• I Malmös hamnområde har vi valt att fokusera särskilt på den delen av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter. (malmo.se)
 • Industriell symbios är ett verktyg för företag att samverka för ökad resurseffektivitet och hållbarhet, inklusive ekonomisk hållbarhet. (malmo.se)
 • Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. (malmo.se)
 • Industriell symbios innebär medveten och systematisk systemoptimering för att möjliggöra dessa kopplingar och synergier. (malmo.se)
 • Industriell symbios är en del av det som kallas för den urbana symbiosen. (malmo.se)
 • Projektets syfte är att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga vinsterna. (vinnova.se)
 • När Kommuner, näringsliv, akademi och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. (ekocentrum.se)
 • Industriell symbios i Sotenäs har sin utgångspunkt i havets resurser och den marina livsmedelsindustrin. (ekocentrum.se)
 • Industriell Symbios Sotenäs ingår i temautställningen Nya innovationer för det goda livet , som visas på Ekocentrum med start 28/2 2017. (ekocentrum.se)
 • Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköpings universitet och Rise har tillsammans med industriella partners från Sotenäs Symbioscenter, Hifab, Econova, Tekniska Verken i Linköping och Holmen inlett flera projekt som ska förbättra och öka implementering av industriell symbios i Sverige. (ivl.se)
 • Industriell symbios är ett sätt att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden för att åstadkomma cirkuläritet inom industri och samhälle. (ivl.se)
 • Den här satsningen kommer visa potentialen för industriell symbios i Sverige, vilka utmaningar, möjligheter och miljömässiga- och socioekonomiska fördelar som finns. (ivl.se)
 • Satsningen har också en viktig uppgift i att sprida kunskap om aktuella fallstudier, med exempel på cirkulär ekonomi, samt ska ta fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige, säger han. (ivl.se)
 • Industriell symbios handlar om samarbeten mellan olika typer av företag och organisationer inom ett geografiskt område där ena aktörernas överskott och rest blir andra aktörers råvara och resurs. (koping.se)
 • Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin. (koping.se)
 • Projektet ska pågå under 2017 och ingår i RE:Source nationella paraplyprojekt för Industriell symbios, vilket innebär möjligheter till kunskapsutbyte med andra industriella symbioser i landet. (koping.se)
 • När de gemensamt optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden.Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin. (koping.se)
 • Industriell symbios är då näringslivet imiterar naturen och låter avfallet från en verksamhet bli näring / en resurs för en annan. (emmadalvag.se)
 • Industriell symbios är ett verktyg för att skapa en cirkulär ekonomi med tydlig ekonomisk- och miljömässig nytta. (emmadalvag.se)
 • 2 Först: Vad är industriell symbios? (docplayer.se)
 • Sedan: Det här är jag och det här är Hifab Varför började Sotenäs kommun arbeta med industriell symbios? (docplayer.se)
 • 3 Vad är industriell symbios? (docplayer.se)
 • I en industriell symbios utbyter de ingående parterna produkter, energi, tjänster och andra nyttor i syfte att skapa mervärde, minska kostnaderna och förbättra miljön. (docplayer.se)
 • Genom att arbeta tillsammans i industriell symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. (docplayer.se)
 • 12 Hifabs Industriell symbios-projekt Industriell symbios lokal samverkan för hållbart näringsliv Sotenäs, Dals-Ed och Falköpings kommuner. (docplayer.se)
 • 13 Industriell symbios i Sotenäs Resan började i Kalundborg, Danmark. (docplayer.se)
 • Det var under ett studiebesök i ett projekt finansierat av Fyrbodals kommunalförbund och VGR som tjänstemän från Sotenäs kommun insåg att de redan arbetar med industriell symbios i kommunen. (docplayer.se)
 • Väver in industriell symbios i YH-utbildningar, exempelvis i kursen Fisk- och skaldjursodlare. (docplayer.se)
 • Denna intervju är en del i en serie blogginlägg med fokus på industriell symbios. (circulareconomy.se)
 • vatten i industriell symbios. (circulareconomy.se)
 • Under våren 2020 hade jag förmånen att jobba med uppdraget att kartlägga potentialen för industriell symbios, med avseende på vatten som resurs, i Region Kronoberg och Region Kalmar län, inom projektet CRKKL tillsammans med Tobias Jansson, www.circulareconomy.se och Merit Kaal. (emmadalvag.se)
 • Rapporten innehåller en omvärldsbevakning kring industriell symbios och vatten samt rekommendation hur Kronoberg och Kalmar som regioner kan stötta en industriell symbios. (emmadalvag.se)
