• Skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar allehanda produkter som är avsedda att bäras av en person som skydd mot skade- och hälsorisker. (wikipedia.org)
 • Vi erbjuder produkter inom Personlig skyddsutrustning för ADR. (germ.se)
 • Det handlar om skyddsutrustning, produkter för behandling av smittade patienter eller utrustning för diagnostik. (da.se)
 • Här hjälper vi dig att hitta rätt skyddsutrustning utifrån dina behov. (biltema.se)
 • Med ekonomiska garantier är städerna beredda att hjälpa samtliga kommuner att täcka sina akuta behov av skyddsutrustning och desinfektion. (luthagsnytt.se)
 • Ukraina har formulerat sina behov av sjukhusmateriel och skyddsutrustning i form av listor. (hsan.se)
 • Vi behöver se över behov av skyddsutrustning och satsning på omsorgspersonalens arbetsvillkor och kompetens. (centerpartiet.se)
 • Vid akut behov kan skyddsutrustning begäras via Socialstyrelsen. (tjugofyra7.se)
 • Ett intensivt arbete pågår för att säkra tillgången till förbrukningsmaterial, skyddsutrustning, transporter och övriga behov som uppstått med anledning av den pågående epidemin. (regionuppsala.se)
 • I februari 2020, strax innan smittspridningen drog i väg, uppmanade Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap regionerna att öka sina lager av personlig skyddsutrustning. (lakartidningen.se)
 • När regeringen i mitten av mars 2020 gav Socialstyrelsen i uppdrag, och medel, att säkra varuförsörjningen i vård och omsorg var det redan brist på skyddsutrustning. (svt.se)
 • Bristen på skyddsutrustning var ett stort problem under epidemins värsta skede under våren 2020, liksom tillgången till coronatest. (abo.fi)
 • När coronaviruset kopplade sitt grepp om Sverige ställdes hälso- och sjukvården inför brist på personlig skyddsutrustning. (svt.se)
 • Att inte bära skyddsutrustning i dessa covidtider när man arbetar med svaga människor och man har brist på personal är synnerligen ansvarslöst, lika mycket som att inte ge våra äldre adekvat vård utan bara morfin vilket gör att de kvävs till döds. (jp.se)
 • Enligt Reportrar utan gränser råder brist på hjälmar, skyddsutrustning och satellittelefoner för ukrainska journalister. (sverigestidskrifter.se)
 • Enligt uppgifter från flera regioner hade tandvården brist på skyddsutrustning i början av pandemin. (forsakringskassan.se)
 • Ideella krafter tillverkar just nu olika typer av skyddsutrustning till vården, vilken har lidit brist på bland annat visir, handsprit och just skyddsförkläden under coronapandemin. (aftonbladet.se)
 • I/Store är en godkänd och testad skyddsutrustning till flera Regioner och Kommuner i Sverige. (i-store.se)
 • Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ett av de största studieförbunden i Sverige. (kurser.se)
 • I rapporten »Statens insatser för att säkra skyddsutrustning - krishantering till ett högt pris« framgår också att staten saknade den information om regionernas och kommunernas tillgång till skyddsutrustning som krävdes för att kunna ge stöd vid en kris. (lakartidningen.se)
 • Pandemin Nu granskas regeringens sätt att försöka säkra regionernas och kommunernas tillgång på skyddsutrustning under pandemikrisen. (senioren.se)
 • Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en person för att ge skydd mot olika risker och förebygga skador och ohälsa. (biltema.se)
 • Insatsen syftar också till att ge Arbetsmiljöverket en bild av tillgången på personlig skyddsutrustning med adekvat skydd. (arbetsgivaralliansen.se)
 • Om objektet som kontrolleras förutsätter noggrannare skydd än den allmänna myndighetsrekommendationen, använder inspektörerna den skyddsutrustning som objektet förutsätter och erbjuder. (ruokavirasto.fi)
