• Det r inte fr ga om s dan makt som best r i hur mycket en grupp best mmer ver en annan utan i s dant som ing r mer abstrakt och sv rgripbart i en viss maktst llning: att somliga grupper disponerar mer av samh llets resurser, har mera fritt val i stort och i vardagen. (psykologiguiden.se)
 • Makt, hierarki och konkurrens inom forskarutbildningens väggar. (lu.se)
 • Gallis huvudsakliga forskningsintressen ligger i relationerna mellan kultur, makt och social ojämlikhet. (su.se)
 • Hierarki, lydnad och makt är centrala för Konfucius, men ska också åtföljas av systematiskt ansvar från makthavarnas sida. (motpol.nu)
 • Detta skapar i sin tur social makt, där vissa blir sedda och inte blir det. (su.se)
 • Susanne menar att det finns en föreställning om att den som pratar mycket på ett möte har social makt och ofta även en formell makt, men att det inte alltid stämmer. (su.se)
 • En internt lojal global elit, ständigt uppkopplad mot sitt eget slutna nätverk, en icke-hierarki som ändå ut-övar makt. (sydsvenskan.se)
 • Det är att fortsätta att förklara att det finns en hierarki när det gäller åsikter: de som är pöbelns och som inte bör komma ut och de som är rätta och har tillgång till kanalerna. (samesamebutdifferent.se)
 • I varje grupp finns en hierarki som rättar sig efter hornens storlek och ibland förekommer även ritualliknande strider. (skansen.se)
 • Bruksområdena känns fortfarande igen på byggnaderna som placerats enligt funktionalitet och social hierarki. (kulttuuriymparistomme.fi)
 • Således blir alla 3 bostadsområden en del av ett sammanhängande stadsliv som signalerar hög funktionalitet och social mångfald. (kragh-berglund.com)
 • Slavarna befann sig längst ner i samhällets sociala hierarki men behandlades relativt humant. (so-rummet.se)
 • Sociala medier bygger på att vi skapar kontakter, uppehåller olika sorters relationer och får information i en social kontext. (digitalpr.se)
 • Van vid den starka hierarki som råder på amerikanska arbetsplatser, vilket kan ställa till problem i en svensk organisation. (chef.se)
 • Begreppet anarki förespråkar att samhället snarare är en social organisation, men anser att det inte bör åläggas men överenskommas mellan medborgarna. (basicdefinitions.org)
 • T.o.m. våra närmaste släktingar, människoaporna, uppvisade en social organisation som i stort sett liknade den som hade hittats hos höns. (dogma.nu)
 • Varje man vill ta en ledande ställning - detta gäller social hierarki, relationer och till och med sex. (tendertrapband.com)
 • Det är därför fördelaktigt att använda en uppdragsliknande struktur som skapar en hierarki mellan principal och agent, mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. (sevenius.se)
 • För att kunna hantera den oerhörda mängd intryck som vi utsätts för skapar vi omedvetet kategorier där vi stoppar in företag, produkter och varumärken i en viss hierarki. (pyramid.se)
 • Social struktur blir olika för kvinnor och män. (wordpress.com)
 • Invändningarna handlar antingen om beteenden - något som är sekundärt - eller om att gentlemän skulle vara en homogen social grupp, vilket inte är fallet. (wordpress.com)
 • För att en social grupp ska fungera och maximera fitness hos varje enskild individ är bland annat synkroniseringen essentiell. (slu.se)
 • Social facilitering och självorganisering är de främsta orsakerna till att alla medlemmar i en grupp synkroniserar sina beteenden på ett till synes komplext sätt. (slu.se)
 • Kommunikation är grundläggande i varje social interaktion, arbetsplats och projekt. (lu.se)
 • Precis som när det gäller i annan social interaktion kommer avarterna att frysas ut, bli ointressanta desto mer formatet och kanalen blir accepterad. (samesamebutdifferent.se)
 • När människans arbete inte längre utgjorde kärnan i ekonomin uppstod en ny social hierarki: de som förstod hur de skulle agera för att vara en del av den nya verkligheten och de som upplevde att de inte längre hade en plats. (christerowe.se)
 • Denna roll varierar snarare mellan individer oavsett social status. (slu.se)
