• På Kronbacken erbjuder vi klienten en stabil fysisk, psykisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling. (visionomsorg.se)
 • Det handlar om fysisk miljö såsom god ljud- och ljusmiljö i klassrum, matsal och uppehållsrum, men också om pedagogisk och social miljö, såsom planering och genomförande av undervisning och annan verksamhet. (spsm.se)
 • fysisk aktivitet, rätt kost och stimulerande arbetsuppgifter och social samvaro ökar chansen för att minnet och hjärnan ska åldras på ett bra sätt. (vardfokus.se)
 • Ett verkningsfullt förebyggande arbete mot kränkningar i alla skolor är således viktigt inte bara för att skolan ska vara en trygg miljö för elever och lärare här och nu, utan också för samhället i stort. (skl.se)
 • Vi erbjuder ett varierat arbete i en dynamisk och internationell miljö med engagerade medarbetare. (arbetsgivarverket.se)
 • Glädjande är att företagens arbete med etik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö sprider sig som ringar på vattnet och sakta men säkert bidrar till en alltmer bättre värld. (kvalitetsmagasinet.se)
 • Ett exempel är deras arbete med två psykos- och rehabiliteringsavdelningar på Ulleråkers sjukhus i Uppsala, där de genom enkla förändringar fick fram en väsentligt bättre miljö för anställda och patienter. (statenskonstrad.se)
 • Regler om hantering där explosionsfarlig atmosfär kan uppstå finns i Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2004:7, om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö. (av.se)
 • Ett litet land som Sverige, som har stora ambitioner vad gäller teknisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling, måste göra relativt sett mer omfattande FoU-insatser än större länder. (lagen.nu)
 • På uppdrag av biståndsorganisationen Forum Syd skulle hon knyta samman social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Sydostasien. (naturvetarna.se)
 • I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. (byggtjanst.se)
 • Genom att rikta samhällets stöd till de bostäder och områden som behöver det bäst, kan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet stimuleras. (byggtjanst.se)
 • Välutvecklad servicekänsla och god social kompetens. (arbetsgivarverket.se)
 • Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom social kompetens och ansvarstagande, eftersom arbetet innebär mycket kontakt med människor. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi strävar efter att hjälpa barnen att utveckla både självständighet och social kompetens. (borlange.se)
 • Tidigare erfarenhet av kvalificerad handläggning av migrationsärenden och svensk utlänningslag, samt rådgivning i en internationell miljö. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi strävar även efter att alla barn utvecklar sin förmåga och sitt intresse för språk och kommunikation, lek, miljö och skapande samt matematik, naturvetenskap och teknik. (borlange.se)
 • Tidigare forskning har fokuserat mera på att undersöka hur företag och människor upplever social media samt hur företag använder social media. (docplayer.se)
 • Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016. (naturvetarna.se)
 • Den sista mars 2016 trädde nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft, AFS 2015:4. (vardfokus.se)
 • Social tillgänglighet handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. (spsm.se)
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning då arbetet sker i en internationell miljö. (arbetsgivarverket.se)
 • Han önskar att de lokalt förtroendevalda ska ta ett kliv framåt i arbetet för bättre it-miljö och erbjuder sig att stötta dem. (vardfokus.se)
 • De skall förstärka det humanistiska och' samhällsvetenskapliga kunskapssökandet, förstärka strategiska forskningsomräden inom teknik och naturvetenskap och vidareutveckla redan framgångsrik forskning för en bättre miljö. (lagen.nu)
 • Med exempelvis brandväggskonfiguration, nätverksdesign, bra IT-säkerhetsrutiner, datorpolicys och begränsad behörighet kan vi skapa en så kontrollerad miljö som bara är möjligt. (informator.se)
 • En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. (byggtjanst.se)
 • Vi erbjuder en lugn, trygg och stabil miljö där individen vill vara och därigenom ökar tillgången till sig själv. (visionomsorg.se)
 • Statistisk lägesbild, SCB Skolan ska vara en trygg miljö för lärande och social utveckling. (skl.se)
 • God bebyggd miljö. (docplayer.se)
 • 1 Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö -Energi Klimatförändringen är här Utsläppstrender globalt och regionalt Når vi målen? (docplayer.se)
 • 15 God bebyggd miljö energieffektivisering inom industrin Delmål 10: Industrin bör fram till år 2010 effektivisera den totala energianvändningen med 15 procent jämfört med 2000 Stora möjligheter! (docplayer.se)