 • Jobbar man inom hemtjänsten och på tv ser personal på Karolinska i full skyddsutrustning, då förstår jag om man frågar: ska inte vi ha något skydd alls? (tjugofyra7.se)
 • På Gårdsbacka seniorcenter har man hela tiden omsorgsfullt följt anvisningarna för skydd, och läget i fråga om skyddsutrustning är för närvarande gott", berättar serviceområdeschef Maritta Haavisto . (hel.fi)
 • Ledningen svek och lämnade personalen underbemannad och utan tillräcklig skyddsutrustning, vilket ledde till att de boende inte fick den omsorg, vård och skydd som behövdes. (sac.se)
 • Som exempel nämns att Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket inte lyckades enas om ett gemensamt budskap om hur skyddsutrustning skulle användas och att länsstyrelserna inte visste om de hade mandat att bistå Socialstyrelsen med att hämta in information från kommunerna. (lakartidningen.se)
 • Samverkan mellan myndigheter bör också förbättras, enligt Riksrevisionen, som ger som exempel att Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket hade svårt att komma överens om gemensamma budskap om hur skyddsutrustning skulle användas. (svt.se)
 • Arkivbild) Webbutiken har skyddsutrustning som räcker för 120 000 vårddygn och alla kommuner kan göra beställningar. (dagensmedicin.se)
 • SKR har ordnat så att kommuner kan köpa skyddsutrustning i en särskild webbutik som bolaget Onemed sköter. (dagensmedicin.se)
 • Behovet av skyddsutrustning är stort i många kommuner. (luthagsnytt.se)
 • Det är viktigt att vi samarbetar mellan Sveriges kommuner i detta tuffa läge för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning för vård-och omsorgspersonal. (luthagsnytt.se)
 • Anställda larmar om att skyddsutrustning saknas och på många håll kämpar kommuner med bemanning. (dn.se)
 • Många kommuner var inte tillräckligt förberedda där man exempelvis skulle behöva ha mer lagerhållning av skyddsutrustning och inte bara jobba med just-in-time leverans. (centerpartiet.se)
 • Värmlands kommuner och länsstyrelsen har diskuterat hur förmedling av skyddsutrustning via SKR kan samordnas. (tjugofyra7.se)
 • SV Norrbotten har verksamhet i länets alla 14 kommuner. (kurser.se)
 • Nu arbetar vi med att ta fram ett verktyg för att underlätta att välja rätt skyddsutrustning, säger Mats Hagberg. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Skydda ingår i Bergman & Beving-koncernen, som förser industri- och byggsektorn i norra Europa med personlig skyddsutrustning, verktyg, förnödenheter och komponenter. (skydda.se)
 • En granskning från Riksrevisionen visar att statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning inte var effektivt. (svt.se)
 • Kawsar Mohammad Shamim och Opu Biswas visar hur man använder skyddsutrustning i Coxs Bazar. (lakareutangranser.se)
 • Efter enhetschefernas protest har rutinerna för skyddsutrustning vid vård av covid-19-smittade i kommunens omsorg förtydligats. (frilagt.se)
 • Äldreomsorgen i Hässleholm har drabbats av smittspridning av covid-19 bland både vårdtagare och personal och tillgången på skyddsutrustning har varit ett ständigt orosmoment. (frilagt.se)
 • Centret skapades i mars med uppdrag att koordinera inköp och distribution av skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna under covid-19-pandemin. (kungahuset.se)
 • Kommunal la ett skyddsstopp i början av pandemin, för att vårdpersonal tvingades jobba utan skyddsutrustning hos personer med tydliga symptom på covid-19. (unionen.se)
 • Region Uppsala har infört nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid -19. (regionuppsala.se)
 • Om du ska använda skyddsutrustning tillsammans med annan utrustning måste du försäkra dig om att de kan kombineras utanatt skyddet försämras. (biltema.se)
