• Det är en sårbarhet som alltså förklaras av andra faktorer än de mest kända, och som vi undersökte i den här studien, säger Johan Åhlén. (folkhalsoguiden.se)
 • Det finns även andra faktorer som gör att kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta och sårbara. (docplayer.se)
 • Att arbetslösheten sjunker och konjunkturen stärks är korrelerat med Riksbankens alltmer expansiva penningpolitik, men det är högst osäkert hur mycket den faktiskt bidragit till det och hur mycket som beror på andra faktorer - vi är som bekant ytterst beroende av vår omvärld. (blogspot.com)
 • Bakgrund: Statistik och forskningsrapporter från bland annat Världshälsoorganisationen visar att hälsan världen över är ojämlikt fördelad och att socioekonomisk status, socialt kapital och health literacy är bidragande faktorer. (uppsatser.se)
 • Huvudfrågeställningarna är: På vilket sätt påverkar föräldrarnas socioekonomiska bakgrund när de väljer förskola för sitt barn? (uppsatser.se)
 • Empirin i rapporten utgöras av en samkörning av Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas med Statistiska centralbyråns databas som har gett information om gäldenärernas socioekonomiska bakgrund. (lu.se)
 • Det är stor skillnad mellan svarta och vita i USA avseende socio-ekonomiska faktorer såsom inkomst, splittrade familjer, dömda för brott m.m. (bjornherstad.se)
 • Den aktuella studien visar att både individuella faktorer och områdesfaktorer, i det här fallet områdets socioekonomiska status, har betydelse vid användning av medicin mot ADHD. (folkhalsoguiden.se)
 • För att få en djupare förståelse av överskuldsättningens spridning undersöks även skillnaderna mellan statliga skulder och övriga skulder, samt om socioekonomiska variabler påverkar dessa skillnader. (lu.se)
 • Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. (uppsatser.se)
 • Hans mastersavhandling vid University of Nottingham handlade om socio-ekonomiska faktorer bakom skillnader i mortalitet. (wikipedia.org)
 • Skillnader i välmåga och hälsa står enligt olika undersökningar ofta i samband med socioekonomiska faktorer. (hel.fi)
 • Det finns stora skillnader i förekomst av ohälsosamma levnadsvanor beroende på socioekonomiska faktorer. (vgregion.se)
 • I resultatet har hänsyn tagits till skillnader i livsstil, kost och socioekonomiska faktorer. (krav.se)
 • Regionala och socioekonomiska skillnader påverkar läsandet i högre grad än tidigare och skillnaden mellan flickor och pojkar är stor. (svd.se)
 • De delar som nu delredovisas är en kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning. (regeringen.se)
 • Skillnader finns inte bara mellan socioekonomiska grupper utan också mellan kön, åldersgrupper och geografiska förutsättningar, däribland skillnad mellan stad och landsbygd. (regeringen.se)
 • Fokus läggs på så kallade "åtgärdbara skillnader" i hälsa, som har samband med kön, utbildningsnivå, etnicitet, ålder och andra socioekonomiska faktorer. (uu.se)
 • Det finns både regionala och socioekonomiska skillnader när det gäller läkemedelsbehandling för Alzheimer. (lakemedelsvarlden.se)
 • Stor vikt kommer att fästas vid skillnader i socioekonomiska faktorer. (norrbotten.se)
 • Generellt anförs att de kriminogena faktorerna utgörs av ålder, kön , drogmissbruk , arbetslöshet , psykisk sjukdom , uppförandestörningar , fattigdom , vandalisering , låg intelligens, svag känslomässig anknytning och bristande impulskontroll är bara några exempel på sådana faktorer. (wikipedia.org)
 • Det kan till exempel handla om socioekonomiska förhållanden, övervikt eller ålder. (lakartidningen.se)
 • Forskarna justerade sedan för övriga riskfaktorer som till exempel kön, mammans ålder och socioekonomiska faktorer. (netdoktor.se)
 • Jag studerar tillgänglighet och konsumtionsförändringar generellt och beroende på ålder, kön och traditionella socioekonomiska variabler i förhållande till vårdgivarförhållanden. (skane.se)
 • Det kan dels bero på olika socioekonomiska faktorer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. (scb.se)
 • Sjukvårdskonsumtion påverkas av flera olika faktorer förutom sjukdom, där socioekonomisk position (till exempel låg inkomst, kort utbildning) och civilstånd, (till exempel ensamstående) har väsentlig betydelse. (skane.se)
