• Kunskap om forskning kring yoga och fysisk aktivitet för depression och ångestsyndrom. (nordiskyoga.se)
 • Kroppens metabolism och samband mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. (ki.se)
 • Tillämpa och analysera individuell registrering av kost och fysisk aktivitet. (ki.se)
 • Kostråd/kostbehandling samt råd om fysisk aktivitet, är stommen i åtgärdspaketet. (vgregion.se)
 • Det är märkligt hur ämnet idrott och hälsa kommit att betraktas som en dikotomi, där hälsa verkar förstås som något fristående helt utan inslag av fysisk aktivitet! (idrottsforum.org)
 • För att hitta en ändamålsenlig fysisk struktur för kommunens utveckling av bebyggelse och infrastruktur togs under vintern 2014/15 sju olika strukturscenarier fram och bedömdes. (uppsala.se)
 • Fysisk aktivitet kan både stimulera "friskhet" och förebygga följdsjukdomar. (cancercentrum.se)
 • Det är därför viktigt att patient, närstående och vårdpersonal hjälps åt för att uppmuntra till och underlätta fysisk aktivitet. (cancercentrum.se)
 • Syftet med studien var att öka kunskapen och samsynen kring hälsa och fysisk aktivitet hos brukare och personal inom LSS boenden och daglig verksamhet - i ett försök att förbättra möjligheterna till en hälsosammare kost och ökad fysisk aktivitet för brukarna. (fouvalfard.se)
 • Stor vikt lades på att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt till hälsa och fysisk aktivitet där personalen processar fram ett professionellt förhållningssätt i dessa frågor. (fouvalfard.se)
 • Enkätfrågorna handlar om hur brukarnas fysiska aktivitetsvanor ser ut, utifrån svaren samt deras önskemål om aktiviteter utformades en "prova-på-dag" som ett steg för att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet. (fouvalfard.se)
 • Resultatet visar att personer med utvecklingsstörning vill vara fysiskt aktiva, att de blivit mer kostmedvetna, att de utsedda hälso- och aktivitetsledarna har tagit stort ansvar, varit engagerade, lyhörda, kreativa och startat upp och driver fysisk aktivitet både på gruppbostaden, i den dagliga verksamheten och via föreningar/företag och på så sätt förbättrat hälsotänket. (fouvalfard.se)
 • För att kunskapen och samsynen kring hälsa och fysisk aktivitet ska fortsätta att utvecklas och vara levande krävs ett fortsatt samarbete bland alla intressenter kring brukarna, där alla måste vara delaktiga och ha brukaren hälsa i fokus. (fouvalfard.se)
 • 2013;110:CDTT Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa Fysisk aktivitet används för att förebygga och behandla depression och ångest. (spotidoc.com)
 • Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro läns landsting Jill Taube, psykiatriker, projektledare Fysisk aktivitet på recept, CEFAM, Stockholms läns landsting Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har någon enkel enhetlig definition. (spotidoc.com)
 • Fysisk aktivitet som behandling vid depression Depression tenderar att öka globalt sett och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda. (spotidoc.com)
 • Riktlinjer från Socialstyrelsen stödjer användandet av fysisk aktivitet både vid lindrig depression och vid flera olika tillstånd av ångest [3]. (spotidoc.com)
 • Utöver reduktion av depressiva symtom anses fysisk aktivitet kunna minska kostnader för medicin och sjukhusinläggning [4, 5]. (spotidoc.com)
 • Redan år 1994 visades ett liknande samband i en amerikansk population [7], men då med självrapporterad nivå av fysisk aktivitet. (spotidoc.com)
 • Flertalet studier och även sammanställningar i systematiska översikter har sedan dess undersökt hur fysisk aktivitet kan utgöra behandling eller del av behandling vid depression. (spotidoc.com)
 • En 4-armad studie slog år 2007 fast att fysisk aktivitet både genomförd i grupp och enskilt samt i kombination med antidepressivt läkemedel gav reduktion av depressiva symtom eller diagnosfrihet [8]. (spotidoc.com)
 • 1 101 deltagare) och resultaten visar att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom [9]. (spotidoc.com)
 • Bakomliggande faktorer Det finns inte en enskild säkerställd verkningsmekanism utan ett flertal hypoteser kring effekten av fysisk aktivitet vid depression. (spotidoc.com)
 • Antropologiskt sett har daglig fysisk aktivitet varit en grundläggande livsstil, en förutsättning för mänsklig överlevnad. (spotidoc.com)