 • 3) Genom att bidra till att etablera en smakhierarki där berättelser och bilder som utgår från en position av social utsatthet får låg status, medan de som skildrar tillvaron ur en överhetsposition får hög status. (kunstkritikk.no)
 • Social status and personality: stability in social state can promote consistency of behavioural responses. (forskning.se)
 • 1800-talets barnmorska hade låg social status. (barnmorskan.se)
 • Spela aggression är ett naturligt (och normalt) steg mot att etablera en permanent hierarki eller "pecking order" bland kattkammare. (point.pet)
 • Antimobbningsprogram kan aldrig förhindra all mobbing, det kommer alltid finnas ett behov för människor att etablera en social hierarki, att använda mobbningstekniker är ett sätt att göra det på, alltså kommer det göras. (blogspot.com)
 • Den aspekten har varit frånvarande i debatten om mångfald eller minskad social snedrekrytering, en debatt som enbart handlat om hur nya grupper skall flyttas upp. (docplayer.se)
 • Ser både till kvalifikationer och till social kompetens. (chef.se)
 • Till detta är en social kompetens viktig för att våra patienter skall känna sig trygga och välkomna, med en bra helhetsupplevelse i slutändan. (nordisktcentrum.se)
 • En god bild av anställningsbarhetens samhälle: multitasking, förändringsbenägenhet, social kompetens och säljförmåga. (sydsvenskan.se)
 • Risken hänger samman med social och ekonomisk ojämlikhet i våra samhällen. (uu.se)
 • Om du var överlevnadstrygg, vilket idag innebär hälsomässig, social och ekonomisk trygghet, vad skulle du skapa då? (autentisk.nu)
 • Här går det att i använda fler av skolans ämnesgrupper som exempel som naturvetenskap, företagsekonomi, juridik, språk o s v för att introducera det snåriga begreppet social institution. (sociologipagymnasiet.se)
 • Den materiella världen - och sålunda gentlemannens relativa placering i dess kvantitativa hierarki - är helt ointressant. (wordpress.com)
 • Det är en ideologi som inte går för någon form av hierarki eller införd dominans. (basicdefinitions.org)
 • Sund hierarki utan prestige tror vi på. (nordisktcentrum.se)
 • Vi tror inte heller på berättelserna om människan och hennes plats i en godtycklig social hierarki. (freivonfraahsen.se)
 • Det är en balansgång mellan att skapa ett värde som är så objektivt (rättvist) som möjligt men som då gör att enskilda användare inte bryr sig och att acceptera behovet varje människa har att försöka påverka sin plats i en hierarki. (digitalpr.se)
 • I en jämförelse hon utförde mellan frilevande apor och apor i djurpark konstaterade hon att fångenskapen ledde till en välutvecklad hierarki, medan man svårligen kunde hitta något sådant hos viltlevande. (dogma.nu)
 • Detta kombinerat till de förändringar i social hierarki som inflationen lett till orsakade massarbetslöshet, vilket i sin tur ledde till stor social oro och en känsla av hopplöshet inför framtiden. (helapingsten.com)
 • Vanligen avses den av de amerikanska psykologiprofessorerna Jim Sidanius och Felicia Pratto r 1999 framst llda Social Dominance Theory, SDT . (psykologiguiden.se)
 • När förlossningarna förlades till sjukhusen inordnades barnmorskan i en hierarki där läkarna i toppen styrde (och ännu styr) över hennes yrke. (barnmorskan.se)
 • Detta sagt så räcker det inte att peka på att Arnault befann sig i toppen av en social hierarki. (kunstkritikk.no)
 • I gruppen finns ingen social hierarki. (wikipedia.org)
 • Hierarki har utvecklats som en lösning på konflikter och resurskonkurrens inom gruppen. (slu.se)
 • Social rank-order established by certain behavioral patterns. (ki.se)
 • Människan är både en individ och en social varelse. (wordpress.com)
 • Det handlar om att leka social ingenjör för att förbättra hälsan hos Befolkningen. (blogspot.com)
 • Som person har Emma visat sig vara väldigt lugn, mogen och social tjej. (svenskalag.se)
 • Using the social model of disability and the theory of sexual scripting, shows that a disabled person s sexuality is surrounded by barriers of societal and professional taboos and judgmental attitudes. (docplayer.se)