• Nyligen hölls ett stort internationellt möte i Kanada för att ta fram en standard för socialt ansvarstagande, ISO 26000. (miljo-utveckling.se)
 • Grundtanken är att ett i-land och ett u-land tillsammans ska leda arbetet mot ett gemensamt och standardiserat socialt ansvarstagande. (miljo-utveckling.se)
 • Det är länder som är viktiga att ha bakom sig för att ett socialt ansvarstagande ska slå igenom globalt, säger Kristina Sandgren. (miljo-utveckling.se)
 • Transparent socialt ansvarstagande viktigt för allt fler företag. (addtruly.com)
 • Studier visar att socialt ansvarstagande har utvecklats till en viktig parameter när konsumenter väljer varumärken och företag. (addtruly.com)
 • 3 SEGERS UPPFÖRANDEKOD CODE OF CONDUCT så uppför vi oss SEGERS leverantörer skall följa vår uppförandekod som är en ambition att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt socialt, etiskt och miljömässigt. (docplayer.se)
 • 2 Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. (docplayer.se)
 • Det har enkla kopplingar till den internationella standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och ger även användaren möjlighet till transparent kommunikation via The Good Society. (docplayer.se)
 • Vi bidrar till bättre hälsa och ett hållbart samhälle genom att förena socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och långsiktig lönsamhet. (apoteket.se)
 • Möbelfakta är en komplett hållbarhetsmärkning för möbler, som inte bara ställer krav på kvalitet och miljö utan också på socialt ansvarstagande. (tmf.se)
 • Samtliga parter i leverantörskedjan måste följa ett socialt ansvarstagande och krav baserat på FN: s Global Compact, och där hjälper Möbelfakta möbelproducenter att säkra upp kraven, inte minst med fullgoda arbetsvillkor. (tmf.se)
 • Arctic Paper ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande i aktiv och konstruktiv dialog med intressenter på lokal, nationell och internationell nivå. (arcticpaper.com)
 • Med socialt ansvarstagande menas ansvar för våra besluts och aktiviteters konsekvenser för samhälle och miljö. (arcticpaper.com)
 • Den berör såväl miljöfrågor som mänskliga rättigheter och många andra frågor inom socialt ansvarstagande. (evertiq.se)
 • Hela 85 procent kan tänka sig att betala mer för en vara från ett företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande. (evertiq.se)
 • ISO 26000 hjälper företag och organisationer att arbeta bättre med socialt ansvarstagande och miljöfrågor. (evertiq.se)
 • Vidare visar SIS undersökning att 56 procent av svenska konsumenter anser att det är självklart att organisationer och företag ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande. (evertiq.se)
 • Vi ser en stark trend att konsumenter efterfrågar att företag arbetar med socialt ansvarstagande. (evertiq.se)
 • Detta kan och bör hanteras genom ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav på socialt ansvarstagande och följa upp dessa på ett ändamålsenligt och relevant sätt. (tmf.se)
 • Högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och ska fortsätta att driva ett framgångsrikt systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen samt främja ett socialt ansvarstagande i den egna verksamheten och i relationen med externa aktörer, lokalt och globalt. (hb.se)
 • Under de senaste decennierna har det blivit ett allt mer ökat fokus på socialt ansvarstagande bland såväl företag som privata och offentliga organisationer. (urt.cc)
 • CSR, eller socialt ansvarstagande som rör allt från att betala bolagsskatt i låglöneländer till arbetsmiljö i enskillda fabriker, är kanske inte något som vanligen ligger på HR-avdelningens bord. (hrsverige.nu)
 • Programmet har inte bara inneburit kostnadsbesparingar, utan även förbättrat CaridianBCT:s anspråk på att vara ett miljömässigt och socialt ansvarstagande företag, som också hjälper sina anställda att förstå fördelarna med återvinning. (riskkapitaltidningen.se)
