• Invånare har rätt att bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för den. (lansstyrelsen.se)
 • Låt kunderna lämna feedback på produktsortimentet så att andra besökare att bilda sig en uppfattning. (starweb.se)
 • Att vara delaktig innebär att ha den information som krävs för att bilda sig en uppfattning, ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnad till och få återkoppling på resultatet. (unicef.se)
 • Vi ska också ha en gemensam uppfattning om vad hållbart står för - särskilt när det gäller social hållbarhet som är svårare att greppa. (kungsbacka.se)
 • Att på ett samarbetsinriktat sätt skapa en liten kultur av artefakter med en mening som man har en gemensam uppfattning om. (slideserve.com)
 • Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. (loviisa.fi)
 • Den tredje handlar om vilka grupper som tar del av spetsutbildningarna, där bad jag lärarna beskriva sina elever, dels social klass, kön och utländsk härkomst, dels deras karaktärer. (skolporten.se)
 • Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet innefattar välbefinnande, rättvisa, inflytande, rättigheter och individens behov och handlar om att främja delaktighet och social sammanhållning. (sabo.se)
 • En viktig framgångsfaktor i Skarpnäcklyftet handlar om att skapa social kontroll med hjälp av ökad vuxennärvaro och att ungdomarna engageras och får jobb i området. (stockholm.se)
 • Resultatet av vår studie visar att såväl omsorgspersonal som enhetschefer anser att omsorgspersonalen har ett huvudansvar för att social dokumentation utförs. (openthesis.org)
 • Jag har inte ändrat min uppfattning där och anser att det är medicinskt-etiskt rätt så basalt att tänka så. (ostrasmaland.se)
 • Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. (loviisa.fi)
 • Vi anser att detta är en grundläggande social rättighet. (mynewsdesk.com)
 • Det kan handla om att vi naturligt är överoptimistiska eller bara tillgodogör oss information som stödjer vår egen uppfattning. (di.se)
 • Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. (riksdagen.se)
 • Dessutom har vi utgått från att vårdsektorn kan och ska utvecklas oberoende av den sittande regeringens linjedragningar som gäller social- och hälsovården. (sitra.fi)
 • Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling. (rf.se)
 • I det sammanhang som idrott bedrivs, tillsammans med andra, erbjuds också en gemenskap som i sin tur bidrar till stora mått av psykisk, social och kulturell utveckling. (rf.se)
 • Två sådana är de antropologiska begreppen »emic« och »etic« [4], som kan vara till hjälp att förstå vem man är i en given social och kulturell situation. (lakartidningen.se)
 • Kanadensaren Don Lush arbetar som rådgivare i säkerhetsanalysfrågor åt IAEA och menar att synen på klimatutvecklingen - och då i synnerhet den ökade växthuseffektens betydelse - främst är en politisk och social fråga, inte en vetenskaplig. (skb.se)
 • Nu gäller det att ena människor och länder med olika förutsättningar, religion, ideologi och politisk uppfattning. (skb.se)
 • Slutsatsen är att medarbetarna verkar vara tämligen nöjda med ledarskapet och klimatet i organisationen samt att diskrepansen mellan ledarens och medarbetarnas uppfattning är relativt liten. (lu.se)
 • Leken främjar social kompetens vilket är viktigt för barnets fortsatta väg genom livet. (linkoping.se)
 • Se till att alla som är inblandade i rekryteringen har en någorlunda samstämmig uppfattning om vad som utmärker exempelvis social kompetens om detta är en egenskap som eftersträvas. (chef.se)
 • Vidare är det i hög grad önskvärt att ha mer information om ärftliga faktorer och social bakgrund, som kan påverka både födelsevikt och risk för sjukdomar. (ki.se)
 • Forskarna bakom studien ville kolla närmare på de faktorer och mekanismer som uppstår i samband med social exkludering. (doktorn.com)
 • Samtidigt diskuterades sekularisering, migration, social marginalisering med mera. (palmecenter.se)
 • Sådant kunde man skriva på 1870-talet samtidigt som denna uppfattning är på väg att gå i graven. (vilks.net)
 • Hjalmar Brantings (1860-1925) tal "Kungadömet i klass-staten" vid massmötet följer nedan, avskrivet från Social-Demokraten 26 januari 1889. (arbark.se)
 • De radikaliserade har olika socioekonomisk bakgrund och en mängd olika motiv (religiösa motiv, politiska, social desperation, de kan vara inlurade i sektliknande strukturer med mera) men det som verkar förena många av dem som radikaliserats och närmar sig IS/Daesh är att de är rotlösa eller trasiga individer. (palmecenter.se)
 • Essän har som syfte att mot denna bakgrund skissera upp en uppfattning av vad framsteg kunde bestå av i 2020-talets utvecklade samhällen som sannolikt är förmögnare än någonsin förr, men där den ekonomiska tillväxten länge varit på en mycket låg nivå. (sitra.fi)
