• Sammantaget medför dessa osäkerhetsfaktorer att vi inte har kunnat bilda oss en uppfattning om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. (riksrevisionen.se)
 • Vi får ett larm, har kort tid på oss att förbereda, när vi kommer fram och ska vi snabbt bilda oss en uppfattning, kanske ställa om och arbeta med något helt annat än du tänkt dig. (vardfokus.se)
 • Insatserna handlade om social kompetens (eng. (sbu.se)
 • De utvärderade insatserna har genomförts i USA, Kanada och Sydafrika och för att få en uppfattning om insatserna är tillämpliga och effektiva i ett svenskt sammanhang behöver de beforskas och anpassas till svenska förhållanden. (sbu.se)
 • Utvärderingen av resultatet för de individer som varit föremål för arbete i en social insatsgrupp visar att socialtjänsten samverkade med polisen i arbetet med nio av tio ungdomar i de sociala insatsgrupperna och lika ofta med skolan. (socialstyrelsen.se)
 • Det pågående arbetet ligger enligt regeringens uppfattning väl i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. (regeringen.se)
 • Med social exkludering menar man exempelvis utfrysning och verbal mobbning. (doktorn.com)
 • Rikshöft, det nationella kvalitetsregistret över hela vårdkedjan för patienter med höftfrakturer, kan ge en uppfattning om hur den vanliga rehabiliteringen fungerar i dag. (sbu.se)
 • Resultatet av vår studie visar att såväl omsorgspersonal som enhetschefer anser att omsorgspersonalen har ett huvudansvar för att social dokumentation utförs. (openthesis.org)
 • Jag har inte ändrat min uppfattning där och anser att det är medicinskt-etiskt rätt så basalt att tänka så. (ostrasmaland.se)
 • Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. (loviisa.fi)
 • Vi anser att detta är en grundläggande social rättighet. (mynewsdesk.com)
 • Vi ska också ha en gemensam uppfattning om vad hållbart står för - särskilt när det gäller social hållbarhet som är svårare att greppa. (kungsbacka.se)
 • Att på ett samarbetsinriktat sätt skapa en liten kultur av artefakter med en mening som man har en gemensam uppfattning om. (slideserve.com)
 • Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. (loviisa.fi)
 • Den tredje handlar om vilka grupper som tar del av spetsutbildningarna, där bad jag lärarna beskriva sina elever, dels social klass, kön och utländsk härkomst, dels deras karaktärer. (skolporten.se)
 • Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet innefattar välbefinnande, rättvisa, inflytande, rättigheter och individens behov och handlar om att främja delaktighet och social sammanhållning. (sabo.se)
 • En viktig framgångsfaktor i Skarpnäcklyftet handlar om att skapa social kontroll med hjälp av ökad vuxennärvaro och att ungdomarna engageras och får jobb i området. (stockholm.se)
 • Det kan handla om att vi naturligt är överoptimistiska eller bara tillgodogör oss information som stödjer vår egen uppfattning. (di.se)
 • Analysen av vårt empiriska material och diskussion utgår från informanternas syn på och uppfattning om den sociala dokumentationen. (openthesis.org)
 • Även om merparten av Odeons gäster vid fredagens galashow var klädda i klänning och vitt, visades Odeons många funktioner inte bara i Stora salen, utan även i Odeon Social, husets sociala matställe. (cfmoller.com)
 • Personer med social fobi avh ller sig i f rsta hand fr n speciella slag av sociala situationer, som till exempel att tala inf r grupper och att g p fester, medan personer med personlighetssyndrom av ngslig form r verk nsliga f r kritik och helt allm nt f r andras s tt att f rh lla sig till dem, vilket begr nsar dem i kontakten med andra m nniskor. (psykologiguiden.se)
 • Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. (smakprov.se)
 • Liksom bönehusen var godtemplarlokalerna länge stängda för P, och han riktade våldsam kritik mot de liberala och "odemokratiska" ledarna för deras uppfattning att nykterhet och bildning var tillräckliga medel för att förbättra de sociala förhållandena i landet. (riksarkivet.se)
 • Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. (riksdagen.se)
 • Dessutom har vi utgått från att vårdsektorn kan och ska utvecklas oberoende av den sittande regeringens linjedragningar som gäller social- och hälsovården. (sitra.fi)
 • Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling. (rf.se)
 • I det sammanhang som idrott bedrivs, tillsammans med andra, erbjuds också en gemenskap som i sin tur bidrar till stora mått av psykisk, social och kulturell utveckling. (rf.se)
 • Två sådana är de antropologiska begreppen »emic« och »etic« [4], som kan vara till hjälp att förstå vem man är i en given social och kulturell situation. (lakartidningen.se)
 • Kanadensaren Don Lush arbetar som rådgivare i säkerhetsanalysfrågor åt IAEA och menar att synen på klimatutvecklingen - och då i synnerhet den ökade växthuseffektens betydelse - främst är en politisk och social fråga, inte en vetenskaplig. (skb.se)
 • Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. (uppsatser.se)
 • Det är därför Barnombudsmannens uppfattning att barn och unga som brottsoffer måste, i varje instans, från första mötet med polisen via åklagare, domare och advokater till Brottsoffermyndigheten, behandlas och bemötas på det mest professionella sätt för att om möjligt minimera efterföljande negativa konsekvenser av brottet. (barnombudsmannen.se)
 • Slutsatsen är att medarbetarna verkar vara tämligen nöjda med ledarskapet och klimatet i organisationen samt att diskrepansen mellan ledarens och medarbetarnas uppfattning är relativt liten. (lu.se)
