• Straffrätt är den del av juridiken som avhandlar brott och deras påföljder, i motsats till civilrätt. (wikipedia.org)
  • Vilka gärningar som är straffbelagda Vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott Under vilka förutsättningar gärningsmannen kan dömas för brottet Straff och andra brottspåföljder samt övriga sanktioner som kan "drabba" brottslingen Den viktigaste lagen i Sverige när det gäller straffrätt är brottsbalken, BrB innehåller först och främst en så kallad brottskatalog med en uppräkning över viktiga brottstyper. (wikipedia.org)
  • Författare till boken är Gösta Westerlund , universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, advokat Mats Dahlström , huvudansvarig för rättsutbildningen vid PHS samt juris licentiat Anette Strand , verksam inom kriminalvården. (tanum.no)
  • Enligt svensk straffrätt är det förbjudet och belagt med straff att förkorta en annan människas liv, det betecknas -efter omständigheterna som mord, dråp eller vållande till annans död. (lakartidningen.se)
  • En kandidatexamen i straffrätt (Bachelor in Criminal Justice) är en utbildning för dig som är intresserad av en karriär inom. (studentum.se)
  • I rapporten 'Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt' analyseras om det konstitutionella fördragets förändringar på det straffrättsliga området är så begränsade att fördraget skulle kunna ratificeras av Sverige utan en grundlagsändring, eller om förändringarna är så omfattande att det åtminstone krävs att beslutet fattas i den form som krävs för stiftande av grundlag. (sieps.se)
  • De europeiska strafflagarna var ännu i mitten av 1700-talet oförändrat sådana som de stiftades under föregående tider, då avskräckning uppfattades såsom straffets enda ändamål och omfånget för statens straffrätt ansågs oinskränkt. (wikipedia.org)
  • A. Nyblæus: Om Statens Straffrätt. (runeberg.org)
  • Denna serie vänder sig till alla som arbetar med straffrätt i någon form, exempelvis försvarsadvokater, målsägandebiträden, åklagare eller domare. (bgplay.se)