 • Fabs har startat ett pågående arbete med att öka vårt sociala ansvar i våra upphandlingar. (fabs.se)
 • Fortsatt arbete Initiativet för Socialt Ansvar är ett handlingsprogram som stöder både uppstart och pågående arbete inom CSR-området. (docplayer.se)
 • Ett heltäckande arbete för social hållbarhet kräver därför att ansvar tas även i leverantörsled. (docplayer.se)
 • I Kapitalförvaltningens arbete är frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) en integrerad del av det dagliga arbetet i de aktivt förvaltade konsortierna. (kammarkollegiet.se)
 • I rapporten Global expectations on Indian operations undersöker Finnwatch och Swedwatch finsk-svenska Stora Ensos arbete med socialt ansvar i två av dess fabriker i södra Indien. (swedwatch.org)
 • I en relativt tung bransch där manuellt arbete fortsatt förekommer i stor utsträckning har branscherna ett ansvar för att se till att de anställda har goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. (tmf.se)
 • Åren före dessa kriser ökade företagens arbete med CSR,det sociala ansvaret i samhället. (openthesis.org)
 • Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. (uu.se)
 • Socionomprogrammet vid Uppsala universitet är en generalistutbildning inom huvudområdet socialt arbete. (uu.se)
 • Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom socialt arbete och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik. (uu.se)
 • Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete. (uu.se)
 • Socialt arbete som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. (uu.se)
 • Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. (uu.se)
 • Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter, socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete. (uu.se)
 • En filosofie kandidatexamen i socialt arbete kan tas ut efter fullgjorda 180 hp inklusive examensarbete. (uu.se)
 • Att lära mig mycket om socialt arbete, som jag kan ha nytta av i mitt framtida arbete. (uu.se)
 • Att många är så dåliga på att kommunicera sitt CSR-arbete tror jag helt enkelt beror på att det fortfarande inte är helt rumsrent att ta ansvar socialt som företag. (hrsverige.nu)
 • Per Olsson Fridh är statssekreterare med ansvar för den svenska regeringens internationella arbete med Agenda 2030. (fuf.se)
 • Vill du ha ett socialt arbete i en dynamisk och utvecklingsbenägen verksamhet i ett globaliserat och digitaliserat informationssamhälle? (hb.se)
 • Det talades om att hitta nya vägar så att handlingen blir en upplevelse där musik, socialt arbete och närproducerat var några ledord. (slu.se)
 • Du kommer också att få ta del av hur man mäter och rapporterar det sociala ansvaret i olika typer av hållbarhetsrapporter. (uu.se)
 • Det sociala ansvaret gör att vi måste utveckla SIA-Glass! (ihm.se)
 • Kravmärkt ställer dessutom krav på socialt ansvar. (wikipedia.org)
 • Möbelfakta är den enda hållbarhetsmärkningen för möbler inom EU med krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. (tmf.se)
 • KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. (krav.se)
 • Rektor och ledningsfunktioner har ett ansvar för att systematiskt följa upp och främja högskolans vision om en hållbar högskola, att relevanta mål uppnås, att aktuella lagar och krav inom området efterlevs samt att ISO 14001-standarden följs. (hb.se)
 • KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. (massrestauranger.se)
 • Cruise Market och Resia Travel Group tar ett långsiktigt socialt ansvar (CSR) och arbetar med etik och sociala frågor i alla led. (cruisemarket.se)
 • Aktuell Hållbarhet är Nordens ledande medie för personer som arbetar med miljöfrågor, hållbar utveckling och socialt ansvar. (aktuellhallbarhet.se)
 • De flesta företag och branscher säger att de arbetar med frågor om socialt ansvar och hållbarhet men det har saknats en djupgående analys av hur företagen i praktiken arbetar med frågor som rör deras samspel med samhälle och miljö. (wordpress.com)
