• Sjukdomar är en alltid närvarande risk för människor, djur och växter. (norberg.se)
 • Det finns också sjukdomar som smittar mellan djur och människor, så kallade zoonoser. (norberg.se)
 • Smittsamma sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel eller vatten. (nordmaling.se)
 • Ett omfattande arbete görs också för att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur, för att minska lidande hos djuren och för att de ska få vara friska och må bra. (nordmaling.se)
 • Friska djur underlättar också produktionen av säkra livsmedel och människor skyddas mot sjukdomar som sprids direkt mellan djur och människa. (nordmaling.se)
 • Djur som kan bära på smittsamma sjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har publicerat en rapport om sjukdomar som är gemensamma för människor och djur dvs. (evira.fi)
 • Hur sker smittspridningen mellan vilda och tama djur och människor och med vilka nya diagnostiska verktyg kan vi hitta smittsamma sjukdomar? (mynewsdesk.com)
 • Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar minskade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Risken att bli smittad av allvarliga sjukdomar är relativt liten i Sverige. (nordmaling.se)
 • Smittsamma sjukdomar är vanligare i många andra länder än de är i Sverige, vilket kan leda till att du smittas och kanske också tar med dig smittan hem. (1177.se)
 • I Sverige svarar icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall. (yfa.se)
 • På SVA's hemsida och information om brun fästing står det bl a " Fästingen överlever inte någon längre tid utomhus i vårt klimat, men kan både leva och föröka sig i inomhusmiljöer där hund finns" samt om smittrisk för de sjukdomar den kan sprida "Hundar smittas normalt inte i Sverige av hepatozoonos eftersom den bruna hundfästingen inte finns i vår natur. (dognews.se)
 • En parasitinfektion med Psorospermium behöver inte vara dödlig för kräftan, men den anses sätta ned kräftans motståndskraft för andra sjukdomar samt utgöra en negativ belastning vid miljörelaterad stress. (sva.se)
 • Andra sjukdomar som patienten kan ha som malaria eller sepsis bör också behandlas. (lakareutangranser.se)
 • Som de flesta andra sjukdomar utvecklas könsherpes i flera faser. (euroclinix.net)
 • Biosäkerheten, i detta sammanhang sjukdomsskydd, avser att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland såväl odlade som vilda fiskar i naturen. (evira.fi)
 • För att minska spridningen av vattenburna sjukdomar i den tättbefolkade huvudstaden har vi tillsammans med andra organisationer försökt bygga om och reparera förorenade borrhål och borra upp nya. (lakareutangranser.se)
 • På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. (ltblekinge.se)
 • Den årliga Fiskhälsodagen som Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ger en god överblick över fisksjukdomsläget i Finland och metoderna att bekämpa eller helt förhindra att sjukdomar sprider sig. (evira.fi)
 • Rapporten Smittsamma sjukdomar i Finland beskriver de viktigaste fenomenen och epidemierna under året och förekomsten av sjukdomar. (julkari.fi)
 • Kan de asylsökande föra med sig smittsamma sjukdomar till Finland? (stm.fi)
 • Det snabbt ökande antalet asylsökande kan öka förekomsten av smittsamma sjukdomar såsom mässling, tuberkulos, polio och difteri i Finland. (stm.fi)
 • Infektioner är trots det fortfarande ett problem både inom och utanför landets gränser och därför arbetar sjukvården och myndigheterna för att förhindra att sjukdomar sprids. (nordmaling.se)
 • ha-Navi he-Hadash: Tyskland: smittsamma sjukdomar sprids från illegala infiltranter. (blogspot.com)
 • Bakterier i kranvattnet som en följd av att reningsanläggningarna översvämmas och slås ut skulle kunna innebära att smittsamma sjukdomar sprids i hög takt. (spanaren.se)
 • Utveckling inom det medicinska området kan ge nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar, men resistens-utvecklingen kan innebära kraftigt försämrad förmåga att hantera utbrott. (norberg.se)
 • Samtidigt har livet på flykt lett till en kraftigt ökad risk för sjukdomar som malaria, luftvägsinfektioner och diarré. (lakareutangranser.se)
 • I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället. (nordmaling.se)
 • Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk i fall av viktigaste smittsamma sjukdomar ingår i priset). (evira.fi)
