• Det r av vikt att socialt arbete som profession pr glas av ett etiskt f rh llningss tt. (bokus.com)
 • Denna bok handlar om etisk reflektion i socialt arbete. (bokus.com)
 • Boken passar p kurser om socialt arbete som profession, myndighetsut vning, handledningsstrategier och etik. (bokus.com)
 • Den r ocks given l sning f r yrkesverksamma inom socialt arbete, antingen f r personlig fortbildning eller kollegiala diskussioner. (bokus.com)
 • Det kommer Mona Livholts, docent i socialt arbete vid Mittuniversitetet, fram till efter att ha analyserat tidningsartiklar om Hagamannen i Umeå. (sverigesradio.se)
 • För det första kan examensarbetet utgöras av en utvärdering av en verksamhet knutet till socialt arbete. (miun.se)
 • Kandidatexamen skall innehålla 90 hp i huvudområdet socialt arbete varav 30 hp ska utgöra GR (C) inklusive 15 hp självständigt arbete. (miun.se)
 • Sociologi handlar om sociala relationer och sociala processer i samhället, och studier i socialt arbete handlar om människors levnadsvillkor och samhällets åtgärder och stöd till utsatta. (gu.se)
 • psykologi, socialt arbete och sociologi) och de övriga inom naturvetenskapen (t.ex. (adlibris.com)
 • Björn har varit verksam inom området socialt arbete sedan 1978. (nsuungdomshem.se)
 • kollegor från socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. (gu.se)
 • En bärande tanke är att kapitalismen nu kan värdera inte bara formerna av arbete och socialt samarbete, utan livet självt, inklusive dess intelligens, relationer, kapacitet för lust och hopp, hela vårt kretslopp. (foreningenbis.com)
 • Hundars sociala förmåga att samspela med oss påverkas av gener som också tycks ha betydelse för människans beteende, enligt en ny studie av forskare vid LiU. (liu.se)
 • Experimentet testade framgångsrikt teorin att ett socialt beteende "smittar", där ett mänskligt beteende påverkas av den sociala grupp man ingår i. (gu.se)
 • Hur påverkar vårt beteende online innehållet i våra nyhetsflöden i sociala medier? (statensmedierad.se)
 • Men att gå från kunskap till handling är en annan sak, ofta har vanor, sociala normer och attityder större inverkan på vårt beteende än ren kunskap. (gu.se)
 • Målet med de arbetsätt som Webster- Stratton beskriver i boken är att åstadkomma en positiv förändring av elevernas beteende i sociala situationer. (helsinki.fi)
 • Ju mer en kvantitativ social indikator/mätare används för socialt beslutsfattande, ju mer kommer den att lyda under korrputionspress och ju mer benägen blir den att förvränga och korrumpera de sociala processer det var meningen att den skulle kontrollera/övervaka. (wordpress.com)
 • Det är något liknande Grizotti beskriver i sin ambitiösa Neurocapitalism - vi har inga direktiv inprogrammerade i oss, men övervakningssamhället, sociala medier och panoptikon i form av smart elektronik är ändå en väldigt stark kontrollapparat, som begränsar vårt utrymme och påverkar vårt beteende. (foreningenbis.com)
 • Jag känner att mina kunskaper inom området mänskligt beteende ä också ger mig intressanta perspektiv på det här med data. (gu.se)
 • Handleder också doktorander som studerar hur beroende uppkommer och utvecklas och hur problemet är relaterat till beteende och hälsa i ett bredare perspektiv. (gu.se)
 • Här kan du ta del av rökningens konsekvenser, från personlig hälsa, miljö, historia och ett globalt socialt perspektiv. (goteborg.se)
 • Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. (lu.se)
 • Vår personal ställs ofta inför antisociala beteende, attityder och värderingar. (esf.se)
 • De här testen mäter fördomar, preferenser och attityder som påverkar interpersonellt beteende. (monster.se)
 • Med hj lp av SROI-metodiken och den s kallade v rdeskapandekedjan g r det att m ta, f lja upp och utv rdera hur verksamheten skapar konkreta v rden - socialt, milj m ssigt och ekonomiskt. (bokus.com)
 • Att tänka hållbart inom alla dimensioner av hållbarutveckling - ekologiskt, socialt och ekonomiskt- samt eftersträva en god balans mellan dessa. (hb.se)
 • Att hushålla med resurser och att skapa en livskraftig, naturlig och inkluderande miljö är hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. (hb.se)
 • Hur bemötande vi t. ex aggressivt beteende på bästa sätt? (esf.se)
 • I sociologi innebär "beteende" en djurlik aktivitet som saknar social mening eller socialt sammanhang, i motsats till "socialt beteende" som har båda. (wikipedia.org)
 • Etisk reflektion handlar om att ta sig tid att t nka igenom sv ra valsituationer f r att komma fram till ett medvetet och v l genomt nkt val. (bokus.com)
 • Vår forskning handlar om grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå och förutsäga mänskligt beteende. (gu.se)
 • I samarbete med Lars Westbergs grupp vid Sahlgrenska Akademin studerar vi de molekylära signalvägar och transmittersystem som ligger till grund för social beteende. (gu.se)
 • Det är vad vi människor kan acceptera, socialt, sociologiskt och psykologiskt, som utgör begränsningarna. (chefsblogg.se)
 • Antisocialt beteende Social kompetens Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 27 april 2011. (wikipedia.org)
 • Socialt beteende är - i fysik, fysiologi och sociologi - beteende som riktas mot samhället eller äger rum mellan medlemmar av samma art. (wikipedia.org)
 • Autism kännetecknas av allvarliga och genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga. (habilitering.se)
