• Projektets målsättning har varit att skapa ett socialt boende för miljömedvetna studenter och unga vuxna. (karavanlandskap.se)
 • I den västra delen av trädäcket skapas en större gemensam plats från vilka boende och besökare kan titta på pågående tennismatcher arrangerade av den intilliggande tennishallen SEB Usif Arena. (karavanlandskap.se)
 • 7 Innehållsförteckning Förord Uppdraget Rapportens upplägg och läsanvisningar Forskningscirkeln, en teori- och handlingsinriktad metod Förutsättningar i inledningsarbetet Särskilda boenden för äldre en avskärmning från samhället Forskningscirklarna i praktiken Rutiner och normer i det dagliga arbetet Vad räknas som arbete? (docplayer.se)
 • Under 2013 har de områden som flest frivilliga sökt sitt intresse till varit ideella insatser inom verksamheter för barn och ungdom, socialt arbete och inom integration, enligt Volontärbyråns statistik. (mynewsdesk.com)
 • Detta gäller framförallt inom idrott, kultur, fackföreningar/boende och socialt arbete. (mynewsdesk.com)
 • Mycket förebyggande arbete - om hur bärföretaget Ransäter Invest AB jobbar med socialt ansvar. (krav.se)
 • Till sin hjälp har de bland annat haft ledande forskare på fattigdom, hemlöshet och socialt arbete. (expressen.se)
 • Du har h gskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete. (vakanser.se)
 • Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. (liu.se)
 • Förkunskapskravet för kursen är antagning på forskarutbildning i socialt arbete. (liu.se)
 • Enligt avtal med Nationella forskarskolan i socialt arbete ska kurskostnaderna bekostas av din institution. (liu.se)
 • Vi som ansvar för kursen är Alexandru Panican, docent i socialt arbete på Lunds universitet, Tapio Salonen, professor i socialt arbete på Malmö universitet och Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete på Linnéuniversitetet och Lunds universitet. (liu.se)
 • Kursen drivs av Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet. (liu.se)
 • Kursen drivs av Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. (liu.se)
 • Den nationella forskarskolan i socialt arbete koordinerar kurser, genomför seminarier, organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar internationella kontakter. (liu.se)
 • Den första bostadskongressen anordnades 1916 av Centralförbundet för socialt arbete. (wikipedia.org)
 • Comintegra/Rainbow: Konferens om boende, arbete och rehabilitering av personer med drog- och alkoholberoende. (esf.se)
 • Centralförbundet för socialt arbete: Konferens om barnfattigdomens många ansikten. (esf.se)
 • Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden. (bra.se)
 • Nästan hälften av kvinnorna (48 %) i socialt utsatta områden, uppger att de är otrygga på kvällstid i sitt eget bostadsområde, jämfört med en tredjedel (30 %) av kvinnorna i övriga urbana områden. (bra.se)
 • Bland män i socialt utsatta områden uppger 22 procent att de är otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen. (bra.se)
 • Utsattheten för brott är också högre i de socialt utsatta områdena men det är mindre skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. (bra.se)
 • Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till socialt utsatta områden. (bra.se)
 • Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. (bra.se)
 • Situationen i landets 61 socialt utsatta områden beskrivs av Brottsförebyggande rådet (Brå) som exceptionell. (aftonbladet.se)
 • I vissa socialt utsatta områden existerar också parallella samhällsstrukturer, enligt Brå. (aftonbladet.se)
 • En tredjedel av de boende i socialt utsatta områden upplever stora problem med öppen droghandel respektive skjutningar. (aftonbladet.se)
 • Majoriteten av kvinnorna i socialt utsatta områden uppger att de är otrygga, vilket är nära dubbelt så många jämfört med kvinnor i andra urbana områden. (aftonbladet.se)
 • Den mest kontroversiella aspekten med SGI är att den är inriktad mot socialt utsatta ungdomar i invandrartäta områden. (wikipedia.org)
 • Särskilt utsatta är personer med utländsk bakgrund och boende i socialt utsatta områden. (gp.se)
 • Vi behöver ett starkare socialt skyddsnät för utsatta kvinnor. (unt.se)
 • Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka trygghet och förtroende för rättsväsendet, samt förekomsten av parallella samhällsstrukturer, i socialt utsatta områden. (bra.se)
 • Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med boende i socialt utsatta områden. (bra.se)