 • Eleverna får svara på frågor om så kallade "mjuka faktorer", till exempel utmaningar, studiero och stimulans. (svensktnaringsliv.se)
 • Det är socio-ekonomiska faktorer. (svt.se)
 • I Helsingborg fördelas resurser till såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan utifrån bland annat socio-ekonomiska faktorer. (skl.se)
 • Är ersättningen kanske inte tillräckligt anpassad efter socio-ekonomiska faktorer? (tco.se)
 • Den här analysen tittar på elever i årskurs 9, både på deras bakgrund och olika socioekonomiska faktorer, för att kunna se i vilken utsträckning faktorerna påverkar deras betyg. (scb.se)
 • Men i dag ser vi att uppdraget inte klarats, man kompenserar inte tillräckligt för olika socioekonomiska faktorer. (lr.se)
 • Denna förändring beror inte på att den socioekonomiska situationen i Sverige blivit sämre än i de andra länderna. (matsohlin.com)
 • Forskning visar att de flesta folksjukdomar och folkhälsoproblem beror på flera olika faktorer och förhållanden som samverkar. (torsby.se)
 • I diagrammet visas skillnaden av de modellberäknade värdena mellan elever med olika bakgrund hade sett ut, om alla grupper hade haft samma socioekonomiska förutsättningar. (scb.se)
 • En annan förklaring är socioekonomiska faktorer, där grupper med en starkare socioekonomi, som är mer välutbildade och tjänar bättre, tenderar att vara friskare än grupper med lägre socioekonomi. (arbetet.se)
 • Den här studien är: (1) En del av en andra fas i ett internationellt projekt med huvudsyfte att ökaförståelsen för om och hur olika faktorer påverkar utvecklandet av en (in)aktiv livsstil, samtutforska om faktorerna är samma i olika sociala grupper i samhället. (uppsatser.se)
 • Trots det utesluts vissa grupper från naturen, inte minst på grund av socioekonomiska faktorer. (utemagasinet.se)
 • Det handlar om faktorer som ekonomiska resurser, klasstorlek, elevers socioekonomiska status med mera. (matsohlin.com)
 • Flera föredrag handlar om vad etnicitet, genus, funktionshinder och socioekonomiska faktorer betyder för ungas välmående. (mynewsdesk.com)
 • När det kommer till just EU-valet tror Schön däremot inte att det bara handlar om socioekonomiska faktorer. (bt.se)
 • Vi ser en positiv utveckling vad gäller hälsa och överlevnad för personer med diabetes som får njursvikt, men större vikt behöver läggas vid socioekonomiska faktorer som ekonomi och utbildning för att alla ska få del av förbättringen, säger Cecilia Toppe, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Vi har lagt vikt vid socioekonomiska faktorer och kommunens gleshet i vår beräkningsmodell utöver kostnadsutjämningen, förklarar Emelia Värja. (svensktnaringsliv.se)
 • Dock brukar försvarare av massinvandringen vara snabba med att påpeka att studien från 2005 trots allt visade att socioekonomiska faktorer var en viktigare förklaring än etnicitet. (detgodasamhallet.com)
 • Dock kunde den ökade risken för total-dödlighet hos utlandsfödda män (med undantag för finska män) förklaras av utbildningsnivå, civilstånd, boendeform, ekonomiska resurser och socialt nätverk (socio-ekonomiska och psykosociala faktorer). (dissertations.se)
 • Men det kan också bero på andra faktorer som är nära sammankopplat med socioekonomiska faktorer - exempelvis erfarenheter, tid och resurser. (utemagasinet.se)
 • Men hur är det med de ständigt omtalade socioekonomiska faktorerna, såsom huruvida en person är arbetslös, växt upp med fattiga föräldrar, har dålig utbildning och så vidare? (detgodasamhallet.com)
 • Dessutom väger man in socioekonomiska faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildning och andelen nyinvandrade elever. (storfors.se)
 • Som en del av den socioekonomiska bedömningen granskas även gårdens verksamhet, bland annat med avseende på möjligheterna att omorganisera arbetena. (mela.fi)
 • Färska resultat från forskningsprojektet Ung livsstil bekräftar den sedan tidigare kända bilden av att även idrott är tätt kopplat till socioekonomiska strukturer, vilket vi som kommun behöver ta stort ansvar för att kompensera. (unt.se)
 • Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som föräldrar värderar som viktiga för sina barn vid förskolevalet och analysera socioekonomiska strukturer och samhällskulturer som kan påverka detta val. (uppsatser.se)
