• Staphylococcus aureus (S. aureus), gula stafylokocker, är en bakterietyp som finns hos minst 50% av alla friska individer, de förekommer främst i näsöppningen. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från andra stafylokocker är S. aureus koagulaspositiv. (wikipedia.org)
 • Stafylokocker r en grupp bakterier och aureus r en art i den gruppen. (hastsverige.se)
 • Koagulaspositiva stafylokocker består av arterna Staphylococcus aureus, S. intermedius och S. hyicus. (livsmedelsverket.se)
 • En undergrupp av de gula stafylokockerna kallas för MRSA (meticillinresistent staphylococcus aureus). (wikipedia.org)
 • MRSA (methicillinresistent staphylococcus aureus) är anmälningspliktig och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. (vgregion.se)
 • MRSA st r f r meticillin-resistenta Staphylococcus aureus . (hastsverige.se)
 • En neonatal-avdelning vid ett sjukhus i Cambridge, England, plågades under flera månader av en multiresistent bakterie av typen methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA). (genteknik.se)
 • Han experimenterade med en odling av bakterien staphylococcus aureus. (mimersbrunn.se)
 • Om bakterien d r resistent r den sv rbehandlad. (hastsverige.se)
 • I Sverige beräknas knappt en procent av S. aureus vara meticillinresistenta. (wikipedia.org)
 • Staphylococcus aureus är en mycket vanlig och väldigt farlig tillståndsbetingad patogen bakterie som kan infektera någon person oavsett kön eller ålder. (greeleymedcare.com)
 • Detta intressant faktum är på grund av den höga variabiliteten av staphylococcus och dess förmåga att snabbt utveckla resistens mot olika antibiotika (särskilt vid doser av icke-efterlevnad av patienten, som tar emot en mångfald av mediciner och varaktighet av kursen). (greeleymedcare.com)
 • Vissa stammar av S. aureus producerar stafylokockenterotoxin vilket kan ge matförgiftning om tillräckliga mängder bildas i livsmedlet. (livsmedelsverket.se)
 • Det r en bakterie som kan smitta mellan m nniskor och djur och som r sv rbehandlad n r den orsakar en infektion. (hastsverige.se)
 • Detta kromogena, modifierade Baird Parker-material i plattan är selektivt och speciellt för Staphylococcus aureus, men indikerar även Staphylococcus hyicus (S. hyicus) eller Staphylococcus intermedius (S. intermedius). (3msverige.se)
 • I livsmedel är S. aureus viktigast, även om S. intermedius vid enstaka tillfällen har varit involverad i sjukdomsfall. (livsmedelsverket.se)
 • En av de toxiner som produceras av Staphylococcus aureus - exfoliatin har egenskapen att drabbas av nyfödda. (greeleymedcare.com)
 • Kolonier av koagulaspositiva stafylo- kocker (Staphylococcus aureus) på Rabbit plasma Fibrinogen agar (RPFA). (livsmedelsverket.se)
 • S. aureus visas som tydliga rödvioletta kolonier. (3msverige.se)
 • Anledningen är att en vanlig bakteriologisk odling fångar upp de flesta Staphylococcus aurues -infektionerna och ger ett mer rättvisande svar än en anrikning som förökar upp alla bakterier även de som förekommer på hud eller i kons miljö och som kan ha kommit med om provtagningen inte varit optimal. (sva.se)
 • Jag undrar även om det är så att s. aureus kan åtekomma på grund av att några bakterier har internaliserats i epitelceller och där kan ligga latent ett tag? (doktorn.com)
 • Ja det finns konstiga varianter av nästan alla bakterier, som tur är så hör det inte till vanligheten att Staph aureus ser ut så här. (sva.se)
 • Pivmecillinam används för behandling av urinvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier och den grampositiva bakterien Staphylococcus saprophyticus [ 3 ] , men saknar för övrigt effekt mot de flesta grampositiva bakterier. (wikipedia.org)
 • Proverna togs med fuktade sterila svabbar och bakterier anrikades i buljong i två steg innan de odlades på blod samt MAST och chrom-agarplattor, vilka är selektiva plattor för Staphylococcus spp. (slu.se)
 • Biofilmbildande bakterier som S. aureus är svåra att tvätta bort. (slu.se)
 • DAX Ytdesinfektion Plus uppfyller bl.a. standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Entereoccocus hirae. (inkclub.com)
 • Denne forgiftningssykdommen skyldes en bestemt type bakterier - gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), som trives spesielt godt i høyabsorberende, syntetiske tamponger. (helseogkost.no)
 • Man fann fem olika multiresistenta bakterier: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii complex, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, och Klebsiella pneumoniae. (nyhetsbanken.se)
 • equi, Streptococcus zooepidemicus och Staphylococcus aureus är känsliga för penicillin och vanliga hästpatogener i Sverige och valdes därav ut som representativa bakterier. (slu.se)
 • Conroy Care Kit förstör gram-positiva och gram-negativa bakterier inklusive Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium terrae och Enterococcus hirae. (triolab.se)
 • Syftet med litteraturstudien var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med meticillinresistenta staphylococcus aureussjukhus. (diva-portal.org)
 • Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus samt Staphylococcus pseudintermedius i miljön på ett hästsjukhus i Sverige. (slu.se)
 • Staphylococcus aureus är en mycket vanlig och väldigt farlig tillståndsbetingad patogen bakterie som kan infektera någon person oavsett kön eller ålder. (greeleymedcare.com)
 • Staphylococcus aureus är en bakterie som liknar en boll i utseende. (greeleymedcare.com)