 • Rapporten vänder sig främst till rättsväsendet, men också till kommuner, myndigheter och andra aktörer som verkar i socialt utsatta områden. (bra.se)
 • Lyktan är ett Frälsningsarméns skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för människohandel och våld i nära relationer. (fralsningsarmen.se)
 • Det handlar om ett mellanting till att bo kvar hemma med hemtjänst och att bo på ett särskilt boende med bemanning dygnet runt. (sodertalje.se)
 • Du kan få ett mer självständigt boende, eller stöd av personal dygnet runt. (botkyrka.se)
 • Samtliga boenden har personal dygnet runt. (sodertalje.se)
 • Boende - Särskilda boenden med personal dygnet runt. (eksjo.se)
 • Våra boenden erbjuder individuellt anpassat socialt stöd och tillgång till personal dygnet runt. (kungsbacka.se)
 • Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. (sater.se)
 • 1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden STK Sammanfattning Sociala resursnämnden planerar ett boende för personer som är hemlösa av socialt betingade orsaker. (docplayer.se)
 • Målgruppen är hemlösa drogfria personer som bedöms vara i behov av boende med stöd, med målet att den boende på sikt ska bli aktuell för boende på eget kontrakt. (docplayer.se)
 • Målgruppen är drogfria personer som genomgått missbruksbehandling men behöver stöd i sitt boende och personal kommer att finnas på plats under dagtid alla dagar. (docplayer.se)
 • Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. (scb.se)
 • Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. (sater.se)
 • Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan beviljas särskilt boende. (sater.se)
 • Vi ger socialt stöd till barn, unga och vuxna samt till personer med funktionsnedsättning. (kungsbacka.se)
 • För personer med funktionsnedsättning har vi personlig assistans, boenden och daglig verksamhet. (kungsbacka.se)
 • Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön, till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer som omfattas av LSS. (borlange.se)
 • En god omsorg om de boende förutsätter trygga och bra arbetsförhållanden för personalen, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. (av.se)
 • Allmännyttan är en viktig del av samhällsbygget och tar ett stort socialt ansvar. (sabo.se)
 • Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal med Prosper Fastighets AB avseende lokal i fastigheten Luggude 7 enligt förslaget för tiden till Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse KS hyresavtal avs socialt boende för hemlösa Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Sociala resursnämnden har samordningsansvaret och ansvar för verkställande av kommungemensamma insatser mot hemlöshet med målet att den socialt betingade hemlösheten ska minska. (docplayer.se)
 • Vi vill därför att Partillebo tar ett utökat socialt ansvar. (mp.se)
 • Göteborgs politiker skulle lätt kunna koppla greppet om allmännyttan och tvinga den att ta ett mycket större socialt ansvar. (expressen.se)
 • Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med alla boende och ha ansvar som kontaktpersonal. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Både genom att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som attraherar olika hyresgäster och genom att erbjuda ett boende till människor med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. (sabo.se)
 • Det är ditt behov av stöd som avgör vilken typ av boende du kan få. (botkyrka.se)
 • Om du blir beviljad ett särskilt boende erbjuds en bostad som är ledig och som motsvarar ditt behov. (gislaved.se)
 • Behov av tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende. (danderyd.se)
 • Med ett hållbart boende menar vi ett boende som tillgodoser människors behov, samtidigt som planetens gränser respekteras. (riksbyggen.se)
 • En servicelägenhet är särskilt boende och är till för dig som har behov av omvårdnadsinsatser. (skovde.se)
 • En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. (regeringen.se)
 • Boende med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser. (enkoping.se)
 • En gruppbostad är ett boende för dig som har stort behov av personalstöd. (kungsbacka.se)
 • Målsättningen är att de boende ska ordna egen mer varaktig bostad så snart som möjligt. (stockholm.se)
 • Här bjuds på en socialt planerad bostad med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum där gäster kan slå sig ner medan maten förbereds av köksmästaren. (maklarhuset.se)
