• 1941 Tyskland , Robert Lusser anses vara en av de f rsta att reflektera ver begreppet tillf rlitlighet vid sina anstr ngningar att metodiskt f rb ttra V1 robotarna. (aef.se)
 • Detta var troligen den f rsta relationen som formulerats f r att f rutse ett elektroniksystems tillf rlitlighet. (aef.se)
 • Ja, f rsta steget i proton-protonkedjan p+p producerar deuteroner, se fr ga 12547 . (fysik.org)
 • F rsta fr gan r d var elektronerna finns. (fysik.org)
 • F r det f rsta f rs ker man ofta tackla fel problem . (seeab.se)
 • I den b sta av alla v rldar hade denna pusselbit p ett naturligt vis erbjudit fr n de arbetsmarknadspolitiska myndigheterna AMI i f rsta hand. (seeab.se)
 • Denna studie r ett f rsta steg f r att beskriva, f rst och analysera effekterna av metadonbehandling av opiatmissbrukare. (seeab.se)
 • Sysselsatta kan vara l ntagare, f retagare eller personer som arbetar som oavl nade medhj lpare i en familjemedlems f retag. (tilastokeskus.fi)
 • En f retagare eller en person som arbetar i en familjemedlems f retag utan l n r knas som sysselsatt oberoende av fr nvarons l ngd eller orsak. (tilastokeskus.fi)
 • Varje m nad intervjuas omkring 12 000 personer som f r svara p fr gor om sin verksamhet i f rh llande till arbetsmarknaden under en veckas tid. (tilastokeskus.fi)
 • Fr n och med r 2003 f r man med hj lp av delurval ven uppgifter om hush llens struktur samt verksamheten hos hush llets alla personer i arbetsf r lder i f rh llande till arbetsmarknaden. (tilastokeskus.fi)
 • I offentligheten f ljer man varje m nad med hur i synnerhet arbetsl sheten och syssels ttningen har f r ndrats j mf rt med motsvarande m nad ret innan. (tilastokeskus.fi)
 • De begrepp och definitioner som anv nds i unders kningen f ljer FN:s internationella arbetsorganisations ILO:s rekommendationer och f rordningar hos Europeiska unionens statistikv sen. (tilastokeskus.fi)
 • Europeiska unionens statistikbyr , Eurostat, styr unders kningens inneh ll och f ljer upp dess kvalitet. (tilastokeskus.fi)
 • Begreppen och definitionerna i unders kningen f ljer FN:s internationella arbetsorganisations ILO:s rekommendationer samt f rordningarna fr n Europeiska unionens statistikv sen. (tilastokeskus.fi)
 • Min egen tanke r att solens inre r s pass varmt att elektronerna exiterats bort fr n protonerna helt och h llet eftersom de v l vid solens f delse, d partikelmolnet drog ihop sig, fanns runt atomk rnan? (fysik.org)
 • Det nuvarande uppgiftsinneh llet i arbetskraftsunders kningen bygger i huvudsak p EU:s f rordningar (EG nr 577/1998, 2257/2003 och 430/2005) om arbetskraftsunders kningar. (tilastokeskus.fi)
 • Datainneh llet i unders kningen baserar sig p en EU-f rordning och i urvalet f r unders kningen ing r varje m nad omkring 12 000 personer. (tilastokeskus.fi)
 • Man ger sig p en ofullst ndig problembild, eller de mer manifesta symtomen i st llet f r att ta sig an de underliggande orsakerna. (seeab.se)
 • Vi har h r f rs kt beskriva de ekonomiska effekterna av detta utifr n tankar som att varje dag utan kriminalitet f r att finansiera missbruket r en framg ngsrik dag, varje dag utan droger r en framg ngsrik dag, varje dag med en l gre dos i st llet f r en h gre r en framg ng. (seeab.se)
 • Anpassad Google-s kning ( tips f r s kningen) . (fysik.org)
 • Arbetskraftsunders kningen r en urvalsunders kning som anv nds f r statistikf ring av den 15-74- riga befolkningens deltagande p arbetsmarknaden, i syssels ttning, arbetsl shet och arbetstid per m nad, kvartal och r. (tilastokeskus.fi)