 • Enligt Institutet för hälsa och välfärd har finländarna i genomsnitt ett mycket gott skydd mot dessa sjukdomar. (stm.fi)
 • En fördel med automation är att robotar inte drabbas av smittsamma sjukdomar, en fråga som är ständigt aktuell, och särskilt med tanke på COVID-19. (karolinska.se)
 • En ny rapport från Robert Koch-institutet (RKI), den federala regeringens centrala institution för övervakning och förebyggande av sjukdomar, bekräftar en ökning av sjukdomen sedan 2015, då Tyskland tog in ett oöverträffat antal invandrare. (blogspot.com)
 • Om du har tillfälliga sexuella kontakter är det viktigt att du använder kondom under hela samlaget för att minska risken för sjukdomar som smittar genom sex. (1177.se)
 • Utbrott av smittsamma sjukdomar inträffar varje dag. (norberg.se)
 • Under 2018 har Läkare Utan Gränser hjälpt landets hälsovårdsmyndigheter att hantera de många utbrotten av vattenburna sjukdomar. (lakareutangranser.se)
 • Det svenska NCD-nätverket bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i september 2011. (yfa.se)
 • 2 Sid 2 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Till föräldrar och personal i barnomsorgen I denna skrift ges några grundläggande råd om hur man kan handskas med infektioner inom förskolan. (docplayer.se)
 • Bekanta dig med social- och hälsovårdsministeriets anvisning om flyktingars och asylsökandes hälsogranskning för att finna smittsamma sjukdomar och infektioner i samband med ankomsten eller kort efter den. (stm.fi)
 • Som en av få internationella organisationer fanns Läkare Utan Gränser på plats för att bistå den utsatta befolkningen med akutsjukvård, mobila kliniker och behandling mot sjukdomar som malaria. (lakareutangranser.se)
 • Kampanjen fokuserar bland annat på hiv/aids, malaria, tuberkulos, hepatit C och försummade tropiska sjukdomar. (lakareutangranser.se)
 • Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. (sva.se)
 • Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen . (sva.se)
 • I rapporten sammanställs uppgifter från registret över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. (julkari.fi)
 • I andra, nationellt representativa trend uppgifter om förekomsten av sjukdomar och/eller incidens, orsakande exponeringar, och andra förebyggbara riskfaktorer är inte tillgänglig för uppföljning av mätbara mål. (gardesmusik.com)
 • Vi vill bidra till att öka och bredda kunskapen om problemen och möjligheterna kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder. (yfa.se)
 • I listan över allmänfarliga sjukdomar kan riksdagen lägga till ytterligare sjukdomar om det behövs. (1177.se)
 • Förhoppningen är att, som förebyggande insatser och övervakning för andningsskydd faror och sjukdomar fortsätter att förbättra framtida versioner av Friska Människor kommer att innehålla mätbara mål för åtminstone några av dessa ytterligare andningsskydd faror och sjukdomar. (gardesmusik.com)
 • Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar tillfälligt är stängd efter försök till dataintrång. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Folkhälsomyndigheten har utsatts för försök till intrång i databasen SmiNet som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Eftersom kroppens behov av syre ökar med aktivitet, sjukdomar som påverkar lungfunktionen kan vara svårt handikappande. (gardesmusik.com)
 • Detta ansvar sker i samarbete med andra aktörer som arbetar med identifiering och hantering av smittsamma sjukdomar. (gardesmusik.com)
 • De forskar på B-celler och autoimmuna sjukdomar och i synnerhet på just vilka patienter Rituximab fungerar på. (fsi-sverige.se)
 • Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. (1177.se)
 • 3 Sid 3 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Handtvätt - personal Innan man lagar mat, serverar eller dukar Före måltider Efter blöjbyte Efter toalettbesök Efter utevistelse Efter att snuviga näsor torkats Skötbordet Avtorkbar dyna som tål desinfektionsmedel (t.ex. (docplayer.se)
 • Personen får information om prevention, graviditet, lagar och smittsamma sjukdomar. (mynewsdesk.com)
 • Nedan hittar du bland annat länk till FNs resolution om icke-smittsamma sjukdomar. (yfa.se)
 • I Embu-regionen stöttar vi lokal personal med att förbättra vården av icke smittsamma sjukdomar inom primärvården. (lakareutangranser.se)
 • Icke smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes utgör ett stort problem för hälsan och utvecklingen i världen. (yfa.se)