 • Gislaveds kommun "kastar" inte ut några äldre från deras boende. (gislaved.se)
 • I Gislaveds kommun inleddes arbetet i början av året och inom sex månader är konceptet infört på alla särskilda boenden i kommunen. (gislaved.se)
 • Bevarandet av grönområden och befintliga bostadsområdens kvaliteter är en självklarhet för att Partille långsiktigt ska vara en ekologiskt och socialt hållbar kommun. (mp.se)
 • Det kunde inneburit en fara för brukarnas liv", säger Jeanette Zachau, socialt ansvarig samordnare i Borås kommun. (sverigesradio.se)
 • Cirka 3 500 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro anmäldes åren 2006-2010 från anställda vid dessa boenden, kvinnor mest. (av.se)
 • Äldre kvinnor verkar vara mer socialt isolerade än äldre män, även om skillnaderna vid den senaste mätningen inte var så stor. (scb.se)
 • I åldrarna 16-64 år är män som har en nära vän i något större utsträckning socialt isolerade än kvinnor med en nära vän. (scb.se)
 • Socialt isolerade, män och kvinnor 16 år och äldre 2016-2017, som har en nära vän, i procent. (scb.se)
 • Unga flickor som utsatts för hedersförtryck rymmer ofta från skyddade boenden där de vårdas. (aftonbladet.se)
 • Utan ett tryggt socialt nätverk blir unga ensamkommande snabbt extra sårbara. (metro.se)
 • Många särskilda boenden i landet erbjuder möjligheten att välja mellan två rätter. (gislaved.se)
 • Tjejzonen, som bedriver nationell stödverksamhet för tjejer mellan 10 och 25 år, anser att det nu krävs krafttag kring anpassning av den fysiska miljön runt de nyanlända flickorna samt att samhället ser till att säkerställa ett tryggt socialt stöd för att minska den psykiska ohälsan och bidra till en bättre integration. (metro.se)
 • Jag är glad att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av olika former av boende anpassat för äldre. (sodertalje.se)
 • Har du ett beroende och är bostadslös kan du bli erbjuden ett anpassat boende under behandlingstiden. (sodertalje.se)
 • RFSL anser också att promemorians resonemang kring skyddat boende som ekonomisk verksamhet, vilket innebär att medel för skyddat boende inte ska kunna sökas från det föreslagna bidraget, är problematiskt. (rfsl.se)
 • Hyrans storlek och vad som ingår i den skiljer sig mellan olika boenden. (helsingborg.se)
 • Målet är en socialt hållbar bostadsförsörjning där alla människor har ett tryggt boende som passar de egna behoven. (regeringen.se)
 • Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag. (gislaved.se)
 • Om vi istället tittar på endast de som bor ensamma är 18 procent av männen och 16 procent av kvinnorna socialt isolerade. (scb.se)
 • Den boende får själv, i samråd med sin hyresvärd, bostadsrättförening eller anhöriga, finna ett annat boende. (danderyd.se)
 • Varför erbjöd ni inte mannen ett annat boende inom Lulebo? (kuriren.nu)
 • Bakgrunden var den ökande gängbildningen i vissa socialt belastade områden. (wikipedia.org)
 • Vi kräver mer pengar till kvinnojourer och skyddade boenden. (unt.se)
 • Hur skapar vi socialt hållbara stads- och boendemiljöer? (abilitypartner.se)
 • Det är en exceptionellt allvarlig bild som framkommer, framförallt när det gäller det dödliga våldet med skjutningar som både skapar otrygghet för de boende och en direkt livsfara för dem som råkar befinna sig i närheten, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie i Stockholm som jobbar specifikt mot länets särskilt prioriterade områden. (aftonbladet.se)
 • Till stor del handlar det om att erbjuda boende som gör att livet fungerar för alla hyresgäster, och att tillgodose olika bostadsbehov. (sabo.se)
 • 4 Sociala resursförvaltningen Handläggare: Jan Vonheim Datum: Initierare: Ärende: Sammanfattning: Sociala resursförvaltningen SRN-SRF Godkännande av hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö Sociala resursförvaltningen samordnar och verkställer de kommungemensamma insatser mot hemlöshet med målet att den socialt betingade hemlösheten ska minska. (docplayer.se)
 • Stockholms boende- och behandlingsenhet är en stadsövergripande resurs för Stockholm och tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- eller psykosociala problem. (stockholm.se)
 • Arbetsmiljön för dem som arbetar med heldygnsomsorg av barn, ungdomar och vuxna på särskilda boenden behöver förbättras. (av.se)
 • Nettokostnaden för socialt boende ska minska. (goteborg.se)
 • Ungefär hälften har förtroende för polisen, vilket är färre än boende i övriga stadsområden. (aftonbladet.se)