 • Med social exkludering menar man exempelvis utfrysning och verbal mobbning. (doktorn.com)
 • I korthet kan konferensens resultat sammanfattas i att det går att finna samband mellan radikalisering och social marginalisering i Europa, men orsakerna bakom radikalisering är komplexa. (palmecenter.se)
 • En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. (wikipedia.org)
 • Det fanns en generell uppfattning om att otryggheten var ett resultat av en "ungdomsproblematik", av att det saknades vuxen närvaro och en mycket låg social kontroll. (stockholm.se)
 • Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster. (loviisa.fi)
 • Det har skapat behov av gemensamma spelregler för att förhindra social dumping. (lo.se)
 • Vi hoppas att vår forskning kan ge internationella och nationella beslutsfattare en bättre uppfattning om hur globala överenskommelser kan ge önskade effekter. (su.se)
 • I studier av låg födelsevikt och framtida risk för sjukdomar är det centralt att ha en bra uppfattning om graviditetslängden: först då kan man skilja på effekter av dålig fostertillväxt och kort graviditetslängd. (ki.se)
 • Jag delar inte Nooshi Dadgostars uppfattning att fokus har legat på att försämra den allmänna sjukförsäkringen istället för att investera i välfärden. (riksdagen.se)
 • Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. (uppsatser.se)
 • I flera avseenden saknas fortfarande uppföljning, kunskap och forskning om barn i social utsatthet. (barnombudsmannen.se)
 • Följande studie syftar tillatt undersöka socialsekreterarnas uppfattning om hur förändringarna har påverkatrelationsbyggandet samt relationen mellan socialsekreterare och klient. (uppsatser.se)
 • Projektet Building European Communities Resilience and Social Capital, BuildERS, syftar till att sammanföra lokala och internationella styrelseskick för att effektivare kunna stärka motståndskraften inför alltmer komplicerade katastrofer. (su.se)
 • Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. (skolporten.se)
 • Typiskt är att man har svårt med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. (expressen.se)
 • 2 ] Politikens f retr de pekar tillbaka p en s rskild uppfattning om det onda, vars ursprung av Rousseau helt tillskrevs samh llet. (marxists.org)
 • Social norm Värdeteori Moral Kultur Personlighet ^ [a b] Mooney Marini, Margaret (2000). (wikipedia.org)
 • Jag lever i en social värld där kvinnor liksom män tar för sig, utbildar sig och gör karriär. (psykologifabriken.se)
 • Två svenska registerstudier visar att 60 procent av pojkarna, som varit i social dygnsvård i mer än 5 år, antingen saknar betyg från åk 9 eller har låga eller ofullständiga betyg. (barnombudsmannen.se)
 • Likaså ställs frågor om porrkonsumtion - detta för att se om det går att koppla till en förvrängd uppfattning av det egna könsorganet. (sydsvenskan.se)
 • Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik. (skolporten.se)
 • De summor den förbättrade förvaltningen inbringade använde Gregorius till en storartad social verksamhet som gjorde honom populär över hela Italien. (wikipedia.org)
 • Kategorier som framkommit utifrån meningskoncentreringen är social dokumentation som arbetsverktyg, utbildning och kunskap, språk - det skriftliga och det muntliga, tillsyn och ansvar, tid för dokumentation och informationsöverföring samt former för dokumentation. (openthesis.org)
 • En aspekt har att göra med riskmedvetenhet och social tillit inom lokalsamhällen. (su.se)
 • Den röda tråden i vårt arbete inom social- och hälsovården har från första början varit att människoorienterat utveckla tjänsterna och servicesystemet med hjälp av teknik, data och bra förfaranden. (sitra.fi)
 • För vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling? (studieframjandet.se)
 • Föräldrar, skolor och samhället i stort behöver omvärdera uppfattningen om vilka det egentligen är som ägnar sig åt så kallad social exkludering. (doktorn.com)
 • Delaktighet har också en social dimension, vilket möjliggör för en person att känna samhörighet och gemenskap i det samhälle som personen lever i. (unicef.se)
 • Håkan Olausson, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin och Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), tilldelas 34,5 miljoner kronor för studier av det ultrasnabba smärtsystemet. (liu.se)
 • Social media(ett starkt generaliserade utryck för vad det är men jag tror ni förstår vad jag menar) är inte alls ett ekonomiskt ekosystem ännu. (disruptive.nu)
 • För social media är det inte så. (disruptive.nu)
 • Att vara en kritiskt granskande medlem i beslutsprocesser, att gå mot strömmen eller vara djävulens advokat, kan vara en social utmaning som måste hanteras om man skall göra nytta långsiktigt. (di.se)
 • Båda betonade Sitras betydelse som en "konstruktiv bråkstake" inom social- och hälsovården, dvs. (sitra.fi)