• Oftast är de oxider, det vill säga föreningar med syre, exempelvis järnmalmsmineralen hematit och magnetit, eller sulfider, det vill säga föreningar med svavel, exempelvis kopparkis, zinkblände och blyglans. (nrm.se)
 • Dissociation: Vid högre temperatur förbränns karbonater, sulfider m.m. till oxider. (wikipedia.org)
 • Det förekommer i järnmalmer främst som oxider, t ex som magnetit (Fe 3 O 4 ) i svartmalm och som hematit (Fe 3 O 3 ) i blodstensmalm, men även som sulfider och karbonat. (orbin.se)
 • Till inre struktur kan även räknas krav från kund på en viss slagginneslutningsbild, det vill säga oxider eller sulfider från reaktioner med inlösta legeringselement eller lösgjorda partiklar från toppslaggen eller infodringen. (metallkompetens.se)
 • I tioetrar (R 2 S, kallas även sulfider) är svavel enbart bundet till kol. (wikipedia.org)
 • Sulfider (svavel) och flavonoider är fytokemikalier som innehåller vita växtfärgämnen . (halsosidorna.se)
 • Idag vet vi att alla de grundämnen som bygger upp en människa, eller någon annan levande varelse, faktiskt finns närvarande i markens mineralvärld: kol i form av karbonater, metaller och svavel i sulfater och sulfider, kväve i nitrater, väte och syre i bergartsmineraler o s v. (genesis.nu)
 • Svavel förekommer också i organiska sulfater och sulfider samt i små mängder i B- vitaminerna, B1 och biotin. (morotsliv.com)
 • De ökande sulfathalterna berodde på att sulfider oxiderades genom att luft kom i kontakt med tidigare blötlagda torvlager där svavel lagrats som sulfider. (gardsjon.org)
 • Fyrahundra år efter den första aktiva gruvepoken är livsmiljön för både människor och djur fortfarande kontaminerat med spår av arsenik, bly och sulfider vilket medför att vattnet i sjön är odrickbart. (arjeplognytt.se)
 • Eftersom det är mer rikligt förekommande i mineral föreningsform, kan arsenik brytas från mineralmalmen, speciellt sulfider och sulfosalts. (solapo.com)
 • Syrefria förhållanden i jorden kan även resultera i toxiska koncentrationer av reducerat järn och manganföreningar, sulfider och organiska gaser. (smhi.se)
 • Koppar förekommer naturligt i jordskorpan, och främst i ren form, men också i sulfider, karbonat och silikatfyndigheter. (ravarumarknaden.se)
 • ARGENTHALTM referens system med silverjon fälla som helt och hållet förhindrar föroreningar av sulfider och proteiner. (it-teknik.se)
 • Då de är fria från silver kan de användas till prover som innehåller sulfider, proteiner och TRIS. (scandinovata.se)
 • När exempelvis en kedja bärs runt halsen nöter öglorna på varandra och slipar loss små metallpartiklar som går i kemisk förening med sulfider och klorider i personens avsöndring av hud och svett. (brollopsmagasinet.se)
 • Guld kan svärta och det beror på sulfider och klorider i hudavsöndringen. (oslobodyart.com)
 • Men också denna kemiska förbränning av sulfider producerar avfall: svavelsyra och metaller som avges till omgivande vatten. (fof.se)
 • Jordlagren är rika på sulfider som blir svavelsyra då lagret kommer i kontakt med syre. (naturochmiljo.fi)
 • Metallmineraliseringarna i området innehåller mest järnoxider samt sulfider av koppar, zink och bly. (sgu.se)
 • Driften skulle kunna styras från en flytande plattform vid havsytan för att nå polymetalliska noduler och sulfider, koboltrika skorpor samt sällsynta jordartsmetaller i djuphavssediment. (northsweden.eu)
 • sulfider i vin Det ter sig som så att mina händer är torra med små vätske fyllda blåsor samt röda prickar som kliar här o där på kroppen utan att vara koncentrerade på. (womiprizze.be)
 • Dessutom innehåller bensin höga halter av sulfider, och vätesulfid har också viss toxicitet. (motorfordon.com)
 • Silver som utsätts för luft under en längre tid får en blåsvart beläggning som beror på sulfider. (hagametall.se)
 • sulfidmineral i form av metastabila järn(mono)sulfider (t.ex. (seamk.fi)
 • Den är fast och har några få kilometers diameter, och består av en mycket porös och skör blandning av is och små korn av silikater, sulfider, organiska ämnen och metaller. (fof.se)