 • Det r en bakterie som kan smitta mellan m nniskor och djur och som r sv rbehandlad n r den orsakar en infektion. (hastsverige.se)
 • Knappt en tiondel av juverinfektionerna orsakades av Staphylococcus aureus som är den bakterie som är vanligast vid de mer aggressiva juverinflammationerna. (slu.se)
 • Cubicin används även hos vuxna för att behandla infektioner i vävnader som klär insidan av hjärtat (inklusive hjärtklaffar) orsakade av en sorts bakterie som kallas Staphylococcus aureus . (apoteket.se)
 • Resistens mot flera olika antimikrobiella läkemedel i stammar av Staphylococcus aureus har påvisats sedan 1950-talets mitt. (ruokavirasto.fi)
 • Vissa stammar av S. aureus producerar stafylokockenterotoxin vilket kan ge matförgiftning om tillräckliga mängder bildas i livsmedlet. (livsmedelsverket.se)
 • Microbiological information: The product has showed effect on the following organisms: - Staphylococcus auerus - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Candida albicans - Mycobacterium avium - Mycobacterium terrae - Human Rota virus - Adenovirus - Vaccinavirus - Bovine Viral Diarrhea (BVDV) (surrogate of HCV) Lagring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. (inkclub.com)
 • Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus). (wikipedia.org)
 • mot Staphylococcus aureus och Streptococcus lunginflammation. (kelkoo.se)
 • Intervacc har nyligen, i hård konkurrens, blivit tilldelade medel från både Eurostars-2 programmet och Vinnova för fortsatt utveckling av sina vacciner mot Streptococcus suis på smågrisar samt Staphylococcus aureus som bl.a orsakar juverinfektion på kor. (aktiespararna.se)
 • Her holder de til sammen med ulike beslekta pneumokokkstammer, men også fjernere slektninger som Haemophilus influenzae , Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) and Moraxella catarrhalis . (forskning.no)
 • Vanligen orsakas inflammationen av bakterien Staphylococcus aureus, men ibland kan orsaken vara bakterien Pseudomonas, som trivs i smutsiga bubbelpooler. (kaypahoito.fi)
 • Han experimenterade med en odling av bakterien staphylococcus aureus. (mimersbrunn.se)
 • Från 10 000 cellkulturer gick det att isolera 25 nya antibiotiska ämnen som alla kunde hämma tillväxten av bakterien Staphylococcus aureus. (lakemedelsvarlden.se)
 • Kolonier av koagulaspositiva stafylo- kocker (Staphylococcus aureus) på Rabbit plasma Fibrinogen agar (RPFA). (livsmedelsverket.se)
 • Hos en del djurslag, d ribland h st, kan Staphylococcus aureus finnas normalt p huden och i n san utan att orsaka problem, men ibland uppst r tyv rr infektioner. (hastsverige.se)
 • Eftersom meticillinresistens är ett reellt hot mot människors och djurs hälsa och ett ökande problem är det mycket viktigt att alla isolat av Staphylococcus aureus eller S. pseudintermedius som kan misstänkas vara meticillinresistenta konfirmeras molekylärbiologiskt. (sva.se)
 • Staphylococcus aureus och gramnegativa tarmbakterier är ovanliga orsaker och kan uppträda efter influensa, hos immuno-supprimerade patienter och vid nosokomiala infektioner. (janusinfo.se)
 • Vi beskriver två fall med postoperativt uppkommet WFS associerat med Staphylococcus aureus-sepsis respektive heparininducerad trombocytopeni. (lakartidningen.se)
 • Impact of transcription factors AP-1 and NF-kappaB on the outcome of experimental Staphylococcus aureus arthritis and sepsis. (gu.se)
 • S. aureus har betydelse vid infektioner i nedre luftvägarna. (folkhalsomyndigheten.se)
 • S. aureus har större betydelse för infektioner i nedre Iuftvägarna ( nosokomial pneumoni , infektioner hos patienter med cystisk fibros ). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Jag lider av atopiska eksem, men för en dryg månad sedan fick jag penicillin som hjälpte så som jag förstod det var s. aureus som ställde till det mycket i mina eksem, och dessa försvann när jag åt heracillin. (doktorn.com)
 • Medlen har ungefär samma antibakteriella spektrum som penicillin V, men med den skillnaden att de är relativt stabila mot en viss typ av bakteriellt beta-laktamas , främst det som bildas av Staphylococcus aureus . (wikipedia.org)
 • Vid cystisk fibros förekommer S. aureus framförallt tidigt i förloppet som infektiöst agens. (folkhalsomyndigheten.se)
 • S. aureus kan även förekomma som fynd i urinodling hos kateteriserade patienter eller som tecken på disseminerande sjukdom med embolisering till urinvägarna. (folkhalsomyndigheten.se)
 • S. aureus är av underordnad betydelse vid övre luftvägsinfektioner, även om de förekommer vid otit respektive sinuit. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De djurpatogena arterna S. intermedius , S. hyicus och S. chromsogenes är liksom S. aureus koagulaspositiva. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Staphylococcus aureus och Clostridium perfringens. (jof.se)
 • Önskas specifik undersökning för Staphylococcus aureus så rekommenderar vi PCR-undersökning. (sva.se)
 • Förekomst av en specifik gen hos S. aureus som kodar för Panton-Valentine leukocidin (PVL-toxin) är kopplad till aggressiva nekrotiserande pneumonier framför allt i efterförloppet till influensa hos tidigare friska barn och ungdomar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Staphylococcus aureus förekommer naturligt på kors och människors hud och kan komma med vid provtagning och ge felaktigt utslag i undersökningen. (sva.se)
 • I Sverige beräknas knappt en procent av S. aureus vara meticillinresistenta. (wikipedia.org)