 • Fysisk aktivitet anses vara en aktiv strategi att förebygga och behandla depression och ångest för vuxna och ungdomar. (spotidoc.com)
 • Deltagande i fysisk aktivitet kan också förbättra självkänslan. (spotidoc.com)
 • För att öka fysisk aktivitet hos unga anses det fördelaktigt att använda organiserade fritidsinterventioner som inte är tävlingsinriktade. (spotidoc.com)
 • En vardagligt distanserad fysisk kontakt med pojkar och en istället betonad fysisk kontakt med dem i negativa situationer skulle kunna skapa en obehaglig relation till beröring hos pojkar då beröringen kan bli förknippad med negativa upplevelser. (fritidspedagogik.se)
 • Nytt stödmaterial för Fysisk aktivitet på recept! (cefam.se)
 • Den 10 november lanseras nya blanketter som gör det enklare att förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. (cefam.se)
 • Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. (trelleborg.se)
 • Uppdrag: säkerhet, skydd samt stöd och hjälp till kvinnor och medföljande barn utsatta för våld i nära relation. (docplayer.se)
 • Stadsmissionen erbjuder insatser f r hela m nniskans livssituation vilket kan inneb ra arbetsintegration, behandling av olika slag, boendeplatser, ppenv rd, aktivitet och syssels ttning samt boendest d. (vakanser.se)
 • Delen individ består av komponenterna kroppsfunktion/-struktur samt aktivitet och delaktighet. (vardhandboken.se)
 • Avancerat utrednings- och utvecklings-arbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som kan ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället påverkas av mellanmänskliga relationer samt individers och gruppers relation till sin miljö. (uu.se)
 • Reflektera kring betydelsen av genus och etnicitet i relation till sociala bestämningsfaktorer för hälsa utifrån modeller och teori. (ki.se)
 • Din aktivitet i sociala medier kan också bli extra hektisk om du marknadsför en produkt eller tjänst. (amelia.se)
 • Ämnet kulturgeografi sätter människans relation till sin fysiska och sociala omgivning i fokus. (uu.se)
 • Hälso- och sjukvården bör vara vaksamma på förändringar i patientens och närståendes sociala struktur. (cancercentrum.se)
 • förklara och analysera vanliga, akuta och livshotande sjukdomars och skadors påverkan på funktion och aktivitet (S3). (ki.se)
 • Forskningen baseras på, eller utnyttjar metoder för att mäta och analysera förutsättningar och mekanismer för kroppens funktion och aktivitet i rörelse. (liu.se)
 • Hanteringen av de globala och lokala utmaningar som världen står inför idag kräver kunskap om hur individer och grupper förhåller sig till varandra, hur människan påverkas av sin omgivning och hur regioner och platser påverkas av mänsklig aktivitet. (uu.se)
 • En tydlig pedagogisk struktur som ger en trygghet i att undervisa yoga för dina klienter/patienter. (nordiskyoga.se)
 • Hur skapar vi en tydlig struktur på fritids? (stigensfriskola.se)
 • Miljön ska vara sådan att det är lätt att förstå dess struktur, att hitta sina vägar i den. (olandroots.com)
 • Rulla uppåt eller nedåt för att hitta önskad aktivitet i den hierarkiska listan över alla aktiviteter, markera kryssrutan bredvid den och klicka sedan någonstans utanför listrutan. (microsoft.com)
 • För att skapa trygghet för barnen har vi tydliga ramar och struktur, och vi är närvarande och engagerade i barnens lek. (horby.se)
 • Likaså kan en hållbar struktur och nytänkande familjeplan ge dig och din partner, eller om du lever ensam, dig själv, en trygghet under det kommande halvåret. (amelia.se)
 • Tid bör vara avsatt för verksamheten i relation till antal listade patienter på vårdcentralen. (viss.nu)
 • Pedagogisk dokumentation hjälper oss att analysera innehållet i verksamheten i relation till läroplanen i ett systematiskt och kontinuerligt reflektionsarbete. (lararfortbildning.se)
 • Vi har en väl genomarbetad struktur för kollegialt lärande och mötesplatser som hjälper oss att utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och barngruppernas behov. (trelleborg.se)
 • Hverdagens aktivitet skaber roller og vaner og dermed en struktur, som understøtter menneskers behov for tryghed, og som er identitetsskabende. (videnscenterfordemens.dk)
 • Personen med demens' funktionsevne undersøges med henblik på at afdække behov for tilrettelæggelse af aktivitet/ hverdagens gøremål, så de så vidt muligt kan gennemføres trods den kognitive svækkelse. (videnscenterfordemens.dk)