 • I Sverige består nätverket av ett 70-tal medlemmar som är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar. (svnsweden.se)
 • Kommunicera skapa mervärden Att vara med i Initiativet för Socialt Ansvar ger mervärden. (docplayer.se)
 • Att engagera företaget och dess anställda att ta ett socialt ansvar, bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och stolta medarbetare, men även till att stärka företagets varumärke i samhället. (forfreedomsweden.com)
 • För äldre kan även faktorer som kognitiva nedsättningar, sjukdom och ett ofta minskande socialt nätverk skapa ytterligare svårigheter. (uu.se)
 • Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och destinationerna vi besöker - ett hållbart resande är därför en av våra främsta hjärtefrågor. (cruisemarket.se)
 • I år infördes en lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. (slu.se)
 • Svenska företag tjänar pengar på att ta socialt ansvar - särskilt om de vågar berätta om det. (evertiq.se)
 • Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av aktier. (kammarkollegiet.se)
 • Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. (svnsweden.se)
 • CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. (gronatryck.se)
 • Tanken är att CSR och ett socialt företagande kan ha ett direkt ekonomiskt värde. (docplayer.se)
 • ATT SOM FÖRETAG ta ansvar för sin påverkan på samhället utöver vad lagen kräver kallas för CSR, Corporate Social Responsibility och det ger ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv på företagandet. (affarsstaden.se)
 • Samtidigt sätter den in Place Management i ett europeiskt ekonomiskt, historiskt och socialt sammanhang.Christer Asplund fjärde bok om platsutveckling från ett lokalt och regionalt perspektiv handlar om platsledarens betydelse. (adlibris.com)
 • Hållbar utveckling består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. (csrsweden.se)
 • Arbetet sker oftast i projektform där man har möjlighet att handha och påverka allt i ett projekt från början till slut samt även ta ansvar för den ekonomiska biten. (jcimariehamn.ax)
 • Vi erbjuder konsulttjänster och IT-lösningar inom våra kompetensområden kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. (ecowise.se)
 • Mänskliga rättigheter, skydd för arbetstagare, corporate social responsibility (CSR), hållbarhet, social utveckling, etiskt ansvar och sociala hänsyn - kärt barn har många namn. (urt.cc)
 • För oss är det en naturlig del av vårt sociala ansvar att stödja givande välgörenhetsprojekt och -organisationer. (kaercher.com)
 • IXP Data har en tydlig policy för socialt ansvar, det är också väldigt naturligt för oss att stödja välgörenhets och humanitära organisationer. (ixpdata.se)
 • Både leverantörer och organisationer ansvar mot människor, inte bara på arbetsplatsen utan i samhället runt om som berörs. (gronatryck.se)
 • LFK/ Socialt Ansvar ska bidra med ett konstruktivt ledarskap för att visa omtanke och få flickorna att känna sig välkomna. (lidkopingsfk.se)
 • En bärande idé bakom initiativet är att det skall underlätta, medvetandegöra samt utveckla er organisations sociala ansvar. (docplayer.se)
 • När man tittar på er hemsida så pratar ni både om socialt ansvar och historiskt ansvar, kan du utveckla det? (ihm.se)
 • Granskningarna visar att företaget inte alls tar det sociala ansvar som förväntas av konsumenter, intresseorganisationer och FN:s konvention om mänskliga rättigheter . (hrsverige.nu)
 • Vi tar vårt ansvar i samhället och för en öppen dialog med kunder, myndigheter och samhället. (lkw-walter.com)
 • Hon talar om svenskarnas bristande sociala ansvar utomlands, ökande nepotism i Sverige och sociala mediers inverkan på samhället. (va.se)
 • I kraft av koncernens storlek och dess betydelse som arbetsgivare i området kom också ett stort ansvar, till exempel så betalade bolaget halva tandläkarkostnaden för sina anställdas barn långt innan den fria skoltandvården introducerades i Sverige. (ihm.se)