 • Den här produkten utgör inte medicinsk utrustning eller personlig skyddsutrustning och ersätter inte heller behovet av att följa relevanta riktlinjer för social distansering, till exempel att upprätthålla en god personlig hygien genom att tvätta händerna ofta eller att undvika att röra vid ansiktet. (asos.com)
 • Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda medarbetare från smittrisker under pågående pandemi är stort. (arbetsgivaralliansen.se)
 • Vi har lång erfarenhet av personlig skyddsutrustning för ADR, vänligen kontakta oss så berättar vi mer. (germ.se)
 • Guide säljs och marknadsförs av Skydda Protecting People Europe AB, nordens ledande leverantör av personlig skyddsutrustning för professionella användare. (mynewsdesk.com)
 • Onsdag 10 juni startar Arbetsmiljöverket en tillsynsinsats inom vård och omsorg, där personlig skyddsutrustning granskas. (arbetsgivaralliansen.se)
 • Kommunal har med rätta kritiserat bristen på skyddsutrustning i vård och omsorg. (arbetet.se)
 • Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Riksrevisionen om arbetet för att säkra skyddsutrustning under pandemin. (lakartidningen.se)
 • I början av pandemin var den globala bristen på skyddsutrustning ett hot mot möjligheterna att få kontroll på pandemin och att minimera antalet dödsfall. (lakareutangranser.se)
 • Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. (sak.fi)
 • Den vill dessutom öka bruket av personlig skyddsutrustning. (fastbikes.se)
 • Med gemensamma krafter hjälper företag och privatpersoner till att fylla det akuta behovet av skyddsutrustning inom sjukvården och kommunernas äldreomsorg. (chalmers.se)
 • Vi var förberedda och tog fram pandemiplaner, riskbedömningar och prioritering av arbetsuppgifter samtidigt som intensiva utbildningsinsatser i hygien och hur man hanterar skyddsutrustning utfördes. (sala.se)
 • I produktsortimentet återfinns Sveriges bredaste urval av personlig skyddsutrustning, kontors-, städ- och serveringsartiklar, hygien-/torkpapper samt emballage. (offentligaaffarer.se)
 • Men Arbetsmiljöverkets snabbspår, som tillgängliggjorde stora mängder godkänd skyddsutrustning, dröjde och Socialstyrelsen kunde inte dra nytta av det för sina inköp när behoven var som störst. (lakartidningen.se)
 • Socialstyrelsen har utifrån listorna samlat in sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning från centrala beredskapslager. (hsan.se)
 • Det är riskfyllt emellanåt, men å andra sidan har de väldigt bra skyddsutrustning som hjälmar och skyddsvästar och en sjukvård som anses vara otroligt bra. (forsvarsmakten.se)
 • Trädgårdsmästare kommer också i kontakt med bekämpningsmedel och därför är personlig skyddsutrustning , som till exempel handskar viktigt. (arbetsmiljoupplysningen.se)
 • Normal skyddsutrustning på ett boende är handskar och förkläde av rena hygienskäl. (tjugofyra7.se)
 • Deltagarna måste ha egen skyddsutrustning: hjälm (får inte vara äldre än 5 år), skyddsbyxa, skyddssko och handskar vid praktiska övningar. (kurser.se)
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. (nordsjo.se)
 • All personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg för att skydda personalen från att smittas ska ha genomgått en bedömning. (arbetsgivaralliansen.se)
 • Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin, Skr. (regeringen.se)
 • Den skyddsutrustning som används håller högre skyddsnivå än det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och visir har använts i all vårdnära arbete redan innan det rekommenderades. (sala.se)
 • Skyddsutrustning ska användas när du arbetar med något som kan skada dig och din hälsa. (biltema.se)
 • Att utövarna bär lämplig skyddsutrustning rekommenderas starkt. (canyon.com)
 • I Livorno är gatorna öde samtidigt som många arbetare tvingas jobba utan skyddsutrustning. (proletaren.se)