 • Kärnbudskapet i rekommendationen är att fortsätta förankra industriell symbios internt inom den egna regionen och befintlig näringslivs- och stadsutvecklingsarbete. (emmadalvag.se)
 • Samt att få "symbios-hjulet" att börja snurra genom att vara en aktiv del att inspirera kring symbios, kartlägga lokala symbiosmöjligheter, bidra till att möjligheter utvärderas och testas och sprida goda exempel så att fler börjar använda sig av industriell symbios (se bilden nedan). (emmadalvag.se)
 • Regeringen uppdrog i juli 2016 till Vinnova att stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller", svarar partiet i Aktuell hållbarhets granskning av samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. (deladenergi.se)
 • En riktigt bra åtgärd som lyfts upp är att stödja cirkulära affärsmodeller genom klusterbildning och industriell symbios. (deladenergi.se)
 • Även här användes filmen och Ottawa är nu intresserad av att lägga till industriell symbios som ett en del av samarbetet. (deladenergi.se)
 • Vi har därför gjort en film som på fyra minuter ger en liten inblick i hur vi arbetat med urban och industriell symbios här i Malmö de senaste åren. (deladenergi.se)
 • Det kan innebära samverkan med andra industrier, se Industriell symbios , men också processer för remanufacturing och second life. (ivl.se)
 • I projektet Delad energi är dubbel energi arbetar vi med att skapa goda samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att accelerera innovationskraften kring urban och industriell symbios. (deladenergi.se)
 • Industriell symbios innebär att den enes restresurs kan bli den andres råvara och minska behovet av jungfruliga råvaror. (deladenergi.se)
 • Satsningen främjar industriell symbios, ett koncept för hållbar regional utveckling, i Östersjöregionen. (paperprovince.com)
 • Industriell symbios innebär att koppla samman företag och andra aktörer från olika branscher för att kunna använda anläggningningars restflöden, i form av t.ex. (paperprovince.com)
 • Det byggs också upp en unik kapacitet och kunskapsbas kring industriell symbios. (paperprovince.com)
 • Symbios , "samliv" definieras som en biologisk interaktion där två olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande med någon sorts effekt, antingen positiv eller negativ, för en eller båda parter. (wikipedia.org)
 • Genom att mäta halten av olika ämnen i skottet på ärtväxten, som lever i symbios med svamp, och kombinera det med storskaliga genetiska studier, har forskarna sett att halten av sekundära ämnen (flavonoider och terpenoider) ökar i skottet, som ett resultat av förhöjda hormonhalter. (forskning.se)
 • Tvärtom står den sig väl i en internationell jämförelse, och lever i effektiv symbios med tjänstesektorn. (business-sweden.se)
 • Nästan alla trädarter i boreala och tempererade skogar lever i en symbios, som kallas ektomykorrhiza, med svampar. (ivl.se)
 • Fönsterlav är en lavsvamp som för sin näringstillförsel lever i symbios med en alg. (nrm.se)
 • Lever du i symbios eller omgiven av parasiter? (kurera.se)
 • Anemonfiskaran lever i symbios med anemonen och försvarar sin anemon från predatorer. (fotosidan.se)
 • Havsanemoner lever i symbios med alger som via sin fotosyntes förser anemonerna med energi. (fof.se)
 • Det utgör ett hot mot clownfiskarna som lever i symbios med anemonerna. (fof.se)
 • Telefonen sitter inte längre fast i väggen och datorn är inte längre ett tröskverk som lever i symbios med sin hårddisk. (blogspot.com)
 • En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios. (mynewsdesk.com)
 • I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. (antura.se)
 • Koralldjur lever i symbios med encelliga alger som ger näring till korallen. (nrm.se)
 • Varje fikonart som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av geting. (nrm.se)
 • Vi lever i symbios med nära 100 biljoner bakterier som ständigt påverkar hur vi ser ut, mår och beter oss. (dh.se)
 • Vi lever i symbios med dessa bakterier, de får leva och föröka sig i våra kroppar och samtidigt hjälper de oss bland annat smälta mat, producera vitaminer och reglera våra immunsystem. (dh.se)
 • De olika teknikerna jag skapar med lever i symbios, de gynnar och skänker inspiration till varandra, och skapandet i varje teknik blir liksom snäppet bättre av att jag skapar på olika sätt. (jessicaandersdotter.com)
 • Dagens Media skriver att Expressen nu inleder ett samarbete med den amerikanska sajten BuzzFeed vilket jag antar är ytterligare ett tecken på att traditionell media och nya medier nu börjar smälta ihop i någon slags symbios. (feber.se)
 • Våra likheter och olikheter liksom attraherade varandra och vi umgicks i en slags symbios. (hbl.fi)
