• Randomisering" innebär slumpmässig fördelning, och syftar på att deltagarna fördelas slumpässigt till de olika grupperna. (vof.se)
 • Dropout Undersökningpersoner som i förtid avslutar medverkan i en studie, genom att till exempel flytta till annan ort eller inte medverka vid uppföljning vid en avtalad tidpunkt.Randomisering Slumpmässig fördelning av deltagarna mellan undersökningsalternativ.Exklusionskriterie Förhållande som förhindrar att en person kan delta i en undersökning (till exempel suicidrisk). (goodjob-station.info)
 • Randomisera avser slumpmässig fördelning av deltagarna mellan undersökningsalternativen i en studie, slump- mässig fördelning av frågor eller behandling på. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Uppdelningen i grupper var slumpmässig. (doktorceciliafurst.se)
 • Jag använder redan slumpmässig fördelning av placering i klassrummet, frågor, grupper och uppgifter relativt ofta, men hur kan man vidare bygga in det momentet vid utformningen av övningar? (wordpress.com)
 • Eftersom resultaten har en osäkerhetsmarginal finns det en viss sannolikhet att uppmätta skillnader bara beror på slumpmässig variation i mätresultaten snarare än en verklig skillnad i gruppen som undersöks. (demoskop.se)
 • Kursen ska ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. (lth.se)
 • Den intressanta storheten betecknas y . y antas innehålla slumpmässig variation  Ur statistisk synvinkel får vi att göra med Antalet bakgrundsvariabler antas vara k stycken och betecknas x1, x2,…, xk För att få en någorlunda enkel beskrivning antar vi att värdena hos alla bakgrundsvariabler är givna (dvs. (slideplayer.se)
 • Slumpmässig fördelning tillämpas bara för deltagare som för närvarande är inskrivna på kursen. (blackboard.com)
 • Fem kontrollstudier med slumpmässig fördelning med totalt 104 deltagare fann att L-Theanine reducerade stress och ångest hos personer, som upplevde stressande situationer. (doktorceciliafurst.se)
 • Varje vecka kommer Mr Green att dela ut en drömsemester till storstad i Europa samt 10 000 kr i kontanter genom en slumpmässig lottdragning som äger rum torsdagar. (sveacasino.se)
 • Växthusgaserna absorberar delar av jordens värmestrålning och återsänder denna, i slumpmässig riktning samt värmer luften. (blogspot.com)
 • Välkända sekundära könskarakteristika hos människan är skillnader i storlek mellan könen, bröstens storlek och utveckling, underhudsfettets fördelning, skelettets uppbyggnad, muskulaturens storlek, behåringens utseende och fördelning på kroppen samt röstläget. (wikipedia.org)
 • Då fanns det inga kopplingar mot internet, och programmet kunde göra enkel slumpmässig reducering samt skriva ut färdiga R-system på kuponger. (harderwork.com)
 • Att registreringarna följer en normal- fördelning medför att kända matematiska egenskaper kan användas. (pdfdrug.com)
 • Din trading edge/strategi har också en slumpmässig fördelning av vinnare och förlorare över en viss samplingsstorlek av branschen. (comparic.se)
 • En pseudoslumptalsgenerator är en algoritm för att producera en skenbart slumpmässig serie tal. (wikipedia.org)
 • I praktiken är det svårt att mäta hur slumpmässig en serie tal är. (wikipedia.org)
 • Denna lite trevligare fördelning, jämfört med en normalfördelning, indikerar en tendens för råvaror att prestera extremt bra ibland, vid vissa sällsynta tillfällen. (opti.se)
 • 10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang! (snilleblixten.net)
 • Sannolikheten att få 1, 2, 3, eller 4 knektar (eller andra valörer) i en pokerhand ur en slumpmässig kortlek om 52 kort är alltså hypergeometriskt fördelad. (wikipedia.org)
 • Observationer på kartan antingen i "hemposition" att observatören har rapporterats, eller de är i en slumpmässig plats inne i kommunen. (luomus.fi)
 • Projektet "Psykoterapeutiskt utfall och självvalseffekter" har en så kallad dubbelrandomiserad forskningsdesign, Doubly Randomised Controlled Preference Trial" (DRCPT), där patienter randomiseras antingen till ett val mellan behandlingar eller till slumpmässig fördelning till en av behandlingarna, anses vara en av de mest lämpliga studiedesignerna för att undersöka effekterna av patienters behandlingspreferenser. (psykologtidningen.se)
 • En mer korrekt bild är denna: En molekyl nära marken som absorberar strålningen kan antingen återutsända den i en slumpmässig riktning eller så kan den föra över energin till molekyler runt om och där med värma luften. (blogspot.com)
 • I praktiken alltså en nära nog slumpmässig fördelning. (vetapedia.se)
 • Det är ännu för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend då antalet omkomna i brand är relativt få och variationen är slumpmässig. (msb.se)
 • Nedanstående diagram visar fördelning av kön och ålder, i femåriga åldersintervall från 0-4 till 80-84 år plus det öppna intervallet 85- år, hos de sjukhusvårdade under de år som täcks av statistiken. (klpn.se)
 • Ny forskning visar att snabb tillväxt kan betraktas som mycket slumpmässig. (ratio.se)
 • prospektivretrospektiv) Experimentell studie Slumpmässig fördelning? (docplayer.se)
 • Jordens temperatur och klimat är helt beroende av solens instrålning och dess fördelning över jordens yta. (blogspot.com)
 • Med fördelning menas då modellen för X vilket implicit inkluderar utfallsrummet. (slideplayer.se)