrakt.se)
 • Det är just i torsk fångad efter 2000 som ser vi den här tydliga kopplingen mellan torskens fysiska kondition och syrebrist. (extrakt.se)
 • Hur som helst så tänkte jag idag bara lyfta fram en studie som på ett lite annorlunda, men coolt, sätt visar att metabol stress och syrebrist i muskeln är viktigt för att öka i muskelmassa ( 1 ). (tyngre.se)
 • I den här studien har man använt sig av ett lite annorlunda sätt för att uppnå syrebrist i muskeln som tränas. (tyngre.se)
 • Cancerstamcellernas svar på syrebrist regleras alltså annorlunda och följden blir mer aggressiva celler som inte svarar på behandling. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • Det de aktuella försöken nu visar är att tekniken kan monitorera laktatnivåerna under ett pågående förlopp av syrebrist i magsäcken. (umu.se)
 • Med hjälp av en mikrodialysprobe kallad Onzurf som har tagits fram i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet, är det möjligt att detektera syrebrist från ytan av olika organ. (umu.se)
 • Den döda fisk som ligger synlig i islagret närmast ytan vittnar om att sjön Hönsan denna vinter drabbats av syrebrist. (annonsbladet.com)
 • Syrebrist uppstår när syrekoncentrationen i vattnet understiger 2 ml syrgas per liter, vilket motsvarar cirka 90 μmol syrgas per kubikmeter. (comunicadoprensa.info)
 • NYHET I en försöksstudie har forskare vid Umeå universitet undersökt hur en nyutvecklad probe, som kopplas samman med etablerad mätutrustning, kan mäta laktathalter vid syrebrist i magsäcken. (umu.se)
 • Alzheimers kan starta med syrebrist i hjärnan, enligt forskare i Göteborg. (testfakta.se)
 • En av de faktorer som skapar tillväxt i våra muskler är det man kallar metabol stress eller syrebrist. (tyngre.se)
 • Metabol stress och med det syrebrist tros vara en viktig faktor när det gäller att få musklerna att växa. (traningslara.se)
 • Övergående syrebrist i samband med exacerbation är vanligt vid svår KOL. (internetmedicin.se)
 • 1.5 Förekom någon komplikation för barnet i samband med förlossningen eller under graviditeten (t ex gulsot, andningsstörning, infektion, syrebrist, kramper, lågt blodsocker eller annan komplikation)? (modernaforsakringar.se)
 • Hörnini jag tror att jag snart får syrebrist i hjärnan. (blogspot.com)
 • Kan risken för syrebrist hos nyfödda minska om navelsträngen klipps senare än den görs i dag? (aftonbladet-cdn.se)
 • Men under torsdagskväll kom den sorgliga nyheten att den 38-årige dykaren Saman Kunan avlidit av syrebrist när han skulle ta sig ut ur grottan . (nyheter24.se)
 • Sjön Hönsan har drabbats av syrebrist, det är dock oklart i hur stor del av sjön som det råder syrebrist. (annonsbladet.com)
 • Orsaken är att sjön, som en följd av det tjocka istäcket, har drabbats av syrebrist. (annonsbladet.com)
 • Om det är hela eller delar av sjön som drabbats av syrebrist är oklart. (annonsbladet.com)