 • Hållbar utveckling innebär för koncernen att minimera miljöpåverkan, ta socialt ansvar i kombination med en hållbar och lönsam ekonomi. (alltransport.se)
 • Boken publiceras i en dramatisk tid för Europa när den egna platsens ekonomiska tillväxt är i fokus för lokala och regionala ledare.Boken Place Management pekar på platsledarnas ansvar och presenterar en rad verklighetsförankrade rekommendationer för hur ledarskapet kan utövas på ett aktivt och kraftfullt sätt. (adlibris.com)
 • Skolans ansvar r att ge varje barn f ruts ttningar att utvecklas p b sta s tt, s v l kunskapsm ssigt som socialt, oavsett bakgrund eller f ruts ttningar. (adlibris.com)
 • Kristdemokraterna är ett borgerligt parti till höger som alltid har tagit socialt ansvar. (christiancarlsson.se)
 • Att göra medvetna val och ta ansvar för det vi gör är en självklarhet för oss. (cruisemarket.se)
 • Vi har prioriterat omsorg om barn, äldre och socialt utsatta i samhället sedan partiet bildades, och det gör vi även nu med Ebba Busch Thor som partiledare. (christiancarlsson.se)
 • Det ska bli spännande höra lite hur ni tänker kring socialt ansvar och företagets utveckling, men först lite kort om din bakgrund. (ihm.se)
 • Nu kan du som har ansvar för den strategiska kommunikationen i din verksamhet, eller som önskar få en sådan befattning, stärka din kompetens inom området strategisk information och kommunikation. (hb.se)
 • De försvarade ju en gemenskap, ett socialt "kosmos", som de borgerliga hade vänt ryggen. (svensktidskrift.se)
 • Inte enbart eftersom detta skulle gynna spelarna, utan även för att sända en tydlig signal om den samhällsvision som den borgerliga politiken vilar på: frihet under ansvar. (svensktidskrift.se)
 • Dessa kombinerade nämligen målet socialt ansvar med personlig frihet, och många tog efter dem. (svensktidskrift.se)
 • Har inte vi som föräldrar ett socialt ansvar att vaccinera våra barn? (vaccin.me)
 • Text: Kjell Holmsten Bild: Stockholms läns landsting Har inte vi som föräldrar ett socialt ansvar att vaccinera våra barn? (vaccin.me)
 • CSR Västsveriges hemsida I din hand håller du ett urval av olika s.k. utmaningar vilka ingår i Initiativet för Socialt ansvar. (docplayer.se)
 • Mitt ansvar är också att ständigt förbättra denna hemsida. (vaccin.me)
 • Om staten tar över ansvaret för individerna försvinner samtidigt nyttan med att bry sig om andra. (svensktidskrift.se)
 • Men samtidigt krävs det att man tar större eget ansvar jämfört med gymnasiet. (uu.se)
 • På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. (frapett.se)
 • Kärnvärden för "Vi tillsammans" är attityd, ansvar och respekt. (hb.se)
 • Vilket ansvar har en ideell förening för välfärden och vilka är öppningarna och gränserna för en ideell förenings engagemang i samhällsutvecklingen? (hb.se)
 • Det sa Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear, under ett samtal om socialt ansvar arrangerat av Miljö&Utveckling i Almedalen. (miljo-utveckling.se)
 • En borgerlig regering måste öppna spelmarknaden av det enkla skälet att man tror på näringsfrihet och på vuxna människors förmåga att ta ansvar för den egna plånboken. (svensktidskrift.se)
 • Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. (csrsweden.se)
 • När cyklisten Lance Armstrong nyligen erkände att han var dopad då han vann Tour de France sju gånger, tog han personligen på sig ansvaret och framställde det som om dopandet varit hans eget beslut. (uu.se)
 • I stället borde de vända sig till marknadsförarna av vacciner och kräva att de tar ansvar för ineffektiva produkter. (vaccin.me)
 • Slutligen har man som enskilt företag även ett ansvar för att säkerställa att de produkter eller material som köpts in har tillverkats i en säker och hälsosam arbetsmiljö. (tmf.se)
 • 2 Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att öppna ögonen för att se problemen. (docplayer.se)