 • Det är tvärtom ärftlighet, plus andra sociala faktorer, som påverkar människors socioekonomiska omständigheter. (fokus.se)
 • Men oavsett vilken politisk läggning vi har bör väl alla kunna instämma i Sariaslans slutsats: Att mer adekvat forskning är nödvändig kring vilka sociala faktorer som kan leda till antisocialt beteende och psykiska sjukdomar, så att samhället riktar insatserna rätt, i stället för dagens miljardslöseri på verkningslösa åtgärder och projekt. (fokus.se)
 • Det är alltså inte den socioekonomiska statusen som orsakar brottsligheten, utan kulturella värderingar som orsakar både den socioekonomiska statusen (med fattigdom och utanförskap) och brottsligheten. (detgodasamhallet.com)
 • Berodde brottsligheten enbart på fattigdom eller "socioekonomiska" faktorer så borde mormor och morfar skjutit ihjäl mängder av människor på 40-talet. (blt.se)
 • Studien BRÅ gjorde från 2005 visade ju att så var fallet, även efter att man tagit socioekonomiska faktorer i beaktande. (detgodasamhallet.com)
 • Kunskap, tillgänglighet och socioekonomiska faktorer påverkar vilka barn som faktiskt har tillgång till naturen. (utemagasinet.se)
 • Rapporten visar att lägre kommunalskatt och ökad konkurrensutsättning är två viktiga faktorer. (svensktnaringsliv.se)
 • Även om ovanstående faktorer påverkar risken för att fetma uppstår är den enda direkta orsaken till att fetma utvecklas att individen äter för mycket och rör sig för lite. (internetmedicin.se)
 • Nu har man även tittat på socioekonomiska faktorer vid jämförelsen mellan kommunerna. (gp.se)
 • En tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. (skolinspektionen.se)
 • I de sammanvägda resultaten för kommunerna tar SKL i årets Öppna jämförelser hänsyn till socioekonomiska faktorer. (sodertalje.se)
 • Vidare förklaras den ökade brottsligheten bland utrikesfödda med socioekonomiska faktorer. (dagenssamhalle.se)
 • socioekonomiska faktorer har gjort dem mer utsatta. (aftonbladet.se)
 • Ekonomiskt utsatta ungdomar : Sambandet mellan familjers socioekonomiska status och ungdomars psykosomatiska besvär och självupplevda kompetens. (doria.fi)
 • Som med all prostitution är socioekonomiska faktorer bidragande. (bangkok.nu)
 • De som är födda utomlands, och som bott en kortare tid i Sverige, har även med hänsyn till olika socioekonomiska förutsättningar lägre meritvärde. (scb.se)
 • Just nu studerar han utvecklingen och konsekvenserna av de svenska tandvårdsreformerna från 1974 och framåt, och är också med i ett projekt som tittar på salutogena faktorer för oral hälsa, alltså varför -vissa människor behåller en god tandhälsa högt upp i åren. (tandlakartidningen.se)
 • En ny rapport från Socialstyrelsen visar att socioekonomiska faktorer påverkar kvinnors och barns hälsa under graviditet och förlossning. (dagensmedicin.se)
 • Att läraren betyder mer innebär inte att andra faktorer saknar betydelse. (matsohlin.com)
 • I dag tar alldeles för få kommuner hänsyn till socioekonomiska faktorer när man fastslår skolpengen. (lo.se)
 • Det är dessutom faktorer som skolan inte kan göra så mycket åt, åtminstone inte på kort sikt. (matsohlin.com)
 • Kvantitativa faktorer som klasstorlek kan spela en roll, men gör det inte på något enkelt sätt. (matsohlin.com)
 • Även socioekonomiska faktorer tycks spela in, såsom föräldrarnas inkomst och utbildning. (doktorn.com)
 • Jubel när elevenkäten (som är en del av de faktorer som ligger till grund för rankingen) presenterades. (storfors.se)
 • Öppna jämförelser tittar även på socioekonomiska faktorer. (torsby.se)
 • Särskilt dödligheten har fått en allt starkare koppling till socioekonomiska faktorer. (unt.se)
 • Sammanfattningsvis talar resultaten i studierna för att omgivningsfaktorer snarare än ärftliga faktorer förklarar den höga risken för osteoporosfrakturer i Nordeuropa. (lakartidningen.se)
 • Man väger också in faktorer som andel behöriga lärare och lärare med pedagogisk examen. (storfors.se)
 • Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik. (svensktnaringsliv.se)
 • det går att intressera ungdomar för teknik och naturvetenskap trots att socioekonomiska faktorer talar emot. (iva.se)