 • Unders kningen ger en f rsk och t ckande bild av arbetskraften och f r ndringarna p arbetsmarknaden. (tilastokeskus.fi)
 • Sedan r 1999 har det i samband med arbetskraftsunders kningen gjorts en gemensam s.k. ad hoc-till ggsunders kning f r EU-l nderna. (tilastokeskus.fi)
 • Vi arbetar efter v ra v rdeord HETA, som st r f r Helhetsperspektiv-Engagemang-Tillsammans och Ansvarstagande. (vakanser.se)
 • N r du har f tt utbildning f r det som du ska arbeta med, s arbetar du antingen ensam eller tillsammans med en kollega. (vakanser.se)
 • Vi arbetar f r att arbetsmilj n ska vara god och h lsofr mjande, och som anst lld f r du ta del av v ra f rm ner inom tr ning och h lsa, exempelvis friskv rdsbidrag, massage, cykel leasing, rabatter p tr ningsanl ggningar, grupptr ning med instrukt r p din arbetsplats samt ett v lutrustat gym. (vakanser.se)
 • Renova arbetar aktivt med j mst lldhets- och m ngfaldsfr gor och efterstr var en j mn f rdelning bland v ra medarbetare avseende lder, k n och etnisk bakgrund. (vakanser.se)
 • I en artikel n mns "geoneutriner", och jag antar att det inneb r neutriner producerade i jorden i st f i solen, samt att dessa skulle kollidera med antipartiklar, vilket v l r antiprotoner, positroner m fl. (fysik.org)
 • Vi till mpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanst llning samt slumpm ssiga alkohol- och drogtester under anst llningen. (vakanser.se)
 • Unders kningsresultaten anv nds bl.a. f r utarbetande av arbetskraftspolitiska prognoser och planer, som st d f r beslutsfattandet samt vid uppf ljning av effekterna av olika syssels ttnings tg rder. (tilastokeskus.fi)
 • Id n r att utg fr n individuella v rdf rlopp, v rdkedjor, samt att j mf ra ett f rv ntat utfall med ett eller tv t nkta referensalternativ - h r best case, middle case och worst case . (seeab.se)
 • Konkret har vi tillsammans med en expertgrupp, i ett antal seminariesteg har mejslat fram de tre f rloppen samt identifierat, kvantifierat och v rderat (prissatt) deras ekonomiska konsekvenser. (seeab.se)
 • Det f rekommer emellertid ett antal s.k. klusters nderfall, t.ex. (fysik.org)
 • Insikten att tekniken inom f rsvaret skulle bli alltmer komplex och beroende av elektriska och elektroniska komponenter f ranledde det amerikanska f rsvarsdepartementet att starta ett antal projekt f r att studera och utveckla omr det tillf rlitlighet med speciell inriktning p elektronikomr det. (aef.se)
 • F r denna person bygger man sedan upp ett eller flera t nkbara utvecklingsf rlopp under ett antal r. (seeab.se)
 • F r vissa klustrar r bindningsenergin per nukleon tillr ckligt f r att Q-v rdet f r separation skall vara positivt, dvs s nderfallet vara energetiskt m jligt. (fysik.org)
 • Konfidensgraden anger sannolikheten f r att det sanna v rdet f r den uppm tta storheten ligger inom konfidensintervallet. (homosexinfo.org)
 • I en normalf rdelning, best r 1 SD av omkring 68% av v rdena, 2 SD av 95% av v rdena och 3 SD best r av omkring 99% av v rdena kring medelv rdet. (homosexinfo.org)
 • V rt uppdrag r att skapa aff rsm ssig samh llsnytta genom att ta ett l ngsiktigt ansvar f r milj riktig och kostnadseffektiv avfallshantering och tervinning. (vakanser.se)
 • P Renova f r du vara med och bidra till ett h llbart samh lle! (vakanser.se)
 • f r en missbrukare inneb r denna marginalisering att man skapar effekter och kostnader inom i stort sett alla sektorer av v rt samh lle. (seeab.se)
 • Arbetsl sa r personer som under unders kningsveckan r utan arbete (var inte i l nearbete eller arbetade inte som f retagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har s kt arbete som l ntagare eller f retagare, och som skulle kunna b rja arbeta inom tv veckor. (tilastokeskus.fi)
