• Repetitivt eller stereotypt självskadebeteende är vanligt hos individer med autism och begåvningsmässiga funktionsnedsättningar (1). (vardochinsats.se)
 • Ju längre sedan det var individen utförde ett naturligt beteende, desto svagare stimuli erfordras således för att utlösa det. (wikipedia.org)
 • Förtydliga vad naturligt beteende är. (djurskyddet.se)
 • Minkarna är vanligtvis fysiskt friska, även om de kan drabbas av olika virus och bakterieinfektioner" skriver han och konstaterar att det är "främst de bristande möjligheterna till naturligt beteende som uppmärksammats. (djurskyddet.se)
 • Denna subkategori används då utvecklingen först efter tre års ålder blir avvikande och försenad och när det saknas påvisbara störningar inom ett eller två av de psykopatologiska områden som kännetecknar autism i barndomen (störning i samspel, kommunikationssvårigheter samt begränsat, stereotypt och repetitivt beteende), trots samtidig närvaro av karakteristiska störningar inom resterande områden. (habilitering.se)
 • När ickesociala förstärkare är mer förstärkande än sociala stimuli selekterar omgivningen beteenden som definierar ASD, såsom olika former av stereotypt och repetitivt beteende, och frånvaro av verbalt och socialt beteende. (swaba.se)
 • Det som skiljer dem åt är att krubbitare måste ta stöd mot något för att kunna utföra sitt beteende, till exempel en boxkant. (wikipedia.org)
 • När ens häst har utvecklat ett stereotypt beteende (till exempel krubbitning) kan man se det som ett rop på hjälp. (wikipedia.org)
 • Till exempel kan vi med kortare eller längre vevar förstöra det inlärda trampmönstret och på så sätt utmana kroppen till ett ändrat beteende med benen. (probikefit.se)
 • Man fann att de hade disorganiserat beteende, en låg funktionsnivå, beteenden som antyder hallucinationer samt nedsatt social förmåga. (habilitering.nu)
 • CS fris tter dopamin och noradrenalin vilket leder till paranoiska och schizofrena symtom eller till stereotypt upprepade beteenden (pundning), t ex disk, st dning och skoborstning som p g r i timmar utan att kunna avbrytas (se psykos). (psykologiguiden.se)
 • Dessa djur löper risk för att utveckla onormala beteenden på grund av den bristfälliga levnadsmiljön och vid oförändrade förhållanden kan beteendena anta ett stereotypt mönster. (slu.se)
 • En föräldraintervju med 93 frågor uppdelade i social interaktion, kommunikation och repetitivt stereotypt beteende. (expressen.se)
 • Frågeformuläret, Symtom på Autistiskt Beteende före 2 års ålder (SAB-2), omfattade sju områden: kontakt och social aktivitet, svar på perceptuella stimuli, kommunikation och språk/talförmåga, kost/matning och sömn, lek och fixering/ritualer, rörelse och motoriska färdigheter samt utveckling och beteende. (habilitering.nu)
 • Karakteriseras av varaktiga brister inom social interaktion, kommunikation och beteende (begränsat och/eller stereotypt). (medibas.se)
 • 2. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid sociala interaktioner, alltifrån t ex bristande samstämmighet mellan verbal och icke-verbal kommunikation, till avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk eller bristande förståelse för och bruk av gester, till total frånvaro av ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation. (habilitering.se)
 • Individerna uppvisar då istället något som kallas för ett avvikande beteende. (wikipedia.org)
 • Forskning visar att ca 30% av barn med autism eller intellektuell funktionsnedsättning uppvisar stereotypt självskadebeteende. (vardochinsats.se)
 • Individen utvecklar då upprepande av ett visst beteende. (wikipedia.org)