 • 16 God bebyggd miljö Källa: SCB och Länsstyrelsens beräkningar Energianvändning och energiåtgång per förädlingsvärde inom industrin i Örebro län 1998 och Förädlingsvärdet är produktionsvärde minus insatsförbrukning. (docplayer.se)
 • Forskningsområdet Bebyggd miljö på Tekniska Högskolan har beviljats medel från Energimyndigheten och Bertil och Britt Svenssons stiftelse. (ju.se)
 • 29 Internet bubblan Sammanfattning av kapitlet TIDIGARE FORSKNING Social media och prestation Social media och värdeskapande Social media och kundrelationshantering Social media och Intrycksstyrning Social media och Varumärkesstyrning Sammanfattning av kapitlet METODIK OCH FORSKNINGSFRÅGOR Induktivt och deduktivt angreppssätt Kvantitativ och kvalitativ metod Forskningsuppgift Hypotesbildning Databas och analysstrategi. (docplayer.se)
 • 4 Mätning av variabler Prestation Kostnadsbesparingar Ökad försäljning Varumärkesstyrning Investerarrelationer Kundrelationshantering Innovation och utveckling (R&D) Intrycksstyrning Investeringar i social media RESULTAT OCH ANALYS Deskriptiv statistik Prestation Kostnadsbesparingar Ökad försäljning Varumärkesstyrning Investerarrelationer Kundrelationshantering Innovation och utveckling (R&D) Intrycksstyrning Investeringar Korrelations- och regressionsanalys Sammanfattning av kapitlet KONKLUSION Förslag till fortsatt forskning. (docplayer.se)
 • Forskning visar att en sådan miljö kan innebära en påfrestning för hjärnan, enligt Kajsa Bergwall som har arbetat med behandling och rehabilitering av stress och utmattningssyndrom på Stressmottagningen i Stockholm. (suntarbetsliv.se)
 • KK-miljö är det mest omfattande av KK-stiftelsens program för forskning och kompetensutveckling och syftar till att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten. (ju.se)
 • Hon väver ihop innovation, hållbarhet på jobbet, miljö och energieffektivisering på ett elegant sätt. (naturvetarna.se)
 • Samtidigt tenderar kunskapen om barnens sociala miljö och förutsättningar att föras över på ett sätt som gör den sårbar. (mdh.se)
 • Projektet är inte ett mekaniskt system, eftersom det består av människor som agerar i en social miljö. (informator.se)
 • Det verkar som att företag i Finland ännu inte ser möjligheterna i social media och saknar strategi på hur de skulle utnyttja social media i sin verksamhet men samtidigt använder företagen social media för att förbättra prestation. (docplayer.se)
 • har publicerat sin vetenskapliga verksamhet främst inom områdena matematisk modellering, simulering av processer, miljö- och energiteknik. (mdh.se)
 • En grundläggande verktygslåda sätts på plats så att man kan börja säkra upp sin IT-miljö direkt efter kursen. (informator.se)
 • Litteraturen indikerar även till att oberoende av bransch och storlek kan social media utnyttjas för att uppnå förbättrad prestation. (docplayer.se)
 • Deras storlek varierade beroende på vilken social miljö det rörde sig om och de var i regel proportionerligt dimensionerade för rummets takhöjd. (stadshem.se)
 • Bob har aldrig förlorat sin passion för undervisning på alla nivåer, inte minst inom socialt utsatta grupper, och ser utbildning som något nödvändigt för att nå social rättvisa i samhället. (mdh.se)
 • Funktionell lärmiljö bidrar starkt till en tillgänglig social miljö. (spsm.se)
 • It-rond - ett verktyg från Läkarförbundet för att förbättra lokal it-miljö. (vardfokus.se)
 • Företagen har med hjälp av social media möjlighet att komma närmare människor på ett sätt som man inte är van vid. (docplayer.se)
 • Litteraturen påpekar möjligheter i social media som kan hjälpa företagen att förbättra sin prestationsförmåga. (docplayer.se)
 • För att undersöka sambandet mellan social media och prestation utfördes en enkätundersökning i finska företag med minst åtta arbetare och minst en miljon i omsättning. (docplayer.se)
 • Huvudfrågan är att hitta ett samband mellan social media och företagets prestation. (docplayer.se)
 • Att sambandet mellan social media och de använda prestationsmåtten inte var signifikanta betyder det inte att social media inte skulle bidra till förbättrad prestation. (docplayer.se)
 • 5 Social media. (docplayer.se)
 • 5 Prestationsmätning Finansiella prestationsmått Icke finansiella prestationsmått Värdeskapande Kundrelationshantering (Customer Relationship Management, (CRM)) Intrycksstyrning (IM/Impression management) Varumärkesstyrning (Brand management) i social media Investerarrelationer (IR). (docplayer.se)
 • Trainor, 2012) Exempel på intrycksstyrnings metoder i social media. (docplayer.se)
 • Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation. (spsm.se)