 • Leken främjar social kompetens vilket är viktigt för barnets fortsatta väg genom livet. (linkoping.se)
 • Se till att alla som är inblandade i rekryteringen har en någorlunda samstämmig uppfattning om vad som utmärker exempelvis social kompetens om detta är en egenskap som eftersträvas. (chef.se)
 • Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster. (loviisa.fi)
 • Det har skapat behov av gemensamma spelregler för att förhindra social dumping. (lo.se)
 • Hjalmar Brantings (1860-1925) tal "Kungadömet i klass-staten" vid massmötet följer nedan, avskrivet från Social-Demokraten 26 januari 1889. (arbark.se)
 • Likaså ställs frågor om porrkonsumtion - detta för att se om det går att koppla till en förvrängd uppfattning av det egna könsorganet. (sydsvenskan.se)
 • Med social exkludering menar man exempelvis utfrysning och verbal mobbning. (doktorn.com)
 • I korthet kan konferensens resultat sammanfattas i att det går att finna samband mellan radikalisering och social marginalisering i Europa, men orsakerna bakom radikalisering är komplexa. (palmecenter.se)
 • Forskarna bakom studien ville kolla närmare på de faktorer och mekanismer som uppstår i samband med social exkludering. (doktorn.com)
 • Jag delar inte Nooshi Dadgostars uppfattning att fokus har legat på att försämra den allmänna sjukförsäkringen istället för att investera i välfärden. (riksdagen.se)
 • I flera avseenden saknas fortfarande uppföljning, kunskap och forskning om barn i social utsatthet. (barnombudsmannen.se)
 • ngslig personlighetsst rning (personlighetssyndrom, ngslig form), som ocks kallas undvikande personlighetssyndrom, har vissa drag gemensamma med social fobi. (psykologiguiden.se)
 • Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. (skolporten.se)
 • Typiskt är att man har svårt med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. (expressen.se)
 • 2 ] Politikens f retr de pekar tillbaka p en s rskild uppfattning om det onda, vars ursprung av Rousseau helt tillskrevs samh llet. (marxists.org)
 • Kategorier som framkommit utifrån meningskoncentreringen är social dokumentation som arbetsverktyg, utbildning och kunskap, språk - det skriftliga och det muntliga, tillsyn och ansvar, tid för dokumentation och informationsöverföring samt former för dokumentation. (openthesis.org)
 • Antologin Modernitetens materialitet innehåller artiklar om det moderna samhällets arkeologiska potential, 1600-talets handel med magiska föremål i Karibien, silver och den svenska kolonialismen, globalisering i Bohuslän, botaniska trädgårdar som dominansdiskurser, individualisering och klassmedvetande under senmedeltid, marginaliserade grupper och hur de kan lyftas fram arkeologiskt, kriget som social institution samt de psykiskt sjuka och nya föreställningar om döden i det framväxande moderna samhället. (bokborsen.se)
 • Social norm Värdeteori Moral Kultur Personlighet ^ [a b] Mooney Marini, Margaret (2000). (wikipedia.org)
 • Jag lever i en social värld där kvinnor liksom män tar för sig, utbildar sig och gör karriär. (psykologifabriken.se)
 • De summor den förbättrade förvaltningen inbringade använde Gregorius till en storartad social verksamhet som gjorde honom populär över hela Italien. (wikipedia.org)
 • Det leder till social oro och det stoppar utvecklingen, säger den etablerade kåren av nationalekonomer. (sverigesradio.se)
 • En aspekt har att göra med riskmedvetenhet och social tillit inom lokalsamhällen. (su.se)
 • Den röda tråden i vårt arbete inom social- och hälsovården har från första början varit att människoorienterat utveckla tjänsterna och servicesystemet med hjälp av teknik, data och bra förfaranden. (sitra.fi)
 • En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. (wikipedia.org)
 • Det fanns en generell uppfattning om att otryggheten var ett resultat av en "ungdomsproblematik", av att det saknades vuxen närvaro och en mycket låg social kontroll. (stockholm.se)
 • Vi hoppas att vår forskning kan ge internationella och nationella beslutsfattare en bättre uppfattning om hur globala överenskommelser kan ge önskade effekter. (su.se)
 • Samtidigt diskuterades sekularisering, migration, social marginalisering med mera. (palmecenter.se)
 • För vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling? (studieframjandet.se)
 • Föräldrar, skolor och samhället i stort behöver omvärdera uppfattningen om vilka det egentligen är som ägnar sig åt så kallad social exkludering. (doktorn.com)
 • Delaktighet har också en social dimension, vilket möjliggör för en person att känna samhörighet och gemenskap i det samhälle som personen lever i. (unicef.se)
 • Familjen såsom social institution befinner sig i drift emot förfall, upplösning och desorganisation. (wikisource.org)
 • Två svenska registerstudier visar att 60 procent av pojkarna, som varit i social dygnsvård i mer än 5 år, antingen saknar betyg från åk 9 eller har låga eller ofullständiga betyg. (barnombudsmannen.se)
 • Att vara en kritiskt granskande medlem i beslutsprocesser, att gå mot strömmen eller vara djävulens advokat, kan vara en social utmaning som måste hanteras om man skall göra nytta långsiktigt. (di.se)
 • Båda betonade Sitras betydelse som en "konstruktiv bråkstake" inom social- och hälsovården, dvs. (sitra.fi)
 • Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en "rätt" livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt. (smakprov.se)
 • Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik. (skolporten.se)