 • Utan applåder, visir, skyddsutrustning eller vaccin ska både du och jag stå där framför klasserna nästa vecka i trånga lokaler vars ventilation varierar påtagligt", skriver läraren Heidi Henftling. (skolvarlden.se)
 • Det är extra viktigt i dessa tider när Kommunals medlemmar ska arbeta med exempelvis skyddsutrustning i varma utrymmen. (ka.se)
 • Därför ville de återlämna arbetsmiljöansvaret i väntan på att arbetsgivaren säkerställer att rätt skyddsutrustning levereras och ger en tydlig information. (frilagt.se)
 • Kontroll av såg och skyddsutrustning. (sodra.com)
 • Vår bedömning är att vi har god följsamhet samt god intern styrning och kontroll avseende rutiner rörande hygienföreskrifter och skyddsutrustning. (sodertalje.se)
 • Utöver det görs sådana kontrollbesök, i vilka risken att coronavirussmittan sprider sig bedöms vara liten eller i vilka risken kan hållas under kontroll till exempel genom att skyddsutrustning används. (ruokavirasto.fi)
 • Det är en årsförsäkring med säsongsvarierat pris, speciellt anpassad för dig som använder skyddsutrustning, låser in motorcykeln på natten och bara lånar ut motorcykeln inom familjen du bor med. (lansforsakringar.se)
 • Skyddsutrustning förekommer i yrkessammanhang samt i fritidssammanhang, som i hobby-, sport- eller idrottsutövande. (wikipedia.org)
 • I priset ingår cykel, komplett skyddsutrustning samt guide. (campare.se)
 • Deras kostnad skulle hamna på 1,8 miljoner i månaden med krav på skyddsutrustning. (gester.se)
 • Förutom att skärpa hygienkraven och användningen av skyddsutrustning delades lokaler in i zoner, och arbetet i isolerade rum var begränsat till samma anställda, säger Lisbeth Fagerström , professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. (abo.fi)
 • Besöksförbud inom äldreomsorgen, testningen och tillgången på skyddsutrustning är några områden där regeringen får kritik. (lakartidningen.se)
 • RISE hjälper företag med testning och provning av skyddsutrustning inför leverans till vården. (teknikforetagen.se)
 • Tillgången till skyddsutrustning är god och en större leverans av den enklare varianten av munskydd är på väg till Sölvesborg. (solvesborg.se)
 • Webbutiken öppnade i dagarna och har skyddsutrustning som räcker för 120 000 vårddygn. (dagensmedicin.se)
 • Dagen därpå hölls ett möte med ledningen som berättade att en koordinator skulle anställas och rutinerna för skyddsutrustning förtydligas. (frilagt.se)
 • Omsorgsverksamheterna inom Södertälje kommun har väl inarbetade rutiner kring vårdhygien och skyddsutrustning och de rutinerna fortsätter att gälla. (sodertalje.se)
 • Syftet med personlig skyddsutrustning är att minska anställdas exponering för faror när tekniska kontroller och administrativa kontroller inte är genomförbara eller effektiva för att minska dessa risker till acceptabla nivåer. (wikipedia.org)
 • Svetsning kan utsätta dig för en mängd risker, men de flesta minimeras om du använder rätt skyddsutrustning. (kemppi.com)
 • Finland sände medicinska förnödenheter och strålskyddsutrustning till Ukraina den 8 juli och räddningsutrustning, såsom bårar, defibrillatorer, första hjälpen-paket och skyddsutrustning, den 2 augusti. (pelastustoimi.fi)
 • Hur du implementerar ett effektivt program för personlig skyddsutrustning på IVA. (3m.com)
 • Personalen har regler för hur de ska hålla avstånd, skyddsutrustning, handtvätt och så vidare. (hemhyra.se)
 • Kontakta säljaren av den återfyllda, återtillverkade eller kompatibla patronen eller kassetten för att få motsvarande information, inklusive information om personlig skyddsutrustning, kontaktrisker och riktlinjer för säker hantering. (hp.com)
 • Och då ska personalen ha utbildning i hur man hanterar farliga ämnen, men även personlig skyddsutrustning och utbildning i hur den används, säger Jenny Persson Blom. (ka.se)