 • Gallerburar är inte att rekommendera för hamstrar eftersom de lätt utvecklar stereotypt gallergnagande. (djurlycka.se)
 • Neuropsykiatrisk utredning med kartläggning av social utveckling, språkutveckling, beteende och intressen. (medibas.se)
 • B. Det föreligger kvalitativa avvikelser i ömsesidig socialt interaktion eller i kommunikativ förmåga eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. (habilitering.se)
 • Elever i klass 5-9, samt lärare, har tagit del av föreläsning av Stefan Högberg om Kvinnliga krigare, normer och normbrytande beteende, med tonvikt på medeltidens historia. (docplayer.se)
 • Antisocialt beteende eller allvarligt normbrytande beteende karakteriseras av handlingar som tydligt bryter mot normerna och reglerna i den aktuella situationen. (slideplayer.se)
 • Stereotypt pojkaktiga aktiviteter som är fartfyllda och äventyrliga främjar hormonet testosteron i barnet, vare sig det är en pojke eller flicka. (fritidspedagogik.se)
 • Här räknar man också in stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, stereotypt eller repetitivt tal eller stereotyp användning av föremål. (habilitering.se)
 • 1. Stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, stereotypt eller repetitivt tal eller bruk av föremål (t ex enkla motoriska stereotypier, ekolali, idiosynkratiska fraser, rada upp leksaker eller kasta föremål). (habilitering.se)
 • Vi menar att PBL kan vara ett sätt att minska stereotypt beteende vid interprofessionellt lärande och att beteendet kopplat till profession inte är så stereotypt som vi tror. (innovativeteams.no)
 • Sättet att bete sig kallas också för stereotypt. (1177.se)
 • När det talas om självskada brukar också nämnas en form av självskada som kan förekomma hos personer som är utvecklingsstörda eller har autismstörning, så kallat stereotypt självskadande, liksom självskada vid vissa svåra psykotiska tillstånd och tvångsmässig självskada vid något som kallas för trichotillomani. (rsmh.se)
 • Barnet får ett stereotypt beteende och kontakten blir svårare att hålla. (wikipedia.org)
 • En pedagogs val av närvaro i en aktivitet kan fungera som riktlinje för barnet vilket beteende som pedagogen stödjer. (fritidspedagogik.se)
 • Vetenskapen säger också är ett stereotypt mönster hindrar utvecklingen för prestation. (probikefit.se)
 • Den vanligaste teorin var att djuret uppvisade ett beteende på grund av understimulans, därefter var det lika stor andel som svarade att beteendet kan kopplas till naturligt beteendet eller att djuret ville ha mat/hälsa på ägaren. (slu.se)
 • Att finna Kremls beteende för oroande är knappast utan saklig grund. (cornubot.se)
 • Större behövs inte på grund av dess rörelsemönster som är ganska enkelt och stereotypt. (wikipedia.org)
 • Tomgångshandling menar inom etologi en form av stereotypt beteende. (wikipedia.org)
 • Tar cirka tio minuter och fokuserar på social samverkan, språk samt stereotypt beteende. (expressen.se)
 • Målsättningen med studien var att se om disorganiserat beteende kan vara en indikator på psykos hos 43 vuxna med autism, utvecklingstörning och en tidigare psykiatrisk diagnos. (habilitering.nu)
 • Vanligen återfinns detta beteende hos djur som lever i fångenskap, men även hos djur i det vilda. (wikipedia.org)
 • Filmens roliga sidekicks - i detta fall tomtenissarna - blir inte överdrivet publikfriande och den med en mer betydelsefull roll - inslagningsbesatta, alternativt stylade Bryony - är för en gångs skull tjej utan att behöva iklä sig varken stereotypt beteende eller rosa klänningar. (moviezine.se)
 • Det fanns betydande skillnader mellan grupperna inom alla områden och föräldrarna till ungdomarna med Aspergers syndrom var i många fall mycket medvetna om avvikelser i deras barns beteende vid tidig ålder. (habilitering.nu)