 • Som sysselsatt r knas en person som under referensveckan har utf rt f rv rvsarbete i minst en timmes tid mot ers ttning i form av penningl n eller naturaf rm n eller i vinstf rv rvssyfte. (tilastokeskus.fi)
 • Arbetsl s r en person som under referensveckan r utan arbete och under de senaste fyra veckorna aktivt har s kt arbete som l ntagare eller f retagare, och som skulle kunna ta emot ett arbete inom tv veckor. (tilastokeskus.fi)
 • HB h vdade tidigt att elektronikmateriel m ste t la f ltm ssiga f rh llanden. (aef.se)
 • Vad r det som de reagerar med s att det blir f ljande och varf r bildas tex en extra elektron? (fysik.org)
 • Hos oss f r du en m jlighet till ett fritt arbete. (vakanser.se)
 • Du r ansvarstagande och visar engagemang i ditt arbete, och du jobbar sj lvklart enligt Renovas f rh llningss tt HETA. (vakanser.se)
 • Vinsterna ligger i storleksordningen flera 100.000 kronor f r varje individ vi med denna metodik lyckas f tillbaka till arbete. (seeab.se)
 • D rmed blev betydelsen, av varje enskild komponents funktionss kerhet under v xlande milj f rh llanden och vriga betingelser, uppenbar. (aef.se)
 • 1950 Bildades inom den amerikanska f rsvarsledningen och elektronikindustrin en gemensam arbetsgrupp f r drifts kerhet ben mnd Ad Hoc Group on Reliability of Electronic Equipment (AHGREE). (aef.se)
 • Omr det kallas f r konfidensintervall som r en statistisk term som anger graden av os kerhet f r ett f rs k eller m tv rde. (homosexinfo.org)
 • vriga f rm ner innefattar subventionerad lunch, karri rcoachning, trivselaktiviteter m.m. (vakanser.se)
 • Genom att aktivt satsa p forskning och utveckling tar vi ocks ansvar f r framtiden. (vakanser.se)
 • Men vi ser ocks att projektet trots detta lider av betydande sv righeter att lyckas hela v gen bl.a. d rf r att den sista pusselbiten arbetsmarknadsbiten inte r p plats. (seeab.se)
 • Vi har ocks funnit att behandling av missbruk inte bara r en fr ga om att sluta missbruka och bli en f re detta missbrukare. (seeab.se)
 • Fallbeskrivning utg r en god syntes av 'typiska fall f r det man vill studera. (seeab.se)
 • Detta r inte bara ett uttryck f r en bristande humanism. (seeab.se)
 • Viktiga akt rer som anv nder resultaten r ministerierna, organ som svarar f r regionplanering, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, universitet och forskningsinstitut, internationella organisationer och Europeiska unionen. (tilastokeskus.fi)
 • Arbetskraftsunders kningens resultat f r respektive m nad och kvartal beskriver s song- och konjunkturvariationer inom syssels ttningen. (tilastokeskus.fi)
 • Arbetskraftsunders kningens tidsserier beskriver d remot f r ndringarna p arbetsmarknaden under l ngre perioder. (tilastokeskus.fi)
 • Uppfattningar av detta slag leder ibland till att man avst r fr n rehabiliterande insatser till f ljd av grumliga moraliska sk l. (seeab.se)
 • Jag har f rs kt l sa mig till faktan men har inte lyckats f n gon helhet n. (fysik.org)
 • Progressiv mental f rs mring som karakteriseras av f rvirring, minnesf rlust, f rs mrad f rm ga att ber kna och visuo-spatiala brister. (homosexinfo.org)
 • Som en f ljd av det m nster vi m tt har vi gjort en f rdjupad beskrivning och analys av den rehabiliteringssyn som m ter klienter med komplexa problem. (seeab.se)
 • L t oss f rst se hur solen r uppbyggd. (fysik.org)
 • Innanf r fotosf ren r solen inte transparent (ogenomskinlig, h g opacitet) f r ljus. (fysik.org)