 • Det känns som att jag gör skillnad både för de boende och för den övriga personalen. (landskrona.se)
 • 5 Sammanfattning Denna rapport beskriver hur forskningscirklar har använts som metod för att stödja ett utvecklings- och förändringsarbete som skulle leda till ett ökat socialt innehåll i vardagen för de äldre i ett av kommunens särskilda boenden. (docplayer.se)
 • Fem av kommunens särskilda boenden serverar sedan ett tag tillbaka två maträtter att välja mellan. (gislaved.se)
 • Tanken med kommunens särskilda boenden är att bidra till en fungerande vardag. (gislaved.se)
 • Det är möjligt att ha önskemål om vilket av våra särskilda boenden du vill flytta till. (gislaved.se)
 • De boende, många gamla och stillasittande, stortrivs med sitt boende och vill inte flytta, men upplever att det är för kallt inomhus. (liu.se)
 • När du beviljas särskilt boende kan du välja vilket boende som du vill flytta till. (sater.se)
 • Sammanfattningsvis ett underbart boende med hög livskvalitet där det bara är att flytta rakt in och göra sig hemmastadd. (husmanhagberg.se)
 • De ska ha bra boende, information på sitt språk och kollektivavtalsenlig lön bland annat. (krav.se)
 • Detta i och med att kommunen budgeterat för bland annat fler studentbostäder, fler hyresrätter och boende alternativ för funktionshindrade. (expressen.se)
 • Periodvis har min dotter, som jag har delad vårdnad om, inte kunnat bo hos mig eftersom jag inte fått någon hjälp med att hitta ett mer permanent boende och bland annat bott på härberget Tillfället där man inte ens får ta emot besök, säger Peter Ahlborg till Faktum. (expressen.se)
 • Där är männen mer socialt isolerade än kvinnorna, 7 procent jämfört med 3 procent. (scb.se)
 • Det är inte ett vårdboende utan ett boende med utökad service som trygghetsvärd och gemensamma utrymmen. (helsingborg.se)
 • Parkgatan är ett boende med särskild service som ligger på Södermalm och har 15 lägenheter. (skovde.se)
 • Ansökan om boende med särskild service gör du hos biståndsbedömaren. (skovde.se)
 • I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. (enkoping.se)
 • Ett enkelt, socialt och trivsamt boende med hela vardagens service på gångavstånd. (stenafastigheter.se)
 • 6 Vårens forskningscirklar kom att utgå ifrån hur en ökad kännedom om de boende, deras tidigare liv och intressen kunde bidra till att finna ett socialt innehåll och aktiviteter som låg i de äldres intresse. (docplayer.se)
 • Det togs även initiativ till aktiviteter knutna till någon av de boende individuellt, där även anhöriga bjöds in att medverka. (docplayer.se)
 • Detta bidrog till att fler av de boende valde att äta i sina lägenheter istället för i den gemensamma matsalen. (docplayer.se)
 • Alby Äng har en stor samlingssal där de boende kan delta i gemensamma aktiviteter under veckan: bingo, gymnastik, dans, allsång, tipspromenad, frågesport med mera. (botkyrka.se)
 • Ungefär 4 procent av befolkningen från 16 år och äldre räknades som socialt isolerade 2016-2017. (scb.se)
 • Bland 75-84 åringarna är cirka 10 procent socialt isolerade. (scb.se)
 • Bland ensamboende män 55 år och äldre är 26 procent socialt isolerade. (scb.se)
 • Av dem som uppgett att de inte har någon nära vän är 8 procent socialt isolerade, jämfört med 3 procent av dem som har någon nära vän. (scb.se)
 • Det går också att se vilka som är så kallat höggradigt socialt isolerade. (scb.se)
 • Andelen höggradigt socialt isolerade beräknas till 2 procent av befolkningen. (scb.se)
 • Dessutom vittnar flera kommuner om socialt isolerade flickor. (metro.se)
 • Vilka jobbar på ett särskilt boende? (sater.se)
 • Sensus region Stockholm/Gotland: Teater om socialt marginaliserade. (esf.se)
 • Trots en omfattande brand var det aldrig någon större fara för de boende, säger räddningsledare Morgan Palmquist till Radio Värmland. (sverigesradio.se)
 • Du som söker som stödpedagog är utbildad beteendevetare, socionom eller har utbildning omfattande boende- behandlings- eller socialpedagogik. (kungsbacka.se)
 • Den svenska allmännyttan med uppgift att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla är kanske det tydligaste uttrycket för en generell bostadspolitik. (sabo.se)
 • De blivande boende i Brf Klätterträdet efterfrågade ytor för socialt umgänge och avkoppling, med fokus på matlagningsmöjligheter. (mynewsdesk.com)
 • Både altan och rummens fördelning ger utrymme för mycket socialt umgänge med genomtänkta ytor! (hemnet.se)