 • I rapporten påpekas det att gårdsminkar fortfarande är vilda och har kvar sitt naturliga beteende och behov. (svenskmink.se)
 • Stereotypt och repetitivt självskadebeteende bör utredas och bedömas inom habiliteringen eller den verksamhet i vilken individen ingår, gärna med hjälp av en individuell analys av individens sammanhang, funktionsnivå och förmåga. (vardochinsats.se)
 • Vävning, krubbitning och luftsnappning är de vanligaste typerna av stereotypt beteende hos häst. (losatyglar.com)
 • Investerarnas beteende får inte bara konsekvenser för de enskilda företagarna utan i förlängningen kanske även för Sverige som innovationsland, menar Malin Malmström. (di.se)
 • och med detta menar jag att han inte på uppseväckande sätt skiljer sig från hur man stereotypt förväntar sig att en pojke skall vara. (blogg.se)
 • Tics är tvångsmässiga rörelser som upprepas på ett stereotypt sätt. (nseo-sw.men)
 • Ett av Kremls påverkansoperatörer planterat begrepp är ryssofobi , som att varna och uppmärksamma för Putins Kremldiktaturs aggressiva beteende mot sina grannar och mot Sverige, skulle innebära att man har en rädsla för ryska folket, så till den grad att det påverkar en liv. (cornubot.se)
 • Utveckling och beteende under de första två levnadsåren utvärderades retrospektivt av föräldrarna till 23 ungdomar och unga vuxna med Aspergers syndrom och 13 normalutvecklade ungdomar och unga vuxna. (habilitering.nu)
 • dock ligger hennes ständiga lust att vilja knulla vem som helst ju ganska nära ett känt och stereotypt beteende hos somliga män. (kokk.se)
 • Även om hennes omogna beteende får mig att tycka synd om Gideon, är han onekligen ganska creepy i sin egen överdrivna svartsjuka som för hans del medför en sjuk vilja att kontrollera minsta detalj av Evas liv. (erotisklitteratur.se)
 • Det är exakt samma beteende som större kattdjur visar upp då de sitter i bur. (jinge.se)
 • D han r snygg och v luppfostrad har han inga problem att tr ffa kvinnor, men desto sv rare att beh lla dem. (dubbningshemsidan.se)
 • Han hade en möjlighet att lyfta det riktigt problematiska i sitt beteende, han hade en möjlighet att ta det på allvar och han hade framför allt en möjlighet att poängtera att hans agerande är ett symptom på ett samhälle där män behandlar kvinnor illa. (blogspot.com)
 • Tänk på att inte låta hamstern ha tillgång till hjulet alltjämt då det lätt kan leda till ett stereotypt beteende. (reginasvet.se)
 • Vi förefaller påverkas av stereotypt tänkande utan att vara medvetna om det. (avoiceformen.com)
 • Omgivningens påverkan på tics, inget beteende förekommer skilt från omgivningens påverkan. (nseo-sw.men)
 • Forskarna noterade att på många håll, asiatiska amerikaner - en snabbt växande befolkning på mer än 11 ​​miljoner människor - är stereotypt och vilseledande, tänkt som en 'lyckad' minoritetsgrupp som är en 'modell' av discrimination- fritt boende. (sureshotpb.com)
 • Bellmans annorlunda agerande utgör ett skarpt brott mot de två förstas mönster samtidigt som det bildar ett logiskt (eller stereotypt) agerande (åtminstone inom ramen för historien). (wikipedia.org)
 • Esmail r ocks en komplex och nyanserad rollfigur, som r tillr ckligt v luppfostrad och sympatisk s man ska bry sig om honom, samtidigt som han ocks irriterar sig ver hans beteende. (dubbningshemsidan.se)
 • Självskada räknas som ett självdestruktivt beteende, precis som att röka, utsätta sig för farliga situationer och relationer, självmord och självmordsförsök, ätstörning, missbruk av alkohol och droger. (rsmh.se)
 • Så finner han nöje i upprepning och stereotypt beteende. (blogspot.com)