 • Frågorna som etologer i huvudsak ställer sig berör en individs utveckling under dess liv, hormonernas inverkan på dess beteende, artens utveckling genom tiderna samt en arts anpassningsförmåga till plötsliga förändringar i naturen, såsom ogynnsamma temperaturförändringar eller nederbördsförändringar. (mimersbrunn.se)
 • De typiska symptomen vidschizofreni är hallucinationer, vanföreställningar, osammanhängande tal och beteende samt katatona symptom, dvs stelheti kroppen och att man fastnar i vissa rörelser. (gu.se)
 • Temagrupp Företagande och entreprenörskap kommer att samla in och analysera projektresultat samt sprida kunskap och erfarenhet när det gäller hur entreprenörskap och socialt företagande kan bidra till att minska utanförskap i arbetslivet i syfte att påverka policy och praktik på området. (esf.se)
 • Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. (sisummit.se)
 • Det är inte ovanligt att personer som utvecklar schizofreni har haft ospecifika svårigheter med koncentration, socialt samspel och motorik under uppväxtåren. (gu.se)
 • Rambölls utvärdering av satsningen på regionala konferenser visar att vi träffat rätt när det gäller behov och kunskap men att det är en bit kvar till att deltagarna verkligen ska handla/förändra sitt beteende. (esf.se)
 • KLSC efterlyser större kunskap om hur man skalar upp enskilda initiativ och når "the tipping point" där ett hållbart beteende plötsligt får ett större genomslag. (gu.se)
 • Forskningen visar tydligt att tillgång till en utmanande och flexibel förskolegård stödjer barnens utveckling, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. (forskoleforum.se)
 • Barn med Asperger Syndrom har för det mesta ett beteende som är socialt och känslomässigt opassande. (mimersbrunn.se)
 • Det behandlingsfokuserade stödidealet syftade till att kvinnor skulle ta ansvar för sina relationer, skydd av barn och för att förändra sitt beteende. (lu.se)
 • Har jag gjort vad jag kan för att lära mina barn att ta personligt ansvar för sitt beteende? (bloggis.se)
 • Att frysa ut en elev fördöms däremot, eftersom själva grundtanken är att få eleven att uppföra sig på ett socialt acceptabelt sätt. (helsinki.fi)
 • Surikater, som lever i södra Afrika, är på motsvarande sätt ett exempel på ett socialt flockdjur med en liten hjärna i förhållande till resten av kroppen. (sverigesradio.se)
 • Hon gifte sig med von Pappen, den olycksalige marionetten som för egen vinning skull lade undan all form av moraliskt beteende. (weebly.com)
 • Att barnen ska anpassa sig socialt ökar ju äldre de blir och för en del av dessa barnen medför det svårigheter, och de blir mer iögonfallande för omgivningen. (mimersbrunn.se)
 • Vi människor har förmågan att anpassa vårt beteende till situationer. (weebly.com)
 • Belöningar, negativt beteende och konsekvenser. (helsinki.fi)
 • att exponeras för ansikten som uttrycker känslolägen såsom glädje, ilska, rädsla eller sorg) kan dra slutsatser om hur intryck bearbetas i hjärnan och vilka konsekvenser det får för en persons perception och beteende. (gu.se)
 • Även om inte alla känner till själva begreppet algoritm så har de flesta av oss märkt att vårt beteende på nätet - vad vi gillar, delar eller döljer - påverkar vad vi ser och upplever nästa gång vi surfar på nätet. (statensmedierad.se)
 • En del får problem med inflammerade leder när de inte justerar sitt beteende när de har ont. (liu.se)
 • I det mest allvarliga fallen av hundar som inte fungerar socialt bör du söka professionell hjälp, vilket leder mig till min sista punkt. (svenskamagasinet.nu)
 • Socialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. (liu.se)
 • Skriven av sociologen Donald T. Campbell 1975 så har detta tänkespråk blivit legendariskt som en beskrivning av sättet organisationer inom varje fält förändrar sitt beteende på för att möta yttre mått. (wordpress.com)
 • Vi arbetar med att förändra ungdomens beteende i förhållande till våld, droger och kriminalitet. (nsuungdomshem.se)
 • Våra fynd avslöjar för första gången gener som kan ha orsakat den extrema förändring av socialt beteende som har skett hos hunden sedan den blev husdjur, säger Per Jensen, professor i etologi, som har lett forskargruppen. (liu.se)
 • Det är inte mycket känt om artens levnadssätt men det antas att den har liknande beteende som lamantinen. (wikipedia.org)
 • På detta sätt bibehålls alltid den individuella variationen inom artens översiktliga beteende. (mimersbrunn.se)
 • Webster-Stratton understryker att det inte är fruktbart att blanda ihop belöningar och bestraffningar i samma system, t ex att förlora införtjänta poäng, så att eleven i värsta fall kan hamna på minus och hela projektet istället stärker elevens självbild som socialt misslyckad individ. (helsinki.fi)
 • Partsrådets första webbinarium för hösten handlade om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken, samma tema som i en av Partsrådets fem e-utbildningar inom arbetsmiljö. (partsradet.se)
 • Ta del av e-utbildningen Organisatorisk och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken . (partsradet.se)
 • Motivation och belöning går hand i hand och som Webster-Stratton skriver måste belöningen vara tillräckligt "speciell" för att motivera barnen att förbättra sitt beteende. (helsinki.fi)
 • Jag ser inte skolan som en plats att lära sig socialt beteende på. (denandraresan.com)