• Den enda rimliga åtgärden för att förhindra stafylokockinfektioner är lokal sanering av huden, slemhinnorna och övre luftvägarna under årets kalla tid samt att ta mediciner som stärker immunsystemet. (affordmedicaltechnologies.com)
  • De största hälsoproblemen vi fann var: stafylokockinfektioner i huden, parasitinfektioner, utmattning och influensa. (ankarstiftelsen.com)
  • I denna grupp ingår de antibiotika som vanligen används vid behandling av stafylokockinfektioner. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Stafylokockinfektioner förekommer i sjukhusmiljö och orsakar ibland förlängda vårdtider för patienten. (kursnavet.se)
  • Oftast orsakar utvecklingen av sjukdomen streptokock- och stafylokockinfektioner, liksom gonokocker och hemofilusbaciller. (amb-healthcare.com)
  • Idag förordas vid peroral behandling av stafylokockinfektioner en kombinationsbehandling, där rifampicin bör ingå (trots att denna indikation saknas i FASS) om biofilmsaktiv behandling eftersträvas. (internetmedicin.se)
  • Flukloxacillin kan användas mot stafylokockendokarditer (tillsammans med aminoglykosid), allvarligare stafylokockinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner (till exempel rosfeber). (wikipedia.org)
  • Behandling av stafylokockinfektioner i barndomen När man talar om droger som ordineras för behandling av stafylokocker hos Små sår och repor omedelbart. (infoforwomen.be)