 • Hit hör jobbtillväxten och inkomst- och förmögenhetsfördelning, inflationens drivkrafter, centralbankernas exitpolitik, risken för långvarigt låg tillväxt (stagnation, se temaartikel), relation mellan avkastning och risk och behov av skuldnedskrivningar även för västekonomier. (sebgroup.com)
 • Du får en kraftfull och "osynlig" struktur som hjälper dig att arbeta flexibelt och kreativt samtidigt. (livscoachakademin.se)
 • Många vill vara hemma med barnen men kan inte för att de lånat upp så mycket pengar till hus, ger trädgårdsarbete och hushållsarbete hjärtvänlig aktivitet för att arbeta upp en svett och gå ner i vikt. (24norrbotten.se)
 • Sömn varaktighet, köpa reglan tyskland onormal aktivitet under täckt california. (lesko.net.pl)
 • Undersökningen i min c-uppsats Den fysiska beröringens påverkan på stereotypa könsroller på fritidshemmet visar på att det kan finnas en struktur i skolan att pedagoger rör mer vid flickor i positiva situationer och mer vid pojkar i negativa situationer. (fritidspedagogik.se)
 • Det innebär också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer som individ, relation, grupp, organisation och samhälle. (wikipedia.org)
 • Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. (skolverket.se)
 • 7. Innerstaden, villaområdena Fålhagen och del av Svartbäcken: Tydliggörs att här tillsvidare inte ska ske någon omvandling utan förändringar sker i enlighet med nuvarande struktur och bebyggelsemönster. (uppsala.se)
 • Demens ændrer menneskets betingelser for et hverdagsliv både på det individuelle plan og i relation til omgivelserne. (videnscenterfordemens.dk)
 • Gennem dialog med personen med demens og pågældendes netværk indhentes viden om, hvad der er meningsfuld aktivitet for ham eller hende. (videnscenterfordemens.dk)
 • Vi har också funnit att hjärnan inte reagerar med ökad aktivitet lika effektivt hos äldre personer när kraven på arbetsminnet är särskilt stora. (ki.se)
 • Syftet med avhandlingen är att försöka förstå hur denna försämrade förmåga vid ökad ålder är relaterad till genetiska faktorer och hjärnans struktur och funktion. (ki.se)
 • Det är svårt att bevara en struktur som har tillkommit när ekonomin såg annorlunda ut, säger Martin Hedlund. (umu.se)
 • Levitra har en lite annorlunda molekylär struktur jämfört med Viagra/sildenafil, vilket ger det en längre effekt. (apotekforman.com)
 • Kursmodellen kräver en hög aktivitet av deltagarna. (kcem.se)
 • Magnus diskuterar samhällets fysiologiska hälsosyn i relation till den salutogena, som möjliggjort att även samtal, möten, upplevelser och gemenskap tolkas som aspekter av hälsa. (idrottsforum.org)
 • Diskutera betydelsen av samhällets struktur och organisation för ohälsans nivå och fördelning utifrån modeller och teori. (ki.se)
 • Resultaten kan hjälpa oss att förstå mer om det komplexa sambandet mellan åldersrelaterad nedsättning i arbetsminnesförmåga och dopamin, hjärnans struktur och funktion och genetik. (ki.se)
 • En pedagogs val av närvaro i en aktivitet kan fungera som riktlinje för barnet vilket beteende som pedagogen stödjer. (fritidspedagogik.se)
 • Behandlingen bygger dels på att vi har en struktur för att få en god relation till klienterna och att vi tar deras målsättningar på allvar. (cean.se)
 • Teorin går därför också under benämningen »Utah paradigm« [6], en hypotes som bygger på Wolffs lag från 1800-talet, ett uttryck och inte en fysikalisk lag, som säger att benets struktur avspeglar den belastning det utsatts för. (lakartidningen.se)
 • Bedömningen på kursen baserar sig på analysuppgifter, aktivitet under kursen och slutförhör/slutarbete. (helsinki.fi)
 • Men træning af aktivitet vil i store dele af et demensforløb have fokus på at muliggøre aktivitet(1). (videnscenterfordemens.dk)
 • Kommunikologi utgår från hypotesen att all mänsklig aktivitet går att beskriva med hjälp av ett antal definierade variabler eller nycklar, något som saknar stöd i etablerad och verifierad forskning. (wikipedia.org)
 • Här hittar du viktig information och regler om exempelvis avfallshantering och återvinning, sotning, taxor och miljöfarlig aktivitet. (alvsbyn.se)
 • För att svara upp till detta ansvar måste revolutionärerna organisera sig på basis av de klasståndpunkter som fastlagts av proletariatets historiska erfarenheter och som måste vägleda all aktivitet och allt arbete inom klassen. (internationalism.org)