 • Jag uppfattar det som att .tosocial värdesätter det långsiktiga samarbetet där man värnar om sina kunder och deras framgång, en slags symbios där båda lyfter varandra. (tosocial.se)
 • Vid obligat symbios kan organismerna inte leva utan varandra. (wikipedia.org)
 • Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller flera arter byter material, energi eller information med varandra på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. (emmadalvag.se)
 • I en symbios hjälper ni varandra- inte stjälper. (kurera.se)
 • De flesta grödor kan bilda symbios med svampar för att få näringsämnen i utbyte. (forskning.se)
 • Kan det högre kvävenedfallet i södra Sverige påverka trädens symbios med svampar negativt, och kan det i så fall påverka kväveutlakningen? (ivl.se)
 • Svampar följde med upp på land och levde i symbios med dessa tidiga landväxter. (nrm.se)
 • Mykorrhiza är en symbios mellan växtens rötter och svampar som båda drar nytta av. (biolan.fi)
 • Under Nordic Clean Energy Week visade vi vår kortfilm som förklarar och beskriver urban symbios i Malmö. (deladenergi.se)
 • På vårt event på Nordic Clean Energy Week den 23 maj presenterar vi stolt den rykande färska filmen om Urban symbios i Malmö! (deladenergi.se)
 • Urban symbios är att staden och dess verksamheter också kan bli en del av den samverkan. (deladenergi.se)
 • Västra Mälardalens industriella symbios startade redan 1982 i Köping då industrin Yara, som producerar tekniska ammoniumnitrat, började leverera spillvärme in i Köpings kommuns fjärrvärmenät. (koping.se)
 • De är också en del i Västra Mälardalens industriella symbios. (koping.se)
 • Västra Mälardalens industriella symbios 1.0. (koping.se)
 • Är du i symbios med dig själv eller är du din egen parasit? (kurera.se)
 • Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. (docplayer.se)
 • Han uppträder och föreläser runtom hela Sverige och blandar ljus, mörker, skratt och tårar i en poetisk symbios. (dramatenbaren.se)
 • Studier på ärtväxten medicago truncatula, visar att syntes och signalering av två viktiga växthormoner ökar i plantor som bildar symbios, säger Lisa Adolfsson, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. (forskning.se)
 • Di Weekends utmärkelse Årets affärskrog 2019 går till restaurang Symbios. (livetsgoda.se)
 • i symbios med djur och natur. (kajen.dk)
 • Har du en dröm om ett liv - i symbios med djur och natur. (kajen.dk)
 • Här verkar utsidans växtliv och fasadens geometriska former i symbios med interiören. (inputinterior.se)
 • Söderkrogen Symbios på Skånegatan i Stockholm tilldelas under tisdagen priset Årets Affärskrog som delas ut av DI Weekend. (livetsgoda.se)
 • Symbios är en restaurang belägen ett stenkast från Nytorget på Södermalm i Stockholm. (symbiossthlm.se)
 • Förra året tog den tämliga nyöppnade restaurangen Bonnies på Bank Hotel hem priset och i år är det alltså restaurang Symbios som kammar hem priset. (livetsgoda.se)
 • Symbios strävar efter att främja våra svenska bönder. (livetsgoda.se)
 • Risken är att rå ek drar ur mer tanniner men här har vinmakaren funnit en intressant symbios. (livetsgoda.se)
 • Bilen har världspremiär på bilsalongen i Genève den 3-13 mars, då besökarna får en första möjlighet att beundra dess skulpturala linjespel - som smakfullt matchas av interiörens perfekta mix av klassisk sportbil och futuristiska lösningar för människa och maskin i digital symbios. (mynewsdesk.com)
 • I Nyköping får vi ta del av två verksamheter som tillsammans verkar i perfekt symbios. (svenskleverantorstidning.se)
 • En perfekt symbios där Joch har hittat ett snillrikt sätt att arbeta med naturen istället för emot den. (vinia.se)
 • De bästa lösningarna utvecklas när strategi, innehåll, design och teknik får verka i symbios. (kodamera.se)
 • Studier på ärtväxten medicago truncatula, visar att syntes och signalering av två viktiga växthormoner ökar i plantor som bildar symbios, säger Lisa Adolfsson, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. (forskning.se)
 • Dagens Media skriver att Expressen nu inleder ett samarbete med den amerikanska sajten BuzzFeed vilket jag antar är ytterligare ett tecken på att traditionell media och nya medier nu börjar smälta ihop i någon slags symbios. (feber.se)
 • symbios , varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. (ne.se)
 • 6. Utnyttja sin arbetsgivare kontra leva i symbios med sin arbetsgivare = Är det så vi ska leta efter jobb? (itsekiel.com)
 • Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt resursutnyttjande som resultat. (ekocentrum.se)
 • 1 Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. (docplayer.se)
 • Våra digitala lösningar skapas i symbios mellan teknik och mjuka värden. (kodamera.se)