• Studenter som examinerar med en kompetens inom CRS är väl förberedda för framgång i flera Prescott College påskyndade masterprogram och i synnerhet programmet Social Justice and Community Organizing. (prescott.edu)
 • EU behöver göra en samordnad insats och ge företagen och medborgarna den hjälp de behöver, för att skapa sammanhållning, social rättvisa och en hållbar utveckling. (proletaren.se)
 • Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. (skolporten.se)
 • Social rättvisa betyder att det inte är ekonomi, etnisk bakgrund, utbildning eller boendeförhållanden som skall styra dina möjligheter att bli en deltagande individ i den framtida samhällsutvecklingen. (socialrattvisa.se)
 • Hos Sweco är social hållbarhet en integrerad del i hela samhällsplaneringen. (sweco.se)
 • Vi kämpar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk. (verdandi.se)
 • Det är därför nödvändigt att anta ett helhetsinriktat tillvägagångssätt med sikte på såväl ekonomiskt välstånd för sektorn som social sammanhållning och skydd av miljö och kultur på de europeiska resmålen. (europa.eu)
 • Målen för agendan är ekonomiskt välstånd, social rättvisa och sammanhållning samt skydd av miljö och kultur. (europa.eu)
 • I dagens Latinamerika är urfolkens rätt och social rättvisa för alla inte längre på agendan. (omvarlden.se)
 • Läroplanen lägger särskild vikt vid studiet av social förändring - de teorier, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kritiskt analysera, undersöka, samarbeta och delta direkt i miljö- och socialt rättvisearbete. (prescott.edu)
 • Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez har blivit invald i kongressen efter kampanjer om mer social rättvisa och allmän sjukvård. (svt.se)
 • Jag är främst intresserad av att studera de social praktiker som utbildningssystemet utgörs av och görs i och hur dessa hänger samman och påverkar varandra samt vilka konsekvenser det får för undervisning och lärande. (hb.se)
 • Vår forskning och utbildning strävar efter att förverkliga kulturell och social potential för individens och samhällets väl i en föränderlig värld. (helsinki.fi)
 • Ibland är det svårt att hitta leverantörer som uppfyller KRAVs importregler kring social rättvisa. (krav.se)
 • Det finns en tydlig social snedrekrytering inom högskolan som är kopplad till kvalitetsskillnader. (saco.se)
 • The commitment to "social justice" has, in fact, become the chief outlet for moral emotion, the distinguishing attribute of the good man, and the recognized sign of the possession of a moral conscience. (nonicoclolasos.com)
 • What we have to deal with in the case of "social justice" is simply a quasi-religious superstition of the kind which we should respectfully leave in peace so long as it merely makes those happy who hold it, but which we must fight when it becomes the pretext of coercing other men. (nonicoclolasos.com)
 • And the prevailing belief in "social justice" is at its present probably the gravest threat to most other values of a free civilization. (nonicoclolasos.com)
 • I studien "Globalization and Social Justice in OECD Countries" undersöks hur globaliseringen är relaterad till social rättvisa inom OECD. (nonicoclolasos.com)
 • The social justice indicator is based on five sub-indicators: poverty prevention, equitable access to education, labor market inclusiveness, social cohesion and equality, and intergenerational justice. (nonicoclolasos.com)
 • The results show that countries that experienced rapid globalization enjoy social justice. (nonicoclolasos.com)
 • The results are important because advocates of the dark side of globalization propagate the view that globalization reduces social justice. (nonicoclolasos.com)
 • It is conceivable that globalization enhances social justice because voters demand more active governments when globalization is proceeding rapidly. (nonicoclolasos.com)
 • The relationship between globalization and social justice is pronounced for poverty prevention, social cohesion and equality, and intergenerational justice, and thus supports the compensation hypothesis. (nonicoclolasos.com)
 • Transitioning into adulthood with chronic illnesses: social justice for adolescents and young adults in the fields of education, social care, and independent living. (hj.se)
 • Förskola med en bra pedagogik bidrar redan från ett tidigt stadium med att ge barn lika förutsättningar och därmed till social utjämning. (lo.se)
 • Den tredje handlar om vilka grupper som tar del av spetsutbildningarna, där bad jag lärarna beskriva sina elever, dels social klass, kön och utländsk härkomst, dels deras karaktärer. (skolporten.se)
 • De valde då att fokusera sin forskning på orsakerna till detta, vilket ledde till boken Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement . (helapingsten.com)
 • Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik. (skolporten.se)
 • Om social hållbarhet är målet, sätter ekologin ramarna medan ekonomin ger oss medlen att nå våra mål. (sweco.se)
 • Masterprogrammet i religion i fred och konflikt ger dig kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid. (uu.se)